Anda di halaman 1dari 1

4/11/2016

Kepentinganpendidikanyangberkualitidinegarakita[Ceramah]|StpmStudy

Kepentingan Pendidikan Yang Berkualiti Di Negara Kita [Ceramah]


YangdihormatiTuanPengerusiMajlis,YangBerusahaTuanPegawaiPendidikanDaerahSepang,gurugurudanpelajarpelajaryangdikasihisekalian.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebagai pegawai kanan di Jabatan Pengajian Tinggi, saya akan menyampaikan ceramah yang berfokus
kepadakepentinganpendidikanyangberkualitidinegarakita.
Hadirinyangdihormatisekalian,
Walaupun negara kita mementingkan aspek pendidikan, namun universiti terbaik tempatan iaitu Uniersiti Malaya masih berada di tangga ke169
dunia berbanding dengan kedudukan Universiti Nasional Singapura yang berada di tangga ke24 dunia. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa
pendidikan kita masih belum setanding dengan pendidikan di negara maju yang lain. Ekoran daripada itu, pihak kerajaan perlulah memainkan
peranan bagi meningkatkan taraf pendidikan di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak kepentingan pendidikan yang
berkualitidinegarakita.

Pendidikan berkualiti mampu menjadikan Malaysia sebagai hab atau pusat pendidikan serantau. Hal ini demikian kerana hab pendidikan serantau
dapat memajukan negara kita standing dengan negara maju yang lain. Sebagai contoh, beberapa buah universiti penyelidikan di negara kita
bertungkus lumus untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai aspek untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. Hasil daripada penyelidikan
tersebut,banyaksektortempatandapatdimajukandarisemasakesemasa.Olehitu,terbuktilahbahawapendidikanyangberkualitiberupayauntuk
menjadikannegarakitasebagaihabpendidikanserantausekaligusdapatmemajukanpendidikannegara.

Seterusnya,ekonominegaradapatditingkatkanhasildaripadapendidikanyangberkualiti.Perkarainidikatakandemikiankeranapelajarpelajardari
luar negara akan memilih universiti tempatan untuk menyambung pengajian mereka. Hal ini seterusnya dapat meningkatkan pengaliran wang asing
ke negara kita. Sebagai contohnya, kebanyakan kolej swasta di negara kita dapat menarik banyak pelajar asing untuk melanjutkan pengajian di
negarakitakeranakualitipendidikanyangbaik.Haliniseterusnyadapatmeningkatkanekonominegarakita.
Hadirinsekalian,
Selain itu, pendidikan yang berkualiti juga dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara kita. Pendidikan berkualiti dapat memberikan banyak
kemahiran dan taraf pendidikan yang baik setanding dengan pendidikan yang disediakan di negaranegara yang maju. Sebagai contohnya,
penyediaan kemudahan dan prasarana yang lengkap berupaya untuk memberikan banyak teknik pengajaran kepada para pelajar seterusnya dapat
meningkatkankemahiranmereka.Melaluikemahiranyangdimiliki,merekabolehmenjadigolonganpakaryangdapatmembangunkanbanyaksektor
dinegarakita.Olehitu,jelaslahbahawapendidikanberkualitimampumelahirkanbanyaktenagapakar.

Di samping itu, pendidikan yang berkualiti dapat menjadikan sesebuah negara itu diiktiraf dan dihormati oleh negaranegara lain. Hal ini demikian
kerana pendidikan yang berkualiti mampu menyediakan banyak keperluan yang penting kepada para pelajar untuk belajar. Selain itu, pendidikan
yangberkualitijugaberupayauntukmelahirkanbanyakpelajaryangcemerlangdimatadunia.Disebabkanhalini,negaranegaralaintidakmampu
bersuara dan mempersoalkan kebolehan serta kemampuan negara tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa pengiktirafan dan penghormatan daripada
negaranegaralaindapatdiperolehjikasesebuahnegaraitumenyediakantarafpendidikanyangberkualiti.
Hadirinyangdihormati,
Akhirsekali,pendidikanyangberkualitidapatmewujudkanpersainganyangsihatantaranegarakitadengannegaramajuyanglain.Halinidemikian
kerana pendidikan berkualiti mampu menyediakan pendidikan yang baik setaraf dengan mutu pendidikan negara maju. Sebagai contoh, negara kita
telahmengadakanprogrampertukaranpelajartempatandenganpelajardariUnitedKingdom.Melaluiprogramini,parapelajardapatmelibatkandiri
mereka dengan pelbagai bentuk perkongsian pintar yang lain. Hasilnya, akan wujudlah daya saing yang baik antara Malaysia dengan negara
tersebut.Tegasnya,pendidikanyangberkualitidapatmewujudkanpersainganantaranegarakitadengannegaranegaramajuyanglain.
Kesimpulannya, mutu pendidikan sangat penting bagi kemajuan sesebuah negara. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan dan pihak yang
bertanggungjawabperlulahberusahauntukmewujudkanpendidikanyangberkualitidinegarakita.Sekiranyamutupendidikankitatidakditingkatkan
maka negara kita akan menghadapi masalah untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Oleh itu, marilah kita bersamasama menyokong
tindakanKementerianPendidikanMalaysiauntukmeningkatkankualitipendidikanyangsediaadaketahapyanglebihbaik.

Setakat ini sahaja ceramah saya kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan tutur bicara semasa saya menyampaikan
ceramahtadi.
Sekian,terimakasih.

http://stpmstudy.blogspot.my/2015/01/kepentinganpendidikanyangberkualiti.html

1/1

Anda mungkin juga menyukai