Anda di halaman 1dari 12

Model Shannon dan Weaver

Claude Shannon dan Warren weaver yang bertugas di Bell Telephone Company
ketika mereka mengemukakan model komunikasi mereka sekitar tahun 1949.
Model Shannon dan weaver adalah bersifat sehala atau Linear. Berdasarkan
model ini proses komunikasi bermula apabila sumber maklumat menghantar
mesej. Langkah seterusnya mesej ini ditukar menjadi signal oleh penyebar.
Signal tersebut kemudiannya disalurkan kepada penerima. Peranan penerima
adalah berbeza daripada penyebar. Ia berfungsi untuk menterjemah semula
signal tadi menjadi mesej. Mesej ini kemudiannya sampai kepada penerima.
Signal yang diterima terdedah kepada gangguan. Gangguan mungkin
disebabkan oleh terlalu banyak signal dalam sesuatu saluran itu. Ini akan
mewujudkan masalah di anatar mesej yang disalurkan dengan mesej yang
diterima. Besar kemungkinan kedua-dua mesej itu sudah berubah. Kesukaran
untuk memastikan kesamaan mesej tersebut menyebabkan kegagalan berlaku.
Komunikasi ditakrifkan sebagai satu proses sistematik yang terjadi apabila
individu berinteraksi dengan simbol dan melalui simbol untuk mencipta dan
mentafsir makna. Menurut Dance (1976) konsep komunikasi mempunyai tiga
tahap yang berbeza seperti berikut:

1. Tahap pemerhatian (level observation )


Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit.
Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang
terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964)
mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera,
arahan menggunakan telefon, telegraf,radio dan kurier, tetapi definisi ini agak
terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan
tertentu.
2. Tahap tujuan/niat (intentionality )Komunikasi ialah keadaan sumber
menyalurkan mesej kepada penerimauntuk mempengaruhi perlakuan penerima.
Setiap proses komunikasiperlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber (Miller,
1966).Komunikasi juga sebagai proses mewujudkan persamaan antara duaorang
atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapaorang (Gode,
1959).
3. Pertimbangan normatif (normative judgement )
Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataanyang
menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi.Menurut
Hoben (1954) komunikasi merupakan pertukaran secara lisansesuatu idea atau
pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawapertukaran idea atau pandangan
tersebut telah berjaya dilaksanakan.Manakala Berelson dan Steiner (1964)
berpendapat bahawa komunikasi ialah proses pemancaran maklumat. Namun
begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima

atau difahami atau sebaliknya.Berdasarkan tahap definisi komunikasi yang


dibincangkan dapatdisimpulkan bahawa komunikasi itu sesuatu yang luas,
mempunyai tujuan dan kesan ataupun sebaliknya. Selalunya proses komunikasi
adalahkompleks dan berubah mengikut situasi. Oleh itu, ada kalanya kita dapati
komunikasi sebenarnya bukanlah ya ataupun tidak, hitam ataupunputih
tetapi berada dalam suatu kontinum yang wujud antara definisiyang luas, tidak
bertujuan dan tidak mempunyai apa-apa kesan dan bergerak kepada satu
penghujung lagi iaitu definisi yang sempit, bertujuan dan mempunyai kesan. Ini
digambarkan dalam Rajah 1.
KESIMPULAN
Tidak ada model yang benar atau salah. Setiap model hanya dapat diukur
berdasarkan kemanfaatannya ketika dihadapkan dengan dunia nyata, khususnya
ketika digunakan untuk menjaring data dalam penelitian. Selain itu, model yang
dirancang, unsur-unsur model dan hubungan antara berbagai unsur tersebut,
bergantung pada perspektif yang digunakan sipembuat model. Pandangan dari
suatu perspektif akan menampilkan dimensi-dimensi tertentu, sementara
pengamatan dari sudut pandang berbeda akan menyoroti aspek-aspek
komunikasi yang berbeza pula.

PENDAHULUAN
APA ITU KOMUNIKASI
Terdapat pelbagai tafsiran dan andaian mengenai definisi dan interpretasi
kepada aktiviti komunikasi. Secara ringkasnya, komunikasi ialah proses
pertukaran maklumat melalui pemahaman yang sama di antara dua atau lebih
pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi ringkas tersebut, dapatlah
dirangkumkan bahawa komunikasi adalah proses penyampaian maklumat dan
idea dari satu pihak kepada pihak lain melalui keadaan saling mempengaruhi
antara kedua-dua pihak. Pada umumnya,aktiviti komunikasi dilakukan dengan
secara lisan yang dapat difahami oleh penyampai juga penerima maklumat.
Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat difahami, proses komunikasi masih
dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan bahasa tubuh, misalnya
tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut
komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat.
Manusia berkomunikasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.
Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa tubuh, bicara, tulisan,
gesture, dan broadcasting dan ia boleh dibahagikan kepada komunikasi
interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan
perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat difahami oleh pihak lain akan
tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila maklumat dan idea yang ingin
disampaikan dapat ditafsirkan dan difahami seperti mana yang ingin
disampaikan oleh penyampai maklumat oleh penerima maklumat tersebut.

Menurut French (1993) komunikasi merupakan proses minda yang berlaku dalam
usaha mewujudkan kondisi dan situasi saling memahami terhadap maklumat dan
idea yang disampaikan.Komunikasi yang berkesan berlaku apabila mesej yang
hendak disampaikan kepada penerima itu berjaya disampaikan dan difahami
sepertimana yang dikhendaki. Oleh yang demikian, prestasi dan kualiti
kehidupan seharian kita ditentukan melalui kualiti kemahiran kita berkomunikasi.
KOMPONEN KOMUNIKASI
Komponen komunikasi merupakan perkara asas dan penting bagi memastikan
proses dan aktiviti komunikasi berlangsung dengan berkesan. Komponenkomponen tersebut antara lain sebagai berikut.

Pengirim / penyampai maklumat (sender) adalah pihak yang


menyampaikan maklumat dan idea kepada orang lain.

Penerima maklumat (receiver) adalah pihak yang menerimamaklumat dan


idea dari pihak lain.

Maklumat atau idea (message) adalah isi atau maksud yang akan
disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Tindak balas (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan maklumat


yang disampaikannya.
PROSES KOMUNIKASI
Secara ringkas, proses komunikasi dapat digambarkan seperti berikut.
1 Penyampai maklumat yang berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan
suatu maklumat kepada orang yang dimaksudkan. Maklumat yang disampaikan
itu biasanya disampaikan dalam bentuk bahasa ataupun simbol-simbol yang
difahami oleh kedua-dua belah pihak.
2 Maklumat (Message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau
saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerima (receiver) akan
menerima maklumat yang disampaikan dan menerjemahkan isi maklumat yang
diterimanya itu ke dalam bahasa yangdifahami oleh kedua pihak.
3. Penerima (receiver) perlu memberikan tindak balas (feedback) atau
tanggapan atas maklumat yang dikirimkan kepadanya, bagi memastikan sama
ada proses penyampaian maklumat itu berkesan atau tidak.
Satu Model Ringkas Proses Komunikasi
Mewujudkan Idea

Apakah yang ingin disampaikan ?

Membuat Enkod
sangat penting kerana komunikasi adalah kehidupan yang diperlukan oleh
manusia dari saat dilahirkan hinggalah di saat kematian yang bertujuan untuk
menyedarkan orang lain tentang kewujudan kita. Menurut Harrel seseorang yang
mempunyai keupayaan yang tinggi dalam berkomunikasi mempunyai
kemungkinan yang tinggi untuk berjaya dalam kerjayanya berbanding mereka
yang tidak menguasai ilmu komunikasi.
Menurut Bernard Baruch (Decker,1693), kemahiran menyuarakan pendapat
mempunyai tahap kepentingan yang tinggi tetapi kita perlu memahami apakah
maksud komunikasi, kepentingan, langkah dan teknik-teknik yang membolehkan
kita menguasai komunikasi dengan cemerlang. Hal ini berlaku kerana komunikasi
merupakan aktiviti atau proses yang amat penting dalam usaha untuk
menyampaikan idea dan maklumat kepada orang lain disamping menjadi agen
kepada perhubungan sesama manusia.
Merujuk kepada buku yang bertajuk Emotional Intelligence kecerdasan sahaja
tidak mampu untuk menjamin kejayaan seseorang itu dalam hidup kerana
kecerdasan itu perlulah disertai dengan kemantapan emosi (Emotional Quotient )
atas rasional keupayaan individu dalam mengawal emosinya dan emosi orang
lain merupakan individu yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam
berkomunikasi.
Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untuk
meminta orang lain berubah atau meminta pertolongan daripada orang lain dan
kemahiran ini memerlukan ssorang itu menguasai kemahiran berkomunikasi
dengan baik. Kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 10% kesan berlaku
dalam proses komunikasi bersemuka melalui perkataan yang digunakan
manakala 90% lagi ditentukan oleh bahasa tubuh iaitu bukan lisan.
MODEL KOMUNIKASI
Sepertimana yang telah diketahui dan difahami terdapat enam unsur utama
yang memainkan peranan penting dalam proses komunikasi iaitu sumber,
maklumat atau mesej, saluran, penerima maklumat, maklum balas terhadap
maklumat yang disampaikan dan juga gangguan terhadap maklumat yang
disampaikan. Komunikasi yang berjaya dan berkesan dapat dilakukan apabila
maklumat yang disampaikan oleh sumber dan penerimaan maklumat oleh
penerima berjaya difahami sepertimana yang diinginkan oleh penyampai tanpa
mengambil kira medium apa yang digunakan untuk memastikan maklumat dan
idea itu berjaya disampaikan. Sekiranya tahap kefahaman yang tinggi diperoleh
daripada proses komunikasi maka model yang digunakan akan membantu para
pengamal untuk mengaplikasikannya.
Model secara sederhana membawa maksud gambaran yang dirancang untuk
mewakili kenyataan. Menurut kenyataan Runyon, (1977:57) model didefinisikan
sebagai a replica of the phenomena it attempts to explain. Manakala Burch
Dan Strater (1974:117) pula menggambarkan model sebagai a verbal of

mathematical expression describing a set of relationships in a precise


manner.Fisher (1978:64) an analogy that abstract or selects parts from the
whole, the significant elements or properties or components of that phenomenon
that is being modeled.
Model Komunikasi membawa maksud gambaran yang sederhana dari proses
komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi
dengan komponen lainnya. Sarjana komunikasi berpendapat bahawa model
merupakan satu kerangka penting dalam memperihalkan unsur yang terlibat
dalam sesuatu fenomenologi atau hubungan sebab dan akibat (causal
relationship ). Dalam erti kata yang lain, model adalah satu gambaran
Qaryafikir
perihal tentang perkongsian bijak
Komunikasi
Posted on September 9, 2008 5

QAMARUL ARIFIN BIN ABDULLAH

PENDAHULUAN
APA ITU KOMUNIKASI
Terdapat pelbagai tafsiran dan andaian mengenai definisi dan interpretasi
kepada aktiviti komunikasi. Secara ringkasnya, komunikasi ialah proses
pertukaran maklumat melalui pemahaman yang sama di antara dua atau lebih
pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi ringkas tersebut, dapatlah
dirangkumkan bahawa komunikasi adalah proses penyampaian maklumat dan
idea dari satu pihak kepada pihak lain melalui keadaan saling mempengaruhi
antara kedua-dua pihak. Pada umumnya, aktiviti komunikasi dilakukan dengan
secara lisan yang dapat difahami oleh penyampai juga penerima maklumat.
Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat difahami, proses komunikasi masih
dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan bahasa tubuh, misalnya
tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut
komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat.
Manusia berkomunikasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.
Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa tubuh, bicara, tulisan,
gesture, dan broadcasting dan ia boleh dibahagikan kepada komunikasi
interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan
perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat difahami oleh pihak lain akan
tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila maklumat dan idea yang ingin

disampaikan dapat ditafsirkan dan difahami seperti mana yang ingin


disampaikan oleh penyampai maklumat oleh penerima maklumat tersebut.
Menurut French (1993) komunikasi merupakan proses minda yang berlaku dalam
usaha mewujudkan kondisi dan situasi saling memahami terhadap maklumat dan
idea yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan berlaku apabila mesej yang
hendak disampaikan kepada penerima itu berjaya disampaikan dan difahami
sepertimana yang dikhendaki. Oleh yang demikian, prestasi dan kualiti
kehidupan seharian kita ditentukan melalui kualiti kemahiran kita berkomunikasi.
KOMPONEN KOMUNIKASI
Komponen komunikasi merupakan perkara asas dan penting bagi memastikan
proses dan aktiviti komunikasi berlangsung dengan berkesan. Komponenkomponen tersebut antara lain sebagai berikut.
Pengirim / penyampai maklumat (sender) adalah pihak yang menyampaikan
maklumat dan idea kepada orang lain.
Penerima maklumat (receiver) adalah pihak yang menerimamaklumat dan idea
dari pihak lain.
Maklumat atau idea (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan
oleh satu pihak kepada pihak lain.
Tindak balas (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan maklumat yang
disampaikannya.
PROSES KOMUNIKASI
Secara ringkas, proses komunikasi dapat digambarkan seperti berikut.
1 Penyampai maklumat yang berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan
suatu maklumat kepada orang yang dimaksudkan. Maklumat yang disampaikan
itu biasanya disampaikan dalam bentuk bahasa ataupun simbol-simbol yang
difahami oleh kedua-dua belah pihak.
2 Maklumat (Message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau
saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerima (receiver) akan
menerima maklumat yang disampaikan dan menerjemahkan isi maklumat yang
diterimanya itu ke dalam bahasa yang difahami oleh kedua pihak.
3. Penerima (receiver) perlu memberikan tindak balas (feedback) atau
tanggapan atas maklumat yang dikirimkan kepadanya, bagi memastikan sama
ada proses penyampaian maklumat itu berkesan atau tidak.
Satu Model Ringkas Proses Komunikasi
Mewujudkan Idea

Mewujudkan Idea
Apakah yang ingin disampaikan ?
Membuat Enkod
Membuat Enkod Menukarkan idea atau apa yang ingin disampaikan
ke dalam bentuk perkataan, carta atau simbol yang sesuai
Menyampaikan mesej

Menyampaikan mesej
Memilih saluran mesej.

Menerima

Menerima
Penerima akan menerima mesej yang disampaikan.

Dekod
Dekod
Penerima cuba memahami mesej.
Pemahaman hanya dalam minda penerima.

Penerimaan

Penerimaan
Penerima bertindak balas menerima atau menolak mesej yang disampaikan.

Menggunakan

Menggunakan

Penerima menggunakan apa yang disampaikan melalui mesej seperti yang


difahaminya.

Maklum Balas
Maklum Balas
Maklum balas ini boleh diberi oleh penerima mesej dalam bentuk lisan, tulisan
atau tindakan.
APA ITU KOMUNIKASI
Terdapat pelbagai tafsiran dan andaian mengenai definisi dan interpretasi
kepada aktiviti komunikasi. Secara ringkasnya, komunikasi ialah proses
pertukaran maklumat melalui pemahaman yang sama di antara dua atau lebih
pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi ringkas tersebut, dapatlah
dirangkumkan bahawa komunikasi adalah proses penyampaian maklumat dan
idea dari satu pihak kepada pihak lain melalui keadaan saling mempengaruhi
antara kedua-dua pihak. Pada umumnya, aktiviti komunikasi dilakukan dengan
secara lisan yang dapat difahami oleh penyampai juga penerima maklumat.
Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat difahami, proses komunikasi masih
dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan bahasa tubuh, misalnya
tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut
komunikasi dengan bahasa nonverbal atau bahasa isyarat.
Manusia berkomunikasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.
Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa tubuh, bicara, tulisan,
gesture, dan broadcasting dan ia boleh dibahagikan kepada komunikasi
interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Melalui komunikasi, sikap dan
perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat difahami oleh pihak lain akan
tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila maklumat dan idea yang ingin
disampaikan dapat ditafsirkan dan difahami seperti mana yang ingin
disampaikan oleh penyampai maklumat oleh penerima maklumat tersebut.
Menurut French (1993) komunikasi merupakan proses minda yang berlaku dalam
usaha mewujudkan kondisi dan situasi saling memahami terhadap maklumat dan
idea yang disampaikan. Komunikasi yang berkesan berlaku apabila mesej yang
hendak disampaikan kepada penerima itu berjaya disampaikan dan difahami
sepertimana yang dikhendaki. Oleh yang demikian, prestasi dan kualiti
kehidupan seharian kita ditentukan melalui kualiti kemahiran kita berkomunikasi.
KOMPONEN KOMUNIKASI
Komponen komunikasi merupakan perkara asas dan penting bagi memastikan
proses dan aktiviti komunikasi berlangsung dengan berkesan. Komponenkomponen tersebut antara lain sebagai berikut.
Pengirim / penyampai maklumat (sender) adalah pihak yang menyampaikan
maklumat dan idea kepada orang lain.

Penerima maklumat (receiver) adalah pihak yang menerimamaklumat dan idea


dari pihak lain.
Maklumat atau idea (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan
oleh satu pihak kepada pihak lain.
Tindak balas (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan maklumat yang
disampaikannya.
PROSES KOMUNIKASI
Secara ringkas, proses komunikasi dapat digambarkan seperti berikut.
1 Penyampai maklumat yang berkomunikasi dengan orang lain menyampaikan
suatu maklumat kepada orang yang dimaksudkan. Maklumat yang disampaikan
itu biasanya disampaikan dalam bentuk bahasa ataupun simbol-simbol yang
difahami oleh kedua-dua belah pihak.
2 Maklumat (Message) itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau
saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerima (receiver) akan
menerima maklumat yang disampaikan dan menerjemahkan isi maklumat yang
diterimanya itu ke dalam bahasa yang difahami oleh kedua pihak.
3. Penerima (receiver) perlu memberikan tindak balas (feedback) atau
tanggapan atas maklumat yang dikirimkan kepadanya, bagi memastikan sama
ada proses penyampaian maklumat itu berkesan atau tidak.

KEPENTINGAN KOMUNIKASI
Kemahiran komunikasi merupakan satu aktiviti yang sangat penting kerana
komunikasi adalah kehidupan yang diperlukan oleh manusia dari saat dilahirkan
hinggalah di saat kematian yang bertujuan untuk menyedarkan orang lain
tentang kewujudan kita. Menurut Harrel seseorang yang mempunyai keupayaan
yang tinggi dalam berkomunikasi mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk
berjaya dalam kerjayanya berbanding mereka yang tidak menguasai ilmu
komunikasi.
Menurut Bernard Baruch (Decker,1693), kemahiran menyuarakan pendapat
mempunyai tahap kepentingan yang tinggi tetapi kita perlu memahami apakah
maksud komunikasi, kepentingan, langkah dan teknik-teknik yang membolehkan
kita menguasai komunikasi dengan cemerlang. Hal ini berlaku kerana komunikasi
merupakan aktiviti atau proses yang amat penting dalam usaha untuk
menyampaikan idea dan maklumat kepada orang lain disamping menjadi agen
kepada perhubungan sesama manusia.
Merujuk kepada buku yang bertajuk Emotional Intelligence kecerdasan sahaja
tidak mampu untuk menjamin kejayaan seseorang itu dalam hidup kerana
kecerdasan itu perlulah disertai dengan kemantapan emosi (Emotional Quotient )
atas rasional keupayaan individu dalam mengawal emosinya dan emosi orang

lain merupakan individu yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam


berkomunikasi.
Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untuk
meminta orang lain berubah atau meminta pertolongan daripada orang lain dan
kemahiran ini memerlukan ssorang itu menguasai kemahiran berkomunikasi
dengan baik. Kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 10% kesan berlaku
dalam proses komunikasi bersemuka melalui perkataan yang digunakan
manakala 90% lagi ditentukan oleh bahasa tubuh iaitu bukan lisan.
MODEL KOMUNIKASI
Sepertimana yang telah diketahui dan difahami terdapat enam unsur utama
yang memainkan peranan penting dalam proses komunikasi iaitu sumber,
maklumat atau mesej, saluran, penerima maklumat, maklum balas terhadap
maklumat yang disampaikan dan juga gangguan terhadap maklumat yang
disampaikan. Komunikasi yang berjaya dan berkesan dapat dilakukan apabila
maklumat yang disampaikan oleh sumber dan penerimaan maklumat oleh
penerima berjaya difahami sepertimana yang diinginkan oleh penyampai tanpa
mengambil kira medium apa yang digunakan untuk memastikan maklumat dan
idea itu berjaya disampaikan. Sekiranya tahap kefahaman yang tinggi diperoleh
daripada proses komunikasi maka model yang digunakan akan membantu para
pengamal untuk mengaplikasikannya.
Model secara sederhana membawa maksud gambaran yang dirancang untuk
mewakili kenyataan. Menurut kenyataan Runyon, (1977:57) model didefinisikan
sebagai a replica of the phenomena it attempts to explain. Manakala Burch
Dan Strater (1974:117) pula menggambarkan model sebagai a verbal of
mathematical expression describing a set of relationships in a precise manner.
Fisher (1978:64) an analogy that abstract or selects parts from the whole, the
significant elements or properties or components of that phenomenon that is
being modeled.
Model Komunikasi membawa maksud gambaran yang sederhana dari proses
komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi
dengan komponen lainnya. Sarjana komunikasi berpendapat bahawa model
merupakan satu kerangka penting dalam memperihalkan unsur yang terlibat
dalam sesuatu fenomenologi atau hubungan sebab dan akibat (causal
relationship ). Dalam erti kata yang lain, model adalah satu gambaran teoritas
dan satu struktur yang terdiri daripada simbol dan peraturan yang sepatutnya
yang akan memadankan dengan satu struktur atau proses yang wujud.
teoritas dan satu struktur yang terdiri daripada simbol dan peraturan yang
sepatutnya yang akan memadankan dengan satu struktur atau proses yang
wujud.
FUNGSI MODEL
Pengaplikasian dan pengeksploitasian terhadap penggunaan model komunikasi
merupakan langkah yang efektif kerana model-model komunikasi yang wujud

mampu untuk meningkatkan keberkesanan proses dan aktiviti komunikasi yang


berlaku. Antara fungsi kewujudan model komunikasi ini termasuklah menjadi
medium perantara yang mempermudah kefahaman terhadap sumbangan
elemen-elemen dalam sesebuah proses komunikasi.
Selain itu model komunikasi juga merupakan satu medium perantara yang
mempunyai keupayaan yang tinggi dalam memberi pengertian dan kefahaman
terhadap proses komunikasi yang berlaku sama ada proses komunikasi itu
berlaku secara sehala seperti model komunikasi Lasswell, Shannon, Weaver dan
Berlo mahupun dua hala.
Model komunikasi yang wujud juga berperanan sebagai panduan kepada proses
penyelidikan dan kajian dalam komunikasi disamping menjadi medium yang
terbaik dalam memerihalkan sumbangan elemen-elemen penting yang wujud
dalam mempengaruhi dan menentukan keberkesanan sesuatu proses mahupun
aktiviti komunikasi yang berlaku.

Komunikasi menurut Guffey dan Alamonte (2010),adalah pemindahan maklumat


dan makna daripada satu pihak (pengantar) kepada pihak yang lain (peneima).
Menurut kedua-dua sarjana ini, dalam sesuatu proses komunikasi akan
melibatkan lima langkah iaitu:
1. Pengirim membentuk idea.
2. Pengirim mengekodkan idea tersebut dalam satu mesej.
3. Mesej akan melalui saluran komunikasi.
4. Penerima merekodkan mesej tersebut.
5. Maklum balas dihantarkan kepada pengirim.

Model-model komunikasi terbahagi kepada tiga kategori utama, iaitu :

1. Model Komunikasi Linear - Model Linear yang dibentuk oleh Shannon dan
Weaver (1949) menggambarkan bahawa proses komunikasi adalah satu hala
iaitu, pengirim akan menghantar mesej kepada penerima. penerima mesj hanya
menerima mesej tanpa memberi maklum balas. bising atau gangguan
merupakan penyebab salah faham mesej antara pengirim dan penerima.

2. Model Komunikasi Interaksional - Model Interaksional oleh Wilbur Schraman


(1954) menekankan pada proses komunikasi dua hala antara peserta
komunikasi. Para peserta komunikasi, pengirim dan penerima, kedua-duanya
menjalankan fungsi yang sama iaitu mengenkod, menterjemah dan
mendekodkan mesej yang diterima.
3. Model Transaksional - Model Transaksional mrmberi penekanan kepada
pengirim dan penerimaan nmesej yang berlangsung secara berterusan dalam
satu episod komunikasi. Model ini menekankan komunikasi berlangsung dengan
sistem dan konteks ( budaya, keluarga, rakan, tempat kerja ) yang
mempengaruhi interaksi antara peserta komunikasi.