Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

UPTD PUSKESMAS PAUH


KECAMATAN PAUH
DINAS KESEHATAN
Jl. Sarolangun Tembesi Pauh Kode Pos. 37391
KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS PAUH
No : .......................................................
TENTANG
EVALUASI KINERJA UKM
Menimbang

a. bahwa ketetapan mengenai kebijakan dan prosedur evalausi kinerja UKM


Puskesmas dilaksakan oleh penanggung jawab.

b. bahwa ketentuan yang berupa kebijakan dan prosedur penilaian kinerja tersebut,
perlu ditetapkan untuk memperlancar tiap-tiap UKM di UPTD Puskesmas
Pauh.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka perlu
menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Pauh tentang Evaluasi kinerja
UKM
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik


2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Menetapkan surat keputusan kepala UPTD Puskesmas Pauh tentang Evaluasi


Kinerja UKM
Bahwa ketetapan mengenai Evaluasi Kinerja UKM tertuang dalam lampiran surat
keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Pauh

Kepala UPTD Puskesmas Pauh

dr. Hj Nurlia , MM
NIP : 197306162006042011

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :


1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun
2. Camat Pauh di Pauh
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Anda mungkin juga menyukai