Anda di halaman 1dari 2

2.

0 DAPATAN HASIL SOAL SELIDIK 10 ORANG MURID BERKAITAN GANGGUAN
EMOSI
2.1 Faktor dan punca-punca tekanan emosi dalam kalangan murid.

9
8
7
6
5
Persekitaran
4
Sekolah; 8
Tindakan Guru; 7
3

Ibu Bapa; 6
Pengaruh rakan sebaya; 5
Masa Belajar yang panjang; 4

2
1
0

Seram
ai sepuluh orang murid dari (tahun 2 hingga tahun 6) Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan
Tamil Cheras di Kuala Lumpur telah menjalani sesi soal selidik berkenaan punca – punca
gangguan emosi dalam kalangan murid di sekolah.

1.0 Kekerapan bagi punca-punca gangguan emosi dalam kalangan murid

Rajah 1.0

di atas menunujukkan dapatan kekerapan bagi faktor – faktor gangguan

emosi dalam kalangan murid SJK (T) Jalan Cheras, Kuala Lumpur. Dapatan kekerapan

Penyataan yang seterusnya dalam aspek persekitaran adalah “suasana bising semasa belajar”.Bagi aspek ini 8 orang setuju dan 2 orang tidak setuju. ini jelas membuktikan bahawa faktor persekitaran sesebuah organisasi boleh mendatangkan masalah gangguan emosi kepada individu. seramai 8 orang murid setuju dan 2 orang murid tidak setuju dengan penyataan ini. keadaan seperti ini menjadi lebih ketara jika ada murid nakal yang sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajarannya. Prof Madya Dr Rusnani Abdul Kadir yang mendapati bahawa kecendurungan ke arah perlakuan negatif wujud kerana dipengaruhi unsur rangsangan di sekeliling mereka.9 orang setuju dan 1 orang tidak setuju dengan item tersebut. Kemudian. bagi item yang kedua pula iaitu “kelas yang sungguh padat dengan peralatan”. Oleh itu. Fakulti Pengajian Pendidikan.0 adalah punca persekitaran. Item yang akhir dalam aspek persekitaran adalah “bilik darjah yang agak sempit dan kurang selesa”. Ini bermaksud murid mungkin melakukan kesalahan akibat daripada suasana persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka. kebanyakan murid iaitu 9 orang yang setuju dan 1 orang yang tidak setuju dengan penyataan “responden berasa gangguan emosi apabila mereka mempunyai kelas yang sesak “. Malah melalui ulasan responden dalam soal selidik berikut.tertinggi sekali dalam rajah 1. Bagi item yang pertama dalam aspek ini. didapati persekitaran sekolah yang tidak kondusif membawa tekanan emosi yang tidak seimbang kepada seseorang murid. Oleh itu. Sebanyak 8 responden daripada 10 responden setuju dengan punca persekitaran adalah faktor utama yang menyumbang kepada tekanan emosi mereka. Universiti Putra Malaysia (UPM). hasil dapatan soal selidik bagi aspek persekitaran. . Ini secara langsung akan mengganggu murid yang ingin belajar dan menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi. Ini selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Ketua Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling.