Anda di halaman 1dari 3

UJIAN PAKEJ 1/OGOS 2016

GEOGRAFI 6 ATAS ATRIA


NAMA: .
1 jam
JAWAB SEMUA SOALAN
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekologi?
[2]
Merupakan bidang kajian ruang habitat hidupan yang wujudnya saling
hubungan antara organisma(biotik) dengan persekitaran(abiotic).
(b) Bezakan ciri saiz dan hubungan antara populasi dengan komuniti.
Ciri

[4]

Populasi

Komuniti

Kecil/bilangan sedikit/tidak

Bilangan lebih banyak/kawsan

banyak/kawasan lebih kecil

lebih luas

Sekumpulan orgaisma daripada

Beberapa populasi

Hubunga

spesies yang sama, hidup dan

haiwan/tumbuhan yg hidup

membiak di kawasan yang sama

bersama-sama dalam kawasan

Saiz

yang sama/spesies tidak sama


(c)

Bagaimanakah

tumbuhan

menghasilkan

makanan

dalam

sesebuah

ekosistem?
[4]
Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air dan
karbon dioksida. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah melalui akar dan
disalurkan ke pembuluh batang kayu. Daun menyerap karbon dioksida dari
udara

untuk

membolehkan

tumbuhan

hijau

menjalankan

proses

fotosintesis dan menghasilkan oksigen dan karbohidrat.


2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan aras trofik?
[2]
Susunan kedudukan organisma yang dihubungkaitkan oleh aliran tenaga di
dalam rantaian makanan.
(b) Berdasarkan aras trofik dalam suatu ekosistem, jelaskan proses yang berikut:
i. Pemindahan tenaga
[2]
Merujuk kepada proses aliran tenaga dari aras trofik pertama hingga
ii.

ke aras terakhir dalam sesuatu rantaian makanan


Kehilangan tenaga

[2]

ruthee16

Berlaku semasa hidupan menjalankan pergerakan, tumbesaran dan


pembiakan. Akiviti ini akan menyebabkan proses perkumuhan
berlaku dan kehilangan tenaga berlaku melalui perpeluhan dan
pembuangan najis.
(c) Mengapakah gangguan
i.

terhadap

proses

pemindahan

tenaga

menyebabkan kepupusan spesies?


[4]
Gangguan seperti bencana alam akan mengurangkan makanan.
Keadaan ini akan menyebabkan spesies mengalami kebuluran dan
proses pemindahan tenaga tidak dapat dilakukan dalam aras trofik

ii.

Persaingan antara spesies atau sesame spesies untuk makanan dan


ruang ahbitan juga mengganggu proses pemindahan tenaga. Spesies
yang dominan akan menguasai ekosistem dan menyebabkan spesies

yang lemah pupus.


3. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitar oksigen?
[3]
Bermaksud pengambilan, penggunaan, dan pengembalian oksigen ke
udara secara berterusan untuk mengimbangi kandungan oksigen dan
menjamin kualiti udara dalam alam sekitar fizikal melaui pernafasan,
fotosisntesis dan pembakaran.
(b) Nyatakan tiga punca kemerosotan oksigen dalam ekosistem tasik.
[3]
i. Pembuangan sisa-sisa aktiviti perindustrian secara terus ke dalam
ii.

tasik .
Penggunaan racun dan baja kimia dalam pertanian akan mengalir
secara terus ke tasik semasa berlaku hujan atau melalui aliran air

iii.

bawah tanah.
Pemyaluran sisa

kumbahan

ternakan

ke

dalam

tasik

akan

mengurangkan kandungan oksigen dan meningkatkan kandungan


bakteria E-coli.
(c) Huraikan dua kepentingan oksigen kepada ekosistem tasik?
[4]
Proses pereputan atau penguraian yang dilakukan oleh bakteria
i.

dalam tasik memerlukan bekalan gas oksigen terlarut.


Gas oksigen dalam tasik juga digunakan untuk pernafasan hidupan
akuatik dalam tasik seperti ikan, udang, ketam dll.

4. (a) Apakah fungsi bakteria dalam proses kitar nitrogen?


[3]
Berperanan untuk proses pereputan dan penguraian haiwan atau tumbuhan
yang mati. Proses ini akan menghasilkan ammonia nitrat yang menjadi zat

ruthee16

galia penting untuk kesuburan tanih. Nitrat ini juga boleh ditukar kepada
nitrogen oleh bakteria pendenitratan.
(b) Apakah dua kesan kekurangan nitrogen dalam ekosistem daratan.
[3]
i. Tanah menjadi tandus dan tidak subur. Bakteria berperanan menukar
ii.

nitrogen menjadi nitrat yang digunakan untuk kesuburan tanih.


Tumbuhan terbantut atau mati. Kekurangan bakteria akan
menggangu

kitaran

nitrogen

dan

menyebabkan

tumbesaran

tumbuhan terbantut. Ini akan menyebabkan gangguan dalam sesuatu


ekosistem.
(c) Bagaimanakah aktiviti pertanian mengganggu kitar nutrien?
[4]
Pembakaran tapak pertanian. Proses pembakaran tapak pertanian
akan membebaskan gas karbon dioksida yang sangat tinggi ke
i.

dalam udara. Keadaan ini boleh mengganggu kitar oksigen.


Penanaman tanaman sejenis dalam jangka masa yang panjang.
Tanaman sejenis dalam jangka masa panjang akan menyebabkan
tanih menjadi tidak subur. Kandungan nitrat akan berkurangan dan
akan menganggu kitar nitrogen.

ruthee16

Anda mungkin juga menyukai