Anda di halaman 1dari 18

Muzakarah Ulama’ dan Cendikiawan Islam

2010

MEDIA - ISU DAN CABARAN

Pembentang Kertas Kerja:


En. Megat Zainurul Anuar bin Megat Johari
Dreamsoft (M) Sdn Bhd

30 May 2010

1
Kandungan Halaman

1
Abstrak

1-3
Pendahaluan

4
Kepentingan Media

5-7
Kategori dan Pembahagian Media Baru

8-9
Isu dan Cabaran

10-13
Cadangan Rangka Strategik Media Baru

14
Kesimpulan

Daftar Kata
15

2
Media- Isu dan Cabaran

Abstrak

Hari ini kita lihat peralihan terhadap pemilihan media telah berlaku sedikit-demi sedikit, ini jelas
dibuktikan dengan kurangnya bilangan pembaca suratkabar dan tontonan siaran di television. Ramai
dari pembaca akhbar dan peminat television telah mula beralih kepada media baru seperti Internet.
Rata-rata pengantara media baru seperti Blog, Facebook, Youtube dan Skype menjadi media alternatif
yang semakin popular.

Perubahan kecenderungan pemilihan media ini bukan sahaja berubah menjadikan konsep media lama
(old media) dan media baru (new media) tetapi juga telah memberikan kesan pengagihan masyarakat
kepada dua kumpulan pengamal dan pengguna media yang berbeza.

Permasalahannya bukanlah kepada pemilihan media dan pengagihan masyarakat kepada dua
pengamal dan pengguna media yang berbeza akan tetapi tajuk perbincangan kertas kerja ini adalah
lebih cenderung kepada isu, cabaran dan impak gabungan kedua-dua jenis media(convergence media)
ini didalam mewarnai minda masyarakat dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan pandangan
individu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Kata Kunci: Media, Media Baru, Komunikasi, Sosial Media, Media Atas Talian, Gabungan Media dan
lain-lain.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

3
Pendahuluan
Apakah perbezaan yang nyata yang membezakan media baru dan media lama
selain dari perbezaan saluran berbentuk digital dan penerbitan diatas talian?
Jawapannya adalah penggunaan media baru memberikan lebih kebebasan kepada
penggunanya didalam soal penerbitan, langganan, isu, hubungkait diantara
pengantara media dan juga kebenaran bentuk dan kandungan penerbitan.

Ataupun jawapan yang lebih jelas lagi adalah 'KEBEBASAN', iaitu kebebasan
menyalurkan pandangan, kebebasan melanggan bentuk isi kandungan media,
kebebasan menerbitkan dan memberikan pandangan, kebebasan berurusniaga,
bersosial dan sebagainya.

Hari ini pengguna Internet di Malaysia telah mengjangkau lebih dari 16,903 000.00
orang dan lebih dari 80% dari bilangan pengguna ini adalah berumur diantara 16-
35tahun. Golongan remaja dikatakan adalah pengguna internet paling ramai di
Malaysia. Sekarang cuba fikirkan apakah bentuk kandungan yang mereka layari
setiap hari dan dimanakah sumber kandungan ini dirujuk. Bayangakan pula jika
sekiranya setiap hari 50% daripada 80% pengguna internet tersebut melayari
laman yang memberikan maklumat yang tidak tepat ataupun berunsur negetif,
apakah kesannya kepada pemikiran, pandangan dan gaya hidup yang akan terhasil.

Terma ‘what you eat is what you are’ sudah tidak relevant lagi dizaman internet
dan media baru dan ianya patut digantikan dengan ‘what you read is what you are’.
Pemikiran, peribadi, pandangan dan pendapat seseorang individu itu terbentuk
hasil daripada didikkan yang diterima, pengalaman hidup, pengaruh rakan sebaya,
pengaruh keluarga dan bahan bacaan apa yang paling penting sekali adalah dari
mana sumber maklumat yang membentuk pemikiran itu diterima.

4
Jika kita lihat hari ini ruangan didada-dada akhbar meletakkan maklumat yang amat
sensasi bagi tujuan menarik minat pembaca untuk melanggan majalah mereka
tanpa menghiraukan kesan dari pembacaan itu kepada pembacanya dan siapakah
yang akan membaca berita tersebut. Adakalanya kita merasa malu sendiri dengan
berita-berita yang dilaporkan, kadang-kadang berita-berita yang dilaporkan amat
tidak sesuai bagi tatapan remaja dan kanak-kanak.

Kita lihat pula siaran-siaran yang berada diruang-ruang televisyen hari ini, boleh
dikatakan 70% dari kandungan siaran adalah bersifat hiburan. Ternyata kumpulan
sasaran media hari ini adalah kepada para remaja yang dikatakan mempunyi
bilangan teramai bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh dunia. Memang benar
golongan ini boleh mendatangkan keuntungan berbilion ringgit kepada sektor
perniagaan tetapi sedarkah kita bahawa bentuk maklumat yang dipaparkan hari ini
kepada para remaja adalah kebanyakkannya bersifat hiburan yang memaparkan
kehidupan sosial yang tidak sesuai untuk tatapan remaja.

Mungkin tiada siapa lagi yang hirau kepada masa depan ‘belia tiang negara’.

5
Kepentingan Media
Selepas kemerdekaan pada tahun 1957 sejarah media cetak bermula di Malaysia
secara rasminya dengan pemilikan Utusan Melayu oleh United Malays National
Organisation (UMNO) dan stesen penyiaran radio oleh kerajaan persekutuan.
Sementara media penyiaran televisyen pula memulakan penyiarannya yang
pertama seawal tahun 1960an.

Pada dekat seterusnya pula menyaksikan pertumbuhan media cetak seperti The
Straits Times, The Star, Utusan Melayu, Utusan Malaysia, Berita Harian, Nanyang
Siang Pau dan Sin Chew Jit Pao. Media penyaran televisyen pula berkembang
dengan penyaiaran TV1, TV2, TV3 dan pada hari ini wujud pula stesen-stesen
televisyen swasta seperti ASTRO.

Ini menunjukkan media telah memainkan peranan pentingnya secara rasmi sejak
seawal-awal merdeka didalam mewarnai pemikiran dan budaya masyarakat kita.

Media mempunyi kekuatannya yang tersendiri didalam penyebaran dan


penyampaian maklumat. Di Malaysia media memainkan peranan terutamanya
didalam tiga teras utama pembangunan masyarakat iaitu:

• peranan media sebagai penyampai maklumat


• peranan media sebagai pembimbing dan sumber pembelajaran dan;
• peranan media sebagai pengaruh pemikiran masyarakat

Dengan ketiga-tiga peranan utama yang dimainkan oleh media, ini jelas
menunjukkan akan peranan media adalah tersangat penting untuk dibiarkan tanpa
garispanduan dan halatuju yang sesuai. Kita tidak mahu ada pihak yang
menggunakan media untuk menyalurkan agenda negative dan berunsurkan
keuntungan semata-mata.

6
Kategori dan Pembahagian Media Baru

Scenario di Malaysia memperlihatkan terdapat tiga bentuk media yang aktif


didalam memainkan peranannya didalam masyarakat kita hari ini.

• Bentuk Pertama: Media cetak yang berbentuk terbitan dan cetakan am,
contohnya seperti suratkabar, majalah, brochure, dan lain-lain.
• Bentuk Kedua: Media yang berbentuk penyiaran seperti televisyen dan
radio.
• Bentuk Ketiga: Gabungan Media (Media Convergence) yang berbentuk
media baru (New Media) seperti Internet, Cabel Tv, 'E-Movie on Demand' dan
lain-lain.

Diantara ketiga-tiga bentuk media diatas bentuk ‘convergence media’ telah


mendapat sambutan yang paling hangat sejak akhir-akhir ini. Media baru ataupun
‘New Media’ telah mendapat tempat dihati pengamal media di Malaysia dan bukti
ini jelas dengan peningkatan bilangan pengguna Internet yang telah melebihi
16,903 000.00 juta pengguna.

Gabungan Media ini terhasil dari gabungan bentuk media petama (media cetak)
dan kedua (media penyiaran) dan dibolehkan kewujudannya dengan revolusi digital
dan gabungan Internet yang berasaskan atas talian

Rajah 1: Model Pembahagian Media Baru, Sumber: Dreamsoft (M) Sdn Bhd
(www.thedreamsoft.com), 2010

7
Gabungan media ini telah memberikan impak yang jelas didalam masyarakat
di Malaysia dengan terbentuknya usahawan-usahawan ‘Teknopreneur’ dan
usahawan-usahawan baru yang berteraskankan teknologi dan ICT.

Gabungan media ini jelas mempunyi kesan jangkauan capaian yang lebih
global, maklumat yang lebih terkini, kaedah penyampaian maklumat yang
lebih menarik dengan impak video, gambar, bunyi dan interaktif, dan juga
menawarkan kos penyelanggaraan dan penerbitan yang amat
mangagumkan.

Sebagai contoh dengan hanya mendaftar penggunaan e-mail secara


percuma di google (gmail), pengamal media baru juga diberikan
perkhidmatan-perkhidmatan lain secara percuma yang dapat digabungkan
dan diselenggara dengan mudah tanpa sebarang kos. Antara perkhidmatan
lain percuma yang ditawarkan adalah:
• Pembinan blog ataupun tapak laman
• Pembinaan dan simpanan dokumen hamparan data secara percuma
• Perkhidmatan ‘webmaster’bagi penyelenggaran dan penyenaraian
blog di internet
• Perkhidmatan gabungan video seperti YouTube, slide pembentangan
Kertaskerja seperti ‘slideshare’, impak audio seperti ‘podcasting’ dan
lain-lain lagi.
• Perkhidmatan gabungan jaringan sosial seperti ‘Facebook’, MySpace,
Friendster, Blog.com dan lain-lain.

Gabungan media ini telah membolehkan setiap individu mempunyi


kebebasan mutlak dari segi kreativiti, penyebaran maklumat, pembinaan
kandungan media dan penerbitannya.

8
Bayangkan apakah yang boleh dicapai dengan kebebasan semutlak ini?, dan
dan bayangkan pula kesan dan akibatnya.

Isu dan Cabaran

Kewujudan media baru memberikan impak yang besar didalam masyarakat


kita hari ini dan masyarakat dunia amnya. Perubahan pemilihan media
sebagai alat penerima dan penyiaran maklumat telah mengubah
persekitaran sosial, perniagaan, ekonomi dan juga politik dunia.

Contohnya, kita lihat kemenangan presiden Barak Obama di Amerika


Syarikat yang menggunakan strategi Media Baru sebagai peneraju kempen
dan kutipan sumbangan politiknya yang telah memberikan kemenangan
besar kepada beliau. Kita lihat pula lanskap perniagaan global yang hari ini
kebanyakkannya menggunakan internet sebagai tulang belakang kepada
teras utama perniagaan. Amazon.Com sebagai contoh telah menggunakan
Internet sebagai strategi penembusan pasaran global dan menggunakannya
100% transaksi atas talian bagi urusniaga perniagaannya.

Dengan contoh seperti diatas kita telah jelas bahawa media baru telah
membenarkan apa yang dahulunya tidak wujud dan mustahil. Kewujudan
media baru ini bukan sahaja telah mengubah lanskap persekitaran tetapi
juga telah membawa bersamanya isu-isu dan cabaran media yang lebih
hangat untuk ditangani.

9
Antara isu-isu dan cabaran media baru yang perlu difokuskan adalah:
• penggunaan media yang tidak beretika bagi tujuan merelisasikan agenda-
agenda negetif dan berbau ‘ideologi’
• ramai pengamal media yang tidak sedar akan peranan dan pengaruh media
didalam kehidupan dan mengambil sikap 'biarkan-biarkan-biarkan'
• pelan strategik penggunaan media tidak pernah dirangka oleh mana-mana
agensi dan organisasi dan mengganggap media hanya sebagai alat
penyaluran maklumat yang tidak mempunyi impak jangka panjang.
• kesedaran masyarakat terhadap ‘permurnian’ media adalah amat lemah
• etika penyiaran dan penyebaran maklumat tidak dititk-beratkan
• sejauh manakan kebebasan media baru perlu di kawal atau dibiarkan tanpa
sekatan
• media baru sebagai alat ‘import culture’ yang mencorak pemikiran remaja
dan belia hari ini.
• Media baru digunakan sebagai penghapusan nilai budaya dan bangsa
• Media baru digunakan sebagai alat penguasaan pasaran maklumat sedunia.

Pembentangan kertas kerja kali ini akan membincangkan dengan lebih dalam
tentang isu dan cabaran didalam revolusi media baru.

10
Rangka Strategik Media Baru

Dengan menyedari akan ke pentingan media terhadap masyarakat dan kesannya


terhadap pembangunan negara kita seharusnya memberikan penumpuan yang
lebih terhadap penggunaan media dan halatujunya.

Rangka strategik pengurusan media baru (RSMB) harus diberi penekanan dan
keutamaan yang tinggi kerana ianya adalah punca dan arah pembentukan kepada
penggunaan media yang strategik dan terarah. RSMB memberikan takrif baru
kepada perkataan atau kata ‘KEBEBASAN’ kepada pengamal media.

Didalam RSMB ini terdapat tiga bahagian yang utama iaitu, bahagian Penemuan
(discovery), bahagian Strategi (Strategy) dan bahagian Pengurusan (Management).

Bahagian Penemuan adalah tempat segala aktiviti bagi mengenalpasti akan


kumpulan sasaran, objektif yang ingin dicapai dan juga mengenali kapisiti sosial
bagi tujuan penyelanggaran, pengurusan komunti dan penerbitan bahan. Analisa
‘SWOT’ ataupun analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bolehlah
dilakukan bagi mempastikan jurang dan membuat perancangan strategi yang betul.

Bahagian Strategi adalah bahagian penting didalam RSMB kerana aktiviti


perancangan strategic dilakukan dengan mengambilkira keputusan analisa
dibahagian penemuan dan menggabungkannya dengan strategi pengantara media,
blog, kandungan dan keperhatinan isu-isu semasa.

11
Bahagian terakhir didalam RSMB adalah bahagian Pengurusan, dibahagian ini
segala aktiviti media baru dikawal selia dan hasil aktiviti tersebut akdn
dibandingkan dengan tujuan sebenar media, sekiranya hasil yang dicapai tidak
menepati tujuan sebenar maka penyusunan semula strategi haruslah dilakukan
sehingga semua aktiviti mencapai objektif sebenar.

Pada bahagian pengurusan ini jugalah segala program dan aktiviti media akan
dinilai semula dan diselaraskan.

12
Rajah 2: Model Rangka Strategik Media Baru, Sumber: Dreamsoft (M) Sdn Bhd
(www.thedreamsoft.com), 2010

Penemuan
• Golongan Sasaran: Maklumat golongan sasaran diperolehi dengan
menganalisa dan membeli terus dari pengantara media baru seperti
'Facebook' dan MySpace.
• Objektif: Matlamata yang ingin di capai.
• Kapasiti Sosial: Menganalisa kapisiti bagi penerbitan bahan,
penyelanggaran pengantara media dan pengurusan komuniti.

Strategi
• Mendengar: Mendengar dengan teliti tentang isu-isu yang diperbincangan
diantara pengantara-pangantara media baru tentang perkhidmatan dan
produk tertentu. Mendengar dengan teliti membolehkan penerbitan
kandungan media yang berkualiti dan mengenai sasaran.
• Alat Pengantara Media: Tentukan alat pengantara media yang paling
sesuai untuk diguna pakai.

13
• Strategi Kandungan: Kandungan adalah bahagian yang paling utama dan
penting didalam inisiatif media baru yang betul. Kandungan mestilah
bertepatan, berguna dan boleh digunapakai didalam pengantara-pengantara
media yang lain.
• Strategi Blog: Wujukan saluran komunikasi dua hala, moderate topik
perbincangan, permudahkan perkongsian maklumat dan penyebaran
maklumat. Pastikan fungsi-fungsi seperti keterbukaan, integrasi dan
gabungan pengantara media dibolehkan.

Pengurusan
• Pengumpulan Data: Gunakan alatan penganalisa bagi menilai pengunjung
dan ciri-ciri aktiviti yang dilakukan di blog seperti tempoh waktu kunjungan
dibuat, masa kunjungan dibuat, bilangan kunjungan, bilangan langganan dan
pengikut dan juga komen yang diberikan.
• Hasil vs. Objektif: Buat penilaian diantara hasi analisa dengan objektif
sebenar yang ingin dicapai, dapatkan jawapan terhadap kejayaan ataupun
kegagalan mencapai hasil yang dikehendaki.
• Perbaiki: Pebaiki strategi dan aktiviti bagi mencapai objektif secara
berterusan sehingga mencapai matlamat.

Kesimpulan

Peranan dan pengaruh media terhadap sesuatu bangsa dan negara tidak dapat di
pandang enteng kerana media merupakan alat yang mampu mewarnai kehidupan
sesuatu bangsa dan negara.

Perancangan strategik bagi penggunaan media haruslah di terapkan terlebih dahulu


di setiap kementerian, agensi-agensi kerajaan, syarikat-syarikat media penerbitan,

14
badan-badan bukan kerajaan dan juga perkhidmatan sosial. Perancangan strategik
ini nanti akan menentukan halatuju media tersebut yang bersandarkan kepada visi,
misi, objektif dan teras penggunaannya.

Kaedah menangani isu dan cabaran media baru ini adalah dengan merancang
penggunaan media melalui Rangka Strategik Media Baru (RSMB) dan penerapan
nilai-nilai murni seperti penerapan budaya islam kepada pengamal-pengamal media
dan juga pembentukan polisi yang memberikan garispanduan serta kod etika.

Kempen-kempen kesedaran tentang pengaruh dan impak media baru haruslah di


wujudkan bagi menyedarkan masyarakat akan kesan dan pengaruh media tersebut
sekiranya penggunaan media baru disalahgunakan.

Selain itu inisiatif penggubalan akhta dan perundangan bagi mengawal


penggunaanya juga boleh dirangka sebagai elemen penguatkuasaan dan kawalan
keselamatan. Perlu diambil kira bahawa revolusi media baru adalah jauh dari
jangkawan perundangan dan penguatkuasaannya bukanlah mudah untuk dicerna.

Daftar Kata

Media Baru
Media Baru ataupun New Media adalah terma baru yang di berikan kepada media
yang bersifat elektronik dan digital seperti internet, digital television dan digital
radio.

Pengantara Media Baru


Pengantara media baru adalah lebih bersifat digital dan atas talian, nama-nama
seperti Facebook, YouTube, Skype, Blogger, Scribd dan SlideShare adalah

15
pengantara bagi media baru yang sangat popular dan aktif mewarnai kehidupan
70% remaja di Malaysia.

Pengamal Media
Pengamal Media adalah terma yang diberikan kepada pengguna media baru
didalam revolusi digital dan internet. Ini adalah kerana mereka tidak hanya
menggunakan media sebagai pembaca tetapi juga menerbitkan kandungan sendiri
dan menyiarkannya pula kepada masyarakat.

Budaya
keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindah, berkelakuan dan cara
berfikir serta segala hasil kegiatan dan kerohanian sesuatu masyarakat

Budaya Islam
cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan taqwa - panduan al quran & hadis -
sesuai untuk semua bangsa, setiap tempat & zaman.

Budaya Bukan Islam


prinsip-prinsipnya dibina, dibentuk, & dikembangkan oleh pemikiran manusia
berdasarkan pengalaman mereka semata-mata.

Lampiran 1: 100 Bilangan Pengguna Internet Tertinggi di Dunia

RANGKING NEGARA BILANGAN PENGGUNA

1 China 298,000,000
2 United States 231,000,000
3 Japan 90,910,000
4 India 81,000,000
5 Brazil 64,948,000
6 Germany 61,973,000
7 United Kingdom 48,755,000
8 Russia 45,250,000
9 France 42,912,000
10 Korea, South 37,476,000
11 Indonesia 30,000,000
12 Spain 25,240,000
13 Canada 25,086,000
14 Italy 24,992,000

16
15 Turkey 24,483,000
16 Mexico 23,260,000
17 Iran 23,000,000
18 Vietnam 20,834,000
19 Poland 18,679,000
20 Pakistan 18,500,000
21 Colombia 17,117,000
22 Malaysia 16,903,000
23 Thailand 16,100,000
24 Australia 15,170,000
25 Taiwan 15,143,000
26 Netherlands 14,273,000
27 Egypt 11,414,000
28 Argentina 11,212,000
29 Nigeria 11,000,000
30 Ukraine 10,354,000
31 Morocco 10,300,000
32 Sweden 8,100,000
33 Saudi Arabia 7,700,000
34 Belgium 7,292,000
35 Venezuela 7,167,000
36 Peru 7,128,000
37 Romania 6,132,000
38 Czech Republic 6,028,000
39 Austria 5,937,000
40 Hungary 5,873,000
41 Switzerland 5,739,000
42 Philippines 5,618,000
43 Chile 5,456,000
44 Denmark 4,579,000
45 Portugal 4,476,000
46 Finland 4,383,000
47 Greece 4,253,000
48 Sudan 4,200,000
49 South Africa 4,187,000
50 Hong Kong 4,124,000
51 Algeria 4,100,000
52 Norway 3,935,000
53 Slovakia 3,566,000
54 Syria 3,565,000
55 Singapore 3,370,000
56 Kenya 3,360,000
57 Belarus 3,107,000
58 New Zealand 3,047,000
59 Serbia 2,936,000
60 United Arab Emirates 2,922,000
61 Ireland 2,830,000
62 Tunisia 2,800,000
63 Bulgaria 2,647,000
64 Uganda 2,500,000
65 Uzbekistan 2,469,000
66 Kazakhstan 2,300,000
67 Lebanon 2,190,000
68 Dominican Republic 2,147,000
69 Israel 2,106,000
70 Guatemala 1,960,000
71 Croatia 1,880,000
72 Lithuania 1,777,000
73 Jamaica 1,540,000
74 Jordan 1,500,000
75 Azerbaijan 1,485,000

17
76 Costa Rica 1,460,000
77 Cuba 1,450,000
78 Zimbabwe 1,421,000
79 Uruguay 1,340,000
80 Ecuador 1,310,000
81 Bosnia 1,308,000
82 Latvia 1,254,000
83 Sri Lanka 1,164,000
84 Slovenia 1,126,000
85 Georgia 1,024,000
86 Senegal 1,020,000
87 Bolivia 1,000,000
88 Kuwait 1,000,000
89 Puerto Rico 1,000,000
90 Haiti 1,000,000
91 Ghana 997,000
92 Panama 934,500
93 Paraguay 894,200
94 Estonia 888,100
95 Kyrgyzstan 850,000
96 Moldova 850,000
97 Macedonia 847,900
98 El Salvador 826,000
99 Cameroon 725,000
100 Zambia 700,000

18