Anda di halaman 1dari 20

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PELAKSANAAN
KURIKULUM

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


SEKOLAH MENENGAH

TINGKATAN 1

MAC 2016
KANDUNGAN
1

KANDUNGAN
PRAKATA
1.0.
PENGENALAN

MUKA SURAT
3
4

2.0.

MATLAMAT RBT

3.0.

OBJEKTIF RBT

4.0.

STRUKTUR KURIKULUM
4.1.
Struktur kurikulum RBT Tingkatan 1
4.2.
Komponen Kurikulum RBT Tingkatan 1
4.3.
Kandungan Dokumen Standard Kurikulum danPentaksiran
(DSKP) Tingkatan 1
4.4.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

5.0.

PENTAKSIRAN RBT
5.1.
Kaedah Pentaksiran
5.2.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
5.3.
Pengurusan Pentaksiran dan Dokumentasi
5.4.
Pelaporan

8
8
9-10
11-12

14
15
15
15

6.0.

PERSEDIAAN SEKOLAH, GURU DAN MURID


6.1.
Persediaan Sekolah
6.2.
Kriteria Guru RBT
6.3.
Murid RBT
6.4.
Pengurusan dan Bilangan Murid

16
16
17
18

7.0.

PERANAN AGENSI BERKAITAN


7.1 Agensi Pusat KPM
7.2 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Pejabat Pelajaran Daerah
(PPD)
7.3 Sekolah

19 - 20

8.0.

DOKUMEN PELAKSANAAN RBT

21

PRAKATA
2

Buku Panduan Pelaksanaan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) ini disediakan bagi
membantu semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan
pelaksanaan kurikulum RBT di pelbagai peringkat dalam organisasi Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM).
Tujuan buku panduan ini diterbitkan adalah sebagai panduan dan rujukan pelaksanaan
kurikulum RBT. Buku ini menjelaskan konsep, pelaksanaan dan pentaksiran RBTserta
peranan pihak agensi pusat, KPM, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan
Daerah (PPD), sekolah dan masyarakat.Buku ini juga diharap dapat membantu KPM
membuat penambahbaikan sepanjang pelaksanaan.
Maklumat di dalam dokumen ini akan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa
sepanjang pelaksanaan RBT berdasarkan kepada keputusan mesyuarat peringkat KPM.
Pengguna dokumen ini adalah dinasihatkan sentiasa mengemaskini maklumat dari
sumber yang tepat bagi mengelakkan kekeliruan.

1.0

PENGENALAN

Struktur Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
1.1 Matlamat Pendidikan Sekolah Menengah
Matlamat pendidikan sekolah menengah untuk melahirkan insan yang
seimbang, harmoni dan berakhlak mulia. Satu bentuk pendidikan yang bersifat
holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani
cabaran kehidupan masa kini dan masa depan.

1.2 Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang


Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan
modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1)
merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu
iaitu:

Komunikasi
Kerohanian, sikap dan nilai
Kemanusiaan
Keterampilan diri
Perkembangan fizikal dan estetika
Sains dan teknologi

Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa

Sains & Teknologi

Penguasaan ilmu Sains,Matematik dan Teknologi


Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berla

INSA

PerkembanganFizikal
&Estatika
Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi m

Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam menzahirkan idea d

Kete

Pemupukan kepimpinan dan sahsia


Penghayatan nilai positif (harga diri
Penonjolan potensi, kemahiran yang
Membina perhubungan yang bermak

Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSSM

2.0 MATLAMAT RBT


KSSM RBT bermatlamat memberi pengetahuan, kemahiran, nilai, estetika dan
teknologi dalam dunia reka bentuk. Murid dapat membentuk kemahiran berkomunikasi
serta menjana idea untuk menghasilkan produk baharu dan menjadi pereka bentuk
yang membudayakan pemikiran kritis, kreatif, inovatif, inventif dan keusahawanan.

2.1 Reka Bentuk Dan Teknologi Sebagai Mata Pelajaran


Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) merupakan satu mata pelajaran wajib dalam
KSSM. Kurikulum Standard RBT digubal dengan memberikan penekanan pada
standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui, difahami
dan dikuasai oleh murid sekolah menengah tingkatan 1, 2 dan 3. Pendedahan
awal tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, teknologi pertanian, sains
rumah tangga dan elemen merentas kurikulum seperti bahasa, kelestarian
alam sekitar, nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan
teknologi maklumat dan komunikasi ditekankan dalam mata pelajaran ini.

3.0 OBJEKTIF RBT


KSSM RBT bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:

Mempunyai

kesedaran

terhadap

perkembangan

reka

bentuk

pembangunan produk sesuai dengan kehidupan.

Memperoleh kemahiran menggunakan peralatan, bahan dan perisian


komputer yang sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk.

Menghasilkan produk yang direka bentuk mempunyai konsep teknologi


hijau.

Membuat

keputusan

untuk

menyelesaikan

sesuatu

masalah

menggunakan teknologi yang bersesuaian.

Mereka bentuk melalui pendekatan Jujukan Reka Bentuk (Design


Cycle) dan membuat projek dengan berkesan.
6

Membangunkan produk melalui proses reka bentuk yang menggunakan


teknologi.

Mengamalkan nilai murni yang relevan untuk mereka bentuk sesuatu


produk yang lebih ergonomik, mesra pengguna, berkualiti tinggi dengan
kos yang efisien.

Mengamalkan sikap bekerjasama dan berintegriti.

4.0 STRUKTUR KURIKULUM


4.1 Struktur kurikulum RBT Tingkatan 1
RBT melalui KSSM digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan,
standard pembelajaran dan standard prestasi yang perlu dicapai oleh murid
sebagaimana dalam jadual di bawah sebagai rujukan standard semasa PdP.

Standard Kandungan
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui
dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai

Standard Pembelajaran
Suatu penetapan kriteria
atau indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap standard
kandungan.

Standard Prestasi
Suatu set kriteria umum
yang menunjukkan tahaptahap prestasi yang perlu
murid pamerkan sebagai
tanda bahawa sesuatu
perkara itu telah dikuasai
murid.

Jadual 1 : Standard Kandungan , Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi

4.2 Komponen Kurikulum RBT Tingkatan


1.
0

2.
0
3.
0
4.
0
5.
0

Pengenalan Kepada Reka Bentuk dan Teknologi


1.1Dunia Reka Bentuk
1.2Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi
1.3Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk
Pengurusan Projek
2.1 Pengurusan Projek Reka Bentuk
Proses Reka Bentuk
3.1 Projek Brief
Lakaran
4.1 Lakaran Piktorial
Aplikasi Teknologi
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi
5.2 Reka Bentuk Fesyen
Jadual 2: Standard Kandungan dalam RBT

4.3 Kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Tingkatan


Satu
BAB 1

PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DANTEKNOLOGI


1.1

Dunia Reka Bentuk

1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.


1.1.2 Mengenalpasti elemen reka bentuk berdasarkan
produk yang
dipilih.
1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk.
1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka
bentuk objek asas.
1.1.5 Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk.
1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.
1.1.7 Membina objek asas.
1.2

Kepentingan Reka Bentuk dan Teknologi

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Menyenarai kepentingan rekabentuk dan teknologi.


Mengenalpasti peranan rekabentuk.
Menerangkan etika dalam rekabentuk.
Meneroka kerjaya dalam bidang rekabentuk dan
teknologi.

1.3

Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk


1.3.1
1.3.2
1.3.3

BAB 2

Mentakrifkan invensi dan inovasi.


Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam
kerjaya rekabentuk.
Meneroka invensi dan inovasi dalam rekabentuk
terkini.

PENGURUSAN PROJEK
8

2.1

Pengurusan Projek Reka Bentuk


2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.7
BAB 3

PROSES REKA BENTUK


3.1

BAB 4

Projek Brief
3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief.
3.1.2 Mengenalpasti ciri dalam projek brief.
3.1.3 Merancang projek brief untuk penghasilan produk yang
kreatif.
3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief.
3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan
lakaran.
3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan projek brief.
3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model.

LAKARAN
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

BAB 5

Mentakrifkan pengurusan projek rekabentuk.


Menjana idea rekabentuk.
Mengenalpasti langkah pengurusan
pelaksanaan projek.
2.1.4 Merangka perancangan projek.
2.1.5 Menganalisis perancangan projek dan jadual kerja.
2.1.6 Menyediakan anggaran kos.
Merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan
tugas dan peranan.

Lakaran Piktorial
Menyenaraikan peranan lakaran dalam rekabentuk.
Mengenalpasti teknik lakaran piktorial
Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D
berdasarkan 2D.
Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen
rekabentuk.
Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan keatas lakaran yang
dipilih.

APLIKASI TEKNOLOGI
5.1

Reka Bentuk Sistem Fertigasi


5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi.
5.1.2 Mengenalpasti komponen utama fertigasi dalam
penyediaan rekabentuk.
5.1.3 Menghasilkan lakaran rekabentuk baharu sistem
fertigasi.
5.1.4 Menganalisis elemen rekabentuk dalam system fertigasi.
9

5.1.5
5.1.6

5.2

Menilai lakaran rekabentuk baharu sistem fertigasi.


Membina mock-up atau model struktur rekabentuk
baharu sistem fertigasi.

Reka Bentuk Fesyen


5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen
5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.2.3 Mengenalpasti teknik cantuman dan penggunaan alatan
dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.
5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
5.2.6

Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk fesyen


berdasarkan lakaran.

5.2.7

Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran


yang dipilih.
Jadual 2 : Kandungan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
Tingkatan 1
PEMBELAJARAN KOLABORATIF
PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI
PENYELESAIAN MASALAH

PEMBELAJARAN MELALUI
PENEROKAAN

4.4 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)


Strategi pengajaran dan pembelajaran RBT akan menjadi lebih berkesan
PEMBELAJARAN KENDIRI
dengan menggunakan strategi berikut:

PEMBELAJARAN M

10

Rajah 4 :Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)


KAEDAH
1) Pembelajaran
Kontekstual

CATATAN
Merupakan pengajaran yang menggabungkan kandungan
mata pelajaran dengan pengalaman individu, masyarakat
dan alam kehidupan seharian.

2) Pembelajaran
Inkuiri

R Relating (menghubung kait)

E Experiencing (Mengalami)

A - Applying (Mengaplikasi)

C - Cooperating (Bekerjasama)

T Transfering (Memindahkan)
Merupakan satu proses pembelajaran kitaran bermula
dengan bertanya soalan dan keputusan dalam meminta
lebih banyak soalan. Murid dapat menukar data dan
maklumat daripada soalan kepada pengetahuan yang

3) Pembelajaran

berguna
Merupakan satu pendekatan aktiviti pembelajaran dalam

Berasaskan

bilik darjah yang berbeza di mana pelajar diberikan projek

Projek

ditakrifkan sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang

4) Pembelajaran

teratur dibuat oleh murid.


Menggalakkan murid mencari maklumat di luar daripada apa

Penemuan

yang diketahui oleh diri mereka sendiri, melihat ke dalam


masalah dan bertanyakan pelbagai soalan dan akan

5) Penyelesaian

membuat kesimpulan sendiri.


Pembelajaran berasaskan masalah sebenar digalakkan dan

Masalah
6) Pembelajaran

dibimbing menyelesaikan dengan keupayaan mereka sendiri


Strategi PdP yang berfokus kepada penguasaan murid

Masteri
7) Pembelajaran

dalam sesuatu perkara yang dipelajari.


Murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep

Konstruktivis

baharu secara aktif berdasarkan pengetahuan, kemahiran,

me

nilai

8) Pembelajaran
Penerokaan

dan

pengalaman

yang

telah

diperoleh

dalam

pengajaran dan pembelajaran.


Murid belajar melalui
11 penerokaan berdasarkan pengalaman
yang sedia ada

Jadual 3 : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)


5.0 PENTAKSIRAN RBT
Jadual menunjukkan Format Pentaksiran Komponen Jati Diri & Teknologi Vokasional
BIL.

PERKARA

PENILAIAN

CATATAN

1.

Kaedah
Pentaksiran

Pentaksiran Sekolah

Dinilai di peringkat sekolah.

2.

Jenis
Instrumen

Pentaksiran Bertulis
Soalan struktur dan
objektif aneka pilihan

KerjaAmali
Senarai Semak
Lembaran Kerja
Port Folio
Hasil Projek
3.

4.

Konstruk Yang
Ditaksir

Tempoh Ujian

Pengetahuan
Kefahaman

Kemahiran
menghasilkan projek

Ujian bertulis
Kerja amali (sepanjang
tahun)

dan

Ujian 1 Ujian bertulis (100%)


Peperiksaan
Pertengahan
Tahun (100%)
Peperiksaan Akhir Tahun
- 40% Pentaksiran Bertulis
- 60% Kerja Amali

Penilaian untuk tahun semasa.

Pembelajaran secara teori.

Melaksanakan kerja amali


prosedur yang betul dan
penyediaan dokumentasi.

Peperiksaan
Berdasarkan tugasan
Ujian 1 Ujian bertulis (1 jam)
Peperiksaan
Pertengahan
Tahun (2 jam)
Peperiksaan Akhir Tahun (2
jam)

5.

Cakupan
Konteks

Mencakupi
bidang
pembelajaran tingkatan 1

6.

Pelaporan

Pemberian
tahap
dan
secara
deskriptif
untuk
memberikan
maklumat
tentang prestasi murid

7.

Sistem
Sokongan
Yang
Diperlukan

Sistem aplikasi untuk pelaporan deskriptif

12

Pemberian tahap dan secara


deskriptif
untuk
memberikan
maklumat tentang prestasi murid

Jadual 5 : Format Pentaksiran RBT


5.1 Kaedah Pentaksiran
Pelaksanaan RBT bertujuan melahirkan murid yang berkebolehan dan
berkemahiran asas dalam melaksanakan kandungan RBT.
5.1.1 Kaedah Pentaksiran RBT terdiri daripada:
i)
ii)

Pentaksiran Pusat
Pentaksiran Sekolah (PS)
PS guru merancang, membina, memeriksa, menilai, merekod dan
melapor dengan merujuk DSKP.
PENTAKSIRAN SEKOLAH
Masa

Sepanjang tahun

Konstruk

Pengetahuan
Kemahiran
Nilai

Jenis Pentaksiran

Contoh :
Secara lisan
Kuiz
Folio/Skrap
Kerja amali
Pemerhatian
Ujian bertulis

Jadual 6 : Kaedah Pentaksiran

5.1.2 Pentaksiran yang baik mempunyai ciri-ciri seperti berikut;


i)

Keobjektifan - ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa


skrip jawapan.

ii)

Kebolehtadbiran - kelincinan dan kerja-kerja susulan


yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan
sekolah.

iii)

Kemudahtafsiran - maklumat tentang calon berdasarkan


skor, mendiskrimasikan calon, menepati tujuan mengadakan
sesuatu ujian dan pentaksiran.

iv)

Kekomprehensifan - mengandungi soalan-soalan yang


mewakili semua objektif yang penting.
13

5.2 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)


Pentaksiran RBT dilaksanakan mengikut keperluan dan kaedah DSKP yang
dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian
Pendidikan Malaysia. DSKP mengandungi standard prestasi yang perlu
dikuasai murid mengikut tahap penguasaan yang telah disediakan untuk
memudahkan guru melaksanakannya.
5.3 Pengurusan Pentaksiran dan Dokumentasi
5.3.1

Fail Pengurusan Pentaksiran


Fail Pengurusan Pentaksiran mengandungi nama murid dan

senarai semak mengikut topik.


Guru RBT mengemaskini, menyemak, dan menyimpan Fail

Pengurusan Pentaksiran di tempat yang mudah diakses.


Kandungan fail ini adalah untuk kegunaan tahun semasa
sahaja.

5.3.2

Laporan Kerja Amali Murid


Laporan kerja amali ini merupakan bukti kepada pelaksanaan

projek oleh murid.


Mengandungi langkah kerja penghasilan projek beserta gambar

dan lengkap.
Perlu dihantar kepada guru mengikut tarikh yang telah

ditetapkan.
Guru mentaksir gerak kerja dalam laporan amali murid.
Guru memulangkan semula laporan amali kepada murid selepas
pentaksiran dilakukan.

5.4 Pelaporan
Pelaporan deskriptif bagi RBT melaporkan pencapaian murid di akhir penggal
berdasarkan kepada tahap penguasaan. Guru-guru RBT perlu mempunyai
panduan pelaksanaan pentaksiran merujuk kepada DSKP.
6.0 PERSEDIAAN SEKOLAH, GURU DAN MURID
6.1 Persediaan Sekolah

Kemudahan
prasarana yang
sesuai

Peralatan yang
14lengkap

Pentaksiran
yang adil dan
saksama

6.2 Kriteria Guru RBT

Kelayakan
ikhtisas dalam
bidang yang
berkaitan dan
memiliki opsyen
pilihan
kemahiran
vokasional

Norma guru
mengikut
ketetapan
KPM

KRITER
IA
GURU

Komited dan
kreatif
memilih
kaedah PdP
yang menarik
minat pelajar

Berintegriti

.
6.3 Murid RBT

15

Peluang kepada pelajar


melaksanakan aktiviti
Penglibatan murid untuk
penentuan tahap pencapaian
Pencapaian murid direkodkan
secara sistematik

Rajah : Peranan murid RBT


6.4 Pengurusan Dan Bilangan Murid
PEMBAHAG
IAN
WAKTU
35 MINGGU

MASA/
MING
GU
2 JAM

WAKTU

BILANGAN
MURID

1 KALI
@
2 kali

Minimum
15
Maksimum
25

CATATAN

RBT melibatkan
pembelajaran berasaskan
kerja amali berpusatkan
murid.
Bilangan murid yang
sedikit memberi suasana
kondusif untuk aktiviti
amali.
Bilangan murid yang
sedikit memudahkan guru
untuk mengawal dan
memantau gerak kerja
murid (aspek
keselamatan).
Guru dapat memberi
perhatian dan tumpuan
yang lebih semasa kerja
amali.
Murid dapat menghasilkan
kerja amali yang bermutu.

Jadual 7 : Pengurusan Dan Bilangan Murid

16

7.0 PERANAN BAHAGIAN KPM/JPN/PPD/SEKOLAH


Berikut adalah peranan dan tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat dalam
melaksanakan program berkenaan:
7.1 Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
a. Menjadi Agensi Utama (Lead Agency) kepada bahagian lain KPM untuk
menyelaraskan hal-hal penting serta melaporkan kepada pihak atasan.
b. Membangun dan menyebarluaskan dokumen standard kurikulum dan
pentaksiran

kepada semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan

kurikulum vokasional dan akademik RBT.


c. Membangunkan modul pengajaran dan pembelajaran (PdP).
d. Melatih Jurulatih Utama Kurikulum(JUK)RBT bagi melaksanakan kursus
orientasi kurikulum serta modul PdP kepada pentadbir dan guru RBT.
e. Memantau, menilai dan menyediakan laporan kurikulum merangkumi
tujuan/objektif, latar belakang, dapatan, kesimpulan, cadangan dan
f.

tindakan.
Memohon peruntukan kewangan untuk prasarana dan peralatan

bengkel/makmal di sekolah mengikut keperluan kurikulum.


g. Memurnikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran mengikut
keputusan atau arahan pihak pengurusan KPM.
h. Menguruskan penerbitan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran
i.

RBT.
Memohonkadar peruntukan PCG (Peruntukan Geran Perkapita) bagi

j.

mata pelajaran RBT


Memantau, menilai dan menyediakan laporan mengenai pelaksanaan

RBT.
k. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan kurikulum bersama
Jabatan Pendidikan Negeri sekurang-kurangnya 2 kali setahun

7.2 Lembaga Peperiksaan (LP)


a.
Melatih Jurulatih Utama Kurikulum( JUK) RBT bagi perlaksanaan perkara
yang berkaitan dengan orientasi kurikulum serta modul PdP Project
b.

Based Learning kepada pentadbir dan guru RBT.


Membangun dan menyebarluaskan dokumen berkaitan pentaksiran untuk
kegunaan guru dan murid RBT.
17

c.

Menjalankan

sesi

kursus/bengkel/mesyuarat

untuk

memaklumkan

d.

pengurusan pentaksiran RBT kepada pentadbir dan guru.


Mengadakan mesyuarat penyelarasan pentaksiran bersama Jabatan
Pendidikan Negeri sekurang-kurangnya 2 kali setahun

7.3 Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP)


a. Mengkaji dasar pelaksanaan RBT dari semasa ke semasa.
b. Melapor dan mencadangkan penambaikkan dasar pelaksanaan RBT
kepada bahagian lain dalam KPM.

7.4 Bahagian Sumber Manusia (BSM)


a. Meluluskan norma perjawatan guru RBT
b. Meluluskan norma perjawatan Pembantu Am (RBT)

7.5 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH)


a. Menempatkan guru kepada sekolah yang menawarkan RBT mengikut
norma perjawatan guru bidang Teknik dan Vokasional.
b. Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) perjawatan guru
RBT

7.6 Bahagian Pendidikan Guru (BPG)


a. Mesyuarat penyelarasan bersama Jabatan Pendidikan Negeri berkaitan
perancangan,

pengurusan dan keperluan latihan guru-guru RBT

sekurang-kurangnya 2 kali setahun


b. Membekalkan guru, melaksanakan kursus orientasi kurikulum dan latihan
kepada guru yang mengajar mata pelajaran akademik dan vokasional
bagi kelas RBT
c. Melatih guru RBT untuk peningkatan kemahiran yang bersesuaian
d. Menyelaras latihan dalam perkhidmatan guru RBT
7.7 Bahagian Pengurusan dan Perolehan Aset
18

a. Menguruskan pembekalan prasarana dan pembekalan aset/ peralatan


mengikut keperluan pelaksanaan kurikulum RBT.
7.8 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
a.Menyediakan pegawai meja di Sektor Pengurusan Sekolah yang
menguruskan enrolmen guru dan pelajar RBT
b.Menyediakan pegawai meja di Sektor Pengurusan Akademik yang
merancang, menyelaras dan menyelia pelaksanaan dan pengurusan
RBT.
c.Menyebarluaskan surat siaran berkaitan pelaksanaan RBT kepada
sekolah dan pihak yang berkaitan
d.Menilai dan memantau pelaksanaan RBT menggunakan instrumen yang
disediakan.
e.Pegawai Meja RBT di PPD melaksanakan pemantauan, menyediakan
laporan, dapatan penilaian serta mengambil tindakan susulan dengan
kadar sesuai.
f. Memberi maklumbalas pelaksanaan RBT kepada semua bahagian KPM
yang terlibat dengan RBT.

7.9 Pengetua
a. Memastikan RBT dilaksanakan di sekolah berdasarkan pekeliling dan
surat siaran yang sedang berkuatkuasa.
b. Memastikan peruntukan PCG dipohon mengikut kadar yang ditentukan.
c. Menghebahkan RBT melalui taklimat kepada ibu bapa/penjaga, murid
dan masyarakat.
d. Memastikan prasarana untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
berfungsi.
e. Memantau aktiviti pengajaran guru, pembelajaran murid, pelaksanaan
modul dan pentaksiran RBT.
f. Menyediakan jadual waktu persekolahan untuk pelaksanaan RBT
g. Menentukan tugas Pembantu Am (RBT) membantu di bengkel/
makmal/ladang bagi membantu guru melaksanakan tugas bukan
pengajaran.
h. Memasukkan 4 waktu Pengurusan Bengkel di dalam jadual waktu guru
RBT sekiranya tiada peruntukan Pembantu Am (RBT)
19

i.

Menyediakan

laporan

dapatan

penilaian

dan

pemantauan

j.

mengambil tindakan susulan dengan kadar sesuai.


Memberi maklumbalas pelaksanaan RBT kepada PPD/JPN/KPM.

serta

7.10 Guru
a. Menerima dokumen standard kurikulum dan modul berkaitan RBT.
b. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kandungan
DSKP.
c. Melaksanakan pentaksiran berdasarkan kandungan dan format dokumen
pentaksiran.
d. Mendokumentasikan

PdP serta pentaksiran RBT dan menyimpan di

tempat yang selamat.


e. Menghadiri kursus/bengkel/mesyuarat yang dianjurkan oleh mana-mana
f.

bahagian KPM/JPN/PPD/Panitia dari semasa ke semasa.


Melengkapkan dokumen dan fail-fail yang berkaitan dengan pelaksanaan

RBT.
g. Menyediakan dan mempamerkan jadual pelaksanaan modul RBT
h. Memastikan peralatan berfungsi serta boleh digunakan untuk PdP.
8.0 DOKUMEN PELAKSANAAN RBT
a. DSKP mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria
b.

Pencapaian boleh diperoleh dari BPK, KPM.


Modul pembelajaran mengandungi aktiviti murid untuk mencapai Standard

c.
d.
e.

Kandungan boleh diperoleh dari BPK, KPM.


Modul berkaitan pentaksiran iaitu DSP boleh diperoleh dari LP, KPM.
Panduan Pelaksanaan RBT boleh diperoleh dari BPK, KPM.
Instrumen pemantauan RBT untuk mengenalpasti keperluan penambahbaikan
pelaksanaan RBT boleh diperoleh dari Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

f.

(JNJK), KPM.
Buku Teks RBT boleh diperoleh daripada Bahagian Buku Teks.

20