Anda di halaman 1dari 2

Num. 7832 / 20.07.

2016

Conselleria dEducaci,
Investigaci, Cultura i Esport

20610

Conselleria de Educacin,
Investigacin, Cultura y Deporte

RESOLUCI de 13 de juliol de 2016, de la Direcci


General de Centres i Personal Docent, per la qual es
reconeix el dret del personal docent no universitari de la
Generalitat a labonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinria de 2012. [2016/5586]

RESOLUCIN de 13 de julio de 2016, de la Direccin


General de Centros y Personal Docente, por la que se
reconoce el derecho del personal docente no universitario
de la Generalitat al abono de determinada cuanta correspondiente a la paga extraordinaria de 2012. [2016/5586]

El Reial Decret Llei 10/2015, d11 de setembre, pel qual es concedixen crdits extraordinaris i suplements de crdit en el pressupost
de lEstat i sadopten altres mesures en matria docupaci pblica i
destmul a leconomia (Reial Decret Llei 10/2015, d11 de setembre),
va permetre a les Administracions Pbliques labonament de quantitats
en concepte de recuperaci dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqncia de la supressi de la paga extraordinria i
addicional corresponents al mes de desembre de 2012 amb lobjectiu de
restituir el poder adquisitiu dels empleats pblics recuperant la paga
extraordinria i addicional del mes de desembre de 2012

El Real Decreto Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se


conceden crditos extraordinarios y suplementos de crdito en el presupuesto del Estado y se adoptan otros medidas en materia de empleo
pblico y de estmulo a la economa (Real Decreto Ley 10/2015, de 11
de septiembre), permiti a las Administraciones Pblicas el abono de
cantidades en concepto de recuperacin de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresin de la paga
extraordinaria y adicional correspondientes al mes de diciembre de 2012
con el objetivo de restituir el poder adquisitivo de los empleados pblicos recuperando la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre
de 2012.
Como consecuencia de lo anterior, el Consell, aprob el Decreto
Ley 6/2015, de 16 de octubre, del Consell, mediante el que se hizo
efectiva la recuperacin de determinadas cantidades de la paga extraordinaria de diciembre de 2012.
La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el ao 2016, en su disposicin adicional duodcima, establece que cada Administracin Pblica, en su mbito, podr aprobar
dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una retribucin de carcter
extraordinario cuyo importe ser el equivalente a las cantidades an no
recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresin de la paga extraordinaria, as como de la
paga adicional de complemento especfico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicacin del
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
La disposicin adicional vigsima segunda de la Ley 11/2015, de
29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio
2016, de acuerdo con lo dispuesto con carcter bsico en la citada Ley
de Presupuestos Generales del Estado, prev la recuperacin de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal
del sector pblico de la Generalitat afectado por la aplicacin del Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y aplicacin de las disposiciones incluidas en el ttulo I y disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de
las competencias atribuidas por el artculo 10 del Decreto 155/2015,
de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgnico y funcional de la Conselleria de Educacin, Investigacin,
Cultura y Deporte, resuelvo:

Com a conseqncia de lanterior, el Consell, va aprovar el Decret


Llei 6/2015, de 16 doctubre, del Consell, per mitj del que es va fer
efectiva la recuperaci de determinades quantitats de la paga extraordinria de desembre de 2012.
La Llei 48/2015, de 29 doctubre, de Pressupostos Generals de lEstat per a lany 2016, en la seua disposici addicional dotze, establix
que cada Administraci Pblica, en el seu mbit, podr aprovar dins
de lexercici 2016, i per una sola vegada, una retribuci de carcter
extraordinari limport de la qual ser lequivalent a les quantitats encara
no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a
conseqncia de la supressi de la paga extraordinria, aix com de la
paga addicional de complement especfic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicaci del
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
lestabilitat pressupostria i de foment de la competitivitat.
La disposici addicional vint segona de la Llei 11/2015, de 29
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a lexercici 2016,
dacord amb el que sha disposat amb carcter bsic en lesmentada Llei
de Pressupostos Generals de lEstat, preveu la recuperaci de la paga
extraordinria i addicional del mes de desembre de 2012 del personal
del sector pblic de la Generalitat afectat per laplicaci del Decret Llei
6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicaci
de les disposicions incloses en el ttol I i disposicions concordants del
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
lestabilitat pressupostria i foment de la competitivitat.
De conformitat amb lexposat anteriorment, i en exercici de les
competncies atribudes per larticle 10 del Decret 155/2015, de 18 de
setembre, del Consell, pel qual saprova el Reglament orgnic i funcional de la Conselleria dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport, resolc:
Primer
Reconixer el dret del personal funcionari, laboral i contractat administratiu docent pblic no universitari de la Generalitat, la gesti del
qual correspon a la Direcci General de Centres i Personal Docent, a
percebre, dins de lexercici 2016, i per una sola vegada, una retribuci de carcter extraordinari limport de la qual ser lequivalent a les
quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqncia de la supressi de la paga extraordinria,
aix com de la paga addicional de complement especifique o pagues
addicionals equivalents, relatives al mes de desembre de 2012, per aplicaci de lesmentat Decret Llei 6/2012.

Primero
Reconocer el derecho del personal funcionario, laboral y contratado administrativo docente pblico no universitario de la Generalitat,
cuya gestin corresponde a la Direccin General de Centros y Personal
Docente, a percibir, dentro del ejercicio 2016, y por una sola vez, una
retribucin de carcter extraordinario cuyo importe ser el equivalente
a las cantidades an no recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresin de la paga extraordinaria, as como de la paga adicional de complemento especifico o
pagas adicionales equivalentes, relativas al mes de diciembre de 2012,
por aplicacin del citado decreto Ley 6/2012.

Segon
El reconeixement de dret que sefectua per la present resoluci, es
far efectiu mitjanant la inclusi de limport en la nmina corresponent
que sabone en el mes de juliol de 2016.

Segundo
El reconocimiento de derecho que se efecta mediante la presente resolucin, se har efectivo mediante la inclusin del importe en la
nmina que se abone en el mes de julio de 2016.

Num. 7832 / 20.07.2016

20611

Tercer
Les quantitats a abonar es reduiran en les quanties que shagueren
satisfet per estos mateixos conceptes i perodes de temps com a conseqncia de sentncia judicial i altres actuacions.

Tercero
Las cantidades a abonar se reducirn en las cuantas que se hubieran satisfecho por estos mismos conceptos y perodos de tiempo como
consecuencia de sentencia judicial y otras actuaciones.

Quart
En aquells casos en qu no haguera procedit el reconeixement de la
totalitat de la paga extraordinria i addicional de desembre de 2012, les
quantitats reconegudes en la present resoluci, es reduiran proporcionalment al cmput de dies que haguera correspost.

Cuarto
En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de
2012, las cantidades reconocidas en la presente resolucin, se reducirn
proporcionalmente al cmputo de das que hubiera correspondido.

Quint
El personal funcionari, laboral i contractat administratiu docent
pblic no universitari de la Generalitat que a data del pagament efectiu
de les quantitats previstes en esta resoluci no es trobara en la situaci
de servei actiu o assimilada, o haguera perdut la condici de personal
empleat pblic, haur de sollicitar el pagament que li corresponga a la
direcci territorial dEducaci, Investigaci, Cultura i Esport de la provncia de lltima destinaci en actiu o assimilat o a lrgan competent
en matria de personal de lentitat a qu li haguera correspost abonar
la paga extraordinria de desembre de 2012. Estes sollicituds seran
tramitades a partir del mes dagost de 2016.

Aix mateix, podr interposar recurs de reposici davant desta


Direcci General de Centres i Personal Docent, en el termini dun mes,
comptador des de lendem de la notificaci, o qualsevol altre recurs
que estime procedent per a la defensa dels seus interessos.
El personal laboral docent pblic no universitari de la Generalitat
podr formalitzar demanda davant del Jutjat Social de Valncia, prvia reclamaci davant desta Direcci General de Centres i Personal
Docent, dins del termini de prescripci del dret, de conformitat amb el
que disposen els articles 120 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de
les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com,
els articles 10.4 i 69 de la Llei de la 36/2011, de 10 doctubre, Reguladora de la Jurisdicci Social, i 59 del Reial Decret Legislatiu 2/2015,
de 23 doctubre, pel qual saprova el Text Refs de la Llei de lEstatut
dels Treballadors. Notificada la resoluci de la reclamaci prvia en via
administrativa o transcorregut un mes sense haver sigut notificada la
mateixa, es podr formalitzar la demanda davant del Jutjat Social en el
termini de dos mesos.

Quinto
El personal funcionario, laboral y contratado administrativo docente
pblico no universitario de la Generalitat que a fecha del pago efectivo
de las cantidades previstas en esta resolucin no se encontrara en la
situacin de servicio activo o asimilada, o hubiera perdido la condicin
de personal empleado pblico, deber solicitar el pago que le corresponda a la direccin territorial de Educacin, Investigacin, Cultura
y Deporte de la provincia del ltimo destino en activo o asimilado o
al rgano competente en materia de personal de la entidad a la que le
hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria de diciembre de
2012. Estas solicitudes sern tramitadas a partir del mes de agosto de
2016.
La presente resolucin es definitiva en va administrativa y contra
la misma se podrn interponer los siguientes recursos:
El personal funcionario y contratado administrativo docente no universitario de la Generalitat podr interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el da siguiente al
de su notificacin, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Valencia, de conformidad con lo establecido en el artculo 109 de
la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas
y del Procedimiento Administrativo Comn, as como en los artculos
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin
contencioso-administrativa.
Asimismo, podr interponer recurso de reposicin ante esta Direccin General de Centros y Personal Docente, en el plazo de un mes
contado desde el da siguiente al de su notificacin, o cualquier otro
recurso que estime procedente para la defensa de sus intereses.
El personal laboral docente pblico no universitario de la Generalitat podr formalizar demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia,
previa reclamacin ante esta Direccin General de Centros y Personal
Docente, dentro del plazo de prescripcin del derecho, de conformidad
con lo dispuesto en los artculos 120 de la Ley 30/1992, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, los artculos 10.4 y 69 de la Ley de la 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdiccin Social, y 59 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Notificada la
resolucin de la reclamacin previa en va administrativa o transcurrido un mes sin haber sido notificada la misma, se podr formalizar la
demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de dos meses.

Valncia, 13 de juliol de 2016. El director general de Centres i


Personal Docent: Jos Joaqun Carrin Candel.

Valencia, 13 de julio de 2016. El director general de Centros y


Personal Docente: Jos Joaqun Carrin Candel.

La present resoluci s definitiva en via administrativa i contra la


mateixa es podran interposar els recursos segents:
El personal funcionari i contractat administratiu docent no universitari de la Generalitat podr interposar recurs contencis-administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar des de lendem de la notificaci,
davant del Jutjat Contencis Administratiu de Valncia, de conformitat
amb el que establix larticle 109 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de
les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com,
aix com en els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa.