Anda di halaman 1dari 27

Rancangan Pengajaran Tahunan

SJK (C) YOKE MIN, BANGI


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 (KSSR )

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 1
Unit 1

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Istimewa
Keluargaku

MINGGU /
TEMA / TAJUK
TARIKH
-Kasih
MINGGU 1 Tema
4 Insan

Istimewa
Unit
10

MINGGU 10

KESELAMATA
N
DIUTAMAKAN

- Selamat Di
Mana-Mana

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan ,
frasa dan ayat dengan betul.

1.2.6

2.2 STANDARD
MembacaKANDUNGAN
dan memahami
2.2.3
perkataan, frasa dan ayat
daripadauntuk
pelbagai sumber
1.6
Berbicara
1.6.1
dengan
sebutan
yang betul.
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
3.2 daripada
Menulispelbagai
huruf, suku
kata,
3.2.6
sumber
perkataan,
frasa,
dan
ayat
dengan tepat secara
secara meknis (menyalin)
bertatasusila.
dengan betul dan kemas.
4.1.1
2.6
Membaca pelbagai bahan
2.6.1
4.1 sastera
Menyebut
dan memahami
dan bukan
sastera
unsur
seni bagi
dalam
lagu melalui
yang
sesuai
memupuk
nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1
minat
membaca.
3.6
untukdan
menyampaikan 3.6.1
5.1 Menulis
Memahami
maklumat
tentang
sesuatukata
menggunakan
golongan
perkara
dengan
dengan
betul mengikut
menggunakan
bahasa yang
konteks
santun.

MINGGU /
TARIKH

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan
melahirkan
imaginasi
Memabaca
bahan
sastera untuk
melalui penghasilan
kerja sastera
menghasilkan
idea baharu.
Memahami dan menggunakan
pelbagai kata nama am dan penjodoh
Menulis
untuk
menyampaikan
bilangan
mengikut
konteks dengan
maklumat
dengan menggunakan idea
betul
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.1

Melafazkan puisi dengan sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami puisi tersebut.

5.1

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Unit 2

MINGGU 2

STANDARD
PEMBELAJARAN
Membaca dan
memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan
prosa dan puisi
Berbicara
untukbacaan
mendapatkan
dengan
sebutan
yang
maklumat yang tersuratbetul.
dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
Menulis
teks
prosa dan puisi secara
betul
secara
bertatasusila.
mekanis dengan betul dan kemas.

4.4

TEMA / TAJUK

-Satu
Keluarga Dua
Budaya

Mendengar, memahami, dan


menyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan ayat yang
betul dan tepat.

2.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Mengengar, memahami dan


memberikan respon terhadap
sesuatu arahan, soalan, dan
pesanan uyang didengar
dengan betul.

1.3.1

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancer, sebutan
yang jelas dan intonasi yang

2.3.1

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.
Membaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

1
Sangat Terhad

2
STANDARD PRESTASI
Terhad

CATATAN

13
Sangat
Terhad
Memuasskan
4
2Baik
Terhad
5
3 Baik
Sangat
Memuaskan
6
4
Cemerlang
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Unit 11

MINGGU 11

- Keselamatan
Di Pasar

2.6

3.6

4.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

1.7.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad

Memabaca bahan bukan sastera


untuk menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Mencipta puisi menggunakan bahasa


yang indah dan melafazkannya
dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta memahami
puisi tersebut.

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Unit 12

MINGGU 12

- Fikir
Sebelum Klik
2.5

3.3

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1

Memabaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan degan betul.

2.5.1

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

Memabaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.

STANDARD PRESTASI

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 5
Unit 13

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Memabaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betull.

2.2.3

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3..7.1

Menghasilkan perenggan yang kohesi


dan koheran dengan betul.

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karja sastera.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata ganda dalam
pelbagai situasi denga betul.

PUPUK
PERPADUAN
2.2

MINGGU
13

STANDARD PEMBELAJARAN

- Formula 1
Malaysia

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Memabaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2

Memabaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancer,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan imaginatif


dan deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

Unit 14

MINGGU
14

MINGGU /
TARIKH

- Berkat Hidup
Sepakat

TEMA / TAJUK

STANDARD PEMBELAJARAN

2.3

STANDARD KANDUNGAN

Menceritakan sesuatu perkara


dengan sebutan dan intonasi yang
betul menggunakan pelbagai ayat
yang mengandungi bahasa yang
indah.
Memabaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat dan
ragam ayat secara mekanis.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2

Memabaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3

3.8

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan.

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
situasi dengan betul.

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2

Unit 15

MINGGU
15

- Perpaduan
Memajukan
Negara Bacaan
Luas

2.4

5.3.

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

1
Sangat Terhad
2
Terhad

Memabaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alas an.

Memahami dan membina ayat dalam


teks menggunakan penanda wacana
dengan betul.

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Rancangan Pengajaran Tahunan


MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK
Tema 6
Unit 16

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

3.4

Menulis imlak degan tepat.

3.4.1

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikanidea
dengan bahasa badan yang kreatif.

SEMANGAT
CINTA AKAN
NEGARA
2.3

MINGGU
16

STANDARD PEMBELAJARAN

-Perkasakan
Bahasa Kita

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan ayat
perintah dalam pelbagai situasi
dengan betul.
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.3

Unit 17

MINGGU
17

- Budi Yang
Baik Dikenang
Jua

2.4

3.4

5.1

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.2

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

4.2
Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa cerita secara didik
hibur

Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap ayat
tanya dengan betul.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad

5.1.7

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

Menulis pelbagai teks prosa dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak.
Memahami dan menggunakan
pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul.

3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

1
Sangat Terhad

1.4.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2. 4.2

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan peranggan yang kohesi


dan koheran dengan betul.

5
Sangat Baik

5.1

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.1.6

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

6
Cemerlang

- Bersyukurlah
2.4

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Unit 18

MINGGU
18

STANDARD PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 7
Unit 19

STANDARD KANDUNGAN
1.4

1
Sangat Terhad

1.4.1

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.3

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

5
Sangat Baik

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaiakn idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

6
Cemerlang

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunkan pelbagai


kata majmuk dalam pelbagai situasi
dengan betul.

MINGGU
19
2.4

Bertutur tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis
dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

INDAHNYA
WARISAN KITA

- Merdunya
Alunan

STANDARD PEMBELAJARAN

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alas an.

2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

1
Sangat Terhad

1.4.2

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.1

3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

5
Sangat Baik

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan


dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa yang indah serta bahasa
badan yang kreatif melalui lakonan.

6
Cemerlang

- Warisan
Berharga
2.4

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata gelaran yang
sesuai secara bertatasusila.

STANDARD PRESTASI

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Unit 20

MINGGU
20

STANDARD PEMBELAJARAN

2
Terhad

Memabaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat ulasan dengan betul.

3
Memuaskan
4
Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.4

Unit 21

MINGGU
21

- Budaya dan
Adat Mekar Di
Hati

2.5

3.5

5.3

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2

Mencatat meklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.5.2

Memahami dan mebina ayat


yang betul dalam pelbagai
situasi.

5.3.1

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
mengikut keutamaan ke dalm bentuk
prosa.

Mencatat maklumat daripada pelbagai


sumber dalam bentuk grafik.

Memahami dan membina ayat


songsang yan g betul dalam pelbagai
situasi.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan

.
MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 8
Unit 22

STANDARD KANDUNGAN
1.4

DAMAINYA
BUMIKU
MINGGU
22

- Bumiku
Sejahtera

2.5

3.9

4.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.4

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

3.9.1

Melafazkan dan memahami

4.4.1

Menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara dengan memberikan
alasan yang sesuai dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
kepada bentuk grafik, puisi atau
prosa.

Menulis ulasan tentang bahan sastera


dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

Melafazkan puisi dengan sebutan

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
5.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Unit 23

- Datukku
Pencinta Alam

5.3.2

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU
23

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

yang jelas dan intonasi yang betul


serta memahami puisi tersebut.

2.6

3.6

5.1

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.1

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

Memahami dan

5.1.1

Berbicara untuik mendapatkan


maklumat yang tersurat dan tersirat
untuk membuat rumusan dengan
betul secara bertatasusila.

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

Memahami dan menggunakan

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik
6

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Unit 24

MINGGU
24

- Bersamasama Menjaga
Alam

pelbagai kata nam am dan penjodoh


bilangan mengikut konteks dengan
betul.

2.6

3.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2.6.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan

3.6.2

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Membaca bahan bukan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dalam bentuk karangan
berformat dengan menggunakan

Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


menggunakan bahasa yang
santun.
5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 9
Unit 25

MINGGU 25

TEROKAI
SAINS
TERAJUI
TEKNOLOGI
DAN INOVASI

- Rahsia
Keajaiban
Sains

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

bahasa yang santun.

5.1.2

STANDARD KANDUNGAN
1.7

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut konteks
yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan mengemukan


pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

1.7.2

Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3

3.7

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan peranggan yang kohesi


dan koheran degan betul.

4.3

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan

4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan


untuk menyampaikan mesej

2.2

Berbincang dan mengemukan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Unit 26

- Masyarakat
Kreatif Dan
Inovatif

5.1.5

STANDARD KANDUNGAN
1.5

MINGGU 26

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

menggunakan bahasa yang indah


serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan,

2.3

3.6

4.4

Memahami dan menggunakan


pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat, dan kata
penegas mengikut konteks dengan
betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Membaca kuat pelbagai


bahan dengan
lancer,sebutan yang jelas dan
in tonasi yang betul.

2.3.2

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

Malafazkan dan memahami

4.4.2

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.
Menulis untuk menyampaikan
maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

Mencipta puisi menggunakan bahasa

Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.2

Unit 27

MINGGU 27

- Malaysia Dan
Kemajuan Sains

yang indah dan melafazkannya


dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul serta memahami
puisi tersebut.

2.4

3.7

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, mengecam dan


menyebut bunyi bahasa ,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.6

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.

2.4.2

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.

3.7.2

Mendengar, memahami, dan


m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat
dengan struktur binaan nayat yang
betul dan tepat.

Membaca dan memahami maklumat


yang tersurat dan tersirat untuk
membuat rumusan dengan betul.

Menghasilkan penulisan imaginatif


dan deskriptif dengan bahasa yang
menarik.

6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik
5
Sangat Baik

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 10
Unit 28

MINGGU 28

SEMARAKKAN
PERTANIAN
KITA

Memahami dan
menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6

STANDARD KANDUNGAN
1.3

2.4

- Hargailah
Pokok
3.3

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata hubung mengikut
konteks dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Mendengar, memahami dan


memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan, dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberiikan respons
dengan betul.

2.4.3

Membina dan menulis

3.3.3

Mendengar, memahami, memberikan


respons terhadap pesanan dan
menyampaikan pesanan dengan
menggunakan bahasa yang santun
dalam pelbagai situasi.
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat untuk
membuat keputusan dengan
memberikan alasan.

6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4
Baik

Membina dan menulis jawapan

CATATAN

Rancangan Pengajaran Tahunan


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
4.1

5.1

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Unit 29

- Peranan
Agensi
Pertanian

5
Sangat Baik

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur.

4.1.1

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4

STANDARD KANDUNGAN
1.6

MINGGU 29

secara kritis dan kreatif dengan betul.

2.5

Menyebut dan memahami seni kata


lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui penghasilan karya sastera.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata kerja dan kata bantu
mengikut konteks dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.2

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

6
Cemerlang

Berbicara dengan menerapkan


bahasa yang indah untuk
menyampaikan maklumat dengan
tepat secara bertatasusila.

Membaca dan memahami bahan


untuk memindahkan maklumat dalam
bentuk grafik.

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4

Rancangan Pengajaran Tahunan


Baik
3.3

4.2

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Unit 30

- Pertanian
Sumber
Rezeki
Bacaan Luas

3.3.4

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahsa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik
hibur..

4.2.2

STANDARD KANDUNGAN
1.7

MINGGU 30

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

2.3

Membina kerangka dan menulis


pelbagai jenis karangan.

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN

Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.

1.7.2

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.2

Berbincang dan mengemukakan


pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi ayat tunggal, dan ayat
majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan

Rancangan Pengajaran Tahunan


3.9

5.3

MINGGU /
TARIKH

TEMA / TAJUK

Tema 11
Unit 31

MINGGU 31

3.9.1

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.1

1.4

2.5

Menulis ulasan tentang bahan sastera


dan bukan sastera dengan
menggunakan ayat yang gramatis.

4
Baik
5
Sangat Baik

STANDARD KANDUNGAN

RANCAKKAN
EKONOMI
KITA

- Bersamasama

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan
betul.

Memahami dan menggunakan


pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.3

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam

2.5.3

Berbual tentang sesuatu perkara


menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara
bertatasusila.

Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk memindahkan maklumat
kepada bentuk grafik, puisi atau
prosa.

6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan
4

Rancangan Pengajaran Tahunan


menjana
ekonomi

MINGGU /
TARIKH

pelbagai bahan dengan betul


3.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1

4.1

Menyebut dan memahami


unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian secara didik hibur.

4.1.2

Memahami dan mengubah suai seni


kata lagu secara bebas dan
mempersembahkannya melalui
nyanyian secara didik hibur.

5.2

Memahami dan
menggunakanpembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1

Memahami dan menggunakan


pelbagai imbuhan dalam pelbagai
situasi dengan betul.

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Unit 32

MINGGU 32

- Berjiwa
Usahawan

Baik

2.6

Menulis untuk menyampaikan


maklumat dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan secara
kohesi dan koheren.

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2. 6.1

Bercerita dengan sebutan dan


intonasi yang betul dengan
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca bahan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

5
Sangat Baik
6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan

Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TARIKH

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Menulis perkataan dan frasa dengan


menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.

4
Baik

4.2

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan secara kratif
semasa bercerita secara didik
hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita menggunakan


bahasa yang indah dan ayat yang
gramatis untuk menyampaikan idea
dengan bahasa badan yang kfeatif.

5
Sangat Baik

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.5

Unit 33

MINGGU 33

- Kad Dan
Diriku

2.6

STANDARD PEMBELAJARAN

Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.

2. 6.2

Menceritakan sesuatu perkara dengan


sebutan dan intonasi yang betul
menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Membaca bahan bukan sastera untuk


menghasilkan idea baharu.

6
Cemerlang

STANDARD PRESTASI
1
Sangat Terhad
2
Terhad
3
Memuaskan

Rancangan Pengajaran Tahunan


3.3

Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan secara


kritis dan kreatif dengan betul.

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

5.3.2

Memahami dan membina pelbagai


ayat dalam teks menggunakan
penanda wacana dengan betul.

4
Baik
5
Sangat Baik
6
Cemerlang

MINGGU /
TARIKH
MINGGU 42

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )


AKHIR TAHUN
PERSIAPAN AKHIR TAHUN 2016

MINGGU 42

Rancangan Pengajaran Tahunan

========================================================== TAMAT
====================================================================