Anda di halaman 1dari 3

Nama

: Agus Triyono, S. Pd

Kelas

:VB

No Absen

: 02

Relevansi ayat-ayat Al quran yang berhubungan dengan Korupsi


1. Q.S Al Baqarah :188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
2. Q.S. An-Nisa ayat 58:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha melihat.

3. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Ankabut ayat 69:


dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami,
benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan
Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
4. Q.S Al-Furqan ayat 67 :
dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,
dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang

demikian
5. Q.S. Ali-Imran ayat 104 :
dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung.

6. Q.S. An-Nisa ayat 135 :


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa
dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa
yang kamu kerjakan.
Nilai nilai antikorupsi yang terkait dalam ayat-ayat Qur`ani (nilai Islami) dengan
pendidikan kewarganegaraan adalah:
a. Kejujuran dengan Q.S At-Taubah ayat 119.
b. Kepedulian dengan Q.S. An-Nisa ayat 36 dan Q.S al-Maidah ayat 2.
c. Kemandirian dengan Q.S. Hud ayat 123.
d. Kedisiplinan dengan Q.S An-Nisa ayat 59.
e. Tanggung Jawab dengan Q.S. An-Nisa ayat 58.
f. Kerja keras dengan Q.S al-Ankabut ayat 69.
g. Kesederhanaan dengan Q.S Al-Furqan ayat 67.
h. Keberanian dengan Q.S. Ali-Imran ayat 104.

i. Keadilan dengan Q.S. An-Nisa ayat 135.