Anda di halaman 1dari 36

GODINA

AS HIBRIDI

Katalog AS HIBRIDA za 2016. godinu

Nova generacija
AS HIBRIDA

GODINA

AS HIBRIDI

AS HIBRIDI, nakon 10 godina uspenog, kontinuiranog


rada na selekciji kukuruza, ove godine donose hibride nove
generacije.
Ovi hibridi, na parcelama naih proizvoaa, treba da unaprede
proizvodnju kukuruza zajedno sa: AS 44, AS 54, AS 57, AS 507,
AS 62, AS 63, AS 72, AS 160 SILA i AS 170 SILA.
Novi hibridi, nastali su kombinacijom klasi
nih metoda
oplemenjivanja, savremenih tehnika double haploida i
SNP genetskih markera ime se proces oplemenjivanja
znatno ubrzava, a ujedno se poveava njegova efikasnost i
preciznost.
Double haploid sistem smo razvili u saradnji sa poznatim
kompanijama iz June Amerike uz istovremeno korienje
tri generacije u toku jedne godine. Sistem SNP markera
je razvijen u saradnji sa vodeim, svetskim molekularnim
laboratorijama.

AS HIBRIDI su jedina domaa selekciona kua na ovim


prostorima koja je uspela da primenom novih oplemenjivakih
tehnika, double haploida i SNP genetskih markera rezultira
komercijalnim proizvodima, hibridima nove generacije koji
dolaze na Vaa polja.
Pored kombinovane primene klasinih i novih metoda
oplemenjivanja hibridi nove generacije su stvoreni i odabrani
kroz novi, superiorni sistem testiranja eksperimentalnih
hibrida koji su razvili AS HIBRIDI.
Novi sistem, podrazumeva testiranje hibrida u mikroogledima
sa viestrukim ponavljanjima u vrlo razliitim uslovima
spoljanje sredine na razliitim lokalitetima.
Za testiranje su odabrani lokaliteti u kojima je mogue, nove
eksperimentalne hibride izloiti veoma razliitim, stresnim
faktorima koji su ili prisutni u Srbiji ili se mogu pojaviti u blioj
ili daljoj budunosti.

Testiranja su izvoena od lokaliteta u Severnoj Americi, gde se moe ispitati pun genetski potencijal rodnosti
i otpornost na mnoge bolesti, preko lokaliteta na severu Italije, gde se moe testirati otpornost na kukuruznog
plamenca, kao i lokaliteta u jugoistonoj Rumuniji i Turskoj, gde se hibridi testiraju na uticaj visokih
temperatura i sue. Naravno, pored ovih inostranih lokaliteta, hibridi su testirani i na velikom broju lokaliteta u
Srbiji, na svim tipovima zemljita i u raznim uslovima agrotehnike.

Podaci i rezultati ogleda skupljeni iz svih ovih testiranja,


su statistiki obraivani u posebnom kompjuterskom
programu Prizm.

Hibridi AS 334, AS 534, AS5M11 i AS 603 imaju odlian


prinos, ranije cvetanje, brzo otputanje vlage i dobru
tolerantnost na stres. AS144S je novi, rani lisnati silani
hibrid jedinstvenih osobina ove grupe hibrida.

Hibridi koji prou ovakav sistem testiranja, poseduju


izvanrednu tolerantnost na razliite stresne uslove i visoku
stabilnost prinosa.

Detaljne opise AS HIBRIDA, uspene prie naih


proizvoaa u 2015. godini i druge preporuke moete
nai u daljem tekstu ovog kataloga.

To je garant sigurne, profitabline i visoke proizvodnje u


svim godinama. Svi hibridi, nove generacije, ve imaju
ili su u procesu registracije u raznim zemljama Evropske
Unije, to je pokazatelj visoke vrednosti ovih hibrida.

2006/07

2008/09

2005.

2008.

2007.
Registrovani prvi
AS HIBRIDI u Srbiji:
AS 41, AS 51,
AS 62, AS 72.

2009.
Registrovan hibrid
AS 54.

Registrovan
Prinosmax d.o.o.

Prvi demo ogledi


i semenska
proizvodnja.

Prva komercijalna
prodaja semena.

2010/11
2010.

Registrovan prvi
silani hibrid u Srbiji,
AS 160 SILA.

2011.
Registrovan prvi
AS HIBRID u EU,
AS 72.
Poeo sa radom
doradni centar u
imanovcima.
Poeo dihaploidni
program selekcije.
Poeo izvoz AS
HIBRIDA za Iran,
Tursku, BiH.

Sa potovanjem,
Dr Nenad Vasi

2012/13
2012.

Prinosmax d.o.o.
menja ime u
AS HIBRIDI d.o.o.

Izvoz AS HIBRIDA
za Makedoniju,
Grku.
2013.
Poela sa radom
laboratorija za
ispitivanje semena.
AS HIBRIDI uzimaju
10% trinog
uea u Srbiji.
Izvoz za Rumuniju,
Bugarsku,
Maarsku, Italiju.

2014/15
2014.

Registrovani hibridi
u Srbiji: AS 334,
AS 534, AS 603,
AS 144S.

2015.
Do danas
registrovano 58
hibrida u Srbiji, 20
hibrida u EU.

HIBRIDI
Za kombajniranje u zrnu

Hibrid registrovan u EU

Za berbu u klipu

Odlian za ishranu svinja

Odlian za ishranu krava

Za proizvodnju biogasa

AS 334
FAO 380
vrsto stablo, jak koren, niska biljka i nizak poloaj klipa obezbeuju laku i brzu etvu bez puno etvenih
ostataka. Nema poleglih biljaka u proizvodnji.
Klip je uvek ispunjen do vrha sa 16-18 redova dubokog zrna, vrlo tankog oklaska (ispod 14%) i
oputene komuine u vreme berbe, to mu obezbeuje vrlo brzo otputanje vlage u etvi. Zrno ima
karakteristine crvene pruge po bokovima.
Zdravstveno stanje biljke i klipa je odlino, kao i tolerantnost na stresne uslove i kukuruznog plamenca.

Preporuka

Za ranu proizvodnju suvog zrna bez vetakog dosuivanja.


Preporuena gustina gajenja u dobrim uslovima je 75.000 do 80.000 biljaka/ha, a u loijim uslovima
65.000 do 70.000 biljaka/ha.

AS 44
FAO 450
Generacija ranih hibrida kukuruza koji u svim uslovima proizvodnje obezbedjuju brzo otputanje vlage
iz zrna, ranu etvu i visoke prinose suvog zrna.
Hibrid sa brzim porastom, koji omoguuje brzo zatvaranje redova i efikasnu borbu protiv korova. Klipovi
su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska. Klipovi su duine oko 22 cm sa 16 redova krupnog,
irokog, zdravog zrna tipa zubana. Stablo je tanko, elastino i vrlo otporno na lom i poleganje.

Preporuka
AS 44 je namenjen intenzivnim uslovima proizvodnje, za etvu direktno u zrnu.
Zahteva kvalitetna zemljita i visok nivo agrotehnike.
Optimalna gustina, na kvalitetnim zemljitima, je oko 70.000 do 75.000 biljaka/ha u vreme berbe, to se
postie setvom na razmak u redu na 19-20 cm.
Na loijim zemljitima ovaj hibrid sejati u reim sklopovima, ali ne ispod 65.000 biljaka/ha.

AS 400
FAO 400
Hibrid u tipu zubana. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska sa najee 16 redova
krupnog zrna.
Srednje visoka biljka sa vrstim stablom i uim listovima uspravnog poloaja.
Vrlo rano cveta, pre pojave visokih temperatura u julu mesecu, ime izbegava stresne sune uslove.

Preporuka
Rani hibrid namenjen za etvu u zrnu. Najbolje rezultate daje na kvalitetnim zemljitima uz primenu
intenzivnih agrotehnikih mera.
Optimalna gustina setve je 70.000 do 75.000 biljaka/ha.
Na loijim zemljitima gustinu setve prilagoditi datim uslovima, ali ne sejati manje od 65.000 biljaka/ha.

AS 404
FAO 450
Srednje rani hibrid sa dobrim otputanjem vlage iz zrna. Moe veoma dobro da produi klip u reim
sklopovima i time nadoknadi gubitak sklopa.
Hibrid ima srednje visoku stabljiku, vrsto stablo i veoma krupan klip sa 16 do 18 redova krupnog zrna.
Dobro podnosi razliite agroekoloke uslove, nema jalovih biljaka i zadrava visok nivo rodnosti u
nepovoljnim uslovima za gajenje. Zrno se ne kruni ako se zakasni sa berbom u klipu.

Preporuka
Hibrid je prevashodno namenjen za berbu u klipu ili etvu u zrnu na manjim gazdinstvima.
Posebno je dobar za setvu u brdsko-planinskim podrujima i umerenim nivoima agrotehnike.
Optimalna gustina setve u ovakvim uslovima je 23-25 cm u redu da bismo u berbi imali od
52.000 do 58.000 biljaka/ha. Gustinu setve treba prilagoditi uslovima proizvodnje.

AS 51
FAO 550
Hibrid u tipu zubana. Klipovi su krupni sa 18-20 redova zdravog, krupnog zrna.
Brzo puta vlagu u jesen, to treba imati u vidu prilikom odreivanja poetka berbe, jer je komuina
oputena i potpuno suva u berbi, dok samo stablo esto dugo zadrava zelenu boju.
Veoma se lako i isto bere beraima, a klip se dobro uva u ardacima.
Izraena dvoklipost u reim sklopovima!

Preporuka
Srednje kasni hibrid namenjen za berbu u klipu. Pogodan za gajenje u brdsko-planinskim, kao i u
ravniarskim regionima na teim, siromanijim zemljitima.
Ne ubriti sa velikim koliinama azotnih ubriva.
Gustina setve 55.000 do 57.000 biljaka/ha (25-26 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi
proizvodnim uslovima.

AS 534
FAO 520
Srednje visoka biljka sa niskim poloajem klipa, tamnim i irokim listovima.
Rano cvetanje i usklaena pojava metlice i svile mu obezbeuju odlinu tolerantnost na suu i visoke
temperature.
Klip je krupan, veoma zdrav, uvek ispunjen do vrha sa 18-20 redova zbijenog zrna. Stablo je veoma
vrsto i zdravo. Nema jalovih biljaka.
Odlina tolerantnost na kukuruznog plamenca.

Preporuka
Za proizvodnju suvog zrna. Optimalan odnos visine prinosa i brzine otputanja vlage iz zrna donosi
visok profit.
Preporuena gustina gajenja u dobrim uslovima je 70.000 do 75.000 biljaka/ha, a u loim uslovima
60.000 do 65.000 biljaka/ha.

AS 54
FAO 450
Srednje rani hibrid jakog korena, sa brzim poetnim porastom, elastinim stablom tolerantnim na lom
i poleganje.
Klipovi ujednaeni, uvek ispunjeni do vrha, duine oko 22 cm sa 16-18 redova srednje krupnog
crvenkasto-utog zrna.
Oklasak veoma tanak, vrlo visok randman zrna u etvi.
Nema jalovih biljaka.

Preporuka
Veoma stabilni prinosi u svim godinama.
Namenjen za intenzivnu proizvodnju suvog zrna na kvalitetnim ravniarskim parcelama sa dobrom
agrotehnikom.
Gustina setve od 68.000 do 75.000 biljaka/ha (19-22 cm u redu).
U dobrim proizvodnim uslovima sejati gue, a u loijim ree.

AS 57
FAO 570
Hibrid jakog korena, sa brzim poetnim porastom, vrstim, niim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
Biljka tamno zelene boje sa krupnim, irokim listovima.
Klipovi su ujednaeni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18-20 redova zrna.
Nema jalovih biljaka u sunim godinama.

Preporuka
Veoma adaptabilan i stabilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja. Za etvu u zrnu, ali i raniju berbu
u klipu.
Gustina setve od 57.000 do 65.000 biljaka/ha (22-25 cm u redu).
U dobrim proizvodnim uslovima sejati gue, a u loijim ree.

AS 507
FAO 570
Srednje rani hibrid koji vrlo dobro podnosi razliite gustine i uslove gajenja.
Hibrid ima srednje visoku stabljiku i veoma vrsto stablo.
Klip je srednje visoko postavljen, krupan sa 16-18 redova krupnog zrna. Odlikuje se umerenom brzinom
otputanja vlage iz zrna, to ga ini pogodnim za berbu u klipu.

Preporuka
Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima nae zemlje.
Gustina setve od 55.000 do 65.000 biljaka/ha (22-26 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi
uslovima proizvodnje.
Zbog svoje krupnoe klipa, iste i lagane mehanike berbe prevashodno e nai svoje mesto kod
proizvoaa koji berbu vre u klipu.

AS 62
FAO 600
Brz rani porast, dobar etveni index, malo etvenih ostataka koji se lako zaoravaju.
Klip prosene duine oko 25 cm sa 16-18 redova (ponekad i 20) krupnog, zdravog, uto-narandastog
zrna tipa zubana.
Jedan od najranijih hibrida FAO 600, brzo otputa vlagu iz zrna u odnosu na svoju grupu zrenja!
Visok sadraj proteina (do 12%) u zrnu, zbog ega je jedan od najboljih hibrida za ishranu svinja i ivine.

Preporuka
Hibrid za etvu u zrnu. Treba ga sejati na to kvalitetnijem zemljitu, na kome uz intenzivnu agrotehniku
ostvaruje maksimalne prinose.
Gustina setve od 60.000 do 63.000 biljaka/ha (23-24 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi
uslovima proizvodnje. Na boljim zemljitima sejati gue, a na loijim ree.

AS 63
FAO 650
Umereno niska biljka sa nie postavljenim klipom, vrlo vrstog stabla i jakog korena.
Klip vrlo krupan, u proseku oko 27 cm duine sa 14-16 redova vrlo krupnog, zdravog i utog zrna,
tankog oklaska.
Bere se lako i isto beraima, a klip se dobro uva u ardacima.
Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom.

Preporuka
Pogodan za sve regione i proizvoae koji kukuruz beru i uvaju u ardacima.
Odlino prilagoen na nie sklopove, veoma dobro podnosi loije uslove proizvodnje. Gustina setve od
53.000 do 59.000 biljaka/ha (24-27 cm u redu).
Na boljim zemljitima sejati gue, a na loijim ree.
Moe dobro da produi klip u reem sklopu!

AS 603
FAO 600
Veoma rano cvetanje za svoju grupu zrenja i usklaenost pojave metlice i svile obezbeuje mu
tolerantnost na suu i visoke temperature.
Klip je dugaak (26-29 cm), nisko postavljen, tankog oklaska (15%).
Klip ima 14-16 redova, krupnog, tekog zrna sa crvenkastim bokovima i vie staklastog endosperma
sa visokom specifinom teinom. Zrno je duboko, dobro usaeno u oklasak, to smanjuje osipanje
zrna pri berbi beraima. Komuina je oputena u vreme berbe, to omoguuje istu i brzu berbu.
Zdravstveno stanje celokupne biljke i tolerantnost na kukurznog plamenca su odlini, pa nema pojave
plesni i bolesti klipa, to je posebno bitno za dobro uvanje u ardacima.

Preporuka

Za raniju proizvodnju krupnih, zdravih klipova i skladitenje obranog kukuruza u ardacima.


Preporuena gustina gajenja u dobrim uslovima u Srbiji je oko 55.000 biljaka/ha, a u loim uslovima
oko 50.000 biljaka/ha.

AS 72
FAO 640
Stablo je nie, vrsto sa izrazito jakim korenom.
Listovi tamnozeleni i neobino iroki.
Klipovi nie postavljeni, veoma krupni sa 20-22 redova zrna, esto i vie.
Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se vie godina i u najteim uslovima.
Bere se lako i isto beraima.
U reim sklopovima znaajno produuje klip!

Preporuka
Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima nae zemlje.
Rekordni rezultati na dobrim zemljitima u intenzivnoj agrotehnici.
Gustina setve od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22-24 cm u redu).
U sunim regionima i na peskovitim zemljitima sejati ga ree (26-27 cm u redu) uz primenu dobre
agrotehnike.

AS 73
FAO 700
Stablo visoko, vrlo vrsto sa jakim korenom.
Krupan klip sa 14-16 redova duboko usaenog, zdravog, utog zrna tipa zubana.
Bere se lako i isto beraima, a klip se dobro uva u ardacima.
Nema osipanja zrna ako se zakasni sa berbom.

Preporuka
Pogodan za sve regione i proizvoae koji kukuruz beru i uvaju u ardacima.
Hibrid namenjen za setvu na siromanijem zemljitu i loijim uslovima proizvodnje.
Gustina setve u ovim uslovima od 50.000 do 55.000 biljaka/ha (26-28 cm u redu).
Prednosti ovog hibrida posebno dolaze do izraaja pri setvi na manjim gustinama od 50.000 biljaka/ha,
kada formira vrlo krupne klipove.

LEAFY SILANI HIBRIDI KUKURUZA


Pravi izbor za pripremu visoko kvalitetne silae
Jedan od naina unapreenja proizvodnje i kvaliteta
silae je pravi izbor hibrida za silau i adekvatna primena
agrotehnikih mera koje e omoguiti da ta proizvodnja
bude ekonomina i profitabilna.

IZBOROM AS SILANIH KUKURUZA


proizvoai mleka dobijaju:
Visok prinos silae cele biljke.

Pravi izbor su sigurno AS SILANI KUKURUZI odnosno


lisnati (Leafy) tip silanih kukuruza, koji se u poslednjih
pet godina na tritu Srbije i okolnih zemalja prepoznaju
kao jedinstveno reenje za sve proizvoae mleka.

Pouzdanu proizvodnju kvalitetne silae.

Lisnati (Leafy) silani hibridi su specijalno namenjeni za


pripremu visoko kvalitetne silae.

Visoku svarljivost sirovih vlakana i


skroba.

Naziv lisnati (leafy) su dobili po genu koji utie na


formiranje 8 i vie (esto i 14) listova iznad klipa, to nije
sluaj kod obinih hibrida.

Mogunost korienja silae nakon


veoma kratkog vremena posle koenja.

Ali, prednost AS SILANIH hibrida kukuruza tek poinje


sa ovim veim brojem listova iznad klipa.
Svaki deo strukture biljke je procesom oplemenjivanja
usmeren da zadovolji potrebe proizvoaa mleka.

Dui period za spremanje silae u


odnosu na druge hibride.

Mogunost poveanja koliine silae i


zamene drugih hraniva u obrocima.
Veu proizvodnju mleka.
Vei profit.

AS 160 SILA
FAO 620
Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova, esto i do 12 listova iznad klipa.
Smanjen sadraj lignina u biljci znaajno poveava svarljivost spremljene silae.
Komuina na klipu zbijena, te veoma sporo otputa vlagu iz zrna i produava optimalno vreme za
spremanje silae.
Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako vari od strane ivotinja.

Preporuka
Hibrid je specijalno namenjen za pripremu silae cele biljke. Setva na to kvalitetnijem zemljitu uz
intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
Gustina setve od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi
uslovima proizvodnje.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljitima bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVANIJI USEV na Vaoj farmi.

AS 170 SILA
FAO 600
AS 170 SILA pripada istom tipu lisnatih silanih hibrida kukuruza kao i AS 160 SILA.
Proizvoai e veoma teko uoiti razliku izmeu ova dva hibrida, jer je AS 170 SILA zadrao sve
jedinstvene osobine ovog tipa silanog hibrida kukuruza.
AS 170 SILA cveta neto ranije u odnosu na AS 160 SILA, to e proizvoaima omoguiti da
produe optimalno vreme za spremanje silae setvom oba hibrida. Na osnovu viegodinjeg iskustva,
proizvoai vrlo dobro znaju ta znai ak i jedan dan prednosti prilikom spremanja silae.
Za visoke prinose silae primeniti intenzivnu agrotehniku. Posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.

Preporuka
Gustina setve od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi
uslovima proizvodnje.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljitima bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVANIJI USEV na Vaoj farmi.

AS 144S
FAO 400
Namenjen za proizvodnju ekstra kvalitetne kukuruzne silae od cele biljke kao glavni usev sa veoma
ranim skidanjem ili kao postrni usev u majskoj ili junskoj setvi.
Smanjen sadraj lignina, zrno sa veim udelom branavog endosperma, kao i povoljan odnos i sadraj
ADF i NDF vlakana ine silau ovog hibrida energetski vrednom, visoko svarljivom i odlinog kvaliteta.
AS 144S je idealan partner za proizvoae mleka ili tovne junadi, kao i za proizvoae koji imaju vee
povrine pod silanim kukuruzom jer omoguuje ranije i sukcesivno skidanje silae, bolju upotrebu
mehanizacije, stabilniju i sigurniju proizvodnju.

Preporuka
Preporuena gustina setve u redovnoj setvi je 65.000 do 70.000 biljaka/ha, a u loijim uslovima i u
postrnoj setvi je oko 60.000 biljaka/ha.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljitima i postrnoj setvi bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVANIJI USEV na Vaoj farmi.

April 2015.

OCENA USLOVA
VLANOSTI U 2015.

Jun 2015.

Jul 2015.

Kikinda

Sombor

Novi Sad

Zrenjanin

B. Karlovac

Sr. Mitrovica
Beograd
Loznica
Valjevo

S. Palanka
Negotin
Crni Vrh
Kragujevac

Analizom rezultata proizvodnje neizbeno moramo da


analiziramo i vremenske prilike odnosno neprilike po
pojedinim regionima Srbije u toku vegetacione sezone.
Poslednjih decenija poveani su estina toplotnih talasa,
njihovo proseno trajanje i jaina tokom kritinih faza u
razvoju kukuruza.
Sigurno, najvei problem predstavljaju u fazi cvetanja
kukuruza odnosno tokom jula i avgusta meseca.
Nakon dve relativno povoljne godine, tokom 2015.
ponavljaju se ekstremni uslovi sue koji su znaajno
smanjili prinose kukuruza kao i 2012. godine.
Neki regioni Srbije su praktino, ostali bez padavina tokom
jula i avgusta meseca, pa su rezultati ogleda i proizvodnje
primereni tim uslovima.
Evo, nekoliko primera koliko su drastine razlike u

prinosima izmeu pojedinih regiona, pa ak izmeu dva


susedna mesta.

Zlatibor

Sjenica

U Mavi i Podrinju proseni prinosi se kreu od 3 tone


u Metkoviu do 11 tona suvog zrna po ha u Gornjim
Brezovicama. Odline prinose u ovom regionu ostvarili su
hibridi: AS 72, AS 507, AS 57 i novi hibrid AS 534.
U zapadno Bakom okrugu proseni prinosi AS HIBRIDA
se kreu od 7 tona u Liparu pa do 12 tona suvog zrna po
ha u Ruskom Krsturu. Najbolje prinose u ovom regionu su
ostvarili hibridi: AS 72, AS 44, AS 54, AS 57 i novi hibrid
AS 534.
U delu juno Banatskog okruga proseni prinosi se
kreu od 4 tone u Vladimirovcu do 11 tona suvog zrna u
Banatskoj Palanci.
Odline prinose u ovom delu Vojvodine ostvarili su hibridi:
AS 72, AS 507, AS 57 i novi hibrid AS 534.

Kraljevo

Kopaonik

Leskovac

Dimitrovgrad

Vranje

Uslovi vlanosti u Srbiji procenjeni na osnovu


Palmerovog Z indeksa za april 2015. godine. Na
osnovu ovog indeksa tokom zimskog i prolenog
dela godine na najveem delu teritorije Srbije
preovladavali su uslovi ekstremne vlanosti,
samo je u Vojvodini zabeleeno umereno vlano
do normalno stanje vlanosti zemljita.
LEGENDA

Uslovi vlanosti procenjeni na osnovu


Palmerovog Z indeksa pokazuju da je tokom
juna 2015. godine u Vojvodini, Posavini, delu
umadije, na istoku i jugu zemlje vladala jaka do
ekstremna sua. U centralnim delovima Srbije bili
su normalni uslovi vlanosti.

Uslovi vlanosti procenjeni na osnovu Palmerovog


Z indeksa pokazuju da je tokom jula 2015. godine
na teritoriji cele Srbije vladala ekstremna sua.

USPENE PRIE NAIH PROIZVOAA


Poljoprivredni proizvoai, pored odlinog prinosa, posebno su zadovoljni zdravstvenim stanjem svih naih
hibrida u proizvodnji. Izuzetna tolerantnost na bolesti klipa i zrna kukuruza, zdravo zrno koje ivotinje lako
konzumiraju, izuzetni prinosi kvalitetne silae nadamo se, dovoljni su razlozi da svoje poverenje poklone AS
HIBRIDIMA i u narednim godinama.
Na narednim stranicama vam predstavljamo neke od uspenih pria zadovoljnih korisnika AS HIBRIDA kukuruza,
koji uz nesebinu pomo naih strunih saradnika, ostvaruju rekordne prinose i u ovako tekim godinama za
proizvodnju.
AS HIBRIDI se zahvaljuju svim izvoaima ogleda na uloenom trudu i strpljenju koji su nam omoguili da imamo
dobre rezultate.
Sa potovanjem,
Dr Saa Krstanovi

Duan Gruji

eljko Gruji

Darko Tanaskovi

Veroljub Stanimirovi

VRELO, UB

VRELO, UB

DONJA BUKOVICA, VALJEVO

NOVACI, UB

AS 72

11

12.000

AS 54

9.000

AS 72

12.000

AS 72

9.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Prvi put ove godine sam sejao AS HIBRIDE. Iako je bila sua ja sam
prezadovoljan. Hibrid AS 160 SILA je imao visinu 4,5 m, pri emu sam
napunio svoje silo jame. Pored spomenutog hibrida sejao sam i AS 72.
Zdravi, krupni klipovi. Prinos 12 t/ha.

Ve 5 godina sejem AS HIBRIDE i ne odustajem. Najvei deo svojih


povrina berem u zrnu, tako da sam se odluio za hibrid AS 54, koji brzo
otputa vlagu i ima stabilne prinose. Ove godine prinos hibrida AS 54 je
bio 9 t/ha. Bavim se proizvodnjom mleka i tovom bikova, tako da radim i
silau od hibrida AS 160 SILA.

Kukuruz berem u klipu. Probao sam razne hibride. Lutao sam, lutao dok
pre 5 godina nisam posejao hibrid AS 72 i svake godine imam vrhunske
prinose. Poto se bavim i proizvodnjom mleka, na mojim parcelama je
zastupljen i hibrid AS 160 SILA. I prole godine, kao i ove dostigao je
visinu 4,2 m.

Sav kukuruz koristim za stonu hranu odnosno za tov svinja i bikova.


Berem kukuruz u klipu i izuzetno mi je vano da su klipovi zdravi i da se
dobro uvaju u ardacima. Za moje svinje i bikove nema ukusnijeg zrna
od hibrida AS 72.

Miroslav Pui

Dragan Rajkovi

Jordan Ivkovi

Branko Ivanovi

ZABRDICA, VALJEVO

GRABOVAC, OBRENOVAC

RUBIBREZA, LAJKOVAC

GORNJE CRNILJEVO, OSEINA

AS 507

8.500

AS 72

8.200

AS 507

9.500

AS 44

9.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Poslednjih pet godina sejem AS HIBRIDE. Bilo da je suna ili kina godina sa
AS HIBRIDIMA sam prezadovoljan. Na mojim parcelama zastupljeni su hibridi
AS 160 SILA, AS 72 i prvi put ove godine sam probao hibrid AS 507. Kukuruz
berem u klipu i koristim za ishranu stoke. Hibrid AS 507 me je oduevio, jer ima
izraenu dvoklipnost u reim sklopovima.

Od samog poetka, sejem hibrid AS 72. Kukuruz berem u klipu, a


AS HIBRIDI se odlino uvaju u ardaku. Iako je bila suna godina,
prezadovoljan sam sa AS HIBRIDIMA. Privatno berem i sejem kukuruze u
kraju, pri emu mogu zakljuiti da svi domaini koji su sejali AS HIBRIDE
imaju pune ardake.

Naa zemljita su kisela i veoma mi je vano da izaberem dobar hibrid. Za


hibride AS 160 SILA i AS 72 znam da su dobri, jer se na mojim povrinama
seju vie od 5 godina. Iskustvo sa AS 507, koji sam sejao prvi put ove godine,
ostavilo me je bez teksta. Hibrid AS 507 ima zdrave, krupne klipove, svaka
stabljika ima dvoklipost, zrno je krupno, to mi je vano za ishranu stoke.

Moje parcele su na brdovitom terenu, tako da berem kukuruz u klipu. Hibrid


AS 72 sejem poslednje 4 godine, a prvi put sam se odluio i za hibrid AS 44.
Zrno je krupno, zdravi i krupni klipovi.

Mladen Alimpijevi

Radovan Petrovi

Radovan arac

Zdenko Mackari

STUBLENICA, UB

IVANOVCI, LJIG

ID

SREMSKA MITROVICA

AS 72

8.900

AS 170 Sila

60.000

AS 54

60

7.800

AS 54

15

9.500

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Najvei deo svojih povrina pod kukuruzom berem u klipu. Vrhunske


prinose ve pet godina imam sa AS HIBRIDIMA, a naroito sa hibridom
AS 72 koji nema konkurenciju za ove potrebe. Zahvaljujui strunim
savetima svoje kukuruze uvek oberem na vreme bez osipanja zrna.

Kukuruz berem u klipu, tako da mi je vano da klipovi budu krupni, zdravi,


sa kvalitetnim zrnom. Obran kukuruz koristim za ishranu krava i bikova. Ove
godine sam sejao hibride AS 72, AS 57, AS 160 SILA i AS 170 SILA. Sa
obzirom na sunu godinu hibrid AS 170 SILA imao je neverovatan prinos
zelene mase.

Ve tri godine sejem samo hibrid AS 54 uz dobre prinose i nisku vlagu u


etvi. Sa obzirom na suu odnosno 60 dana bez padavina od sredine juna
meseca dobio sam veome dobre prinose na razliitim tipovima zemljita.

Petar Petrovi

Aleksandar Stanarevi

Milorad Novakovi

Aleksandar Lianin

BRAJKOVAC, LAZAREVAC

VALJEVSKA KAMENICA, VALJEVO

NOVI KARLOVCI

BELEGI

Sejem AS HIBRIDE ve pet godina. Izuzetno sam zadovoljan hibridom


AS 54 koji pored dobrih i stabilnih prinosa dobro otputa vlagu iz zrna.

AS 72

12

9.000

AS 160 Sila

70.000

AS 72

9.800

AS 54

25

7.200

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Na svojim njivama primenjujem intenzivnu agrotehniku i zbog toga sejem


hibrid AS 72 na 24 cm u redu. Pola povrina oberem u klipu, a drugi deo u
zrnu. Nema boljeg hibrida za klip od hibrida AS 72.

Biram dobre hibride na svojim povrinama, koje su i pored reke i u brdu,


jer se bavim tovom bikova i proizvodnjom mleka. Pre 5 godina sam odluio
da probam AS HIBRIDE i od tad ih ne menjam. Poto je hibrid AS 160 SILA
iskljuivo namenjen za spremanje silae na mojim parcelama je zastupljen
60%, a na ostalim je AS 72 koji berem u klipu.

Pored ratarske bavim se i stoarskom proizvodnjom. Na svim parcelama


sejem AS HIBRIDE koji su prilagoeni svim mojim potrebama, od kukuruza
za zrno, ardak pa do pripreme silae.

Sa obzirom na uslove proizvodnje i tip zemljita izuzetno sam zadovoljan


prinosom hibrida AS 54 u ovoj godini.

Milorad Kovaevi

Goran Luka

GOLUBINCI

NOVI KARLOVCI

AS 57

9.500

AS 57

9.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Sran Lazi

Branislav ivkovi

GOLUBINCI

KUZMIN

AS 72

20

9.000

AS 72

20

8.500

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Najvei deo svojih povrina pod kukuruzom berem u klipu. Vrhunske


prinose ve etiri godine imam sa AS HIBRIDIMA, a naroito sa hibridima
AS 57 i AS 72 koji nemaju konkurenciju za ove potrebe. Zahvaljujui
strunim savetima svoje kukuruze uvek oberem na vreme bez osipanja
zrna i uz lako komuanje.

Hibrid AS 57 sejem ve tri godine zbog izuzetne stabilnosti i dobrog


prinosa. Iako je to hibrid kasnije grupe zrenja kombajniram ga u zrnu i na
vreme stignem da posejem penicu.

Na svojim njivama primenjujem intenzivnu agrotehniku i zbog toga sejem


hibrid AS 72 na 22 cm u redu. Pola povrina oberem u klipu, a drugu
polovinu kombajniram u zrnu.

Sav kukuruz koristim za stonu hranu odnosno za tov svinja i bikova.


Berem kukuruz u klipu i izuzetno mi je vano da su klipovi zdravi i da se
dobro uvaju u ardacima. Za moje svinje i bikove nema ukusnijeg zrna
od hibrida AS 72.

Martin Pap

Janko Dvornicki

Branko Alimpi

Nikola Mari

STARA PAZOVA

STARA PAZOVA

DRENOVAC, ABAC

GORNJE BREZOVICE, KRUPANJ

AS 44

8.500

AS 72

35

8.500

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Drugu godinu za redom sejem hibrid AS 44. Ove godine sam ga obrao
u klipu. Iako je bila sua imao sam lepe i zdrave klipove, ispunjene zrnom
do vrha.

Kukuruz berem u klipu i nema stabilnijeg prinosa i lepeg klipa kukuruza u


Srbiji. Ovo je moje iskustvo u proteklih est godina.

AS 54

10.000

AS 404

DEMO
OGLED

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Ve nekoliko godina sejem hibrid AS 54 i nije bilo razoarenja. Primenjuje


se puna agrotehnika pa je gustina setve bila 21 cm. Na ovaj hibrid
raunam i u narednoj sezoni.

11.800
Prinos (kg/ha)

Pored hibrida AS 404 odline prinose u ogledu imao sam i sa hibridima


AS 507 i AS 72. Na osnovu ovih rezultata za mene nema dileme ta u
sejati u narednim godinama.

Goran Jani

Miroslav Savi

Senad Hodi

Senad Hodi

JELAV, LOZNICA

LONJIN, LJUBOVIJA

BAKO NOVO SELO

BAKO NOVO SELO

AS 44

DEMO
OGLED

11.900

AS 507

DEMO
OGLED

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Pored hibrida AS 44 odline prinose u ogledu imao sam i sa hibridima


AS 507 i AS 57. Pored hibrida AS 72, za berbu u klipu sigurno u u
narednim godinama sejati i ranije hibride iz FAO 500 odnosno AS 507 i
AS 57.

10.500

AS 54

18

11.200

AS 160 Sila

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Prinos (kg/ha)

AS HIBRIDE sam poeo da sejem za berbu u klipu. Hibrid AS 72 do sada


nije imao konkurenciju. Na osnovu rezultata ogleda od sledee godine u
proizvodnju ukljuujem i hibrid AS 507.

AS HIBRIDE sejem na 60 ha, to je polovina mojih povrina pod kukuruzom.


Odluio sam se za tri hibrida koji mi u potpunosti odgovaraju. AS 54 sejem ve
est godina i uvek sam imao vrhunski prinos zrna sa niskim sadrajem vlage,
tako da ovaj kukuruz skladitim bez dodatnog suenja.

Miroslav Sabado

Goran Kosovac

Steva Crkvenjakov

Goran Tepi

RUSKI KRSTUR

ONOPLJA

LALI

DERONJE

AS 44

DEMO
OGLED

13.200

AS 57

30

12.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Do ove godine nisam sejao AS hibride. Sada sam imao demo ogled i
uverio sam se u kvalitet AS hibrida. Najvei prinos postigli smo sa hibridom
AS 44 koji je imao neto preko 13200 kg/ha suvog zrna. Za mene je to
dovoljan razlog da ga dogodine posejem u proizvodnji.
Za poetak na 10 ha.

Ove godine sam vie nego zadovoljan prinosom hibrida AS 57. Postoji jo
jedan razlog zbog ega sejem ovaj hibrid. Svake godine proizvodim eernu
repu pa imam problem koji hibrid sejati na repite. AS 57 je pokazao da ima
mogunost da i na ovom predusevu belei odline rezultate i iz tog razloga
jedan je od stalnih hibrida u mojoj setvenoj strukturi.

AS 72

14

Hibrid

Povrina (ha)

11.800
Prinos (kg/ha)

Svake godine sejem AS HIBRIDE. Jedan deo kukuruza berem u klipu i tu


nemam dilemu, pravi izbor kukuruza za klip je AS 72. Pored toga to se
lako bere i uva u ardaku, ovo je hibrid koji svake godine daje izuzetne
prinose. Koristim ga za ishranu bikova koji ga rado jedu. AS 72 nikada
neu menjati.

35 75.000
Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Zbog specifinosti proizvodnje kojom se bavim, a bavim se proizvodnjom


mleka, AS 160 SILA je za mene pravi i jedini izbor kukuruza za siliranje. Sa
njim postiem izuzetno visoke prinose ekstra kvalitetne silae. Od poetka
ishrane krava ovom silaom uveao sam proizvodnju mleka.

AS 54

25

10.800

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Na naem terenu u poslednjih nekoliko godina po prinosu suvog zrna


istie se AS 54. To mogu da kaem jer pruam usluge kombajniranja
kukuruza i vrlo esto se sreem sa njim. Ja ga sejem od 2011. godine kada
sam ga probao na nekoliko hektara, a sada mi je najvie zastupljeni hibrid.
Ove godine sam na pojedinim parcelama imao prinos i preko 12 t/ha suvog
zrna. Sigurno je da u ga sejati i u narednim godinama.

Kiimre Jano

Kelemen Arnold

Jovan Pain

Milenko Mandi

BAKA TOPOLA

BAGREMOVO

PARAGE

PARAGE

AS 72

40

8.500

AS 160 Sila

70.000

AS 54

70

11.740

AS 54

11.220

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Proizvoa sam mleka, pravim silau od cele biljke za ishranu krava


muzara. Pre etiri godine probao sam AS 160 SILA, jer sam uo da
je izuzetno visoka biljka i daje visok prinos zelene mase. Izuzetno sam
zadovoljan sa ovim hibridom jer postiem visoke rezultate u proizvodnji
mleka i krave ga rado jedu!

Imao sam 70 ha AS 54 i prezadovoljan sam sa ovim hibridom. Ove


godine koja nije bila najpovoljnija za biljnu proizvodnju imao sam odline
rezultate sa hibridom AS 54 sa prosenim prinosom od 11.740 kg/ha. Na
pojedinim parcelama sam imao prinose i preko 14.000 kg/ha.

Vui Marko

Pere Kujundi

Vladimir Slavka

Vladimir Francisti

SUBOTICA

SUBOTICA

BAKI PETROVAC

KISA

Sejem AS HIBRIDE ve vie godina. Zadovoljan sam sa stabilnou


prinosa kako u dobrim tako i u loijim godinama. Imao sam 40 ha AS 72 sa
prosenim prinosom od 8,5 t/ha suvog zrna i AS 54 na 15 ha sa prosenim
prinosom 8,0 t/ha suvog zrna. Planiram i dalje da sejem AS HIBRIDE na
istim ili veim povrinama.

Sejem AS 54 ve treu godinu za redom jer sa ovim hibridom imam


najbolji odnos prinosa i vlage u momentu kombajniranja. Za ove tri
godine koliko sejem AS 54, nije se desilo da nije ispunio moja oekivanja.
Naravno da planiram da ga sejem ponovo jer je AS 54 svakako dobitna
kombinacija.

AS 72

15

9.500

AS 54

10

10.000

AS 54

11.670

AS 44

11.800

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Od kada su se pojavili u prodaji, AS HIBRIDE sam poeo sejati na manjim


povrinama. Danas sve povrine sejem iskljuivo sa AS HIBRIDIMA.
Posebno sam zadovoljan sa hibridom AS 72 koji sejem svake godine, a
preporukom sam poeo sejati hibrid AS 507 kojeg takoe berem u klipu.

Sejem sve AS HIBRIDE na 25 cm uz skromno ubrenje. U ovoj godini


imao sam odlian prinos sa hibridom AS 54. Na povrini od 10 ha
prosean prinos je bio 10 t/ha suvog zrna.
Dugi niz godina imam oglede i sejem ono to najbolje rodi. Ove godine
dobar prinos u sunim uslovima imali su hibridi AS 534 i AS 507 koje
planiram da sejem naredne godine.

Ove godine sam sejao AS hibride i za ardak i za zrno. Moram da


naglasim da sam prezadovoljan sa AS 54 kojeg vrim u zrnu i sa AS 72
kojeg berem u klipu. Sa hibridom AS 54 sam ostvario prosean prinos
od 11.670 kg/ha sa 5 ha, dok sam AS 72 brao u klipu i imao sam dve
zmajevke klipa po katastarskom jutru to je odlian prinos. Planiram i
sledee godine da sejem ova dva hibrida.

Na preporuku strunog saradnika koji pokriva teren june Bake posejao


sam hibrid AS 44. Zahtevao sam da hibrid ima nisku vlagu u momentu
kombajniranja i visok potencijal za prinos. Vrio sam AS 44 i ostvario sam
prinos od 11.800 kg/ha, a vlaga u momentu berbe je bila
17%. Zanimljivo je da posle mene, ko god je doterao ovreni kukuruz na
prijemno mesto, imao je veu vlagu.

Branislav Abraham

ori Agrar

BAKI PETROVAC

KIKINDA

AS 72

10

18.500

AS 160 Sila

90

36.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos klipa (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Prezadovoljan sam sa hibridom AS 72. Sejem ga dui niz godina i svake


godine je u vrhu sa prinosom bez obzira na vremenske uslove. Berem ga
u klipu i skladitim u svojim ardacima. Ove godine imao sam prinos od
18.500 kg/ha klipa. Po preporukama sam shvatio da treba neto ranije da
ga oberem i onda dobijam perfektno iste klipove, a pritom nije se desilo
nikada da doe do kvarenja klipova u ardaku.

Bojan obanov

Dragan Gruji

TRNOVE

ALEKSANDROVAC

AS 54

7.800

AS 534

9.460

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Ve treu godinu sejemo AS 160 SILA. I pored izuzetno sunog


perioda, bez kie od juna do avgusta meseca, imali smo odlian prinos
i kvalitet silae. U sledeoj godini emo posejati 130 ha sa hibridom AS
160 SILA.

Godinama sejem AS 54. Ove godine sam ga posejao na 8 ha, a na


nekim njivama, zbog izlivanja reke sejan je tek u junu mesecu.
Doneo mi je dobar rod i spasao sezonu.

ori Agrar

Milorad Crljenica

Dragia Tanaskovi

Goran Nei

KIKINDA

BOAR

ZAGORICA

MARKOVAC

AS 72

52

10.400

AS 72

15

9.200

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Izuzetno smo zadovolji sa prinosom hibrida AS 72 koji je u vreme vridbe


imao 18,6% vlage zrna. Ovaj hibrid ima odline prinose u razliitim
klimatskim uslovima, tako da emo ga u narednoj godini posejati na
120 ha.

Ve pet godina sejem samo AS HIBRIDE. Pored hibrida AS 72 sejem i AS


54, AS 507 i AS 160 SILA. U sledeoj godini u posejati ove hibride na
sto jutara.

Sejem AS HIBRIDE ve pet godina, uvek sam spreman da probam neto


novo i uvek me iznova prijatno iznenadi. Ove godine me je obradovao
novi AS 534 koji mi je dao prinos od 9.460 kg/ha.

AS 63

7.065

AS 72

8.550

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Pored ratarske bavim se i stoarskom proizvodnjom. Uglavnom sejem


AS 160 SILA, pored njega ove godine odlian prinos doneo je i AS 63.
Na ovoj sui sam imao preko 7 t/ha sa ovim hibridom.

Najbolji AS hibrid za mene je AS 72. I u sunoj godini, kakva je bila ova,


daje maksimalni prinos.

Saa Stojanovi

Pera Berloan

Neboja Jovanovi

Branimir Slovi

STAREVO

KOVIN

BANATSKA PALANKA

DOBRICA

AS 72

22

7.000

AS 507

20

6.000

AS 72

12.500

AS 44

22

7.200

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Sejao sam na 22 hektara AS 72, AS 54 i AS 44. Prinosi su varirali


zavisno od parcele gde je sejano, u proseku sam imao preko 7 t/ha. Jako
dobro su se pokazali u sunoj godini, dogodine u ih sejati najmanje na
30 hektara.

Sejao sam AS 507 i AS 72 na 20 hektara, imao sam prinos izmeu 5 i 6 t/ha.


Sa obzirom da je u pitanju redukovana obrada zemljita i kasna
setva, uz ekstremno sunu godinu, jako sam zadovoljan prinosom. Sejau
ih dogodine na 30 hektara.

Poslednjih sedam godina sejem samo AS HIBRIDE. Hibrid AS 72


nikada nije podbacio, stoka ga rado jede, a kada je dobra godina imam
najkrupnije klipove u ataru.

Sejem AS HIBRIDE na 22 ha, uglavnom AS 44 i AS 54. Jedino kod


AS HIBRIDA u ovoj sunoj godini nije bilo jalovih biljaka. Sejau ih
dogodine na 35 ha.

Valentin Drailov

Dragan Milutinovi

Sinia Stojakov

Ivan Odadi

DOLOVO

CRVENA CRKVA

JASENOVO

SEFKERIN

AS 72

9.180

AS 507

6.800

AS 57

10

7.500

AS 54

20

6.500

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Sejao sam AS 62 i AS 72 na 6 ha za berbu u klipu. Ove godine sam radio


ogled sa AS HIBRIDIMA gde sam se uverio da i ranije FAO grupe imaju
visoke prinose. Dogodine u sejati AS HIBRIDE ukupno na 17 hektara:
AS 44, AS 54, AS 534, AS 62 i AS 72.

AS HIBRIDE sam poeo da sejem prvi u selu. Ve deset godina imam


uspenu saradnju sa strunom slubom AS HIBRIDA. Kukuruz berem u
klipu i za te potrebe nema boljih hibrida od AS 72 i novog hibrida AS 507.

Sejem AS HIBRIDE ve pet godina i bez obzira na vremenske uslove


uvek imam dobre prinose. Jedan od hibrida koji nikada ne podbacuje
u proizvodnji je hibrid AS 57. Pored njega sledee godine u posejati i
hibride AS 507 i AS 534.

Kukuruz kombajniram u zrnu. Svake godine sejem AS HIBRIDE jer imaju


stabilne prinose i u sunim godinama. Naredne godine u posejati hibride
AS 44 i AS 54 na 30 ha.

Ivan Kostadinovi

Saa ivanovi

Miroslav Tomi

Nenad Miloradovi

LUGAVINA

SIMIEVO

MAJUR, JAGODINA

GLOGOVAC, JAGODINA

AS 507

4.990

AS 63

7.795

AS 72

25

8.600

AS 72

8.500

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Jo prole godine, kada sam ga prvi put video na ogledu, AS 507


mi se svideo. Ove godine sam ga posejao i nisam se pokajao. Ima
izuzetan klip i u ovoj ekstremno sunoj godini, kada drugi nisu imali
ta da oberu, ja sam zadovoljan njime.

Ve par godina AS HIBRIDI su standardni na mojim njivama. Ove


godine naroito su mi se svideli AS 507 i AS 63. Imaju krupan klip i daju
siguran prinos i u sunim godinama.

U 2015, posejao sam 25 ha AS HIBRIDA. Najveu povrinu sam posejao


sa AS 72, oko 15 ha. Prosean prinos, bez navodnjavanja, bio je 8,6 t/ha,
a na parcelama sa navodnjavanjem i preko 10 tona.

AS 72 sam posejao na 5 ha. Prosean prinos, u suvom ratarenju je bio


8,5 t/ha. Sa obzirom na vremenske prilike ovog leta, prinos je izuzetan.

Veselin Jovii

Zoran Marjanovi

Miroljub Todorovi

Borko Milenkovi

BONJANE

DONJA LIVADICA

KONAREVO, JAGODINA

KONAREVO, JAGODINA

AS 404

6.940

AS 170 Sila

57.000

AS 72

8.000

AS 72

8.400

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Godinama sejem AS HIBRIDE, uglavnom AS 72 i AS 63. Meutim, ove


godine mi je zapao za oko novi hibrid AS 404. Ima veliki klip kao i ovi
koje sam do sada sejao ali bre otputa vlagu i ranije stie za berbu.

Meni je vana zdrava i jaka silaa sa dosta zelene mase ali i dosta zrna.
Od kada sam poeo da sejem za silau AS 160 SILA i AS 170 SILA,
nemam problema sa ishranom stoke.

AS HIBRIDE sejem od kada su se pojavili u prodaji. Sejem iskljuivo


AS 72. Na svim parcelama, prosek roda bio je 8 t/ha. Kukuruz skidam
iskljuivo u klipu.

Ove godine na 5 ha sam posejao AS 72 i AS 507. AS 72 bio je


zastupljen na 4 ha, sa prosenim prinosom od 8,4 t/ha. Kako ve dugi
niz godina sejem ovaj hibrid, upoznao sam njegovu stabilnost u svim
vremenskim uslovima.

Ivan Nikoli

Jovica Milojevi

AVAC, PARAIN

SIKIRICA, PARAIN

Aleksandar Jeremi

Miroslav Stojanovi

VOJSKA, SVILAJNAC

UPRIJA

AS 72

10.000

AS 72

10

8.000

AS 160 Sila

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

48.000

AS 160 Sila

Hibrid

20

50.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Imao sam 3 ha AS 72. Prosek, na svim parcelama, je 10 t/ha. Kukuruz


kombajniram u zrnu. Rod je bez obzira na vremenske uslove bio na nivou
od prole godine.

Aleksandar Petrovi
BRZAN, BATOINA

Godinama sejem AS HIBRIDE. Ove godine najveu povrinu sam posejao


sa AS 72. Kao proveren hibrid, sejan je i na loijoj, i na boljoj zemlji. Prosek,
na svim parcelama, je oko 8 t/ha, a bolje parcele su dale i do 10 t/ha.

Imam 100 krava muzara. Zbog toga svake godine sejem po 20 ha


AS 160 SILA, kao jedino reenje za pravu silau. Prosean prinos silae,
ove godine bio je oko 48 t/ha. Kvalitet silae je odlian, kao i uvek.

Srbislav Stanojevi

Dobrica Miljkovi

Rade Mikulica

BUROVAC, PETROVAC NA MLAVI

STAMNICA, PETROVAC NA MLAVI

BATINAC, UPRIJA

AS 54

16

6.500

AS 54

11.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos (kg/ha)

Prvi put ove godine sam posejao AS 54, na celokupnoj povrini od 16 ha.
Prosean prinos je bio 6,5 t/ha. Odlino je otpustio vlagu, i nemam nikakvih
problema sa uskladitenim zrnom.

AS 54 sam sejao na 3 ha. Zbog vode u parceli, sejano je krajem maja, i


poetkom juna. Na 2 ha, imao sam 18 tona suvog zrna, a trea parcela je
dala preko 11 t/ha.

Vlasnik sam 73 krava muzara. Vremenski uslovi su bili izuzetno nepovoljni.


Sama setva je trajala do poetka juna. I u ovim uslovima imao sam odlian
prinos i kvalitetnu silau.

AS 72

9.200

AS 160 Sila

42.000

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Hibrid

Povrina (ha)

Prinos silae (kg/ha)

Kukuruz berem u klipu i koristim ga za ishranu svinja. Do sada nisam


imao bolji hibrid od hibrida AS 72, koji me nikada nije ostavio bez prinosa,
ak i u sunim godinama.

U tovu imam oko 30 junadi i za ishranu im je potrebna kvalitetna silaa.


AS 160 SILA koristim od kada se pojavio u prodaji i nemam nameru da
ga menjam.

FAZA:
3 lista

FAZA:
5 listova

FAZA:
8 listova

FAZA:
Posle setve, pre nicanja

FAZA:
3 lista

FAZA:
5 listova

Wuxal Macromix 1,5-2,0 l/ha

Kukuruzni plamenac

Maton 0,5 - 0,8 l/ha

Fastac 10 EC 0,2 l/ha ili

ili Colosseum 0,5 - 0,7 l/ha

Bifenicus 0,2 - 0,3 l/ha


+
ES Plus 0,2 l/ha

Telus 1,4-1,5 l/ha + Zeazin 1,5-2,0 l/ha

Asfert Univerzal (20:20:20 + ME) 2,0-3,0 kg/ha

ili Colosseum 0,5 - 0,7 l/ha + Zeazin 1 - 1,2 l/ha

Asfert 2 (30:10:10 + ME) 2,0-3,0 kg/ha

(ako Zeazin nije korien posle setve, a pre nicanja)

Wuxal Super 3,0-4,0 l/ha

irokolisni korovi

Asfert Univerzal (20:20:20 + ME) 2,0-3,0 kg/ha

Intermezzo 0,15 - 0,25 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha

Asfert 2 (30:10:10 + ME) 2,0-3,0 kg/ha

ili Intermezzo 100 SC 1 - 1,2 l/ha


Divlji sirak, uskolisni (travni) i neki irokolisni korovi
Nikosav 1-1,25 l/ha

Kukuruzna pipa

Sredstva
za ishranu
i zatitu
kukuruza

Savanur EC 1,5 l/ha


Repelent za ptice
Royal Flo 150 ml/25.000 semena

Insekticid za tretman semena

Chemical Agrosava - preporuka za ishranu kukuruza

Bifenicus 200 FS
300 ml/100 kg semena

FAZA:
Metlienje

irokolisni korovi

Jednogodinji travni i irokolisni


korovi

Wuxal Top P 2,0-4,0 l/ha

FAZA:
8 listova

Chemical Agrosava - preporuka za zatitu kukuruza

I D
I

CHEMIC

VA

AGROSA
L
A

H I B

Chemical Agrosava je osnovana 1990. u Beogradu. Od samog


poetka, ideja vodilja je bila stvaranje, specijalizovane firme u
oblasti zatite bilja.

koji se danas pored znaajnih povrina u Srbiji gaje i u Bosni


i Hercegovini, Makedoniji, Grkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Italiji,
Bugarskoj, Rusiji, Maarskoj, Turskoj, Ukrajini i dalekom Iranu.

Ta ideja je dovela do razvoja partnerstva i bliske saradnje sa vie


multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Od 2005. godine poinje se i sa uvoenjem integrisanog


sistema kvaliteta (ISO 9001), zatite ivotne sredine (ISO 14001) i
bezbednosti i zdravlja na radu (ISO 18001).

Naa firma je, 1996. godine zapoela proizvodnju u malom pogonu


u imanovcima 25 km od Beograda.
Danas se, na toj lokaciji, nalazi moderna fabrika za formulisanje
granulisanih (GR), tenih (SC, EC, SL, FS, OD i EW) i prakastih
(WP) pesticida, centar za doradu semena sa suarom i skladitem
za seme kapaciteta 5.000 paletnih mesta, pogon za proizvodnju
plastine ambalae, tamparija, laboratorije kao i distributivni
centar za pesticide povrine 16.000 m2.
U prvoj deceniji, 21. veka, Chemical Agrosava je svrstana u red
Srpskih gazela (firmi sa veoma brzim i stabilnim razvojem), a od
2006. godine u okviru Chemical Agrosave posluje i selekciona kua
AS HIBRIDI koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem kukuruza.
U desetogodinjem periodu priznato je vie od 60 hibrida kukuruza

Chemical Agrosava zadovoljava najvie svetske standarde u


proizvodnji pesticida, vodotopivih ubriva, folijarnih hraniva i
plastine ambalae, zatim u proizvodnji i doradi semena svih biljnih
vrsta, kao i u pruanju usluga formulacije, pakovanja i skladitenja
pesticida.
Za nas, zaposlene, u Chemical Agrosavi prethodnih 25 godina je
bio period marljivog rada, zalaganja, uenja i brzog razvoja.
Za partnere, na njivama, to je period kada su mogli koristiti nae
pesticide i seme te ostvarivati vrhunske proizvodne rezultate.
Zbog toga i nastavljamo dalje ka novim tehnologijama, novim
pesticidima i hibridima, novim tritima, novim zadovoljnim
korisnicima naih proizvoda.

NA TIM
Dinamian razvoj poljoprivredne proizvodnje zahteva
konstantno obrazovanje naih zaposlenih. Prikupljanje
neposrednih iskustava kroz rad u laboratoriji, u pogonu i
na polju od neizmernog je znaaja za pronalaenje reenja
za specifine potrebe korisnika naih proizvoda. Na tim
ine tehnolozi, hemiari, agronomi, kao i strunjaci drugih
profila.

STIG I JUNOBANATSKI OKRUG

ZAPADNOBAKI I SEVERNOBAKI OKRUG


RUKOVODILAC PRODAJE

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

Mr Zoran Radanovi
063 448 168
zradanovic@agrosava.com

Dipl. in. polj. arko Fermanovi


062 80 40 253
zfermanovic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Milenko Abadin


062 80 40 251
mabadzin@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Duan Medi


063 803 64 28
dmedic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Sran Stevanovi


062 80 40 248
sstevanovic@ashibridi.com

Jugoslav urevi
063 379 313
jdjurdjevic@ashibridi.com

ISTONA I JUNA SRBIJA

JUNOBAKI OKRUG
RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

Dipl. in. polj. Danilo Beatovi


063 379 896
dbeatovic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Nikola Kora


062 88 02 418
nkorac@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Milan Mai


062 80 40 247
mmasic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Dejan Stojanovi


063 77 90 168
dstojanovic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Slobodan Sibinovi


063 486 164
ssibinovic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Ivan pakovski


063 379 102
ispakovski@ashibridi.com

CENTRALNA I ZAPADNA SRBIJA

SEVERNO BANATSKI OKRUG


RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

Dipl. in. polj. Radovan Bulaji


063 448 165
rbulajic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Boko Kerkez


062 80 40 254
bkerkez@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Milan Savi


062 88 02 417
msavic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Sreten Radosavljevi


063 448 167
sradosavljevic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Ivan Jovanovi


062 80 40 250
ijovanovic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Nenad Prgomet


063 379 004
nprgomet@ashibridi.com

RUKOVODILAC REGIONA

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

STRUNI SARADNIK

Dipl. in. polj. Velimir Cvijeti


062 80 40 240
vcvijetic@agrosava.com

Dipl. in. polj. Ivan Batovanovi


062 80 40 246
ibastovanovic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Milo Ekmedi


062 80 40 249
mekmedzic@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Slavica Beljinac


062 80 40 244
sbeljinac@ashibridi.com

Dipl. in. polj. Saa Zdravkovi


063 379 053
szdravkovic@ashibridi.com

PODRINJE, SREMSKI I MAVANSKI OKRUG

Moja zemlja,
moje seme

AS HIBRIDI

Krnjeevaka bb
22310 imanovci
SRBIJA
www.ashibridi.rs

Pratite nas na: