Anda di halaman 1dari 4

RPH Matematik (KSSR) berunsur KBAT 2015

Tarikh
Masa
Tahun
Mata pelajaran
Bilangan murid
Bidang pembelajaran
Tajuk
Standard kandungan

:
:
:
:
:
:
:
:

Standard pembelajaran
Hasil pembelajaran

Pengetahuan sedia ada

Bahan bantu belajar

Nilai dan sikap


Strategi

:
:

carta nilai tempat ratus, puluh dan sa yang boleh diubahsuai, 2 set kad nombor 1-digit
0-9
berusaha, berani mencuba, teliti, patuh arahan guru, kerjasama, toleransi
Berpusatkan murid dan bahan

Resos
Kemahiran berfikir
EMK

:
:
:

Lembaran kerja
Membanding beza, mengklasifikasi, menjana idea.
Keusahawanan

Fasa dan masa


1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
(8 minit)

2. Imaginasi
(20 minit)

10.09.2014 (RABU)
9.10 pagi - 10.10 pagi (60 minit)
2 Arif
Matematik
20 Orang
Nombor dan Operasi
Nombor Bulat Hingga1000
Murid dibimbing untuk:
1. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharap murid akan dapat :
1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga
1000.
2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000
Murid telah belajar dan mengenali nombor hingga 1000, menyatakan nilai tempat dan
nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100.

Isi kandungan dan


cadangan aktiviti
Isi kandungan:
mengenal nilai tempat dan nilai digit

Cadangan komunikasi
1.
2.

Cadangan aktiviti:
1. Guru mempamerkan 1 set kad nombor
0 9 dan meminta murid Amemilih 2
kad nombor.
2. Guru mengarahkan murid berkenaan
membentuk satu nombor 2-digit yang
mungkin.
3. Semua murid diminta membuat
pemerhatian dan membentuk nombor
2-digit yang mungkin.
4. Guru bersoal jawab dengan murid.
5. Murid dibimbing untuk menyatakan nilai
tempat dan nilai digit dengan
menggunakan carta nilai tempat puluh
dan sa.
6. Guru memberitahu murid tajuk
pelajaran.
Isi kandungan:
murid dapat menamakan nilai tempat dan
nilai digit

3.

Stategi:
Berpusatkan murid
dan bahan
Bahan bantu belajar:
carta nilai tempat
puluh dan sa, set kad
nombor 1- digit
Nilai:
berusaha
Kemahiran berfikir:
menjana idea
Model: EMK: -

1.

2.
Cadangan aktiviti:
1. Guru mempamerkan kad ratus dan
meminta murid meletakkannya di
kedudukan yang betul dalam carta nilai
tempat.
2. Murid B diminta mencabut 3 kad
nombor dan membentuk nombornombor 3-digit.
3. Guru menanya soalan berkaitan nilai
tempat dan nilai digit
4. Murid C diminta mencabut 3 kad
nombor dan membentuk nombornombor 3-digitdi mana nombor yang
mempunyai nilai terkecil di sa dan
langkah 3 diulangi.

Apakah nombor-nombor
yang boleh dibentukkan?
Nombor manakah yang
mempunyai nilai terbesar?
Kenapa anda kata nombor
ini mempunyai nilai
terbesar?

Catatan

3.

4.
5.

Apakah nombor-nombor 3digit yang boleh


dibentukkan?
Nombor manakah yang
mempunyai nilai terbesar?
Kenapa anda kata nombor
ini mempunyai nilai
terbesar?
Apakah nilai digit ___ bagi
nombor ini?
Nombor manakah yang
mempunyai nilai terkecil?
Berikan sebab anda.

Stategi:
Berpusatkan murid
dan bahan
Bahan bantu belajar:
carta nilai tempat
ratus, puluh dan sa, 2
set kad nombor, kotak
Nilai:
berani mencuba, teliti,
patuh arahan guru
Kemahiran berfikir:
membanding beza
dan mengenal pasti
Model:

5.

Fasa dan masa


3.
Perkembangan
(25 minit)

Langkah 4 diulang tetapi syarat ditukar


menjadi nombor yang mempunyai nilai
terbesar di ratus.

inkuiri penemuan
EMK: -

Isi kandungan dan


cadangan aktiviti
Isi kandungan:
aktiviti kumpulan

Cadangan komunikasi
1.

Cadangan aktiviti:
1. Guru membahagikan murid kepada 4
orang satu kumpulan.
2. Setiap pelajar diberikan satu marker
dan papan tulis.
3. Guru mengarahkan setiap kumpulan
berbincang untuk
(a) membentuk semua nombor tiga
digit yang mungkin dengan
menggunakan nombor 1, 2, 3 dan
4.
(b) mengkatogorikan nombor-nombor
3-digit yang mempunyai nilai digit
400, 40 dan 4.
(c) Semua jawapan di (b) dituliskan di
atas papan tulis. Papan tulis
berasingan untuk setiap kategori.
4. Setiap kumpulan mempamerkan hasil
perbincangan mereka mengikut
kategori.
5. Murid boleh memberi pendapat selepas
membuat perbandingan jawapan
semua kumpulan. Murid boleh berhujah
untuk menjustifikasikan jawapan
mereka.
6. Guru membimbing murid untuk
membuat rumusan dalam bentuk
jadual. Contoh:

Nilai
tempat
nilai digit

4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
Penutup
(7 minit)

7
ratus

5
puluh

8
sa

700

50

2.
3.
4.

5.

Stategi:
Berpusatkan murid
dan bahan
Bahan bantu belajar:
marker, papan tulis
Nilai:
kerjasama, berani
mencuba
Kemahiran berfikir:
Aplikasi idea,
menghubungkait
Model:
pembelajaran
berasaskan masalah
EMK: keusahawanan

Isi kandungan:
menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi
setiap digit dalam sebarang nombor hingga
1000.

1.

Cadangan aktiviti:
1. Guru meminta setiap murid membentuk
3 nombor ganjil 3-digit yang melebihi
500 dengan menggunakan nomor 0- 9.
2. Guru meminta murid menuliskan ketigatiga nombor dalam jadual yang
dibekalkan dan melengkapkan jadual.
3. Guru meminta murid menjawab soalan
yang diberikan.
4. Guru meminta murid membuat
semakan jawapan sesama sendiri
dengan rakan sebelah.
5. Guru meminta murid memberi pendapat
kenapa dia anggap jawapan rakannya
betul/ salah?

3.
4.

Pentaksiran : (sila rujuk guru pembimbing)

Apakah nombor-nombor 3digit yang dapat dibentuk


daripada 1,2,3 dan 4?
Apakah perbezaan yang
dapat anda lihat? (jika ada)
Apakah kesilapan yang
ada? (jika ada)
Berikan sebab untuk
menjustifikasikan jawapan
anda.
Bagaimanakah anda dapat
menamakan nilai tempat
dan nilai digit bagi setiap
digit?

Catatan

2.

Kenapa anda kata


jawapan rakan anda itu
betul/ salah? .
Jika salah, apakah
jawapan anda?
Di antara ja
Apakah perkara penting
yang harus kita ambil kira
semasa menamakan nilai
tempat sesuatu digit?

Stategi:
Berpusatkan murid
dan bahan
Bahan bantu belajar:
lembaran kerja
Nilai: kerjasama,
toleransi
Kemahiran berfikir:
menganalisis,
menyelesaikan
masalah
Model:
pembelajaran
berasaskan masalah
EMK: -

Refleksi : (guna borang refleksi yang telah disediakan)

Catatan :
EMK cuma menggunakan 3 sahaja iaitu 1) keusahawanan 2) kreativiti dan inovasi dan 3) teknologi maklumat dan komunikasi
(TMK). Tidak semua fasa memerlukan EMK, sekurang-kurangnya 1 fasa mencuku

Contoh Lembaran Kerja Individu


Anda diberi nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Bentukkan 3 nombor 3-digit nombor ganjil
yang melebihi 500. Tuliskan nombor-nombor ini ke dalam jadual di bawah dan menjawab
soalan. Setia petak yang gelap hanya tulis 1-digit.
1. Nombor 3-digit pertama
Nombor 3-digit
Nilai tempat
nilai digit

2. Nombor 3-digit kedua


Nombor 3-digit
Nilai tempat
nilai digit

3. Nombor 3-digit ketiga


Nombor 3-digit
Nilai tempat
nilai digit

4. Di antara 3 nombor yang anda pilih, mana satukah mempunyai nilai sa terbesar?
___________________________________________________________________
5. Di antara 3 nombor yang anda pilih, mana satukah mempunyai nilai puluh terkecil?
___________________________________________________________________
6. Apakah nilai digit anda dalam soalan 5?

____________________________________________________________________
7. Jika salah satu nombor itu menunjukkan target wang simpanan anda dalam masa 3
tahun, nombor manakah yang akan anda pilih? kenapa?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai