Anda di halaman 1dari 6

325650468.

doc

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Mata Pelajaran
Tingkatan
Tempoh
Bidang

Matematik
2 RECSAM
(70) minit
Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, Punca Kuasa

Tajuk
Objektif

Tiga
Punca Kuasa Tiga
Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa tiga

Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

nombor
Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat:
1. Menentukan punca kuasa tiga suatu integer (perpuluhan)
tanpa menggunakan kalkulator.
2. Mengelaskan kategori Punca Kuasa Tiga Suatu Nombor:

Pengetahuan Sedia
Ada

Nombor Bulat, Pecahan dan Perpuluhan.


1. Menyatakan suatu nombor yang didarab dua kali dengan
nombor yang sama sebagai kuasa tiga nombor tersebut
dan begitu juga sebaliknya.
2. Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
Kerjasama, teliti dan berusaha
Peta Pemikiran, Blok Kubik, Kad Soalan (pembentukan

Nilai murni
ABM

kumpulan,Set Sampul Soalan (tugasan kumpulan) dan


Kemahiran Berfikir
FASA/MASA

Lembaran Kerja Individu.


Menghubungkait, mengelaskan dan kreatif

CADANGAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Catatan

Orentasi

AKTIVITI
Guru

Soalan :

Blok kubik

(10 Minit)

menggunakan

Bandingkan kedua-dua blok

digunakan

konsep kubik

ini?

punca kuasa

untuk

Respon Dijangka:

tiga perpuluhan.

menerangkan

Blok yang kedua yang sama

punca kuasa tiga

saiz dipotong kepada 1000

Perbandingan

perpuluhan.

bahagian kecil.

kuasa tiga

Soalan: Apakah nilai kuasa

nombor bulat,

tiga bagi Blok A dan B?

nombor

Respon Dijangka:

pecahan dan

325650468.doc

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Catatan

AKTIVITI
Blok A

perpuluhan

= 1 x 1 x 1 =1

menggunakan

13 = 1

blok kubik

Blok B
1
1
1

=( 10 10 10 ) x 1000 = 1

=(

1 3
) x 1000
10

=(

1
) X 1000
1000

=1
= (0.1 x 0.1 x 0.1) x 1000 =1
= (0.1)3 x 1000
= 0.001 x 1000
Fasa 1

Menghubungkait

=1
Soalan:

Menghubungkait

(15 minit)

nilai kuasa tiga

Bagaimana hendak

kuasa tiga dan

dan punca kuasa

menjadikan kuasa tiga

punca kuasa

tiga antara blok A

kepada punca kuasa tiga

tiga

dan blok B.

menggunakan kubik?

menggunakan
blok kubik.

Respon Jawapan
Contoh 1
13 = 1 x 1 x 1 = 1
3

1=

0.001 =

1
1

1 1 1 = 1
3

0.1 0.1 0.1 =

0.1
Menggunakan
Contoh 2
3

0.027 =

0.3

contoh berbeza
3

0.3 0.3 0.3 =

untuk
mendapatkan
punca kuasa

325650468.doc

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Catatan

AKTIVITI
Contoh 3
3

0.625 =

0.15 0.15 0.15 = 0.15

Soalan:

tiga.

Soal-jawab

Secara berpasangan,
nyatakan satu perkaitan
antara contoh 1, 2 dan 3.
Fasa 2

Pengukuhan

(25 minit)

dalam kumpulan.
Guru

Arahan guru:

mengedarkan kad

Sila ambil kad soalan, kira

soalan. Pelajar

jawapan dan cari rakan yang

membentuk lima

sama jawapan dengan anda

kumpulan

untuk membentuk kumpulan.

Kad soalan.

mengikut
pembelajaran

Respon murid:

koperatif)

Mengira jawapan dan


bergerak membentuk
kumpulan.

Ketua kumpulan

Soalan:

Set kertas

dilantik.

Lantik seorang ketua

mahjong dan

kumpulan dari kalangan

pen.

mereka yang lahir dalam awal


bulan Januari.
Ketua kumpulan sila lantik
AJK Kumpulan.
Respon pelajar:
Melantik Ketua Kumpulan dan

325650468.doc

FASA/MASA

CADANGAN

CADANGAN KOMUNIKASI

Catatan

AKTIVITI
AJK.
Sampul set soalan

Arahan:

yang mengandungi AJK Peralatan sila ambil set


punca kuasa

Set sampul
soalan.

soalan mengikut kumpulan.

nombor bulat,
punca kuasa

Soalan:

integer (pecahan

Dengan menggunakan

dan perpuluhan)

kaedah penyelesaian seperti

diedarkan.

contoh yang ditunjukkan,


setiap kumpulan dikehendaki
menggunakan operasi mental
untuk mencari jawapan.

Pembentangan

Arahan:

Peta pemikiran :

kumpulan.

Sila bentangkan hasil kerja

Peta Pokok

Sesi soal jawab

berkumpulan dan terangkan

kumpulan

ciri-ciri punca kuasa tiga

pembentang dan

mengikut kategori

kumpulan lain.

menggunakan peta pemikiran

Fasa 3

Pengukuhan

Latihan secara

(Penilaian)

individu dan

individu untuk

(15 minit)

penilaian

menguji dan
mengenal-pasti

Pelajar menjawab

Arahan:

tahap

dalam lembaran

Sila kembali ke tempat duduk

kefahaman

soalan.

masing-masing.Soalan akan

murid.

diedarkan. Anda dikehendaki


untuk menyelesaikan dalam
Refleksi

Membuat

masa 10 minit.
1. Apakah peta yang sesuai

Peta pemikiran :

325650468.doc

FASA/MASA
( 5 Minit)

CADANGAN

CADANGAN KOMUNIKASI

AKTIVITI
kesimpulan

digunakan untuk

Menggunakan

menggambarkan ciri-ciri

peta pemikiran,

bagi sesuatu subtopik?

peta pokok untuk

Jelaskan.

membuat rumusan
kategori Punca

2. Nyatakan kategori-kategori
punca kuasa tiga

Kuasa Tiga
nombor yang telah
dipelajari.

Catatan
Peta Pokok

*Lampiran

325650468.doc

LAMPIRAN
Gambarajah Peta Pemikiran