Anda di halaman 1dari 4

SILABUS PEMBELAJARAN

Nama Sekolah
: MTs. Negeri Cisontrol
Mata Pelajaran
: Mulok Baca Tulis Al-Quran ( BTQ )
Kelas/Semester
: VIII/1
Standar Kompetensi
: 1. Mampu membaca, menulis, dan melapalkan serta memahami kandungan Al-Quran pada Surat-Surat Pendek (Al-InsyirahAsy-Syamsu)
Karakter Siswa
:
Teliti dalam membaca/memahami materi pembelajaran
Kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran
Konstruktif dalam membangun konsep
Responsif terhadap materi pembelajaran
Reflektif sebagai struktur pengetahuan baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya
Kompetensi
Dasar
1.1 Membaca,
menulis,
malafalkan
(menghafal
) serta
memahami
isi
kandungan
ayat AlQuran
Surat AlInsyirah

Materi
Pokok
Quran
Surat AlInsyirah

Kegiatan
Indikator

Penilaian
Pembelajaran

Mampu membaca QS
Al-Insyirah;

Melafalkan (menghafal)
QS Al-Insyirah;

Menuliskan dan
menterjemahkan QS AlInsyirah;

Menjelaskan hukum
bacaan (tajwid)yang
terdapat dalam QS AlInsyirah;

Membacakan dan diikuti bersama QS


Al-Insyirah dengan fasih dan tartil
Melafalkan dengan cara dihafal QS
Al-Insyirah setiap siswa;
Menuliskan secara benar QS AlInsyirah di papan tulis;
Siswa diminta untuk menterjemahkan
QS Al-Insyirah dengan menyalin pada
buku Al-Quran dan Terjemahannya;
Menjelaskan hukum bacaan (tajwid)

Tes
lisan;
Tes
Tulisan;
Kuis;
Praktek

Alokas
i

Sumber/Bahan
/

Waktu

Alat

..x 40

Al-Quran
dan
terjemahnya;
Zuz Ama;
Buku
Tajwid;
Buku-buku
yang relevan

1.2 Membaca,
menulis,
malafalkan
(menghafal
) serta
memahami
isi
kandungan
ayat AlQuran
Surat AdDhuha

1.3 Membaca,
menulis,
malafalkan
(menghafal
) serta
memahami

Quran
Surat AdDhuha

Menunjukan perilaku
yang sesuai dengan QS.
Al-Insyirah

Mampu membaca QS
Ad-Dhuha;

Melafalkan (menghafal)
QS Ad-Dhuha;

Menuliskan dan
menterjemahkan QS AdDhuha;

Menjelaskan hukum
bacaan (tajwid)yang
terdapat dalam QS AdDhuha;

Quran
Surat AlLail

Menunjukan perilaku
yang sesuai dengan QS.
Ad-Dhuha

Mampu membaca QS
Al-Lail;

Melafalkan (menghafal)
QS Al-Lail;

yang terdapat pada QS Al-Insyirah;


Menjelaskan dan menerangkan isi
kandungan yang terdapat dalam QS AlInsyirah.
Membacakan dan diikuti bersama QS
Ad-Dhuha dengan fasih dan tartil
Melafalkan dengan cara dihafal QS
Ad-Dhuha setiap siswa;
Menuliskan secara benar QS AdDhuha di papan tulis;

Tes
lisan;

..x 40

Tes
Tulisan;

Al-Quran
dan
terjemahnya;
Zuz Ama;

Kuis;

Buku
Tajwid;

Praktek

Siswa diminta untuk menterjemahkan


QS Ad-Dhuha menyalin pada buku AlQuran dan Terjemahannya;

Buku-buku
yang relevan

Menjelaskan hukum bacaan (tajwid)


yang terdapat pada QS Ad-Dhuha;
Menjelaskan dan menerangkan isi
kandungan yang terdapat dalam QS
Ad-Dhuha.
Membacakan dan diikuti bersama QS
Al-Lail dengan fasih dan tartil
Melafalkan dengan cara dihafal QS
Al-Lail setiap siswa;

Tes
lisan;
Tes
Tulisan;

..x 40

Al-Quran
dan
terjemahnya;
Zuz Ama;

isi
kandungan
ayat AlQuran
Surat AlLail

1.4 Membaca,
menulis,
malafalkan
(menghafal
) serta
memahami
isi
kandungan
ayat AlQuran
Surat AsySyamsu

Menuliskan dan
menterjemahkan QS AlLail;

Menjelaskan hukum
bacaan (tajwid)yang
terdapat dalam QS AlLail;

Quran
Surat
AsySyamsu

Menunjukan perilaku
yang sesuai dengan QS.
Al-Lail

Mampu membaca QS
Asy-Syamsu;

Melafalkan (menghafal)
QS Asy-Syamsu;

Menuliskan dan
menterjemahkan QS AsySyamsu;

Menjelaskan hukum
bacaan (tajwid)yang
terdapat dalam QS AsySyamsu;

Menunjukan perilaku
yang sesuai dengan QS.
Asy-Syamsu

Menuliskan secara benar QS Al-Lail di


papan tulis;

Kuis;

Buku
Tajwid;

Praktek

Siswa diminta untuk menterjemahkan


QS Al-Lail dengan menyalin pada buku
Al-Quran dan Terjemahannya;

Buku-buku
yang relevan

Menjelaskan hukum bacaan (tajwid)


yang terdapat pada QS Al-Lail;
Menjelaskan dan menerangkan isi
kandungan yang terdapat dalam QS AlLail
Membacakan dan diikuti bersama QS
Asy-Syamsu dengan fasih dan tartil
Melafalkan dengan cara dihafal QS
Asy-Syamsu setiap siswa;
Menuliskan secara benar QS AsySyamsu di papan tulis;
Siswa diminta untuk menterjemahkan
QS Asy-Syamsu menyalin pada buku
Al-Quran dan Terjemahannya;
Menjelaskan hukum bacaan (tajwid)
yang terdapat pada QS Asy-Syamsu;
Menjelaskan dan menerangkan isi
kandungan yang terdapat dalam QS.

Tes
lisan;
Tes
Tulisan;
Kuis;
Praktek

..x 40

Al-Quran
dan
terjemahnya;
Zuz Ama;
Buku
Tajwid;
Buku-buku
yang relevan

Asy-Syamsu

Mengetahui
Kepala Madrasah,

Cisontrol, Juli 2014


Guru Mata Pelajaran,

Oman Suparman, S.Ag. M.Pd.I


NIP. 19610831 988031 0 004

Toni Faturokhman, S.Pd.I