Anda di halaman 1dari 51

PERMOHONAN MENGISI JAWATAN KOSONG JULAI 2016

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun
pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut di Kolej al-Quran Terengganu.

BIL

JAWATAN

GRED

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PEGAWAI TADBIR
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
PUSTAKAWAN
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
PEN. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT
PENOLONG JURUTERA
PENOLONG AKAUNTAN
PEMBANTU AKAUNTAN
JURUTEKNIK KOMPUTER
PEMBANTU TADBIR
PEMBANTU PUSTAKAWAN
PEMBANTU OPERASI
PEMANDU
PENSYARAH
PEN. PENSYARAH

N41
F41
S41
N29
FA29
JA29
W29
W19
FT19
N19
S19
N11
H11
DS45
DG41

Jawatan

PEGAWAI TADBIR GRED N41

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan

Pentadbiran dan Sokongan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI
MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN
TETAP
KHIDMAT
AWAM (RM)

IMBUHAN
TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN
SARA HIDUP
(RM)

N41

2,080.00

9,546.00

225.00

300.00

300.00

150.00

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
Syarat Lantikan

(c) (i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,080.00); atau
(ii) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred N41: RM2,283.43).

Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syarat-syarat


Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

a) Pengurusan Sumber Manusia Fakulti


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Proses pengambilan staf fakulti dari dalam negara dan luar negara (akademik, teknikal dan
sokongan) (Tetap, sementara, kontrak, sambilan, pelawat)
Pengurusan perubahan gaji (ROC)
Urusan kenaikan pangkat, penanggungan, pemangkuan kerja dan kerjaya staf.
Urusan pengesahan jawatan, rekod cuti, pencen, tatatertib, penyata rekod perkhidmatan,
perletakan jawatan dan kematian.
Urusan laporan prestasi tahunan staf dan Penilaian Tahap Kecekapan.
Urusan Penganugerahan.
Urusan Pinjaman Perumahan/Kenderaan/Komputer Staf.Surat akuan staf bagi akuan dalaman
dan akuan luar.
Penyediaan laporan dan kemaskini perangkaan staf.
Rekod perkhidmatan staf.

b) Pembangunan Sumber Manusia


i.
ii.

Urusan cuti belajar staf, cuti sabatikal dan latihan industri staf.
Urusan latihan staf (kursus dan lain-lain).

c) Senarai Tugas Tambahan


i.

Pengurusan Am dan pentadbiran

Jawatan

PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan

Sistem Maklumat

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

F41

2,315.00

9,618.00

225.00

300.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Syarat Lantikan

1. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat
atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,315.00);
Atau
2. Ijazah sarjana muda kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan

yang diiktiraf setaraf dengannya.


(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,522.44);
Atau
3. Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat, kejuruteraan
komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM2,833.78);
Atau
4. Ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat,
kejuruteraan komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred F41: RM3,145.11).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Fungsi Bidang Tugas

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Menguruskan aktiviti-aktiviti pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem


aplikasi Kolej.
Bertanggungjawab dalam pengurusan dan penyelenggaraan sumber ICT Kolej.
Menguruskan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan, pemantauan dan keselamatan rangkaian
LAN dan WAN secara optima
Mentadbir, menyelenggara pangkalan data dan memastikan keselamatan,
kebolehcapaian serta integriti data terjamin.
Membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pihak pengurusan dalam perolehan
sumber ICT dan peningkatan keupayaan infrastruktur serta aplikasi di Kolej.
Menguruskan perolehan dan mengawal selia alat ganti ICT.
Membantu pihak pengurusan dalam menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)
untuk penyelenggaraan dan perolehan sumber ICT.
Menyelia kakitangan dan tugas-tugas staf Unit ICT.
Memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan dalam penggunaan peralatan dan
aplikasi ICT.
Mengurus dan merancang perlaksanaan back-up dan recovering bagi sistem dan data.
Melaksana segala arahan pegawai atasan dari masa ke semasa dalam menjalankan
tugas harian.

Jawatan

PUSTAKAWAN S41

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan

Sosial

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

S41

2,078.00

9,544.00

225.00

300.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat Pengurusan Perpustakaan
Dan

Syarat Lantikan

ii) Maklumat atau Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,281.86); atau
(ii) Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang perpustakaan yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,281.86); atau
iii) Ijazah Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada

institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,588.49).
(iii) Ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S41: RM2,078.00)

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Menjalankan tugas pengurusan Am dan Personel.


Melaksanakan urusan perolehan perpustakaan
Melaksanakan penerimaan bahan bacaan,rujukan dan sumbangan dari pembekal
Pengkelasan dan pengkatalogan bahan.
Penyediaan perkhidmatan pinjaman dan pemulangan bahan
Mengatur jadual waktu perkhidmatan pusat sumber mengikut keperluan
Menjalankan tugas-tugas penyeliaan kakitangan perpustakaan
Melaksanakan kerja baik pulih dan pilih buang
Melaksanakan urusan penjilidan bahan

x.
xi.
xii.

Melaksanakan pelupusan bahan perpustakaan


Melaksanakan pemeliharaan dan keselamatan sumber maklumat
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pegawai dari semasa ke semasa

Jawatan

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pentadbiran Dan Sokongan

Klasifikasi Perkhidmatan

Pengurusan Dan profesional

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

N29

1,493.00

5,672.00

145.00

160.00

300.00

150.00

i) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Syarat Lantikan

(c) (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau
(ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00); atau

(iii) Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
a) Pengurusan
i.
ii.

Fungsi Bidang Tugas

iii.

Penyeliaan dan kepimpinan dalam jabatan/organisasi. Maknanya anda terlibat membantu dalam
tugasan mengurus/selia/memimpin jabatan/ anda berkhidmat termasuk kakitangannya.
Menyelesai masalah dan membuat keputusan dari isu-isu yang timbul berkaitan pentadbiran/
penyeliaan jabatan anda
Mengurus perjalanan tugas/projek/perjalanan satu-satu jabatan termasuk pengurusan
kakitangan

b) Aspek Pentadbiran Pejabat


i.

Sistem Fail dan Rekod mengurus dengan efektif sistem failing/rekod unit/jabatan termasuk

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

membuka fail baru, penutupan fail/rekod, pembukaan semula, pelupusan, arkib..


Surat menyurat menguruskan penyediaan surat, penghantaran surat keluar dan masuk
Pengurusan mesyuarat penganjuran mesyuarat, penyediaan minit menysuarat
Perhubungan berkomunikasi dengan pelanggan kerajaan, termasuk rakyat
Arahan Keselamatan memastikan panduan keselamatan disediakan di setiap unit/jabatan.
Etika dan Protokol menguruskan/menerangkan etika/protocol kerja kepada kakitangan

c) Hal-Hal Kewangan
i.
ii.
iii.
iv.

Belanjawan dan perakaunan menguruskan perbelanjaan unit/jabatan untuk kursus, majlis,


mesyuarat dan menyediakan akaun untuk kesemua perbelanjaan
Prosedur pembelian, stok, penjualan dan sewaan menyediakan prosedur dalam urusan
pembelian, stok, jual dan sewaan termasuk penyediaan invois
Pembayaran dan penerimaan menguruskan urusan pembayaran dan penerimaan kos untuk
pembelian, jualan, sewaan dan stok..
Tuntutan menguruskan tuntutan termasuk tuntutan dari pelanggan kerajaan, kakitangan
berkaitan OT, Claim, gaji dll..

d) Hal Teknologi Maklumat


i.
ii.
iii.

Penggunaan/kemahiran komputer Microsoft office word, power point, excel dll


Penggunaan internet
Penggunaan aplikasi, sistem yang berkaitan

Jawatan

PEN.PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Sistem Maklumat

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

FA29

1,549.00

5,684.00

145.00

160.00

300.00

150.00

1) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


i) Warganegara Malaysia;
ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
iii) a) Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada Institusi Pengajian tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Syarat Lantikan
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau
b) Sijil dalam bidang kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi
Pengajian tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,549.00); atau
c) Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh

Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,855.00); atau (iv) diploma
dalam bidang
d) Kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FA29: RM1,929.89).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

1) Bertanggungjawab Dalam Penyenggaraan Peralatan ICT Dan Peranti Kelengkapan


a) Menjalankan kerja-kerja berkaitan penyelenggaraan dan pembaikan perkakasan IT yang
tidak dapat berfungsi samada melalui telekomunikasi, lawatan tapak atau dibawa oleh
pengguna ke Unit IT.
b) Menjalankan kerja-kerja berkaitan pemasangan komputer dan komponen ICT.
c) Menjalankan kerja-kerja berkaitan meningkatkan upaya komputer.
d) Menjalankan kerja-kerja berkaitan penyelenggaraan pencegahan terhadap perkakasan
dan perisian ICT.
2) Bertanggungjawab Dalam Penyelenggaraan Aplikasi Pengkomputeran

a) Menjalankan kerja-kerja baikpulih dan instalasi perisian serta meningkat upaya sistem
operasi dan aplikasinya.
b) Menjalankan kerja-kerja peningkatan perisian ke versi terkini.
c) Menjalankan kerja-kerja mengimbas dan menghapuskan virus komputer.
3) Bertanggungjawab Dalam Operasi Sistem
a) Bertugas mengikut jadual tugasan dan piawai yang ditetapkan di Unit IT.
b) Memberi perkhidmatan tunggu sedia bagi majlis-majlis rasmi Fakulti.
4) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pentadbiran Fakulti dari masa ke semasa.

Jawatan

PENOLONG JURUTERA JA29

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Kejuruteraan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

JA29

1,549.00

5,701.00

145.00

160.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

Syarat Lantikan

(c) (i) Sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau
(ii) Diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

a) Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop kerja kejuruteraan


antaranya kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik iaitu mengumpul maklumat untuk
penyediaan reka bentuk, menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod
inventori, mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan pembinaan di
tapak projek, menyediakan laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan
dan penyediaan sebut harga dan tender, menjalankan kerja penyenggaraan bangunan dan
workshop, melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyenggaraan berkala
peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi mengawal selia sistem pengairan
dan saliran serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.

Jawatan

PENOLONG AKAUNTAN W29

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Kewangan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

W29

1,498.00

5,678.00

145.00

160.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Syarat Lantikan

(c) (i) Sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau
(ii) Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM1,510.92); atau

(iii) Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan
yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29 : RM1,776.08); atau
(iv) Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United
Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM2001.68).
(iv) Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom
dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W29: RM2001.68).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

i.

ii.
iii.

Fungsi Bidang Tugas

iv.
v.
vi.
vii.

Membantu akauntan menjalankan penyiasatan kewangan, melaksanakan audit,


menyediakan laporan dan memberikan masihat tentang perkara seperti penipuan yang syaki,
ketidakmampuan membayar, kebankrapan, pencantuman, pembiayaan modal serta
pembelian dan penjualan perniagaan.
Membantu akauntan menyediakan atau melaporkan ramalan keuntungan dan belanjawan,
menyediakan kos projek dan analisi risiko.
Membantu akauntan menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk
dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun atau badan
lain.
Membantu akauntan mengenal pasti bahagian pengurangan kos dan mencadangkan
langkah penjimatan/kawalan kos.
Membantu akauntan bertindak sebagai ejen pembubaran dalam perkara berhubung dengan
kebankrapan dan pencukaian.
Membantu akauntan memberikan nasihat, merancang, dan melaksanakan dasar dan sistem
belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain.
Membantu akauntan menyediakan penyata cukai, memberi khidmat nasihat tentang masalah
pencukaian dan mempertahankan tuntutan yang dipertikaikan di hadapan pegawai cukai.

Jawatan

PEMBANTU AKAUNTAN W19

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Kewangan

Klasifikasi Perkhidmatan

Pelaksana

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

W19

1,353.00

4,005.00

100.00

115.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

Syarat Lantikan

(a) Warganegara Malaysia;


(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat
peperiksaan tersebut.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,353.00); atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau


(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,409.40); atau
(iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80); atau
(v) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM1,465.80

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

Menjalankan tugas-tugas kewangan dan perakaunan.

Jawatan

JURUTEKNIK KOMPUTER FT19

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Sistem Maklumat

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

FT19

1,377.00

4,052.00

100.00

115.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

Syarat Lantikan
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,377.00); atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,435.12); atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred FT19: RM1,493.24

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

1) Membantu merancang, mengurus, menyelia dan melaksanakan penggunaan kemudahan


infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kolej seperti :
i.
Penggunaan Sistem Pengurusan Kolej..
Fungsi Bidang Tugas

ii.
iii.
iv.
v.

Penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching Learning Materials atau


TLM atau Courseware) dalam pengajaran dan pembelajaran
Akses InterneMelapor dan bertanggungjawab kepada kolej.
Membantu memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk
peralatan rangkaian router, modem dan sebagainya.
Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.

Membantu menyenggara kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.


Menjalankan penyenggaraan preventive bagi peralatan IT dan bukan IT.
Membantu mengurus akaun pengguna dan e-mel.
Memastikan ke semua kemudahan Infrastruktur Teknologi berada keadaan baik dan bersedia
untuk digunakan.
Memastikan kebersihan dan keselesaan persekitaran bilik di mana kemudahan infrastruktur
teknologi ditempatkan.
Memastikan garis panduan/peratuan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi
dipatuhi.
Membantu menyediakan keperluan infrastrutur teknologi untuk kegunaan pensyarah dan
membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti pengajaran.
Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah berkaitan dengan perkakasan Sistem
Pengoperasian Rangkaian atau Perisian seperti dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran serta
menyelesaikan masalah tersebut.
Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).
Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak.

2) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan kolej dari semasa ke semasa.

10

Jawatan

PEMBANTU TADBIR N19

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pentadbiran Dan Sokongan

Klasifikasi Perkhidmatan

Pelaksana

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

N19

1,352.00

4,003.00

100.00

115.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

Syarat Lantikan

(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau
(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,408.40); atau


(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,464.80)
(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM1,352.00); atau

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

1) Aspek perkeranian
i.
Pentadbiran pejabat
ii.
Pengurusan personel
iii.
Pengurusetiaan

iv.
v.
vi.
vii.

Menaip dan menyediakan dokumen rasmi yang diarahkan dalam masa yang ditetapkan
Pengurusan rekod
Pengursan fail
Pengurusan Kewangan

2) Aspek Operasi
i.
Pengurusan Keselamatan dan ketenteraman
ii.
Pengursan kebersihan
iii.
Pengurusan utiliti
iv.
Pengurusan tanah dan kemudahan awam
v.
Perkhidmatan kaunter dan pemprosesan
vi.
Pengurusan data dan maklumat
vii.
Protokol dan adat istiadat
viii.
Penguatkuasaan
ix.
Pengendalian peralatan perhubungan/komunikasi penghantaran (coding), Penerimaan
(decoding), dan pemprosesa maklumat (reporting)
3) Pengurusan aktiviti setempat

11

Jawatan

PEMBANTU PUSTAKAWAN S19

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Sosial

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

S19

1,352.00

4,003.00

100.00

115.00

300.00

150.00

1) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Lantikan

(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,352.00); atau


(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,408.40); atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred S19: RM1,464.80).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Menyediakan statistik, perangkaan, surat menyurat dan bil-bil yang berkaitan.


Merekod perolehan bahan di dalam data perolehan
Menerima bahan bacaan,rujukan dan sumbangan dari pembekal
Proses teknikal bahan (menampal barkod, sticker, no panggilan bahan)
Bertugas di kaunter sirkulasi bagi pendaftaran keahlian, peminjaman dan pemulangan
bahan.
Mengasingkan bahan yang perlu dibaik pulih seperti rosak dan usang.
Mengumpul bahan-bahan untuk proses penjilidan.
Mengasingkan bahan-bahan untuk dilupuskan.

ix.

Viiii.

Menjaga keselamatan sumber maklumat di perpustakaan.

12

Jawatan

PEMBANTU OPERASI N11

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Pentadbiran Dan Sokongan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

N11

1,216.00

2,983.00

80.00

95.00

300.00

150.00

Syarat Lantikan

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta lesen memandu sekurang-kurangnya Kelas B2
yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan
(P)].
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)
(d) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta lesen memandu sekurang-kurangnya Kelas B2
yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan [kecuali Lesen Memandu Percubaan
(P)].

(Gaji permulaan ialah pada Gred N11: RM1,216.00)

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
i.
ii.
iii.

Fungsi Bidang Tugas

iv.
v.
vi.
vii.

Bertanggungjawab mengambil kunci pejabat di Balai Keselamatan dan membuka pintu pejabat
sebelum waktu pejabat bermula.
Bertanggungjawab menyemak semua tingkap, pintu dan lampu di tutup sebelum mengunci pintu
pejabat.
Bertanggungjawab mengunci pejabat selepas waktu pejabat setelah memastikan semua staf
telah tiada dan memulangkan kunci pejabat ke Balai Keselamatan.
Mengambil surat luaran fakulti dari peti pos fakulti dan menyerahkan kepada Pembantu Tadbir
Kanan untuk dicop terima.
Mengedarkan surat-surat/dokumen yang telah dicop terima kepada Pembantu Tadbir
(Kesetiausahaan) dan staf-staf lain melalui peti surat staf.
Mengambil dan mengedarkan surat dalaman dan diedarkan kepada pihak yang berkenaan.
Bertanggungjawab membuka dan mengunci bilik-bilik kuliah mengikut jadual kuliah dan
tempahan bilik kuliah.

viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Membuat kerja-kerja percetakan fakulti yang rasmi (kecuali soalan peperiksaan).


Membantu penyelenggaraan ruang dan perabot fakulti.
Menguruskan tempahan jamuan mensyuarat, bengkel, kursus dan lain-lain jamuan rasmi
fakulti.
Membantu memantau penggunaan dan penyelenggaraan kenderaan fakulti.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Pentadbiran Fakulti dari semasa ke semasa.

13

Jawatan

PEMANDU H11

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana

Klasifikasi Perkhidmatan

Kemahiran

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

H11

1,218.00

2,939.00

80.00

95.00

300.00

150.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

Syarat Lantikan

(a) warganegara Malaysia;


(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan;
(ii) lesen memandu Kelas E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan
Pengangkutan Jalan [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
(iii) berkebolehan memandu dan mengendalikan semua jenis jentera pemunggah dalam
pelbagai saiz dan kekuatan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,264.15).
(Syarat Tambahan: Bagi tugas pengendalian kren, calon perlu memiliki Sijil Pendaftaran Orang
Kompeten yang berkaitan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Fungsi Bidang Tugas

1) Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas pemanduan kenderaan yang memerlukan


lesen memandu daripada Jabatan Pengangkutan Jalan serta menjaga kenderaan/jentera di
bawah kelolaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk
setiap perjalanan. Antara kenderaan/ jentera yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini ialah
kereta, van, kenderaan ringan, pacuan empat roda dan bas.

14

Jawatan

PENSYARAH DS45

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pengurusan Dan Profesional

Klasifikasi Perkhidmatan

Pendidikan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

DS45

3,070.00

11,095.00

255.00

300.00

700.00

200.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS45
(c) (i) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Syarat Lantikan
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS45: RM3,070.00); atau
(ii) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina atau diploma lanjutan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf
oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya serta telah berdaftar penuh dengan Lembaga Arkitek Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS45: RM3,070.00); atau
(iii) Ijazah Doktor Perubatan Veterinar dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang

diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS45: RM3,070.00); atau
(iv) kelayakan Perubatan Veterinar yang berdaftar sebagai Doktor Veterinar di bawah Jadual II
Bahagian I, Akta Doktor Veterinar 1974 dan diploma lanjutan dalam bidang berkenaan yang
diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS45: RM3,380.37); atau
(v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS45: RM3,380.37).124/615
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS51
(d) (i) mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c); dan
(ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan
(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS51: RM5,855.00).
KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DS53 (PROFESOR MADYA)
(e) (i) mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c); dan
(ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan
(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DS53: RM6,162.00).

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED KHAS C (PROFESOR)


(f) (i) mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c); dan
(ii) membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan
(iii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred Khas C: RM7,190.00).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

1) Pengajaran dan Pembelajaran


i.

Fungsi Bidang Tugas

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Bidang kerja ini ditumpukan pada perkara yang berkaitan dengan pengendalian sesuatu
matapelajaran yang merangkumi:
Menyediakan jadual rancangan semester yang diedarkan kepada pelajar;
Memeriksa jawapan;
Mengadakan perkhidmatan bimbingan dan pemulihan;
Memberi kuliah antara 2 kredit (30 jam) hingga ke-8 kredit (120 jam) setiap semester;
Membuat penilaian keberkesanan pengajaran;

vii.
viii.

Menyediakan alat bantu kuliah; dan


Menyediakan rancangan dan bahan untuk penilaian bagi matapelajaran yang dikendalikan
lengkap dengan jawapan dan skima markah bersesuaian dengan kurikulum dan dipersetujui
oleh panel.

2. Penyeliaan Tesis, Projek dan Latihan Praktik


Bidang kerja ini ditumpukan pada penyeliaan tesis, projek dan latihan praktik. Perkara yang
perlu dilihat adalah:
i)

Penyeliaan Tesis dan Projek


i.
ii.
iii.
iv.

Membuat kerja penyeliaan;


Perancangan dan jadual penyeliaan (contoh seperti buku log);
Memeriksa kerja projek dan tesis; dan
Membuat laporan dan pengesahan tentang projek dan tesis.

ii) Penyeliaan Latihan Praktik


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Menghadiri mesyuarat dan taklimat untuk semua penyelia fakulti.


Menghadiri taklimat latihan praktik bersama siswa;
Menetapkan jadual lawatan lengkap berpandukan kepada Rancangan Jawatankuasa Latihan
Praktik Fakulti;
Melakukan beberapa lawatan ke organisasi/industri untuk membuat penyelarasan bidang tugas,
memberi bimbingan, penyeliaan dan membuat penilaian;
Mengambil tindakan sewajarnya untuk menjamin siswa menjalani latihan praktik selaras dengan
objektif yang ditetapkan;
Meneliti buku log siswa pada tiap-tiap kali lawatan;
Menjalin hubungan dengan pihak organisasi/industri;

viii.

Membantu menyelesai masalah siswa; dan

Menyiapkan laporan penyeliaan dan segala penilaian yang berkaitan serta saranan untuk
memperbaiki program latihan praktik akan datang.
TUMPUAN MASA : Sebagai staf akademik, tumpuan masa harus diberikan terhadap
pengajaran, pembelajaran dan penyeliaan tesis, projek dan latihan praktik pelajar atau perkaraperakara yang berkaitan.
3. Penyelidikan
Melaksanakan projek penyelidikan dalam bidang ilmu atau kepakaran masing-masing.
4. Perundangan
Menjalankan kerja-kerja perundingan terhadap pelanggan yang dipersetujui oleh Kolej yang
berkaitan dengan ilmu dan kepakaran masing-masing.
5. Penerbitan/Penulisan
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Menerbitkan/menulis bahan-bahan bacaan yang meliputi:


Monograf, makalah, modul, kertas kerja seminar dan bengkel;
Buku;
Laporan; dan
Jurnal
Bahan-bahan yang diterbit/ditulis ialah bidang-bidang kepakarannya.

6. Pengurusan
Pentadbiran merangkumi tugas perancangan, pengurusan, pengawalan, penyeliaan dan
penilaian sesuatu bidang tugas dalam sesuatu jangka waktu yang ditetapkan.
Pentadbir Akademik Kolej adalah:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Timbalan Naib Canselor;


Dekan/Pengarah;
Timbalan Dekan/Timbalan Pengarah;
Ketua Jabatan/Ketua Kursus;
Penyelaras;
Ketua Panel atau jawatan yang diiktiraf setaraf;
Ketua Makmal;
Jawatankuasa peringkat fakulti/Universiti sebagai;
Pengerusi;
Setiausaha; atau
Ahli Jawatankuasa.

7. Perkhidmatan Kemasyarakatan
Kerja-kerja perkhidmatan masyarakat di luar atau dalam Kolej mengikut peringkat-peringkat
dalam bidang kepakaran:
i.
ii.
iii.

AJK peringkat antarabangsa;


AJK peringkat kebangsaan;
AJK peringkat Negeri/Daerah; dan

Berkhidmat sebagai Pengetua Asrama, Felo dll.


8.Pembangunan Pelajar
Menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan pembangunan sahsiah pelajar, aktiviti pelajar
dan sebagainya.
TUMPUAN MASA:
Tumpuan masa harus juga diberikan dalam bidang penyelidikan,
perundingan, penerbitan/penulisan, pengurusan, perkhidmatan kemasyarakatan dan
pembangunan pelajar.

9. Ketua Makmal
Tugas ketua makmal marangkumi kerja-kerja berkaitan dengan:
i.
Pembelian alat-alat;
ii.
Pembangunan makmal;
iii.
Mengawasi disiplin staf makmal;
iv.
Memastikan ujikaji berjalan dengan lancar dan teratur dan
v.
Menggalak dan memimpin aktiviti penyelenggaraan peralatan makmal.
10. Penyelaras Makmal
i.
Tugas penyelaras makmal ialah:
ii.
Menyusun jadual ujikaji makmal mengikut kumpulan;
iii.
Menyelaras ujian makmal;
iv.
Memastikan markah-markah makmal dikumpul dan diproses; dan
v.
Memastikan setiap makmal mengikut peraturan yang ditetapkan.
11. Penyelaras Matapelajaran
Tugas penyelaras matapelajaran ialah untuk mengadakan perbincangan dari semasa ke
semasa dengan semua pensyarah bagi matapelajaran yang diawasinya. Ini adalah untuk
memastikan supaya adanya penyelarasan dari segi pengajaran dan penilaian bagi
matapelajaran tersebut.
12. Penasihat Akademik
Setiap pensyarah dikehendaki meluangkan masa mereka bagi tujuan berjumpa dengan pelajar
baik dari segi penasihatan mahupun bagi membantu menyelesaikan masalah pelajar mengenai
kursus yang diajari oleh pensyarah.
13. Penyelia Makmal
i.
Memastikan dan memberi taklimat kepada pelajar pada permulaan setiap sesi makmal.
ii.
Menyelia dan menunjuk ajar pelajar menjalankan ujikaji dengan betul.

iii.
iv.

Menilai kerja-kerja makmal pelajar.


Menyerahkan markah ujikaji makmal kepada Ketua Makmal.

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan Pentadbiran Fakulti dari semasa ke
semasa.
.

15

Jawatan

PEN.PENSYARAH DG41

Badan Milik Kerajaan

Kolej al-Quran Terengganu

Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana/Pengurusan Dan Profesional (Skim Perkhidmatan


Bersepadu)

Klasifikasi Perkhidmatan

Pendidikan

GRED GAJI

GAJI MINIMUM
(RM)

GAJI MAKSIMUM
(RM)

KADAR
KENAIKAN GAJI
TAHUNAN (RM)

IMBUHAN TETAP
KHIDMAT AWAM
(RM)

IMBUHAN TETAP
PERUMAHAN
(RM)

BANTUAN SARA
HIDUP (RM)

DG41

2,188.00

9,552.00

255.00

300.00

250.00

200.00

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(d) (i) ijazah sarjana muda dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.

Syarat Lantikan

(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,188.00); atau


(ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,391.94); atau
(iii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi

tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,391.94); atau 100/615
(iv) ijazah sarjana dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta
Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM2,902.98); atau
(v) ijazah doktor falsafah (PhD) dalam bidang berkaitan daripada institusi pengajian tinggi
tempatan serta Diploma Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DG41: RM3,209.60).

Syarat Kelayakan Bahasa


Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam subjek
Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Taraf Jawatan

Tetap

Penaklukan di Bawah Syaratsyarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Pegawai Tadbir adalah tertakluk kepada


syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan
yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

i.
ii.
iii.
Fungsi Bidang Tugas

iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Mengurus dan mengendalikan kuliah/tutorial/amali serta memeriksa kertas ujian bagi


matapelajaran.
Menilai hasil kerja dan keterampilan pelajar
Menyediakan rekod pelajar bagi penasihatan akademik. Mengadakan perjumpaan
dengan pelajar serta menyediakan laporan setiap kali perjumpaan.
Menyediakan panduan pembelajaran pelatih bagi bidang masing-masing.
Menyediakan nota kuliah, kuiz, soalan ujian.
Membantu menyediakan modul dan nota untuk kursus pendek
Membantu Ketua Makmal dalam pemesanan dan pembelian peralatan dan bahan-bahan
untuk makmal.
Membantu menyediakan brosur bagi makmal.
Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

CARA MEMOHON
i) Sila muat turun Borang Permohonan Jawatan di laman web www.kqt.edu.my
ii) Hantarkan Borang Permohonan Jawatan di alamat :
Unit Perjawatan
Kolej al-Quran Terengganu
Kampus Padang Midin,
21400 Marang, Terengganu.
T : 09 6193302 F : 09 619 4898
iii) Tarikh tutup permohonan: 17 Julai 2016 (Ahad)

CATATAN TAMBAHAN
a. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja yang akan dipanggil untuk ditemu duga.
b. Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh iklan jawatan ditutup
hendaklah dianggap tidak berjaya.
c. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan/temu duga jawatan ini tidak akan ditanggung oleh
Kolej al-Quran Terengganu.
d. Memiliki kemahiran membaca al-Quran dengan lancar menjadi satu kelebihan