Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARE
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS MARE
No. /KAPUS/I/2015
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM
KEPALA PUSKESMAS MARE
Menimbang

:
Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan melaksanakan tugas


pokok dan fungsi, terutama dalam menjaga ketepatan dan keakuratan hasil
pemeriksaan laboratorium maka perlu meningkatkan pengendalian mutu
laboratorium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu
menetapkan surat keputusan kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Mare;
1. Undang undang nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
tahun 1992 nomor 100, tambahan Lembaran Negara nomor 3495);
2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4270);
3. Undang undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara republik
indonesia nomor 5063);
4. PermrnKes no.37 Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Laboratorium
Puskesmas;
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Kedua

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENGENDALIAN MUTU


LABORATORIUM.
Pengendalian mutu laboratorium dilaksanakan oleh unit kerja penyelenggara
pelayanan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.
Dietapkan di
: MARE
Pada tanggal
:
2015
KEPALA PUSKESMAS MARE

A.WINA YULIATY ACHMAD

Tembusan, Kepada Yth :


1. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
2. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA


PUSKESMAS
NOMOR 001/KAPUS/I/2015
TENTANG : PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM