Anda di halaman 1dari 69

PENGURUSAN ASRAMA

1. Objektif
-

Membolehkan PK HEM dan penyelia asrama atau sesiapa yang mengambilalih tugas
dan tanggungjawabnya merujuk, meneliti dan memahami bidang tugas serta
tanggungjawab
Memudahkan kerja semak semula dan/atau pindaan kepada dokumen rasmi dan
tidak rasmi pada masa akan datang
Mempercepatkan proses kerja rutin yang ditanggung oleh PK HEM dan Penyelia
Asrama
Memudahkan PK HEM dan Penyelia Asrama merancang kerjanya untuk sepanjang
tahun dengan rapi dan memastikan segala urusan kerja berjalan dengan licin dan
lancar

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN ASRAMA NEGERI

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN ASRAMA SEKOLAH


Page | 1

3.SENARAI TUGAS
3.1

Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama .

3.2. Membantu dalam perlantikan warden asrama.


Page | 2

3.3
Melaksanakan program-program bagi Peningkatan Prestasi Akademik Penghuni
Asrama.
3.4 Membantu dan memantau kewangan asrama. Menyelaraskan semua pungutan
wang seperti pungutan yuran asrama, Buku Tunai, Buku Resit dan Buku Stok.
3.5

Membantu mengurus kakitangan asrama.

3.6

Memastikan pengurusan kesihatan penghuni asrama dijaga.

3.7
Memastikan penyeliaan makanan dipantau mengikut jadual / menu yang
ditetapkan.
3.8

Memastikan premis asrama dijaga dengan bersih dan selamat.

3.9 Membantu dalam pengurusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah.


3.10 Memastikan kemudahan rekreasi mencukupi di samping menggalakkan
penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum.
3.11. Menjadi Pengerusi Lembaga Pengawas Asrama.
3.12. Bertanggungjawab atas keselamatan penghuni, bangunan dan alatan asrama
supaya sentiasa dalam keadaan baik.
3.13

Menyelia supaya penggunaan air dan eletrik tidak berlaku pembaziran.

3.14. Menyelaraskan penyediaan Laporan Harian Asrama dan Laporan Bulanan Asrama.
3.15. Melaporkan segera sebarang kes kecemasan yang berlaku di asrama kepada
Pengetua/ Guru Besar.
3.16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Guru Besar.

4.PROSES KERJA
JAWATAN
Pengetua/PK HEM

PROSES
1.Melantik Jawatankuasa Asrama
Page | 3

2.Mengadakan mensyuarat perancangan dan pengurusan


asrama
3.Mengadakan mesyuarat asrama sebulan sekali
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Pendaftaran dan Penempatan murid

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Pengurusan Dewan Makan dan Makanan

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Pengurusan Kesihatan dan Kebajikan muird

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Semasa Gangguan Bekalan Air,Letrik dan Kecemasan

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Latihan Kebakaran

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Pengurusan Bilik-Bilik Khas

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Etika Makan Beradab/Jamuan Rasmi

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Kaunselor

Aktiviti Patriotisme

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Keluar mingguan (outing)


Mingguan,Cuti Penggal

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Pengawal
Keselamatan
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Pengawal keselamatan
PK HEM/Ketua Warden/Warden/
Penyelia Asrama/Guru
Disiplin/Kaunselor
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Laporan Keluar Masuk Pelawat Asrama

dan

Pulang

Bermalam

Keceriaan,kecantikan dan keselamatan asrama


Kes disiplin dan sesi kaunseling
Kelas Persediaan ( Prep)
Pengurusan stor, stok dan perolehan

Page | 4

PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Unit
Peperiksaan/Kaunselor
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia
Asrama

Prestasi akademik muird

Pelupusan dan hapuskira

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN


Menerima senarai nama
daripada Pengetua
Mengenalpasti bilik/perabot/alatan

Diurus Oleh
Penyelia
Asrama

Tidak

Lengkap?
Ya
Menentukan agihan mengikut bilik
Pelajar melapor diri/taklimat
Menyemak peralatan
diri/keperluan tinggal di

asrama
Beli
Di Koperasi

Tidak

Lengkap?
Ya
Pelajar menerima peralatan dan
menandatangani borang inventori

Penghuni dibawa ke bilik oleh


pengawas asrama
/Warden/Penyelia

Asrama
Penghuni mendapat tempat

Page | 5

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Terima senarai nama pelajar


2. Kenalpasti alatan/bilik lengkap
3. Agihan penempatan
4. Menerima pelajar yang melapor diri

5. Menyemak peralatan diri/keperluan


tinggal di asrama
6. Pelajar menerima peralatan dan
menandatangani borang inventori
7. Pelajar di bawa ke bilik yang ditentukan
8. Pastikan pelajar mendapat tempat

Page | 6

7. NORMA KERJA
NORMA KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN
Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

1
2

Menerima senarai nama


Jawatankuasa Penempatan mengenalpasti

2 Minit
1 Jam

bilik-bilik yang akan didiami oleh pelajar


Jawatankuasa Penempatan membuat

1 hari

agihan penempatan pelajar


Pelajar melapor diri / taklimat

1 jam

Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Dalam Seminggu

Menyemak peralatan diri/keperluan


tinggal di asrama
Menyerahkan alatan kepada
5

pelajar/mengutip yuran
Pelajar dibawa oleh petugas ke bilik yang

5 minit

ditentukan
Petugas / Penyelia Asrama menyemak

1 minit

borang akuan penerimaan


Pelajar mendapat tempat di asrama

5 minit

8. PERATURAN & PEKELILING


8.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1987 Pengurusan & Kawalan Asrama Sekolah Harian
8.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1989 Garispanduan Dari Segi Pencegahan Kebarkaran
Bangunan Dormitori & Asrama

9. BORANG-BORANG
Page | 7

1. KEMASUKAN PELAJAR
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jenis Borang
Borang Permohonan Kemasukan Asrama
Surat Tawaran
Surat Permohonan Kemasukan Asrama Ditolak
Surat Akuan Ibu Bapa / Penjaga
Borang Maklumat Diri (Sma)
Borang Perjanjian Jaminan Tatatertib Asrama(Aku Janji)
Surat Akuan Anti Dadah
Borang Permohonan Keluar Asrama
Surat Akuan Dadah
Senarai Semak Pakaian Dan Peralatan / Barang Keperluan

Kepala Surat Sekolah


______________________________________________________________________________
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


LULUS / TIDAK
Tarikh terima borang :
Tarikh masuk :
No Dom/Bilik :...
No. Pendaftaran:..

(Gambar)
Pasport
Page | 8

BUTIR-BUTIR PEMOHON
1.

NamaPenuh:

..
(Tulis dengan huruf besar mengikut Kad Pengenalan)

2.
Jantina:.................................3.Kaum:........................................4.Agama:......................
.............
5.NoK/P/SijilKelahiran:......................................6.Warganegara:................................................
7.Alamatpenuh:
...................................................................................................................................................
.......
7.No.Tel: . ...........................................................(R)........................................
(H/P) .......................................
8.
Jarak
rumah
sekolah:......................................................................................................................

.
ke

9.
Sekolah
terdahulu:....................................................................10:Ting/Darjah:................................
11.
Kelulusan
akademik
terakhir: ........................................................................................................
(Sertakan salinan slip
peperikasaan)
12. Kegiatan Ko.Korikulum:.
i.

Sukan/permainan

..................................

Sekolah/Daerah/Negeri/Negara

Tahun ................
ii. Kelab/persatuan

.....................................Sekolah/Daerah/Negeri/Negara

Tahun.................
iii. Unit

Beruniform

.....................................Sekolah/Daerah/Negeri/Negara

Tahun ................
13.
Alahan
makanan:*Ya/Tidak
alahan......................................................

Jika

ya

nyatakan

14.
Jenis-jenis
penyakit
dihidapi ...................................................................................................
15. Pengalaman tinggal di asrama:

*Ya/Tidak

16.
Jika
Ya,
Nyatakan
nama
dahulu:....................................................................

jenis
yang

14.Tempoh(Tahun)
dan

alamat

asrama

17. Sebab-sebab memohon tinggal di asrama:


Page | 9

i.
ii.
iii.
Tarikh: ............................
)

(
Nama/Tandatangan

Murid
BUTIR-BUTIR IBU BAPA/PENJAGA
Maklumat
Nama

Bapa

Ibu

Penjaga*

No.K.Pengenalan
Warganegara
Alamat rumah
No.telephon
Pekerjaan
Pendapatan
bulanan (sertakan
salinan slip gaji
yang disahkan)
Alamat majikan
Tandatangan dan
cop Penghulu/
wakil Rakyat
(Jika
bekerja
sendiri)
*Jika bukan dijaga oleh ibubapa

TANGGUNGAN
Bil

Nama

Kaitan
Persaudaraan

Tahun/Ting

Anggaran
Perbelanjaan
Sebulan

01
02
03
04
05
06
Saya mengaku maklumat di atas dalah BETUL dan BENAR.
Tarikh :_____________________________
)

Page | 10

Nama dan T.Tgn


Bapa/Penjaga

SENARAI SEMAK
Bil
01
02
03
04
05
06
07
08

Perkara
Salinan K.Pengenalan/Surat Beranak
Salinan K.Pengenalan Ibubapa/Penjaga
Salinan keputusan peperiksaan UPSR/PMR/SPM/Akhir Tahun
Salinan Slip gaji ibubapa/penjaga
Surat pengesahan pendapatan daripada Ketua Kampung
Gambar bersaiz pasport 1 keping
Sampul surat berukuran 4 X 9 beralamat sendiri dan stem 0.30
sen
Surat Akuan Disiplin

Tanda (/)

Page | 11

SURAT AKUAN IBU BAPA / PENJAGA

Saya

______________________

ibu

bapa

penjaga

kepada

murid

bernama

______________________________________ . Nombor Kad Pengenalan ______________________ di


tahun / tingkatan ____________ akan mula tinggal di asrama _____________ di dorm / bilik
___________.
Dengan kerelaan hati saya:
a. Saya bersetuju menjelaskan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan
persekolahan / asrama

anak / jagaan saya dalam tempoh yang ditetapkan.

Sekiranya tidak dijelaskan pihak sekolah / asrama boleh mengambil tindakan yang
sesuai.
b. Bersetuju mewakilkan kepada Pengetua / Warden untuk menandatanani bagi pihak
diri saya, Surat Keizinan yang diperlukan oleh doktor hospital kerajaan, untuk
menggunakan ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak / jagaan saya
apabila berlaku kecemasan yang memerlukan tindakan serta merta.
c. Mengizinkan anak / jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan
lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak asrama, sekolah, Jabatan Pelajaan
Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertainya.
.
____________________________

Disaksikan oleh:

(Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga)


Alamat :
___________________________

Nama : _____________________

___________________________

No K/P : ____________________

___________________________

Jawatan : ____________________

___________________________

Cop Rasm i: __________________

No. Telefon :________________


(*Saksi: Ketua kampong /
Penghulu

Pegawai

Kumpulan A)
Page | 12

LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________
Ruj. Kami

Tarikh

Kepada,
________________________
________________________
________________________
Tuan,
TAWARAN MASUK KE ASRAMA TAHUN _________
Sukacita dimaklumkan bahawa anak / jagaan tuan ________________________ Tahun/ Tingkatan
______________ telah ditawarkan menduduki asrama sesi _________________.
2.

3.

Pihak tuan diminta melaporkan diri di pejabat asrama seperti maklumat di bawah;
2.1

Tarikh

2.2

Masa

2.3

Tempat

2.4

Pakaian Pelajar

: Pakaian Seragam Sekolah

Pembayaran yuran asrama boleh dijelaskan pada hari tersebut. Butir-butir bayaran

seperti lampiran.
4. Tawaran ini sah sehingga: ______________________________________________________
5. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
Page | 13

Pengetua

LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________
Ruj. Kami

Tarikh

Kepada,
________________________
________________________
________________________
Tuan,
PENOLAKAN PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA
Dukacita dimaklumkan bahawa permohonan anak / jagaan tuan ________________________
Tahun/ Tingkatan ______________ tidak diluluskan adalah disebabkan seperti berikut;
BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERKARA
Borang permohonan tidak lengkap
Masalah / Rekod Disiplin
Prestasi Akademik kurang memuaskan
Tiada kekosongan tempat di asrama
Lokasi tempat tinggal berhampiran dengan sekolah
Masalah kesihatan
Lain-lain masalah

TINDAKAN

2. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai.


Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
Pengetua

Page | 14

LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________BORANG
PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB ASRAMA
Penuhkan dengan huruf besar
NAMA PELAJAR
NO KP / SB

: _______________________________________________________
: ________________________________________________________

JANTINA
ALAMAT POS

: ________________________________________________________
: ________________________________________________________

NO TEL

:_________________________________________________________
LAFAZ PERJANJIAN

SAYA YANG BERNAMA SEPERTI DI ATAS, DENGAN INI MENGAKU DAN BERSETUJU
AKAN MEMATUHI SEGALA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ASRAMA SELAMA
SAYABELAJAR DI SEKOLAH INI DAN SANGGUP MENERIMA SEBARANG HUKUMAN
YANG BERKAITAN TERMASUK DIBUANG ASRAMA. PERSETUJUAN INI DIBUAT ATAS
KERELAAN HATI SAYA SENDIRI TANPA DESAKAN DAN PAKSAAN DARI MANA-MANA
PIHAK .

_________________

____________________________

Tandatangan Pelajar

Tandatangan Ibu bapa / Penjaga


Nama : _____________________
Tarikh: ___________________

Disahkan oleh:

Saksi :

_________________________
(

__________________________
)

Cop Rasmi : ___________________________


( Pengetua / Penghulu/ Penggawa/ Ketua Kampung/ Pegawai Kerajaan)

Potong mana yang tidak berkenaan

(Alamat ibu bapa)


Page | 15

________________________
________________________
________________________
________________________________________________________________________________________
Tarikh :
Pengetua,
_______________________
_______________________
_______________________
Tuan,
MEMOHON KELUAR DARI ASRAMA
Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin memaklumkan bahawa anak/ jagaan saya yang
tinggal di asrama sekolah ini ingin memohon keluar dari asrama.
2.

3.

Maklumat anak / jagaan saya adalah seperti berikut;


2.1 Nama

: ________________________________

2.2Tingkatan

: ________________________________

2.3 Kamar/Bilik

: ________________________________

2.4 Tarikh Masuk

:_________________________________

2.5 Tarikh Keluar

:_________________________________

2.6 Sebab-sebab keluar

:_________________________________

Kerjasama dan pertimbangan pihak tuan sangat diharapkan.

Sekian, terima kasih.


Yang benar,
___________________________
(

________________________
)

Ibu bapa / Penjaga

)
Pelajar

_____________________________________________________________________________________________
URUSAN PEJABAT :
Permohonan keluar asrama anak / jagaan tuan diluluskan / tidak diluluskan pada
____________________ .
Pegawai yang meluluskan,

Tarikh : ____________________

(Warden / Penyelia Asrama)

Page | 16

PROSES KERJA PENGURUSAN MAKANAN


Bil
1
2
3

Proses Kerja
Membuat pesanan
Menerima bahan mentah
Memeriksa kualiti dan kuantiti
bahan mengikut spesifikasi yang

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Penyelia Asrama / Warden
Penyelia Asrama / Warden
Warden / Penyelia Asrama

Seksyen Undang-Undang /
Peraturan

(Makanan)

ditetapkan (mingguan/harian)
Proses memasak

Pekerja Dewan Makan

Memeriksa kualiti dan kuantiti

(Dapur)
Penyelia Asrama/Warden

masakan
Makanan disajikan

Pelajar makan

Pekerja Dewan Makan

CARTA ALIRAN PENGURUSAN MAKANAN


Page | 17

Membuat pesanan
Menerima bahan mentah

Memeriksa kualiti dan kuantiti

Tolak/Ganti

Tidak

Puashati?
Ya
Bahan mentah dimasak

Memeriksa kuantiti dan kualiti


masakan

Tindakan
Susulan/
Ganti

Tidak

Puashati?
Ya
Makanan disajikan

Pelajar makan

Page | 18

SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKANAN

Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Membuat pesanan
2.Terima bahan mentah
3. Periksa kualiti dan kuantiti
4. Ambil tindakan susulan (Jika tidak
5. Pastikan bahan dimasak
6. Periksa kuantiti dan kualiti masakan

7. Ambil tindakan susulan(Jika tidak


menepati kuantiti dan kualiti
7. Pastikan semua penghuni asrama
mendapat makanan.

Page | 19

NORMA KERJA PENGURUSAN MAKANAN


Bil

Jenis Kerja

1
2

Membuat pesanan
Menerima bahan mentah daripada

pembekal
Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan

Masa Yang
Diambil
10 minit
10 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

1 jam

makanan yang dibekalkan mengikut


4
5

spesifikasi yang ditetapkan.


Menentukan bahan dimasak
Menentukan penghuni asrama mendapat

5 minit
10 minit

makanan mengikut kuantiti yang ditetapkan


dan berkualiti.

Page | 20

PROSES KERJA PENGURUSAN KESIHATAN

Bil

Proses Kerja

1
2
3
4

Membuat laporan
Menerima laporan
Pemeriksaan awal dan rawatan awal
Mengisi borang rawatan dan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Kapten
Warden / Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama
Penyelia Asrama/ Warden

menghantar pelajar (jika perlu rujuk)


Mendapatkan rawatan di hospital/

Doktor

Klinik
Memaklumkan kepada

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Ketua Warden / Warden

penjaga/pentadbir sekiranya
7

dimasukkan ke wad
Menandatangani surat izin

Ibubapa / Penjaga

pembedahan sekiranya berlaku


8

kecemasan.
Menguruskan penghantaran peralatan

Warden / Penyelia Asrama

pakaian dan lain-lain sekiranya


9

dimasukkan ke wad.
Menguruskan kemasukkan ke bilik

Penyelia Asrama

10

sakit sekiranya mendapat cuti sakit.


Mengaturkan lawatan untuk

Warden/Guru Tingkatan

11
12

menziarahi pelajar di wad.


Membawa pelajar pulang ke asrama
Menyediakan laporan khas rawatan

Warden / Penyelia Asrama


Warden / Penyelia Asrama

13

dalam buku log


Menyediakan laporan kejadian wabak

Ketua Warden / Warden

kepada pentadbir

CARTA ALIRAN PENGURUSAN KESIHATAN


Page | 21

Membuat laporan
Terima laporan

Pemeriksaan awal
Rawatan
Ringan

Serius?

Tidak

Ya
Isi borang rawatan
Sediakan pengangkutan ke hospital
Rawatan Hospital
Cuti Sakit?
Masuk bilik
Sakit/
Balik
ke
rumah

Ya

Tidak

Tidak

Hadir Sekolah

Masuk Wad?

Ya
Maklumkan kepada ibu
bapa/penjaga / pentadbir
Pembedahan

Tidak

Ya
Tandatangan kebenaran

pembedahan
Hantar peralatan/pakaian pelajar
Terima lawatan/ziarah
Keluar Wad
Balik ke asrama

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESIHATAN


Page | 22

Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Membuat laporan
2. Terima laporan
3. Buat pemeriksaan awal
4.Pastikan penyakit serius/
tidak
5. Pastikan borang rawatan/surat
pengesahan sekolah diisi (sekiranya
perlukan rawatan lanjut)
6.Hantar pesakit ke hospital

7. Maklumkan kepada ibu bapa /penjaga/


pentadbir
8.Dapatkan tandatangan kebenaran
pembedahan (Jika perlu)
9.Hantar peralatan/pakaian pesakit
10.Maklumkan kepada pengawas bilik sakit
11.Aturkan lawatan/ziarah
12.Jemput pesakit/penghuni asrama
apabila keluar wad.
13.Uruskan kemasukan ke bilik sakit

NORMA KERJA PENGURUSAN KESIHATAN


Bil
1

Jenis Kerja
Membuat laporan

Masa Yang
Diambil
2 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu
Page | 23

2
3

Warden terima laporan daripada pengawas


Penyelia Asrama/Warden melakukan

pemeriksaan awal.
Penyelia asrama/warden mengisi borang

rawatan dan surat jaminan


Pelajar dihantar untuk mendapatkan

3 minit
5 minit
10 minit
1 jam

rawatan segera di hospital bagi kes yang


6

serius
Pelajar sakit biasa/tidak serius diberikan

rawatan mengikut keperluan.


Warden bertugas memaklumkan kes

5 minit
10 minit

kepada ibu bapa/penjaga/pentadbir jika


8

dimasukkan ke wad.
Ibubapa /penjaga menandatangani surat

1 Jam

izin pembedahan (dalam kes kecemasan)


Warden bertugas/Penyelia Asrama

1 Jam

menguruskan penghantaran keperluan


alatan/pakaian pesakit yang dimasukkan ke
10

wad.
Warden bertugas menguruskan program

11

menziarahi pesakit di hospital.


Warden bertugas/Penyelia Asrama

5 minit
1 hari

menjemput/membawa pesakit pulang dari


hospital ke asrama.
Warden bertugas/Penyelia Asrama

12

1 Jam

menempatkan pelajar yang mendapat cuti


sakit ke bilik sakit/menguruskan pelajar
balik (jika sakit berjangkit)

PROSES KERJA SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab

Seksyen
UndangUndang /
Page | 24

Peraturan
1
2
3
4

Membuat aduan
Menerima aduan
Menyiasat punca gangguan
Membuat laporan kepada

Kapten
Warden
Warden / Penyelia Asrama
Warden / Penyelia Asrama

Pengetua/Guru Besar untuk


menghubungi JBA atau TNB/JKR
5

Elektrik
Mengambil tindakan susulan untuk

Warden / Penyelia Asrama

mengatasi gangguan tersebut.


Menyediakan laporan dalam buku log

Warden / Penyelia Asrama

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


Membuat aduan

Terima aduan
Page | 25

Menyiasat punca kejadian

Membuat laporan kepada Pengetua/Guru


Besar

Hubungi pihak berkenaan (JBA/TNB/JKR)

Tindakan susulan segera

Page | 26

SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Membuat aduan
2. Terima aduan
3.Siasat punca kejadian
4.Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar
5. Hubungi pihak berkenaan
(JBA /TNB/JKR)
6.Laksanakan tindakan susulan

Page | 27

NORMA KERJA PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


Bil

Jenis Kerja

1
2
3
4

Membuat aduan
Menerima aduan
Menyiasat punca kejadian
Memaklumkan kepada Pengetua / Guru

5
6

Besar
Menghubungi pihak berkenaan JBA/TNB/JKR
Melaksanakan tindakan susulan

Masa Yang
Diambil
2 minit
3 minit
30 minit
5 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

30 minit
1 Jam

6. PROSES KERJA LATIHAN KEBAKARAN


Page | 28

Bil

Proses Kerja

Merancang dan menetapkan tarikh

2
3
4

Menyediakan pelan laluan kebakaran


Menghubungi pihak bomba
Mengadakan taklimat latihan

5
6
7

kebakaran
Latihan kebakaran dilaksanakan
Penilaian
Laporan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Ketua Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Guru Penasihat Kadet Bomba


Warden / Kadet Bomba
Warden
Pegawai Bomba / Warden
Warden
Pegawai Bomba / Warden
Warden

Page | 29

CARTA ALIRAN PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN


Merancang dan menetapkan tarikh latihan
kebakaran.

Menyediakan pelan laluan kebakaran

Menghubungi pihak bomba

Taklimat latihan kebakaran

Latihan kebakaran dilaksanakan

Arahan
Buat
Semula
Pada masa lain

Tidak

Puashati?
Ya
Laporan

Page | 30

SENARAI SEMAK LATIHAN KEBAKARAN


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Rancangan dan tetapkan tarikh


latihan
2.Sediakan pelan laluan kebakaran
3.Hubungi pihak bomba
4. Beri taklimat latihan kebakaran

5.Jalankan/laksanakan latihan kebakaran


6.Buat penilaian/sediakan laporan

Page | 31

NORMA KERJA PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN

Bil

Jenis Kerja

1
2
3
4
5

Merancang dan menetapkan tarikh latihan


Menyediakan pelan laluan kebakaran
Menghubungi pihak bomba
Taklimat latihan kebakaran
Menjalankan /melaksanakan latihan

kebakaran
Membuat laporan/penilaian

Masa Yang
Diambil
1 jam
1 jam
15 minit
1 jam
15 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

30 minit

Page | 32

PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Bil

Proses Kerja

1
2

Menubuhkan jawatankuasa
Merancang aktiviti penggunaan bilik

khas
Menyusun jadual tugas

Menyelia kebersihan dan keceriaan

5
6

bilik-bilik khas.
Penilaian
Tindakan susulan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
PK HEM
Ketua Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Warden

Undang-undang dan

Warden / Penyelia Asrama

Peraturan Asrama

Warden
Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Page | 33

Menubuhkan ahli jawatankuasa


Merancang aktiviti penggunaan bilik khas
Menyusun jadual tugas
Menyelia kebersihan,keceriaan dan susunan
peralatan serta perabot bilik khas
Membersihkan
Menyusun dan
Menceriakan semula

Tidak
Puas hati?
Ya
Diteruskan/Pengiktirafan

Page | 34

SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2.Rancangan aktiviti penggunaan bilik
khas.
3. Susunan jadual tugas

4.Menyelia:
-

kebersihan

Keceriaan

susunan peralatan/perabot

5.Sediakan laporan/penilaian
6.Tindakan susulan

Page | 35

NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Bil

Jenis Kerja

1
2
3
4

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti penggunaan bilik khas
Menyusun jadual tugas
Menyelia kebersihan,keceriaan dan susunan

5
6

perabot/peralatan.
Menyediakan laporan
Tindakan susulan

Masa Yang
Diambil
15 minit
1 jam
30 minit
2 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

30 minit
1 jam

Page | 36

PROSES KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Bil
1
2
3
4
5
6

Proses Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Mendapatkan persetujuan
Melaksanakan aktiviti
Penyeliaan
Penilaian

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua/Guru Besar
Ketua warden
Pengetua/Guru Besar
Warden /AJK
Warden
Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Page | 37

CARTA ALIRAN PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Menubuhkan ahli jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar
Ubahsuai
Tidak

Setuju?
Ya
Laksanakan aktiviti
Penyeliaan dan penilaian

Tidak
Berkesan?
Ya
Aktiviti diteruskan
Menyediakan laporan

Page | 38

SENARAI SEMAK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran
kos
3. Dapatkan persetujuan Pengetua /
Guru Besar
4. Laksanakan aktiviti
5. Buat Penyeliaan / penilaian
6. Sediakan laporan

Page | 39

NORMA KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Bil
1
2
3
4
5
6

Jenis Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan / penilaian
Menyediakan laporan

Masa Yang
Diambil
15 minit
2 jam
10 minit
2 jam
1 jam
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

Page | 40

PROSES KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


Bil
1
2
3
4
5
6

Proses Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Mendapatkan persetujuan
Melaksanakan aktiviti
Penyeliaan
Penilaian

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua
PK HEM
Pengetua
Ketua warden
Warden
Ketua warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

CARTA ALIRAN PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


Menubuhkan ahli jawatankuasa
Page | 41

Merancang aktiviti dan anggaran kos


Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar
Ubahsuai

Tidak

Dipersetuju?
Ya
Laksanakan aktiviti
Sediakan laporan dan penilaian

Tidak

Berkesan?

Ubahsuai
Ya
Aktiviti diteruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN RIADAH DAN REKERASI


Tindakan

Tandakan

Catatan
Page | 42

1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran
kos
3. Dapatkan kebenaran Pengetua /
Guru Besar
4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan / penilaian


6. Sediakan laporan

NORMA KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Page | 43

Bil
1
2
3
4
5
6

Jenis Kerja
Menubuhkan Ahli Jawatankuasa
Merancang aktiviti dan anggaran kos
Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan / penilaian
Menyediakan laporan

Masa Yang
Diambil
15 minit
2 jam
10 minit
2 jam/hari
2 jam/hari
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

Page | 44

PROSES KERJA ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua/Guru Besar
PK HEM
Ketua Warden

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti
Taklimat,bimbingan dan panduan

kepada penghuni asrama


Pelaksanaan aktiviti

Ketua Warden

5
6
7

Menyelia aktiviti
Penilaian
Menyediakan laporan

Warden
Ketua Warden
Ketua Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

CARTA ALIRAN PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Page | 45

Menubuhkan ahli jawatankuasa


Merancang aktiviti
Taklimat, panduan dan bimbingan kepada
Penghuni asrama.
Melaksanakan aktiviti

Penyeliaan
Penilaian

Perjumpaan
Khas

Tidak

Berkesan?
Ya
Pengiktirafan / Teruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


Page | 46

Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Merancang aktiviti
3. Beri taklimat dan panduan kepada
penghuni asrama.
4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan dan Penilaian

6. Ambil tindakan susulan

Page | 47

NORMA KERJA ETIKA MAKAN/JAMUAN RASMI


Bil

Jenis Kerja

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Membuat perancangan aktiviti
Beri taklimat dan panduan kepada

Masa Yang
Diambil
15 minit
1 jam
1 jam

4
5
6

penghuni asrama
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan dan penilaian
Tindakan susuan

1 jam
1 jam
2 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

Page | 48

PROSES KERJA KEJITUAN PATRIOTISME


Bil

Proses Kerja

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Merancang aktiviti
Taklimat,bimbingan dan panduan

4
5
6
7

kepada penghuni
Melaksanakan aktiviti
Menyelia aktiviti
Penilaian/pengiktirafan
Laporan/Tindakan susulan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua/Guru Besar
Ketua Warden
Ketua Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Warden
Warden
Warden
Warden

CARTA ALIRAN KEJITUAN PATRIOTISME

Page | 49

Menubuhkan ahli jawatankuasa


Merancang aktiviti
Taklimat,panduan dan bimbingan kepada
penghuni
Melaksanakan aktiviti

Penyeliaan
Penilaian

Perjumpaan
Khas

Tidak
Berkesan?
Ya
Pengiktirafan / Teruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME


Tindakan

Tandakan

Catatan
Page | 50

1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Rancangan aktiviti
3. Beri taklimat dan panduan kepada
penghuni
4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan
6. Buat Penilaian
7. Sediakan laporan

Page | 51

NORMA KERJA PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME

Bil

Jenis Kerja

1
2
3

Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


Membuat perancangan aktiviti
Beri taklimat dan panduan kepada

Masa Yang
Diambil
15 minit
1 jam
1 jam

4
5
6

penghuni
Melaksanakan aktiviti
Membuat penyeliaan dan penilaian
Menyediakan laporan

1 hari
1 jam
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

Page | 52

. PROSES KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN


Bil

Proses Kerja

Mengedar dan memberi taklimat

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengetua / Guru Besar

2
3

jadual waktu harian


Menguatkuasakan jadual harian
Mengambil tindakan susulan

Ketua Warden
Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan


Undang-undang dan
Peraturan Asrama

CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL HARIAN


Page | 53

Mengedar jadual harian


Memberi taklimat
Mempamerkan jadual harian di dorm dan
Papan kenyataan.
Penguatkuasaan

Tindakan
disiplin

Tidak

Dipatuhi?
Ya
Pengiktirafan / pengukuhan

Page | 54

SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL HARIAN


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Edar jadual harian


2. Taklimat
3. Pamer jadual harian di tempat
strategik
4. Penguatkuasaan

5. Pengiktirafan
6. Tindakan susulan

Page | 55

NORMA KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN ASRAMA

Bil

Jenis Kerja

1
2
3
4
5
6

Mengedarkan jadual harian


Memberi taklimat
Pamerkan jadual harian di tempat strategik
Melaksanakan penguatkuasaan
Memberi pengiktirafan
Mengambil tindakan susulan

Masa Yang
Diambil
10 minit
1 jam
15 minit
1 hari
15 minit
1 jam

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

PROSES KERJA OUTING DAN PULANG BERMALAM


Bil

Proses Kerja

1
2

Menerima permohonan
Memproses permohonan

3
4
5

Memberi kelulusan/menolak
Menyerahkan kad kebenaran
Penghuni asrama keluar dengan

mematuhi peraturan berpakaian


Penghuni balik dan melaporkan diri ke

pondok Pengawal Keselamatan


Mengambil tindakan susulan

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Ketua Warden
Warden

Seksyen UndangUndang / Peraturan


Undang-undang dan
Peraturan Asrama

Ketua Warden
Pengawal Keselamatan
Warden / Pengawal
Keselamatan
Warden / Pengawal
Keselamatan
Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM


Menerima permohonan
Page | 56

Memproses permohonan
Tolak
permohonan

Tidak

Lengkap?
Ya
Tandatangan kad kebenaran

Penghuni menyerahkan kad


kebenaran di pondok pengawal keselamatan

Penghuni keluar (patuhi pakaian)


Penghuni balik semula ke asrama
Melapor diri dipondok pengawal keselamatan
Tidak
Kad
Ditahan

Tepati masa?
Ya

Tindakan
disiplin

Ambil semula kad

SENARAI SEMAK PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

Page | 57

1. Terima permohonan
2. Proses permohonan
3. Pastikan maklumat lengkap

4. Tandatangan Kad kebenaran

5. Pastikan penghuni menyerahkan


kad di pondok pengawal
keselamatan
6. Pastikan penghuni keluar
mengikut jadual dan mematuhi
peraturan berpakaian
7. Pastikan penghuni balik semula
ke asrama menepati masa(ikut jadual)

8. Ambil tindakan susulan kepada


penghuni yang tidak mematuhi
peraturan.

NORMA KERJA PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu
Page | 58

1
2
3
4
5

Menerima permohonan
Memproses permohonan
Memastikan maklumat pemohon lengkap
Menandatangani kad kebenaran
Memastikan penghuni menyerahkan kad

10
30
10
30
15

minit
minit
minit
minit
minit

kebenaran.
Memastikan penghuni keluar mengikut

15 minit

jadual dan mematuhi peraturan berpakaian


Memastikan penghuni balik semula ke

asrama
Mengambil tindakan susulan kepada

1 jam
30 minit

penghuni yang tidak mematuhi peraturan.

Page | 59

PROSES KERJA MASUK KELUAR PELAWAT


Bil
1

Proses Kerja
Pelawat melapor diri di pondok

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Pengawal Keselamatan

pengawal keselamatan

Seksyen UndangUndang / Peraturan


Peraturan dan
Undang-undang

Menyemak dan merekod butiran

Pengawal Keselamatan

3
4
5
6
7
8

pengenalan pelawat
Mengambil kad pelawat
Membenarkan pelawat masuk
Pelawat berjumpa petugas siaraya
Membuat hebahan kehadiran pelawat
Perjumpaan berlangsung
Menghebahkan waktu lawatan sudah

Pengawal Keselamatan
Pengawal Keselamatan
AJK Penghuni
AJK Penghuni
AJK Penghuni
AJK Penghuni

tamat
Pelawat enyerahkan kad

Sekolah dan Asrama

Pengawal

danmeninggalkan kawasan
asrama/sekolah dan memulangkan
pas pelawat

CARTA ALIRAN PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


Page | 60

Pelawat melapor diri di pondok pengawal


keselamatan
Menyemak dan merekodkan butiran
Pengenalan pelawat.
Dapatkan
Kebenaran
Pengetua/Guru Besar

Tidak

Puashati?
Ya
Membenarkan pelawat masuk dengan kad
pelawat

Pelawat berjumpa petugas siaraya

Membuat hebahan
Perjumpaan berlangsung
Membuat hebahan masa lawatan sudah
Tamat.
Ambil
tindakan

Tidak

Dipatuhi?
Ya
Pelawat menyerahkan kembali pas pelawat
Kepada pengawal dan keluar

Page | 61

SENARAI SEMAK PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


Tindakan

Tandakan
(

Catatan

1. Pastikan pelawat melapor diri


2. Semak dan rekod butiran pengenalan
pelawat.

3. Beri kebenaran pelawat masuk jika


berpuas hati.

2. Berikan Pas Pelawat

5. Pastikan pelawat berjumpa petugas


siaraya.

6. Pastikan hebahan dibuat


7. Pastikan perjumpaan pelawat-pelajar
berlangsung
8. Buat hebahan jika masa lawatan sudah
tamat.
9. Ambil tindakan jika pelawat tidak
mematuhi.

10. Pastikan pelawat keluar

NORMA KERJA PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

Page | 62

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil
3 minit
1 minit

1
2

Memastikan pelawat melaporkan diri


Menyemak dan merekod butiran

pengenalan pelawat.
Memberi kebenaran pelawat masuk dengan

1 minit

pas pelawat
Memastikan pelawat berjumpa petugas

1 minit

siaraya
Membuat hebahan kehadiran pelawat

1 minit

kepada pelajar.
Memaklumkan kepada pelawat waktu

1 minit

lawatan tamat.
Memastikan pelawat keluar dan

5 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam Seminggu

menyerahkan pas pelawat

Page | 63

PROSES KERJA MENULIS LAPORAN HARIAN


Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang
Bertanggungjawab
Warden

Membuat rondaan sambil


mendapatkan maklumat dari
penyelia, pengawas dan penghuni

Mengambil tindakan yang


sewajarnya

Warden

Menyediakan Laporan

Warden

Menyerahkan laporan

Ketua Warden

Berbincang dengan Ketua


Warden

Tindakan selanjutnya.

Seksyen UndangUndang / Peraturan


Undang-undang dan
Peraturan Sekolah dan
Asrama

Warden Bertugas
Pengetua / Guru
Besar

Page | 64

CARTA ALIRAN MEMBUAT LAPORAN HARIAN

Membuat rondaan sambil mengumpul data


Mengambil tindakan yang sewajarnya
Menulis laporan
Menyerahkan laporan kepada Ketua Warden
Berbincang/
Siasatan
lanjut

Puas hati ?
Ya
Tindakan selanjutnya

Page | 65

SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN


TINDAKAN

TANDAKAN CATATAN
( -/ )

1. Buat rondaan
2. Dapatkan maklumat
3.

Ambil tindakan sewajarnya

4.

Sediakan laporan

5. Serahkan laporan kepada Ketua Warden


6. Bincang dengan Ketua Warden
7. Tindakan susulan

Page | 66

NORMA KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang
Diambil

Membuat rondaan

Mendapatkan maklumat

30 minit

Ambil tindakan yang sewajarnya

10 minit

Menyediakan laporan

30 minit

Menyerahkan laporan kepada Ketua


Warden

3 minit

Berbincang dengan Ketua Warden

30 minit

Tindakan susulan

30 minit

Jumlah Unit Yang Boleh


Dijalankan Dalam
Seminggu

1 Jam

LAMPIRAN
FORMAT LAPORAN HARIAN WARDEN
ASPURA / ASPURI
Nama Warden Bertugas : _________________________________________________
Page | 67

Hari : _____________________________ Tarikh : ____________________________


Bil. Penghuni : ________________
Waktu
1.

2.

Butiran
Kebersihan / Keceriaan
1.1

Asrama keseluruhan : ______________________

1.2

Bilik Khas

1.3

Kamar

: ______________________

1.4

Bilik Air/Tandas

: ______________________

Tindakan

: ______________________

Kelas Persediaan : _____________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

2.

Kerosakan

: ______________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
3.

Kesihatan:
4.1. Rawatan : _______________________________
4.2. Bilik Sakit: _______________________________
4.3. Wad/Rawatan Lanjut:______________________
4.4. Bilangan Penghuni Sakit : ___________________

4.

Makan :
5.1. Bekalan : ________________________________

5.

5.2. Masakan: ________________________________


Riadah : _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6.

Kehadiran Solat Berjemaah: _____________________


____________________________________________
____________________________________________

7.

Kes Disiplin : _________________________________


____________________________________________
____________________________________________

8.

Lawatan :
9.1. Lawatan Masuk : __________________________
Page | 68

9.2. Lawatan Keluar : __________________________


9.

Hal-Hal Lain : _________________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

Tandatangan Warden

Tandatangan PK HEM/Ketua Warden

Page | 69