Anda di halaman 1dari 5

UAS/MATH/X MINAT /1/KUR 2013

1. Akar-akar persamaan 2log2x 6 . 2log x


+ 8 = 2log 1 adalah x1 dan x2. Nilai x1 +
x2 = ...
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12
E. 20
2. Akar-akar persamaan 32x 10 . 3x + 1 +
81 = 0 adalah x1 dan x2 . Jika x1 > x2,
maka
A. 2
B. 1
C. 1
D. 2
E. 3

x1 x2 = .....

3. Grafik fungsi

dan

g(x)

2 x

1
2

memotong sumbu Y di titik .........


A. (0 ,24)
B. (0 , 12)
C. (0 , 6)
D. (0 , - 6)
E. (0 , - 12)

52x

, melalui

titik (1 , 20), maka nilai k = ...........


A. 0,8
B. 0,2
C. 4
D. 8
E. 20
5. Diketahui fungsi eksponen f(x) = 3 .2 x .

adalah ........
A. 7
B. 6
C. 5
D. 4
E. 3
8. Jika 3x

f(x) = 12 .

4. Grafik fungsi f(x) = k .

D. 5
E. 6
7. Nilai x sedemikian hingga f(x) = 2log 2x

- 2y

1
81

A. p + q -

1
2

B.

1
2

D. p - q +

C.

3
2

1
2

A. 2
B. 3
C. 4

x1 dan x2,

log70 = ...........

C. p - q +1

E. 2P - q +
11. Fungsi

dari

adalah .....
= 4 adalah ........

=16,

3
4

4 2 x2

- y

nilai x1+ x2 = ........


A. 6
B. 4
C. 3
D. 2
E. 1
10. Jika 4log 5 = p dan 4log 28 = q, maka

nilai fungsi f untuk x = - 2 adalah ..........


A. 12

log

berpotongan

dan 2x

mempunyai penyelesaian

1
2

27

maka nilai x + y = ........


A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
E. 20
9. Persamaan xlog 2 + xlog (3x - 4) = 2

B. p + 2q +

D. 4
E. - 12
6. Nilai x yang memenuhi persamaan

log

1
2
grafik

di

bawah

ini

UAS/MATH/X MINAT /1/KUR 2013


15. Penyelesaian dari sistem persamaan

y 3x 7

2
y 2x 9x 5

x12

A. y = 4x
B. y = 3x
C. y = 2x
1

3

Nilai dari
= ....
A. 5
B. 9
C. 13
D. 17
E. 21
16. Himpunan penyelesaian dari sistem

D. y =
1

4

y x 2 3x 5

y x9

E. y =
12. Titik perpotongan antara parabola y =
x2 + 2x 5 dan garis y = x + 1
adalah .....
A. (-3, 2) dan (2, 3)
B. (-3, 2) dan (2, -3)
C. (3, -2) dan(-2, 3)
D. (-3, -2) dan (2, 3)
E. (-3, 3) dan (-2, 2)
13. Titik potong parabola y = 2x2 5x 17
dan garis y = -3x 5 adalah ....
A. {(-3, 14), (-2, 1)}
B. {(3, -14), (-2, 1)}
C. {(3, -14), (2, 1)}
D. {(3, 14), (2, 1)}
E. {(-2, 1), (-3, -14)}
14. Jika parabola y = ax2 + (a 4)x + 7
menyinggung garis y = 3x 2, maka
nilai a adalah ..
A. 1 atau -49
B. -1 atau 49
C. 1 atau 49
D. 7 atau -49
E. -7 atau 49

adalah {(x1, x2)}.

x22

persamaan
A. {(2, -7)}
B. {(5, -5)}
C. {(-1, -10)}
D. {(3, -2)}
E. {(10, 1)}
17. Diketahui
sistem

adalah ....

persamaan

y x 2 x 2

y px 2

. Jika sistem persamaan


tersebut

mempunyai

satu

penyelesaian, maka nilai p sama


dengan ....
A. -3
B. -2
C. -1
D. 1
E. 2
y x 2 4 x 5

y 2 x b

18. Jika

persamaan

mempunyai dua penyelesaian real dan


berbeda, maka nilai b adalah ....
A. b > 4
B. b < 4
C. b > - 4
D. b < - 4

UAS/MATH/X MINAT /1/KUR 2013


bR

E. semua b,
19. Himpunan penyelesaian dari sistem

x < 2 atau x > 4, x R}

E. {x| x atau x > 4, x R}


23. Penyelesaian dari pertidaksamaan

x 2y 7 0

persamaan

D. {x|

1
2

x 2 ( y 3)2 0

1
2

adalah

{(x1, y1) dan (x2, y2)}, dengan x2 > x1.


Nilai dari (x2 x1) (y2 y1) = ....
A. -14
B. -12
C. 2
D. 8
E. 14
x 2 y 2 25

y 2 x 10

20. Jika sistem persamaan

x2 3x 4
x 2 x 12

adalah ....
A. {x| x < 4 atau x 12, x R}
B. {x| 4 < x 12, x R}
C. {x| -3 < x -1, x R}
D. {x| -3 < x < 1, x R}
E. {x| x <-3 atau x > 1, x R}
24. Nilai
x
yang
memenuhi

mempunyai penyelesaian (x1, y1) dan (


x2,y2), maka nilai y1 + y2 adalah ....
A. 3
B. 4
C. 5
D. 8
E. 9
21. Himpunan
penyelesaian
dari
2x 5
1
x 3

pertidaksamaan
adalah ....
A. {x|2 x < 3, x R}
B. {x| 2 x 3, x R}
C. {x| 2 < x < 3, x R}
D. {x| x < 2 atau x > 3, x R}
E. {x| x 2 atau x > 3, x R}
22. Himpunan
penyelesaian
dari
x 1 x 1

x 2 x 4

pertidaksamaan
adalah ....
A. {x| x < -4 atau x > 2, x R}
1
2

B. {x| x < -4 atau


1
2

C. {x|

x < 2, x R}

x < 2, x R}

( x 1)2
x 2 2x 3

pertidaksamaan

adalah ....
A. {x| x < -3 atau x > - 1, x R}
B. {x| -3 < x < 1, x R}
C. {x| -3 < x < 1, x R}
D. {x| x < -3 atau x > 1, x R}
E. {x| x < -1 atau x > 1, x R}
1
2

2x 3 x 4

25. Nilai x yang memenuhi


adalah ....

A. {x| -4 < x

10

, x R

3
2

B. {x| -4 x atu x >

, x R}
10
3

C. {x| -4 < x atau x >

, x R}

3
, x R
2

D. {x| -4 < x <

}
3
10
atau x> , x R
2
3

E. {x| -4 < x <

UAS/MATH/X MINAT /1/KUR 2013


26. Penyelesaian

dari

1
1
2
2x 1 2x x 1

pertidaksamaan

adalah ....
1
2

A. {x| -1 < x 0 atau x > , x R}


B. {x| -1 < x 0, , x R}
1
2

C. {x| -1 < x < , x R}


D. {x| x < -1 atau x 0, x R}
1
2

E. {x| x < -1 atau x > , x R}


27. Penyelesaian dari pertidaksamaan
x 3

A.
B.
C.
D.
E.

< 2 adalah ....


{x| x 3, x R}
{x| x < 7, x R}
{x| 3 x < 7, x R}
{x| x 3 atau x > 7, x R}
{x| x < -3 atau x > 7, x R}

28. Penyelesaian

dari

7
2

A. {x | x
, x R}
B. {x| x -3 atu x 1, x R}
C. {x| x > -2, x R}

7
2

D. {x|
<x < -3 atau x 1, x R}
E. {x| x 1, x R}
31. Penyelesaian dari pertidaksamaan
x2 x 4x 6

adalah ....
A. {x| x 0 atau x 1, x R}
3
2

B. {x| x , x R}
C. {x| x 0 atau x > 3, x R}
D. {x| 2 < x < 3, x R}
E. {x| x < 2 atau x > 3, x R}
32. Penyelesaian dari pertidaksamaan |2x
1| > |x 3| adalah ....
4
3

A. {x| -2 < x <

, x R}
4
3

pertidaksamaan
B. {x| x < -2 atau x >

x4 2
adalah ....
A. {x| x < -4a atau x > -2, x R}
B. {x| x 8, x R}
C. {x| -4 < x < -2, x R}
D. {x| x 4, x R}
E. {x| x 4, x R}
29. Penyelesaian dari pertidaksamaan
x 2 8 2x

adalah ....
A. {x| 2 < x < 4, x R}
B. {x| 2 < x 4, x R}
C. {x| 2 x 4, x R}
D. {x| x < 2 atau x > 4, x R}
E. {x| x 2 atau x 4, x R}
30. Nilai
x
yang
memenuhi
pertidaksamaan

1
2

C. {x| x <

, x R}

atau x > 3, x R}

1
2

D. {x| < x < 3, x R}


E. {x| -2 < x < 3, x R}
33. Penyelesaian dari pertidaksamaan
1 2x
1
x

adalah ....
1
3

A. {x|

< x < 1, x R}
1
3

B. {x| x <
1
3

adalah ....
C. {x| x <

atau x > 1, x R}
, x R}

UAS/MATH/X MINAT /1/KUR 2013


D. {x| x > 1, x R}

2 2 x 2 2

1
3

A. { x|

E. {x| x > , x R}
34. Penyelesaian dari pertidaksamaan |2x
1|2 5|2x 1| - 14 0 adalah ....

3
7

2 2

B. { x|1 x <
, x R}
C. { x|x -4 atau x > 1, x R}
D. { x|x -4 atau x < 1, x R}
E. { x|x < -1 atau x > 4, x R}
38. Himpunan
penyelesaian

A. { x| x
atau x 3}
B. { x | x -3 atau x 4 }
pertidaksamaan
atau x 3}

3
7
D. {x|x }
E. { x |x 3}
35. Himpunan

dari

2x 1 x 3

0
x 2 x 1

3
7
C. { x| x

, x R}

penyelesaian

dari

x2 6x 11
x

adalah

....
A. { x|-2 x -1, x R}
B. { x|x -2 atau x 1, x R}
C. { x|-2 < x < 1, x R}
D. { x|x < - 2 atau x > 1, x R}
E. { x|1 x 2, x R}
39. Salah satu batas daerah penyelesaian
dari

sistem

pertidaksamaan

pertidaksamaan x + 5 <
adalah ....
A. { x|-11 < x < 0, x R}
B. { x|0 x 11, x R}
C. { x|x < -11 atau x > 0, x R}
D. { x|x < 0 atau x > 11, x R}
E. { x|x 11 atau x > 0, x R}
36. Penyelesaian dari pertidaksamaan
x2 4x 3 8

adalah ....
A. { x|x -1 atau x 5, x R}
B. { x|-1 x 1 atau 3 x 5, x R}
C. { x|-1 x 1 atau 1 x 3, x R}
D. { x|1 x 3, x R}
E. { x|x 1 atau x 5, x R}
37. Penyelesaian dari pertidaksamaan
2

2x 6x 8 x 6x

adalah ....

y x2 2x 1

2
y x 2x 5

adalah ....
A. -2 < y < 6
B. -2 y < 6
C. -2 < y 6
D. 2 < y < 6
E. 2 < y 6
40. Salah satu batas daerah himpunan
penyelesaian

dari

sistem

y x2 2x 2

2
y x 2x 1

pertidaksamaan
....
A.
B.
C.
D.
E.

-3 < y 2
-3 < y -2
3<y2
3 < y -2
3y2

adalah