Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Tingkatan
Tempoh
Bidang
Tajuk
Objektif

Matematik Tambahan
5 Sains I
60 minit
Janjang
Janjang Aritmetik (J.A)
Memahami dan menggunakan konsep Janjang Aritmetik (J.A)

Pembelajaran

Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat:


1. Mengenalpasti ciri-ciri J.A.
Hasil Pembelajaran

2. Menentukan sesuatu janjang yang diberi adalah J.A.


3. Menentukan sebutan tertentu dalam J.A dengan
menggunakan rumus,

FASA/MASA

T n=a+ ( n1 ) d .

CADANGAN

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

Orentasi/ Set

Guru menunjukkan

KOMUNIKASI
Soalan 1:

induksi

beberapa pola nombor

Apakah nombor

Pengajaran

(5 Minit)

kepada pelajar

seterusnya bagi setiap

Induktif

pola nombor ini?

(Khusus

(a) 1,3,5,7,9, __

Kaedah

kepada umum)

(b) 5,8,11,14,17,__

Respon Dijangka:

(c) -10,-8,-6,-4,__

(a) 11

(d) p,2p,3p,4p,__

(b) 20
(c) -2
(d) 5p
Soalan 2:
Bagaimanakah cara anda
mendapatkan nombor
yang seterusnya dalam
setiap pola nombor
tersebut?
Respon dijangka:
1

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN AKTIVITI

KOMUNIKASI
Menambah nombor

CATATAN

sebelum dengan suatu


nombor tetap (beza
nombor sebelum dan
Fasa 1

Memperkenalkan J.A

selepas).
Soalan:

(10 minit)

kepada pelajar.

Apakah sebutan pertama,

Gunakan

J.A adalah suatu jujukan

a dan beza sepunya, d

contoh pola

nombor apabila diberikan

dalam setiap J.A ini ?

nombor

sebutan pertama, a dan

sebelum ini

sebutan seterusnya

Respon dijangka:

didapatkan dengan

a) a=1, d=2

menambahkan nombor

b) a=5, d=3

tetap kepada nombor

c) a=-10, d=2

sebelumnya.

d) a=p, d=p

Nombor tetap ini dikenali


sebagai beza sepunya, d.
d=T n+1 T n
Apabila n=1;
d=T 2T 1

Fasa 2

Memperkenalkan rumus

Guru menerangkan

Kaedah

(25 minit)

untuk mencari sebutan

contoh bagi pola nombor

Pengajaran

ke-n.

(a).

Deduktif
(Umum kepada

T n=a+ ( n1 ) d .
a) 1,3,5,7,9,11
a=1 , d=2
T 1 =a=1

T 1 =a

T 2 =a+d =1+ 2=3

T 2 =a+d
2

Khusus)

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN AKTIVITI
T 3 =a+d + d=a+2 d

KOMUNIKASI
T 3 =a+2 d=1+ ( 2 ) 2=5

T 4=a+ d +d +d=a+3 d

T 4=a+ 3 d=1+ ( 3 ) 2=7

CATATAN

.
.
.

.
.

T 6 =a+5 d =1+ (5 ) 2=11

T n=a+(n1) d

Arahan guru:
Nyatakan pola nombor
yang berikutnya (b), (c),
(d) dalam bentuk
T n=a+ ( n1 ) d

Pelajar dibahagikan

Respon dijangka:

kepada beberapa

Pelajar dapat

kumpulan.

menunjukkan sebutan
setiap pola nombor dalam

Fasa 3

Pengukuhan individu

bentuk T n=a+ ( n1 ) d .
Arahan:

(Penilaian)

dan penilaian

Cari T 7 , T 9 , T 11 danT 18

(15 minit)

bagi setiap J.A berikut:

Pengajaran

Pelajar menjawab dalam


lembaran soalan

Refleksi

Membuat rumusan

( 5 Minit)

tentang J.A.

Kaedah

a) 2,4,6,

Deduktif

b) -2, 0, 2,

(Umum kepada

c) r, r+3, r+6,

khusus)

1. Apakah ciri-ciri bagi

Kaedah

J.A?

Pengajaran

2. Apakah yang

Induktif

dimaksudkan dengan

(Khusus

beza sepunya?

kepada umum)

3. Apakah fungsi rumus


T n=a+ ( n1 ) d
3

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN AKTIVITI

KOMUNIKASI
Respon dijangka:
Pelajar dapat menjawab
dengan tepat seperti yang
telah diajarkan.

CATATAN