Anda di halaman 1dari 2

CURSO 2009/10

XI: MECNICA DE FLUDOS)

ga le go

BOLETN 17 (TEMA

FSICA APLICADA
rea de Ciencia dos Materiais.
E.T.S. DE ENXEEIROS DE CAMIOS, CANAIS E PORTOS
UNIVERSIDADE DA CORUA

EXERCICIO 85.Na base dun encoro de gravidade prodcense filtracins de auga


que orixinan as presins indicadas na figura. Determinar a estabilidade
do encoro fronte a envorcar, sabendo que est construda con formign
3
de 2400 kgm
de densidade.
Solucin:

envorca

EXERCICIO 86.Unha vlvula automtica consiste nunha placa circular de


dimetro que pivota entorno a un eixe horizontal situado a 1 cm
Determinar a altura de auga que far abrirse a vlvula.
Solucin:

14 cm

de
do centro.

19.25 cm

EXERCICIO 87.Una boia de forma cbica de 1.2 m de lado e 180 kg de masa se ancora mediante
3
un bloque de formign de 680 kg de masa e 2400 kgm
de densidade. A boia est
mergullada en auga 23 cm cando a cadea que a une co bloque de formign est tensa e o
bloque de formign descansa sobre o fondo. Calcular cal ser a subida do nivel da auga que far
afastarse do fondo o bloque de formign.
Solucin:

~0.17 cm

EXERCICIO 88.A comporta semicilndrica da figura mide 2 m de lonxitude,


1 m de dimetro e est articulada en A ao longo dunha xeratriz. Se na
posicin indicada permanece en equilibrio, calcular o seu peso e a reaccin
en A.
Solucin:

~5.14 kN

~1.225,1.23 kN

EXERCICIO 89.Un recipiente cilndrico de 20 cm de dimetro e 40 cm de altura contn 10 litros


de auga. Se o recipiente xira ao redor do seu eixe mantendo este vertical, determinar a velocidade de
xiro necesaria para que a auga comece a desbordarse e aquela para a cal s quedan 3 litros no
recipiente.
Solucin:

~17.91 rads

EXERCICIO 90.-

~40.54 rads

Un globo indeformable que permanece suspendido no aire ( M m =28.9 gmol


)
desfaise de arena ata reducir o seu peso en 3%, determinar a altura que ascender sendo a
temperatura da atmosfera de 18 C .
Solucin:

~260 m

c a s te l n

BOLETN 17 (TEMA

CURSO 2009/10

XI: MECNICA DE FLUDOS)

FSICA APLICADA
rea de Ciencia dos Materiais.
E.T.S. DE ENXEEIROS DE CAMIOS, CANAIS E PORTOS
UNIVERSIDADE DA CORUA

EJERCICIO 85.En la base de una presa de gravedad se producen filtraciones de


agua que originan las presiones indicadas en la figura. Determinar la
estabilidad de la presa frente al vuelco, sabiendo que est construida con
3
hormign de 2400 kgm
de densidad.
Solucin:

vuelca

EJERCICIO 86.Una vlvula automtica consiste en una placa circular de


dimetro que pivota entorno a un eje horizontal situado a 1 cm
Determinar la altura de agua que har abrirse la vlvula.
Solucin:

14 cm

de
del centro.

19.25 cm

EJERCICIO 87.Una boya de forma cbica de 1.2 m de lado y 180 kg de masa se ancla mediante un
bloque de hormign de
680 kg de masa y 2400 kgm3 de densidad. La boya est
sumergida en agua 23 cm cuando la cadena que la une con el bloque de hormign est tensa y
el bloque de hormign descansa sobre el fondo. Calcular cul ser la subida del nivel del agua que
har separarse del fondo el bloque de hormign.
Solucin:

~0.17 cm

EJERCICIO 88.La compuerta semicilndrica de la figura mide 2 m de longitud,


1 m de dimetro y est articulada en A a lo largo de una generatriz. Si
en la posicin indicada permanece en equilibrio, calcular su peso y la
reaccin en A.
Solucin:

~5.14 kN

~1.225,1.23 kN

EJERCICIO 89.Un recipiente cilndrico de


20 cm de dimetro y 40 cm de altura contiene
de
agua.
Si
el
recipiente
gira
alrededor de su eje manteniendo ste vertical, determinar
10 litros
la velocidad de giro necesaria para que el agua comience a desbordarse y aqulla para la cual slo
quedan 3 litros en el recipiente.
Solucin:

~17.91 rads

EJERCICIO 90.-

~40.54 rads

Un globo indeformable que permanece suspendido en el aire ( M m =28.9 gmol


)
arroja arena hasta reducir su peso en 3%, determinar la altura que ascender siendo la temperatura
de la atmsfera de 18 C .
Solucin:

~260 m