Anda di halaman 1dari 7

Mata pelajaran: Pendidikan kesihatan

Tarikh : 26-7-2017
Tahun:1 molek
Masa: 9:30-1000
Bilangan murid: 26 orang
Tajuk : 2. Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial. (Perhubungan)
Standard kandungan: 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa / penjaga, ahli
keluarga, rakan sebaya dan individu lain.
Standart pembelajaran: Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa, ahli
keluarga, rakan sebaya dan orang lain.
Pengalaman sedia ada : Murid telah mempelajari hubungan dengan ibu bapa/ penjaga,
ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain.
Hasil pembelajaran: Pada akhir proses pnp, murid-murid dapat
1 kognitif: mempraktikan tetapan batas perhubungan antara diri dengan
ibu bapa , ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain.
2 afektif: menikmati keseronokan drpd aktiviti yang dijalankan
Nilai: bekerjasama
KBKK: membuat keputusan untuk menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu
bapa, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain
Emk: keusahawanan
Strategi pdp; tkp (intrapersonal)
Kesepaduan; kesihatan
Pengabungjalinan; bahasa melayu, pendidikan moral
Abm: kad bergambar

bahagian
masa

aktiviti

permulaan
set induksi
(5 minit)

gambar :
keluarga,
jiran, rakan
sebaya

perkembangan
(10 minit)

langkah 1
simulasi

fokus
pembelajaran

organisasi

catatan

1. Murid
1. Murid duduk di tempat masingmemerhati
masing
2.
Guru bertanya hubungan murid
gambar yang
dengan ahli keluarga , jiran dan
mempunyai
rakansebaya.
kekeluargaan,
jiran dan rakan
sebaya
2. Beberapa
orang murid
dipilih untukl
menjawab
soalan guru.
3. Guru
mengaitkan
gambar yang
ditunjukkan
dengan tajuk
yang akan
diajar

KBKK:
menjana
idea

1. Beberapa
1. Murid duduk dalam kumpulan
orang murid
masing-masing
2. Murid dalam kumpulan
membuat
berbincang dan memberi
simulasi
pandangan masing-masing
beberapa
terhadap setiap simulasi yang
perlakuan yang
telah dilakonkan.
melibatkan
3.
Murid dan guru membuat
sentuhan
perbincangan terhadap setiap
sesama jantina
simulasi yang telah dijalankan.
dan berlainan
jantina dengan
bantuan guru.

KBKK:
menjana
idea

EMK:
pendidikan
reproduktif,
kesihatan
dan sosial
strategi P
dan P
membandin
g dan
membeza

EMK:
pendidikan
reproduktif,
kesihatan
dan sosial

Strategi P
Dan P:
membandin
g dan
membeza
Nilai:
rasional,

perkembangan
(10 minit)

penutup
(5 minit)

langkah 2

soal jawab
rumusan
afektif
penerapan
nilai

1. Murid
dibahagikan
kepada 5
kumpulan.
2. Dalam
kumpulan,
murid-murid
dikehendaki
menjawab
soalan yang
diberi oleh
guru.
(sila rujuk
lampiran 1)
3. Secara
random, guru
memilih
beberapa
orang murid
untuk
menjawab
soalan.
1. murid-murid
memberi
pandangan
dan menjawab
soalan
bertumpu dan
mencapah
berkaitan
pembelajaran

1. Murid duduk dalam kumpulan


masing-masing.
2. Ketua dilantik
3. Setiap kumpulan diberi soalan
untuk dijawab.
4. Murid dipilih secara random
untuk menjawab soalan.
(adakah orang membuat
perbuatan itu boleh diterima?)

KBKK:
menjana
idea
EMK:
pendidikan
reproduktif,
kesihatan
dan sosial
Strategi p
dan p:
membandin
g dan
mebeza
nilai:
bekerjasama

1. guru membimbing murid


membuat kesimpulan
tentang topik yang
dipelajari
2. guru menasihati murid agar
menetapkan batas
hubungan antara diri
dengan ibu bapa, ahli
keluarga, rakan sebaya
dan orang lain

penerapan
nilai:
kesepaduan:
pendidiakn
moral

Lampiran 1

Lampiran 1

Ahli keluarga

jiran

rakan