Anda di halaman 1dari 4

1.

Bincangkan kepentingan zakat dan pelaksanaannya pada


zaman khulafa al rasyidin
Zakat dari segi bahasa bermaksud penyucian atau penyuburan.
Penyucian dikaitkan dengan menghapuskan sifat kedekut atau
bakhil yang ada dalam diri seseorang individu manakala
penyuburan pula dikaitkan dengan penambahan pahala serta
keberkatan harta yang dimiliki. Zakat terbahagi kepada 2, iaitu
zakat fitrah dan zakat harta. Kewajiban berzakat bermula pada
tahun 2 Hijrah. Terdapat beberapa kepentingan zakat dan
pelaksanaannya pada zaman khulafa al rasyidin.
Kepentingan zakat yang pertama adalah daripada segi
kepentingan kepada diri. Hal ini demikian kerana ia dapat
dikaitkan dengan penyucian jiwa daripada sikap kedekut atau
bakhil. Misalnya sikap terlalu mementingkan harta dunia dapat
dielakkan dengan berzakat. Tambahan pula, melalui pengeluaran
zakat juga, orang Islam dapat menambah pahala serta dapat
memiliki harta yang berkat. Jelaslah zakat dapat dilihat daripada
segi kepentingan kepada diri.
Selain itu, kepentingan zakat juga dapat dilihat daripada segi
kepentingan kepada masyarakat. Hal ini demikian kerana zakat
dapat membantu golongan asnaf seperti golongan fakir, miskin,
hamba yang memerdekakan diri, orang yang berhutang, musafir
yang keputusan bekalan malah amil iaitu individu yang
dipertanggungjawabkan mengutip sumber zakat. Melalui
pengeluaran zakat juga, hubungan sesame Islam dapat dipererat
dan mengukuhkan agar dapat mewujudkan roh ukhwah Islamiah.
Tambahan pula, dari segi jangka panjang, pengeluaran zakat
daripada golongan yang mampu dianggap sebagai usaha untuk
merapatkan jurang sosial antara golongan kaya dengan golongan
yang tidak bernasib baik seperti golongan fakir, dan golongan

miskin. Jelaslah, zakat juga menjadi kepentingan kepada


masyarakat.

Di samping itu, kepentingan zakat dapat juga dilihat daripada


segi kepentingan kepada negara. Hal ini demikian kerana melalui
zakat, pendapatan sesebuah negara akan meningkat. Hal ini
dapat dilihat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin alKhattab. Disebabkan kempen pendakwahan yang giat dijalankan,
agama Islam telah dianut oleh pelbagai bangsa dan masyarakat
sama ada dalam mahupun luar Semenanjung Tanah Arab. Hal ini
telah menyebabkan peningkatan sumber zakat seterusnya
menambah pendapatan negara. Dengan sumber zakat itu tadi, ia
akan diagihkan kepada golongan yang memerlukan dan akan
dapat meningkatkan taraf hidup umat dan negara Islam. Jelaslah,
zakat juga menjadi kepentingan kepada negara.

Pelaksanaan zakat pada zaman khulafa al rasyidin


diteruskan sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.
Sumber zakat diagihkan kepada lapan golongan asnaf. Pada
zaman pemerintahan Zaman Abu Bakar. Zaman Khalifah Abu
Bakar al-Siddiq, timbul kontroversi berhubung dengan
pelaksanaan zakat disebabkan wujudnya golongan al-Riddah yang
enggan membayar zakat. Golongan yang enggan membayar
zakat ini ialah penduduk Yaman, Yamamah dan Oman. Mereka
menganggap zakat sebagai cukai yang dipaksa. Sementara itu

ada yang enggan membayar zakat kerana tersalah tafsir terhadap


ayat-ayat al-Quran yang mewajibkan zakat. Mereka menyatakan
bahawa Nabi Muhammad SAW sahaja yang berhak mengutip
zakat, jadi apabila baginda wafat, maka dengan sendiri zakat
tidak wajib dibayar. Antara yang termasuk dalam golongan ini
ialah Malik bin Nuwairah iaitu ketua Bani Hanzlah yang memberi
bantuan kepada Sajah. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq bersikap
tegas ke atas orang yang cuba memisahkan antara kewajipan
sembahyang dengan kewajipan zakat kerana sembahyang
merupakan tiang agama, manakala zakat pula jambatannya.
Walaupun Umar al-Khattab cuba menasihatinya supaya
berbincang terlebih dahulu, tetapi Khalifah Abu Bakar tetap
dengan pendiriannya yang tegas berdasarkan dalil al-Quran dan
hadis. Khalifah Abu Bakar bertindak tegas menggempur golongan
tersebut. Golongan ini telah ditangani melalui pembentukan 11
buah pasukan tentera. Misi ini telah bejaya termasuklah
membunuh golongan yang mengaku menjadi nabi. Jadi jelaslah
bahawa, Pelaksanaan zakat banyak mendorong dalam
menghapuskan sifat-sifat kedekut dalam diri seseorang individu.
Seterusnya, zakat diteruskan lagi pada Zaman Khalifah Umar
al-Khattab. Pada zaman pemerintahan beliau pula, sumber zakat
meningkat disebabkan kesan kejayaan kempen dakwah dan
ketenteraan yang dijalankan. Contohnya selepas menyerang
Parsi, syiar Islam berkembang di Parsi kerana mendapat layanan
yang baik daripada pemerintahan Khalifah Umar. Rakyat Parsi
dibenarkan menjalankan upacara keagamaan dan ibadat
mengikut agama mereka dan membayar jizyah. Mereka diberi
jaminan keselamatan harta benda. Kesannya mereka memeluk
agama Islam dan dikenakan bayaran zakat. Hasil zakat telah
dihantar ke seluruh tanah jajahan yang dikuasai Islam dan
sumber zakat telah dapat diagihkan kepada lapan golongan asnaf
yang layak menerimanya. Jadi ternyatalah bahawa, perlaksanaan
zakat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab

sememangnya mendorong dalam pembiayaan bagi


mempertahankan umat Islam.
Selanjutnya, zakat dilaksanakan dengan jayanya semasa
zaman pemerintahan Khalifah Uthman. Khalifah Uthman
memperkenalkan zakat ternakan kepada pemilik kuda.
Pengenalan zakat kuda ini tidak pernah dilakukan sejak zaman
Nabi Muhammad s.a.w. Namun Khalifah Uthman menjelaskan
perkembangan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat Islam
sehingga berjaya memiliki kuda wajar dikenakan zakat sejajar
dengan zakat yang dikenakan ke atas binatang unta. Segala
sumber zakat dimasukkan ke dalam Baitulmal sebagaimana
zaman Khalifah Umar. Jelaslah, zakat masih menjadi sumber
dalam perbendeharaan negara.
Seterusnya, pelaksanaan zakat masih dilaksanakan pada
zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun begitu,
beliau menghadapi pelbagai konflik dalaman yang menyebabkan
pelaksanaan zakat menjadi tidak begitu meluas seperti pada
zaman khalifah-khalifah yang seterusnya. Tetapi, syariat ini tetap
berjalan seperti biasa. Jelaslah, zakat masih menjadi sumber
dalam perbendeharaan negara.
Kesimpulannya, terdapat pelbagai kepentingan zakat yang
dapat diperoleh kepada diri dan juga masyarakat. Pelaksanaan
zakat pada zaman pemerintahan Khulafa al Rasyidin telah
menyebabkan perbendaharaan negara bertambah dan hasilnya,
syiar Islam dapat berkembang dengan luas.

Anda mungkin juga menyukai