Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 4 Arif

Bil Murid

: 36 orang

Tarikh / Hari

: 24 Mac 2016 / Khamis

Masa

: 9.40 10.40 pagi

Tema

: Sentiasa Selamat

Tajuk

: Kembara dengan Selamat

Standard Kandungan

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard Pembelajaran
3.3.4

Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul

Objektif Pengajaran:
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:
i)

Menulis kerangka karangan berdasarkan urutan cerita yang diberi dengan betul dan

ii)

tepat
Menulis karangan jenis catatan mengikut format penulisan yang betul.

Sistem Bahasa
Sintaksis

: ayat penyata, ayat majmuk

Kosa kata

: rekreasi, kompas, wisel, jaket keselamatan

Pengisian Kurikulum:
i)
ii)
iii)
iv)

Ilmu
Nilai
Kemahiran
Kreativiti

: Pendidikan Alam Sekitar


: kerjasama, menghargai
: menulis
: imaginasi

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik:


i)
ii)
iii)
iv)

Kemahiran Berfikir
Kecerdasan Pelbagai
Belajar Cara Belajar
Kontekstual

: Membuat urutan
: Verbal-linguistik, intrapersonal, kinestatik
: menulis untuk menjana idea
: Memindahkan maklumat

Bahan Bantu Mengajar:


Bil

Jenis

Jumlah

Kad gambar Peralatan Keselamatan

Manila kad

Sampul surat

Kad gambar kembara

30

Kad ayat kembara

30

LCD

Komputer riba

Kerangka karangan

36

Contoh karangan jenis catatan

10

Lembaran kerja

36

Pengetahuan Sedia Ada :


Murid pernah melihat aktiviti kembara dan murid tahu membuat catatan harian.

Langkah Pengajaran:
Langkah/
Masa
Induksi Set
(5 minit)

Isi Pelajaran
Kad gambar

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
1) Murid diminta untuk mencari

Catatan
BBB:

Peralatan

gambar peralatan

- klip video

Keselamatan

keselamatan di tempat duduk

-komputer riba

masing-masing

-pembesar

1) tali

suara

2) kompas

2) Murid dikehendaki mencari

3) jaket keselamatan

gambar peralatan

Teknik:

4) peti pertolongan

keselamatan tersebut di

-soal jawab

cemas

tempat duduk masing-masing

5) topi keselamatan

KP:
3) Murid memberikan maksud

-verbal

Soalan :

pada perkataan-perkataan

linguistik

- Apakah nama bagi

tersebut.

-intrapersonal

setiap peralatan
berikut?
- Namakan aktiviti
yang menggunakan

-interpersonal
4) Guru mengaitkan jawapan
murid dengan isi pelajaran

BCB:

pada hari ini.

-kemahiran

alatan-alatan
tersebut?

mendengar
5) Guru memaparkan slaid tajuk
pengajaran dan meminta

Tajuk:

murid membaca tajuk tersebut

Kembara dengan

bersama-sama.

Selamat

Langkah 1

Aktiviti

(10 minit)

Mari Menyanyi

-kemahiran
bertutur
KB:
-menjana idea

1. Guru mengedarkan lirik lagu

BBM:

yang bertajuk Pantun Simpulan

- lirik lagu

Bahasa kepada setiap murid

-slaid
powerpoint

2. Murid dikehendaki menyanyikan


lirik lagu tersebut mengikut

- irama lagu
Teknik:
-Mengenal

irama lagu rasa sayang


3. Murid diminta untuk

pasti
KP:

menyanyikan lagu tersebut

-verbal

dengan sebutan yang jelas

-intrapersonal
-interpersonal

4. Murid dikehendaki memahami


keseluruhan lirik lagu tersebut.

Nilai murni:
-berkerjasama

5. Guru menerangkan perkataan

-disiplin

yang tidak difahami oleh murid.

Langkah

Aktiviti

Cari Saya

(15 minit)

(Berkaitan Lirik Lagu)

1. Guru menerangkan cara aktiviti


ini dilaksanakan.

BBM:
- liril lagu
-slaid

2. Setiap kumpulan dikehendaki

powerpoint

Contoh simpulan

menggaris dan menyenaraikan

bahasa :

simpulan bahasa yang terdapat

Teknik:

- kaki botol

di dalam lirik lagu tersebut.

Memproses

- makan hati
- pasang kaki
- angkat kaki
- kaki judi
- harga diri

3. Wakil kumpulan diminta untuk


berdiri dan menyatakan
simpulan bahasa yang mereka
senaraikan

maklumat
TKP:
-interpersonal
-intrapersonal
-verbal

4. Setiap murid diminta


memindahkan simpulan bahasa
yang telah disenaraikan itu ke
dalam peta i-think.

5. Guru menerangkan secara


ringkas tentang simpulan

bahasa dan memberikan


contoh-contoh simpulan bahasa
yang lain.
6. Guru membimbing jawapan
murid
7. Guru membetulkan kesalahan
murid dengan serta merta
sekiranya terdapat kesalahan
yang dilakukan oleh murid.
Langkah 3
(15 minit)

Aktiviti Cari Maksud

1) Guru meminta wakil setiap

BBM :

kumpulan untuk mengambil

- komputer riba

kamus di hadapan

- kamus
- slaid power

2) Setiap kumpulan dikehendaki

point

mencari maksud simpulan


bahasa tersebut dalam kamus.

KP:
-interpersonal

3) Secara rawak guru akan


memanggil wakil kumpulan
untuk menulis maksud simpulan
bahasa tersebut di hadapan
kelas.
4) Guru akan membimbing
jawapan murid ketika
melakukan aktiviti
5) Guru membuat rumusan
berkaitan aktiviti tersebut.

-intrapersonal
-verbal

Langkah 4

Aktiviti

(10 minit)

Kuiz Siapa Pantas

1) Guru memberikan

KP:

penerangan tentang

-verbal

pelaksanaan aktiviti yang

linguistik

Aplikasi

menggunakan aplikasi Quiz

-interpersonal

Quiz Creator

Creator secara atas talian


2) Murid dikehendaki menjawab

-intrapersonal
BCB:

soalan kuiz yang akan

-kemahiran

dipaparan skrin mengikut

membaca

masa yang telah ditetapkan.

-kemahiran

3) Murid yang dipilih

lisan

dikehendaki menjawab

BBB :

soalan kuiz dengan pantas

-kad perkataan

dan tepat kerana masa akan

- kertas

ditambah sekiranya murid

mahjong

dapat menjawab dengan

-slaid

betul.

powerpoint

4) Sekiranya murid memberikan


jawapan yang salah masa
akan berhenti dan permainan
akan tamat.
5) Markah dikira berdasarkan
skor yang akan dipaparkan di
akhir aktiviti
6) Guru membuat rumusan
berdasarkan aktiviti tersebut.
Pengayaan :
- Murid membina ayat
berdasarkan perkataan

simpulan bahasa yang diberi


- Guru dan murid sama-sama
menyemak ayat yang dibina.
Pemulihan :
- Guru mengedarkan lembaran
kerja kepada setiap murid.
- Murid dikehendaki mengisi
tempat kosong dengan
simpulan bahasa yang sesuai.
Penutup
(5 minit)

Rumusan isi
pelajaran:

1. Murid merumuskan isi


pelajaran.

BBM:
-video lagu
Rasa Sayang

2. Murid diminta menyatakan


kembali simpulan bahasa

KP:

yang telah mereka pelajari

-verbal

pada hari ini.

-interpersonal
-intrapersonal

Kognitif:
Soal jawab berkaitan
simpulan bahasa yang
telah dipelajari.
Sosial:
Murid-murid bersamasama bertepuk
tangan.

3. Guru menyatakan nilai-nilai


murni dan pengajaran yang

KB:
-merumus

terdapat pada pengajaran dan


pembelajaran pada hari ini

Nilai-nilai

dan merumuskan keseluruhan

murni:

isi pelajaran.

Rajin, disiplin,
semangat

4. Guru memasang lagu Rasa


Sayang nyanyian Upin dan
Ipin.
5. Guru dan murid-murid
bersama-sama menyanyikan
lagu tersebut.

berkerjasama.

6. Guru menyuruh murid


bertepuk tangan di akhir sesi
pengajaran.

Anda mungkin juga menyukai