Anda di halaman 1dari 5

NILAI-NILAI MORAL DAN CONTOH / HURAIAN

1. Kepercayaan kepadaTuhan
a. Mematuhi ajaran tuhan
b. Bersyukur
c. Mengamalkan ajaran agama
d. Menuruti tuntutan agama
e. Mempunyai pegangan agama yang kukuh
f. Bertindak mengikut ajaran agama
g. Tidak melanggar ajaran agama
2. Amanah
a. Mengamalkan sikap yang boleh dipercayai oleh orang lain
dalam menjalankan tanggungjawab diberi
b. Bersifat jujur
c. Tidak pecah amanah
d. Dipilih semula
e. Mendapat kepujian
f. Tidak berasuah
g. Tidak menyeleweng
h. Tidak menyalahgunakan kuasa
3. Harga Diri
a. Menjaga nama baik/imej diri
b. Menjaga nama baik/imej keluarga
c. Mengharumkan nama
d. Menjaga reputasi
4. Bertanggungjawab
a. Menjalankan kerja/tugas yang diberi dengan baik
b. Memainkan peranan sebagai... dengan baik
c. Menjaga kebajikan ...
d. Menjalankan kerja/tugas dengan lengkap
e. Tahu peranan...ialah ... diurus dengan baik

5. Hemah Tinggi
a. Berbudi bahasa
b. Besikap bersopan santun
c. Berperibadi mulia
d. Berakhlak baik
e. Menjaga imej diri...agar tidak dipandang serong

6. Toleransi
a. Mengawal perasaan/emosi
b. Besikap sabar dan tenang
c. Berkompromi
d. Bersikap liberal
e. Tidak bertindak terburu-buru
7. Berdikari
a. Tidak mengharapkan bantuan orang lain
b. Melakukan tugas/perkara dengan sendiri
c. Inisiatif / usaha sendiri
8. Kerajinan
a. Tidak mudah putus asa
b. Tidak malas
c. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam
melakukan kerja untuk mencapai kejayaan
d. Berupaya menghadapi cabaran dan rintangan dengan
semangat yang kuat
9. Kasih Sayang
a. Bersikap menyayangi ...
b. Berperasaan sayang yang mendalam di hati
c. Berperasaan sayang yang kekal abadi
d. Ambil berat / Prihatin terhadap...

10.Keadilan
a. Tidak pilih kasih
b. Mengambil tindakan yang sama terhadap kedua-dua
pihak tanpa mengira/dipengaruhi oleh pangkat dan
keturunan
c. Membuat keputusan yang tidak menyebelahi satu pihak
sahaja
11.Rasional
a. Boleh membezakan baik dan buruk
b. Memikirkan kesan/akibat/implikasi...
c. Boleh berfikir dengan matang
d. Boleh membuat pertibangan yang baik
e. Berfikir sebelum bertindak
f. Mengambil kira ...
g. Menimbangkan kesan positif...
h. Ambil tindakan/langkah terbaik dengan mengambil kira...
12.Kesederhanaan
a. Bersikap tidak melampau
b. Berjimat cermat
c. Mengambil kira keperluan orang lain/ diri
d. Mengambil tindakan yang tidak keterlaluan
e. Tidak mengabaikan kebajikan /perasaan/diri dan orang
lain
f. Tidak bercakap/ bertutur keterlaluan
g. Tidak bertindak di luar batasan
h. Tidak menyusahkan orang lain
13.Kasih Sayang terhadap keluarga
a. Sangat/ amat menyayangi anggota keluarga
b. Sayangi anggota keluarga dengan kekal abadi
c. Berperasaan amat menyayangi/mencintai anggota
keluarga
d. Menjaga perasaan/ hati ahli keluarga
e. Terus menyayangi...

14.Hormat dan Taat kepada anggota keluarga


a. Sanjungi setiap anggota keluarga

b.
c.
d.
e.
f.

Menurut/ mendengar nasihat / kata anggota keluarga


Menggunakan panggilan hormat
Tidak biadap/ menengking / melawan cakap
Memberi layanan yang baik terhadap anggota keluarga
Mempunyai hubungan yang mulia/baik dengan anggota
keluarga
g. Menghargai...
15.Mengekalkan Tradisi kekeluargaan
a. Menerima / meneruskan warisan/amalan yang diwarisi
keluarga
b. Menghormati adat resam keluarga
c. Mengekalkan/Mengamalkan adat resam dan pantang
larang nenek moyang
d. Meraikan / menyambut perayaan
16.Tanggungjawab terhadap keluarga
a. Peranan terhadap keluarga yang harus dilaksanakan oleh
setiap anggota keluarga
b. Tidak mencemarkan nama baik keluarga
c. Tidak menimbulkan kebimbangan keluarga
d. Mengambil berat terhadap/menjaga anggota keluarga
(nenek/datuk dll)
e. Memainkan peranan sebagai.....
f. Untuk mewujudkan keluarga sejahtera /menjaga nama
baik keluarga
g. Berasa gembira dapat

17.Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar


a. Sedar kepentingan menjaga alam sekitar
b. Tidak mengugat/mengancam kepentingan ekosistem
c. Tidak memusnahkan/merosakkan flora dan fauna
d. Habitat haiwan dan tumbuhan tidak musnah/pupus
e. Menjaga kebersihan/kehijauan/kelestarian alam sekitar
f. Menanam semula
g. Menjaga hubungan baik antara manusia dengan alam
sekitar
h. Tidak melakukan pembakaran terbuka
i. Membaikpulih alam sekitar
j. Menjaga hutan simpan
k. Tolong menolong dalam...
l. Bergotong-royong
m. Menangani masalah alam sekitar
n. Memainkan peranan masing-masing dalam
18.Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar
a. Menjaga hubungan yang baik/sejahtera antara manusia
dan alam
b. Menjaga kualiti kehidupan antara manusia dan alam
c. Kekalkan flora dan fauna
19.Kemapanan Alam Sekitar
a. Memikul tugas bersama bagi mengekalkan keseimbangan
alam sekitar
b. Menjaga alam secara maufakat
c. Bekerjasama bagi menjaga alam sekitar
d. Memainkan peranan secara bersemangat berpasukan
bagi memelihara alam sekitar
e. Memelihara hutan simpanan
f. Memastikan ekosistem terpelihara
g. Peranan semua pihak menjaga alam sekitar

20.Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar


a. Mengambil berat masalah/isu alam sekitar
b. Berganding bahu menyelesaikan masalah alam sekitar

c. Sedar masalah yang berlaku


d. Berusaha menangani masalah yang berlaku
21.Cinta akan Negara
a. Menyayangi/ kagum/bermegah/berpatriotik terhadap
negara
b. Mengutamakan kepentingan negara
c. Menyokong usaha/program negara
d. Cinta yang tidak berbelah bahagi terhadap Negara
22.Taat Setia kepada Raja dan Negara
a. Mengutamakan raja dan negara
b. Menurut/ Menjunjung perintah raja dan negara
c. Patuh kepada raja dan negara
d. Hormat ketua negara/kerajaan/pemimpin negara
e. Tidak mengkhianati negara
f. Tidak menghina pemimpin/bendera negara
g. Tidak membocorkan rahsia negara/kerajaan
23.Sanggup berkorban untuk Negara
a. Sanggup/sudi menggadai nyawa untuk negara
b. Mencurah bakti kepada negara
c. Bersedia berkhidmat/memberi sumbangan kepada
negara
d. Mempertahankan kedaulatan Negara
24.Melindungi Hak Kanak-kanak
a. Menegakkan hak kanak-kanak
b. Menjaga hak/kebajikan/keselamatan kanak-kanak
c. Memastikan keperluan kanak-kanak dipelihara
d. Menjamin keselamatan kanak-kanak
e. Memberi kasih sayang
f. Melindungi kanak-kanak daripada dieksplotasi
g. Tidak mendera
25.Menghormati Hak Wanita
a. Menjaga hak wanita
b. Menghargai sumbangan wanita
c. Mengakui keupayaan wanita
d. Tidak mendiskriminasi/eksplotasi wanita
e. Tidak pandang rendah/ menghina wanita
f. Tidak membezakan jantina

26.Melindungi Hak Pekerja


a. Memelihara/menjaga hak pekerja
b. Menjamin keselamatan pekerja
c. Menjaga kebajikan golongan pekerja
d. Tidak eksplotasi pekerja
e. Menghargai/berterima kasih atas pengorbanan pekerja
27.Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
a. Menjaga hak golongan kurang berupaya
b. Memberi layanan yang baik kepada golongan kurang
berupaya
c. Menghargai/mengkagumi keupayaan golongan kurang
berupaya
d. Menerima mereka seperti insan biasa
e. Tidak memandang serong/rendah golongan kurang
berupaya
f. Tidak pinggir golongan kurang berupaya
g. Tidak mengkritik/menghina
28.Melindungi Hak Pengguna
a. Menegakkan hak pengguna
b. Menjaga kebajikan/kepentingan pengguna
c. Memastikan pengguna tidak ditindas oleh pengeluar
d. Menjaga hak pengguna agar tidak ditindas

29.Mematuhi Peraturan dan Undang-undang


a. Akur dengan peraturan dan undang-undang
b. Tidak melanggar peraturan dan undang-undang
c. Mengikut syarat/ peraturan.....
d. ...adalah salah di sisi undang-undang
e. ...agar tidak dikenakan tindakan demerit /penjara/denda
wang
30.Kebebasan Bersuara
a. Bebas mengeluarkan kata-kata dengan batasan

b.
c.
d.
e.
f.

Bebas memberi idea dengan batasan/syarat


Mengemukakan pendapat dengan batasan/syarat
Bebas bercakap/berhujah dengan syarat
Tidak menyentuh isu sensitif
Tidak mencetuskan propaganda / isu perkauman

31.Kebebasan Beragama
a. Bebas memilih agama yang dianuti
b. Bebas mempraktikkan agama yang dianuti
c. Bebas melibatkan diri dalam akiviti keagamaan yang
dianuti
d. Tiada larangan/batasan/sekatan untuk beragama
32.Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara
a. Melibatkan diri/menyertai/mengambil bahagian dalam
program pembangunan negara
b. Menyokong program/aktiviti/ dasar/kempen
pembangunan negara
c. Melakukan aktiviti/kerja kebajikan sukarelawan
33.Sikap Keterbukaan
a. Berlapang dada / sanggup dalam menerima
kritikan/pandangan/idea
b. Menerima pendapat dengan hati yang terbuka
c. Mengemukakan idea/cadangan/pendapat yang bernas
d. Mengakui kesilapan
e. Sanggup membaiki kesilapan
f. Tidak berselindung dalam menyatakan pendirian

34.Hidup Bersama secara Aman


a. Hidup secara aman damai/harmoni antara satu sama lain
b. Bersatu padu/ hidup bermuafakat
c. Utamakan persefahaman
d. Mementingkan kesejahteraan dan kedamaian hidup
e. Tiada pertelingkahan /perbalahan/ konflik/
pergaduhan/peperangan
f. Tidak bertelagah dengan negara lain
g. Memastikan keamanan sejagat
35.Saling Membantu dan Bekerjasama
a. Tolong-menolong antara satu sama lain
b. Bermuafakat
c. Berganding bahu/ bergotong royong
d. Menggembelang tenaga
e. Bersam-sama menyelesaikan
36.Saling Menghormati antara Negara
a. Menjalinkan hubungan yang baik/diplomatik antara
negara
b. Mempunyai hubungan diplomatik yang baik antara
negara
c. Mementingkan hubungan diplomatik antara negara
d. Mengekalkan/mengeratkan hubungan baik/persahabatan
antara negara
e. Bekerjasama antara negara
f. Menyelesaikan masalah secara rundingan

g. Tidak berperang
h. Tidak campur tangan dalam urusan negara lain
i. Tidak menghina/mengkritik nama negara lain

Prinsip Rukun Negara


1. Kepercayaan kepada Tuhan
2. Ketaatan kepada Raja dan
Negara
3. Keluhuran Perlembagaan
4. Kedaulatan Undangundang
5. Kesopanan dan Kesusilaan

Bidang Pembelajaran
1. Perkembangan Diri
2. Kekeluargaan
3. Alam Sekitar
4. Patriotisme
5. Hak Asasi Manusia
6. Demokrasi
7. Keamanan dan Keharmonian

Beri Nilai