Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Matematik

Tarikh

: 31 Julai 2016

Masa

: 9:00 pagi - 10.00 pagi

Tempoh

: 60 minit

Tahun

:3Z

Bilangan murid

: 22 orang

Bidang pembelajaran

: Sukatan Dan Geometri

Tajuk

: 12. Jisim

Standard Kandungan

: Murid dibimbing untuk:


12.1 Menukar unit jisim.

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


berupaya untuk:
i.

Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.

Pengetahuan sedia ada

: Murid pernah menimbang dalam unit gram dan kilogram

Penerapan nilai

: Keyakinan diri , memberi perhatian serta respon,


berfikiran secara rasional.

Bahan Bantu Mengajar

: pensel, beg sekolah, papan tulis, penimbang, bag, kertas


mahjong, pen marker, gum.

KBKK

: Menghubung kaitkan, membuat gambaran mental,


menganalisis, menjana idea

Elemen merentas kurikulum : Keusahawanan


Strategi

: Berpusatkan murid dan berpusatkan bahan

Fasa dan

Isi kandungan dan

masa

cadangan aktiviti

1. Persediaan

a. Murid diminta membuat

Cadangan komunikasi

Antara pensel dengan

Catatan

Strategi:

Pemerhatian

perbandingan berat

beg sekolah, mana

Berpusatkan

dan analisis

antara sebatang pensel

satu lebih berat?

bahan

dan beg sekolah .


( 4 minit )

Resos:
pensel, beg
sekolah
Pensel

Beg sekolah

b. Wakil murid diminta


menyatakan

Apakah unit yang boleh


kita guna dalam
menimbang berat
objek?

c. Murid diminta

berfikitan secara

digunakan dalam

Unit gram dan unit


kilogram
d. Murid diminta
menyatakan unit yang
sesuai dalam menimbang
pensel dan beg sekolah.
(dalam unit kg dan g)
Jawapan:
Pensel unit gram
Beg sekolah- unit kilogram

kaitkan,

Nilai:

menyatakan unit yang

Jawapan:

Menghubung
menganalisis

perbandingan tersebut.

menimbang berat objek.

KBKK:

rasional
Apakah unit yang sesuai
untuk menimbang
kedua-dua benda ini?

EMK :
Keusahawanan

2.Imaginasi
Penjanaan idea

1. Murid diingat kembali

Strategi:

cara penulisan unit

berpusatkan

pertukaran jisim gram

bahan dan

kepada kilogram dan

berpusatkan

kilogram kepada gram


1 kilogram = 1000 gram
1 kg
= 1000 g
2. Murid diingati suoaya
berhati-hati semasa

Resos:

membuat penukaran unit

penimbang,

antara kg dan g.
3. Murid ditunjukkan

i. Cikgu perlukan seorang

penimbang.
4. Seorang murid dipilih

ke depan untuk
membantu cikgu

tomato yang berjisim 2


( 21 minit )

tomato, guli

murid untuk keluar

untuk memasukkan
Sintesis idea

murid

kilogram dalam bekas di

membuat
penimbangan.

sebelah kiri penimbang.

Nilai:
Berfikir secara
rasional, memberi
perhatian serta
respon

KBKK:
menghubung
kaitkan, membuat
gambaran mental
5. Murid

memilih

dan

memasukkan buah yang


ii. Cikgu ingin anda
sesuai dalam bekas di
berhati-hati semasa
sebelah
kanan
membuat keputusan
penimbang.
agar jisim dalam
6. Murid dinasihati supaya
kedua-dua bekas
berhati-hati semasa
membuat keputusan agar
mendapat keseimbangan
pada kedua-dua belah

adalah sama.

EMK:
Keusahawanan

bekas.
7. Murid dibimbing untuk

iii. Mari kita menukarkan

membuat kesimpulan
contoh:
2 kg = 2000 g

unit gram kepada


kilogram.

8. Murid dibimbing
menyatakan penukaran
tomato seberat 2500g
dengan menggunakan
cara yang sama.
Jawapan:
2500 g= 2 kg + 500 g
= 2 kg 500g
9. Murid
dengan

teruskan

aktiviti

menukar

unit

gram kepada kilogram.


10. Murid dan guru membuat
perbincangan bersama.

3.Perkembangan a. Murid dibahagikan


( 29 minit)
Penambahbaikan

kepada 5 kumpulan.
b. Setiap kumpulan akan
diberi satu beg yang
mengandungi pelbagai
angka unit jisim.
c. Murid dikehendaki
mendengar arahan cikgu
sebelum aktiviti
dijalankan.
d. Murid dikehendaki
menampal angka unit
dan berbincang dalam
kumpulan masingmasing untuk menulis
unit pertukaran jisim
yang sepadan

Sekarang, cikgu akan

Strategi:

membahagikan murid-

Berpusatkan

murid kepada 5

murid

kumpulan.
Cikgu akan berikan
setiap kumpulan satu

KBKK:
Menjana idea

kertas mahjong dan


satu beg yang
mengandungi pelbagai
angka unit jisim.
iii.
Anda
dikehendaki

Nilai:
berhati-hati,
menepati masa,
bekerjasama

menampal
angka unit
jisim dan
berbincang
dalam

Resos:
kertas mahjong,
bag, gum,pen

dengannya pada kertas

kumpulan

mahjong.
contoh:
4500 g = 4000g + 500g
= 4kg500g

untuk menulis
unit pertukaran
jisim yang
dengannya

15 minit sahaja.
Semasa tamat masanya,

pada kertas

murid dilarang menjawab


lagi.
g. Satu kumpulan dipilih

iv.

diberi untuk
menjawab

menampalkan kertas

soalan adalah
15 minit

mahjong di papan putih.


h. Guru membuat

i.

v.

sahaja.
Sebaik saja
sampai masa,

murid.
Kumpulan yang

ketua

mendapat jawapan betul

kumpulan

yang paling banyak dikira


j.

mahjong.
Masa yang

secara random

perbincangan dengan

EMK:
Keusahawanan

sepadan

e. Masa yang diberi hanya


f.

marker

keluar ke

pemenang.
Kumpulan yang menang

depan dan
tampal kertas

akan diberi lencana

mahjong pada

kumpulan .

papan putih.
Bagi kumpulan yang
menjawab paling
banyak jawapan yang
betul akan diberi
lencana kumpulan
masing-masing.
4.Tindakan

Pelaksanaan

Murid menjawab soalan


dalam lembaran kerja.
(sila rujuk lampiran 2)

amalan

i. Selesaikan tugasan yang


diberi.

Strategi:
Berpusatkan
murid

berterusan
b
Penutup

Guru membimbing murid


yang lemah dalam

ii. Apakah yang perlu


kita perhatikan

KBKK:
Menghubung

( 6 minit)

menjawab soalan.
Guru membuat

semasa ingin

kaitkan

membuat penukaran

perbincangan dengan

unit jisim?

ABM:

murid.
Murid-murid memberi

Lembaran kerja

perhatian dan membuat


pembetulan dari

Nilai:
Teliti

kesalahan.
Guru membuat rumusan

berkaitan Pd P hari ini.


(perincikan)

EMK:
Keusahawanan

Nama
Tarikh
Tukarkan mengikut unit yang dikehendaki.

6813 g =

g+

5 kg 720g=

g+

g
=

kg

Lampiran 2

Pentaksiran

: Berdasarkan kepada keupayaan murid dalam menjawab soalan yang telah


diedarkan, menunjukkan keupayaan dan kemampuan murid untuk menukar

unit jisim melibatkan kilogram dan gram

3850 g =

g+

4kg 150g=

g+

g
=

kg

Lampiran 1

1000g

5750g

8550g

2kg500g 9kg500g 4kg600g


4500g

9000g

8kg650g

1750g

3kg750g

7000g

6kg700g

6900g

1500g

3500g

8kg300g

8350g

7kg350g

4360g

9750g

2000g

5650g

7450g

2kg350g 9kg500g 4kg100g


4300g

4400g

5kg550g

9750g

2kg730g

5000g

7kg340g

6500g

1230g

9600g

8kg560g

5450g

9kg990g

4560g

8850g

Anda mungkin juga menyukai