Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya


dapat saya menyiapkan kerja kursus dengan jayanya. Pertama
sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pihak
Pengurusan Sma Darul Falah kerana memberi peluang kepada
saya menghasilkan kerja kursus ini dengan menyediakan
kemudahan seperti perpustakaan dan makmal multimedia bagi
memudahkan saya mendapatkan bahan rujukan yang berkaitan
dengan tajuk tugasan saya.
saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Nik
Nabila yang telah banyak memberi tunjuk ajar serta penerangan
yang sempurna kepada saya dari awal lagi sejak tugasan ini
diedarkan sehinggalah dalam proses menyiapkan tugasan ini .
Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak
memberi sokongan serta dorongan dan juga wang ringgit dalam
menghasilkan kerja kursus ini. Tanpa sokongan dan dorongan
kalian mungkin tidak dapat saya hasilkan tugasan ini dengan
sempurna seperti rakan-rakan yang lain. Malah, jutaan terima
kasih juga kepada rakan - rakan seperjuangan yang bertungkuslumus membantu menghasilkan tugasan ini dan juga bertukartukar idea dalam membantu menyiapkan kerja kursus ini.
Akhir sekali, harapan saya agar segala tugasan yang saya
hasilkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya disamping
dapat menambah kefahaman dalam tajuk yang berkaitan dengan
kerja projek ini. Selain itu, harapan saya agar dapat memberi
manfaat kepada diri saya sendiri terutamanya serta kepada
pembaca agar dapat digunakan bagi membantu proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.