Anda di halaman 1dari 37

KANDUNGAN

Senarai Carta, Jadual dan Peta


Prakata
Pendahuluan

vii
ix
xi

BAB 1: GERAKAN SOSIOAGAMA DI MALAYSIA

BAB 2: LATAR BELAKANG PERKEMBANGAN


AL-ARQAM

17

BAB 3: STRUKTUR PERTUBUHAN DAN KEPIMPINAN


AL-ARQAM

35

BAB 4: SISTEM SOSIAL AL-ARQAM

57

BAB 5: AKTIVITI EKONOMI AL-ARQAM

93

BAB 6: AI-ARQAM DAN POLITIK

107

BAB 7: AL-ARQAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

119

KESIMPULAN .

131

EPILOG: AL-ARQAM SELEPAS PENGHARAMAN

135

BIBLIOGRAFI

143

INDEKS

173

v
~

PRAKATA

Walaupun sudah satu dekad pertubuhan AI-Argam diharamkan, tetapi


isu dan beberapa persoalan mengenainya masih diperkatakan dari
semasa ke semasa. Masyarakat mungkin mengenali AI-Argam sarna
ada pada nama atau penampilan pakaian para pengikutnya. Namun
tidak ramai yang mengetahui pertubuhan itu secara mendalam,
khususnya dari segi sejarah, ideologi, struktur organisasi, kehidupan
sosial dan pandangan hidup para anggotanya. Justeru, buku ini ditulis
dengan harapan dapat memberikan kefahaman dan maklumat
mengenai pertubuhan AI-Argall) selain menjadi sumber rujukan kepada
generasi yang akan datang.
Sebagai sebuah pertubuhan Islam dan gerakan dakwah, peranan
dan penglibatan AI-Argam dalam arus kebangkitan semula Islam di
negara kita tidak boleh diketepikan. Sejak ditubuhkan pada tahun
1968 sehingga membawa kepada pengharamannya pada tahun 1994,
AI-Arqam telah memainkan peranan sebagai agen perubahan sosial
yanO
g penting di kalangan masyarakat Islam di Malaysia dan di
peringkat antarabangsa. AI-Argam bukan sahaja memaparkan satu
car a hidup yang tersendiri, malahan telah memperkenalkan sistem,
model dan cara hidup Islam berdasarkan keyakinan yang dipegang
oleh para anggota jemaahnya.
Penyertaan AI-Arqam dalam arus kebangkitan semula Islam telah
meletakkannya sedikit ke hadapan jika dibandingkan dengan gerakan
sosioagama dan pertubuhan Islam yang lain/terutama dalam usahanya
untuk mewujudkan sebuah komuniti Islafu sebagai landasan ke arah
pembentukan sebuah negara Islam yang menjadi kemuncak kepada
perjuangannya. Meskipun apa yang dicita-citakan oleh AI-Arqam itu
tidak menjadi kenyataan selepas para pemimpin utama ditahan di
bawah akta ISA tetapi asas yang dibina oleh AI-Arqam masih lagi
wujud sehingga ke hari ini. Jrganisasi AI-Arqam barangkali sudah

ix

. Al-Arqam di Sebalik Tabir

runtuh tetapi asas perjuangannya masih lagi kental terutamanya untuk


melahirkan sebuah masyarakat yang berpegang kepada ajaran Islam.
Hal ini dapat diperhatikan melalui dua buah buku terbaru rulisan
Ustaz Ashaari Muhammad mengenai Islam Hadhari dan bencana Tsu
nami yang masih mempertahankan segala pandangannya sewaktu
memimpin AI-Arqam dahulu. Kaedah penyelesaian yang dikemukakan
oleh beliau adalah sarna dengan apa yang diutarakan dalam buku
buku dan tulisannya sebelum ini. Jadi, tidak keterlaluan kalau
dikatakan bahawa AI-Arqam masih lagi wujud tetapi dengan wajah
dan pendekatan perjuangan yang baru. Ini juga bermakna bahawa
masih lagi banyak kajian yang boleh dibuat tentang AI-Arqam. Atas
kesedaran ini dan dengan dorongan Penerbit Universiti Malaya, buku
ini ditulis dengan beberapa pengubahsuaian serta penambahan terkini
bagi menjadikannya relevan dengan perkembangan yang sedang
berlaku kepada perrubuhan itu.
Maklumat yang dipaparkan dalam buku ini mungkin terlalu
umum sifatnya, tetapi ia diharapkan dapat memberikan gambaran
yang menyeluruh terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan
organisasi AI-Arqam. Apa yang lebih penting daripada penerbitan
ini ialah khalayak masyarakat akan mengenali AI-Arqam dengan lebih
dekat lagi melalui sumber yang primer, bukannya sekunder, sekaligus
dapat mengetahui segala rahsia dan "misteri" yang menyelubungi
pertubuhan itu selama berdekad-dekad lamanya.
Dalam proses menyiapkan kajian dan buku ini, saya ingin
merakam penghargaan yang tidak terhingga kepada penyelia saya,
Prof. Dr Hussein Mohamed yang begitu sabar dalam memberikan
bimbingan dan sokongan sehingga memungkinkan kajian ini dapat
disiapkan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada bekas
pemimpin dan ahli AI-Arqam yang bilangannya terlalu ramai untuk
disebut di sini kerana memberikan kerjasama dan bantuan yang
.diperlukan. Tidak ketinggalan juga kepada isteri saya yang telah
bersusah-payah menaip draf awal buku ini dan Prof. Madya Dr
Hamedi Mohd Adnan yang telah memberikan galakan dan dorongan
sehingga buku ini dapat disempurnakan.
Ann Wan Seng
Kuala Lumpur

2005

PENDAHULUAN

Kebangkitan semula Islam merupakan satu fenomena yang bersifat


sejagat dan melanda kebanyakan negara yang mempunyai majoriti
penduduk Islam. Fenomena ini merupakan lanjutan daripada gerakan
reformis yang wujud pad a akhir abad ke-19 untuk membaiki
kedudukan sosioekonomi umat Islam dan membebaskan mereka
daripada belenggu kemiskinan, kemunduran dan kekolotan. Namun
begitu, gerakan itu cuma membawa reformasi kepada masyarakat
dan agamanya. Berbeza dengan gerakan sosioagama yang muncul
pada dekad-dekad terkemudian terutamanya pada tahun-tahun 1960
an yang tampil dengan cita-cita perjuangan untuk membawa
perubahan sosial dalam masyarakatnya seperti perubahan pada
identiti, nilai, sistem ekonomi, sosial dan politik. Fenomena
kebangkitan semula Islam juga sering dikaitkan dengan usaha untuk
memurnikan kembali ajaran Islam dan menjadikan Islam sebagai satu
car~dup yang praktikal.
( Kesedaran dan kecenderungan untuk memurnikan semula ajaran
Islam di Malaysia lahir sebagai tindak balas daripada keresahan or
ang Melayu terhadap penguasaan masyarakat bukan Islam dalam
bidang ekonomi dan politik. Keresahan itu disebabkan jurang yang
wujud di antara masyarakat Melayu/Islam dengan masyarakat bukan
Islam, terutamanya kaum Cina. Jurang yang semakin membesar itu
telah menimbulkan ketegangan dalam perhubungan kaum yang
mencapai kemuncaknya dengan berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969.
Dominasi bukan Melayu dan Islam dalam bidang ekonomi serta politik
telah menyebabkan masyarakat Melayu merasa tergugat dan timbul
ketakutan bahawa suatu hari nanti Malaysia akan dikuasai oleh
golongan bukan Melayu. Jika hal ini berlaku, ma~a ketuanan orang
Melayu dan status quo agama Islam akan terancam.
Di samping untuk menemukan semula identiti keislaman dan
kemelayuan yang kian terhakis oleh kemasukan budaya hidup yang

xi

r..

Al-Arqam di Sebalik Tabir

datang dari Barat, Islam juga diharapkan dapat menjadi alat penyatuan
dan perpad uan di kalangan orang Melayu yang berpecah kepada
beberapa kelompok mengikut ideologi politik, tempat tinggal atau
negeri, dialek bahasa dan keturunan. Perpecahan yang berlaku itu
menyebabkan status quo orang Melayu dan umat Islam tergugat.
Senario dan situasi ini menjebakkan orang Melayu ke dalam kancah
kemiskinan dan kemunduran yang diwarisi mereka dari zaman
penjajahan lagi. Islam juga diharapkan dapat membawa orang Melayu
dan umat Islam keluar daripada kepompong kepercayaan yang karut
marut yang menjadi salah satu faktor kemiskinan dan kemunduran
mereka.
Salah satu cara untuk mengubah pandangan hidup orang Melayu
dan umat Islam ialah melalui proses pendakwahan. Kegiatan dakwah
yang dilaksanakan itu ternyata telah mencetuskan pelbagai perubahan
sosial dalam masyarakat Melayu/Islam. Di antaranya ialah kegiatan
yang bercorak keagamaan seperti ceramah, kuliah, usrah dan
seumpamanya semakin mendapat tempat dalam masyarakat.
Selain itu, proses pendakwahan yang berlaku itu menimbulkan
minat yang tidak sedikit kepada orang Melayu bukan sahaja untuk
mendalami ajaran Islam, tetapi juga untuk mempraktikkan ajaran itu
dalam kehidupan seharian mereka. Dengan itu, kehadiran pertubuhan
pertubuhan dakwah seperti ABIM, Al-Arqam, Jamaat Tabligh,
PERKIM, JIM dan sebagainya dianggap penting kerana dapat
memberikan sumbangan yang tersendiri dalam menjayakan usaha
pemurnian semula Islam di kalangan masyarakat Melayu di Malay
sia. Ketrampilan pertubuhan-pertubuhan ini dalam pergerakan
sosioagama tidak sekadar merupakan suatu fenomena, tetapi menjadi
sebahagian daripada realiti dalam masyarakat Malaysia yang berbilang
kaum. Terdapat juga berbagai-bagai perkumpulan dan parti politik
yang berorientasikan Islam di negara ini. Di antaranya ialah PAS,
Hamim, Berjasa, dan tidak ketinggalan UMNO yang masing-masing
mendakwa berjuang untuk kepentingan Islam serta orang Melayu.
Sebagai sebuah gerakan yang berlandaskan sosioagama, AI
Arqam memberikan sumbangan yang tidak kurang pentingnya ke
arah perubahan sosial dalam masyarakat. Penyertaan AI-Arqam dalam
arus kebangkitan Islam di Malaysia telah meletakkannya sebarisan
dengan pertubuhandakwah yang lain. Malahan tidak keterlaluan kalau
dikatakan bahawa AI-Arqam merupakan sebuah pertubuhan dakwah
yang paling menonjol pada dekad 1970-an, 1980-an dan awal1990-an
sebelum pertubuhan itu diharamkan. Al-Arqam dalam kegiatan
dakwahnya berusaha mempraktikkan Islam dalam segala cabang
kehidupan melalui penglibatannya dalam pelbagai aktiviti yang

xii

Pendahuluan

bercorak kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan,


penerbi tan, dan sebagainya. Model dan sistem yang diperkenalkan
oleh pertubuhan Arqam telah memberikan suatu alternatif dan
kekuatan kepada umat Islam untuk bersaing dengan sistem yang bukan
Islam.
Perhatian yang diberikan oleh masyarakat dan juga pelbagai
kalangan termasuk media mass a serta pihak berkuasa agama dan
keselamatan kepada Al-Arqam tidak semata-mata terhadap
penampilan fizikal melalui pemakaian serban, jubah atau purdah yang
menutup tubuh wanitanya, tetapi kerana model jemaah yang menjadi
cerminan kepada sistem sosial yang ditonjolkannya. Dalam hal ini,
sumbangan dan ketrampilan AI-Arqam dapat dilihat dalam tiga aspek,
iaitu pemakaian pakaian seperti serban, jubah dan purdah;
keanggotaannya yang terdiri daripada golongan Islam progresif dan
model masyarakaC sistem sosiat ekonomi dan nilai Islam yang
ditonjolkannya. Yang dimaksudkan dengan golongan Islam progresif
ialah kemahuan anggota-anggota AI-Arqam untuk mengubah diri,
keluarga dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik dengan tidak
mer;Eietepikan aspek-aspek pembangunan material.
C Sejak ditubuhkan pada tahun 1968, beberapa perkembangan yang
ketara dapat dikesan pada pertubuhan Arqam seperti pertambahan
bilangan ahlinya, kaedah dan orientasi perjuangan, ideologi, struktur
kepimpinan serta matlamat dan agenda perjuangannya. Perkembangan
yang berlaku itu dan usaha pendakwahan yang dilakukan oleh
pertubuhan Arqam sering dianggap keterlaluan dan menimbulkan
perasaan kurang senang kepada individu dan institusi sosioagama
yang masih berpegarig kuat kepada nilai serta tradisi Melay1!)
Tanggapan ini sering tertumpu kepada cara berpakaian anggota
anggota AI-Arqam yang dikatakan kurang sesuai dalam konteks
budaya Melayu. Tuduhan negatif ini timbul kerana jemaah Al-Arqam
didakwa mengasingkan diri daripada masyarakat serta mengamalkan
poligarni di kalangan anggotanya. Kehidupan yang dipertahankan oleh
anggota AI-Arqam sebagai mengikut sunnah nabi telah menimbulkan
kejutan budaya kepada masyarakat Melayu/Islam di Malaysia dan
negara-negara yang lain.
Namun begitu, ini tidak menghalang pertubuhan Arqam daripada
memperkenalkan dan menyediakan alternatif serta model ekonorni,
sosial, budaya, pendidikan, dan politiknya sendiri. Untuk
merealisasikan model dan idea tersebut beberapa buah perkampungan
AI-Arqam telah dibuka dan para pengikutnya digalakkan hidup
berdikari dengan menceburi pelbagai perusahaan yang mengeluarkan
bahan makanan, penerbitan, pertanian, perniagaan runcit dan

xiii
;:;

AI-Arqam di Sebalik Tabir

sebagainya. Pada masa yang sarna, aktiviti-aktiviti bercorak


keagamaan yang dijalankan di peringkat awal penubuhan seperti usrah,
kuliah fardu ain dan ceramah agama diteruskan sebagai program
mingguan. Bagi Al-Arqam, amalan berbentuk fardu ain dan fardu
kifayah mempunyai hubungan serta pertalian yang rapat dalam
menjamin kelangsungan kesatuan jemaah dan pembentukan sebuah
masyarakat Islam. Meninggalkan salah satu fardu itu akan
menyebabkan proses melahirkan sebuah masyarakat Islam menemui
kegagalan.
Lantaran itu, buku ini bertujuan untuk melihat bagaimana
pertubuhan Arqam melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai
gerakan sosioagama dalam usaha mencetuskan perubahan sosial dalam
masyarakat. Selain itu, kajian ini juga bertujuan melihat dan menilai
kedudukan Al-Arqam di tengah-tengah arus kebangkitan Islam serta
kehadiran pertubuhan-pertubuan bercorak dakwah yang lain. Dengan
demikian, bidang kajian ini tertumpu kepada struktur organisasi
pertubuhan, pendekatan atau modus operandi yang digunakan dan
ideologi serta matlamat yang diperjuangkannya. Dengan itu aspek
atau fokus yang diberikan tumpuan ialah seperti latar belakang
gerakan sosioagama di Malaysia, perkembangan pertubuhan Arqam
sebagai sebuah gerakan sosioagama serta konflik yang tercetus di
antara pertubuhan itu dengan pihak berkuasa sehingga membawa
kepada pengharamannya.
Kajian ini dibuat atas dorongan dan kesedaran betapa kurangnya
kajian ilmiah yang dibuat terhadap pertubuhan agama yang pernah
"menggugat" masyarakat seperti Al-Arqam. Menang tidak dinafikan
bahawa terdapat beberapa kajian yang telah dibuat dan diterbitkan
berkenaan dengan fenomena kebangkitan Islam dan gerakan dakwah
di Malaysia. Namun kajian yang mengkhusus kepada pertubuhan Al
Arqam masih terlalu sedikit dan kurang sekali. Bahan-bahan yang
diterbitkan tentang AI-Arqam banyak, tetapi ditulis secara umum.
Kajian yang berkaitan dengan agama, budaya dan perubahan
sosial di Malaysia khususnya serta di rantau Asia Tenggara amnya
mempunyai kepentingannya yang tertentu dalam melihat proses
pendakwahan yang berlaku di kalangan orang Melayu dan umat Is
lam. Di antaranya ialah kajian Clifford Geertz yang berjudul Religion
In Java (1960) tentang hubungan antara agama dengan konflik dan
integrasi sosial dalam masyarakat Jawa. Kajian Geertz mendapati
agama berperanan sebagai agen perubahan sosial dan pada masa yang
sarna boleh menjadi alat menyatu-padukan atau memecah-belahkan
masyarakat.

xiv

Pendahuluan

Dalam kajian tesis sarjananya, "Agama dan Usaha Dalam


Lapangan Ekonomi di kalangan Orang-orang Melayu" (1969), Mohd.
Fauzi Yaacob berpendapat etik yang terdapat dalam Islam mempunyai
pengaruh dan kesannya terhadap gerak laku umat Islam, terutamanya
dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi sarna seperti etika yang
terdapat dalam ajaran Protestanisme, khususnya Calvinisme dan
Lutheranisme. Selain itu, Islam juga mempunyai pengaruh yang besar
dalam kehidupan masyarakat Melayu dan menjadi faktor penting
dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan kesedaran
berpolitik di kalangan mereka. Perkara ini turut diperihalkan oleh
Fred Von der Mehden dalam Religion and Politics In Malaya (1963) dan
Malay Nationalism (1967) tulisan William R. Roff serta Clive S. Kessler
dalam Islam and Politics in a Malay State: Kelantan 1938-1969 (1978);
N.J. Funston, Malay Politics In Malaysia (1986). Persoalan tentang kaitan
antara etnisiti dan politik Melayu juga diungkapkan oleh Husin
Mutalib dalam Islam And Ethnicity in Malay Politics (1990) dan Islam in
Malaysia (1993). Susan E. Ackerman dan Raymond L.M. Lee pula dalam
Heaven in Transition turut menyentuh persoalan pembaharuan serta
kebangkitan agama dan identiti etnik di Malaysia.
Islam juga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan
sosial orang Melayu sebagaimana yang ditulis oleh Charles F.
Gallagher dalam Contemporary Islam: A Frontier of Communalisme: As
pects of Islam In Malaysia (1966). Begitu juga dengan kebudayaan,
peradaban, "world-view" dan identiti orang Melayu yang banyak
dipengaruhi serta dicorakkan oleh agama Islam seperti yang dihuraikan
oleh Syed Muhammad Naguib Al-Attas dalam Islam Dalam Sejarah dan
Kebudayaan Melayu (1972), Ismail Hamid dalam Peradaban Melayu dan
Islam (1985) dan Identiti Etnik Melayu (1985) tulisan Mohd. Aris Othman.
Hal yang sarna turut disentuh oleh Taufik Abbdullah, Sharon Siddique,
Kuntowijoyo, Barorah Baried, Uthai Dulyakasem, Omar Farouk,
Nagasura Madale dan Obaid Ul Had dalam Islam and Society in South
east~Ja (1986).
( Persoalan tentang kebangkitan Islam juga mendapat perhatian
rainai sarjana tempatan dan luar negara seperti Judith Nagata, Yasushi
Kosugi, Muhammad Abu Bakar, Sharifah Zaleha Syed Hassan, Shamsul
A.B. dan sebagainya. Adanya kajian-kajian tersebut dapat memberikan
panduan dan rujukan terhadap kedudukan AI-Arqam sebagai salah
satu peserta yang terlibat secara langsung dalam proses pendakwahan
dan arus kebangkitan semula Islam yang berlaku di Malaysia, sekaligus
untuk memahami perkemban~n dan fenomena kebangkitan Islam
yang berlaku di seluruh dunia. "

xv

BIBLIOGRAFI

Abdul Ghani Said. 1993. 7 Wali Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan


Hikmah. /
Abdul Hadi Awang. 1995. Sistem Pemerintahan Negara Islam. Pulau
Pinang: Dewan Muslimat Sdn. Bhd./
Abdul Halim Abbas. 1990. Panduan Untuk Murabbi. Kuala Lumpur:
Jabatan Syeikhul Arqam.
Abdul Halim Abbas. 1992. Meruntuh Berhala di Tiangkok. Kuala Lumpur:
Penerbitan Hikmah.
Abdul Halim Abbas. 1993. G-7 Muslim. Petaling Jaya: Qurratul Ain
Enterprise.
Abdul Halim Abbas. 1990. Perancangan dan Perkhidmatan. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Abdul Halim Abbas. 1991. Bagaimana Menjadi Wali . Kuala Lumpur:
Penerbi tan Hikmah.
Abdul Halim Abbas. 1991. Panduan Membina Empayar Islam Di Asia
" Tenggara. Kuala Lumpur: Penerbitan Hikmah. /
)bdul Halim Abbas. 1993. 25 tahun AI-Arqam: Sejarah perkembangan
ekonomi. Kertas kerja di Seminar Pembangunan Ekonomi; Usrah
Pusat Pengajian Tinggi Al-Arqam Selangor. Hotel Merlin. Subang.
12 Disember.
Abdul Halim EI-Muhammady (ed.). 1992. Dinamika Dakwah: Suatu
PerspektifDari Zaman Awal-Islam Hingga Kini. Petaling Jaya: Budaya
llmu Sdn. Bhd.
~
Abdul Halim EI-Muhammady (ed.). 1994. Penyelewengan AI-Arqam Dari
Aqidah Quran Dan Sunnah Mengikut Perspektij Ahlul Sunnah Waa
Jamaah. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. ./
Abdul Hamid Al Bi lali. 1988. Peranan Angkatan Sufi Dalam Palitik.
Kuala Lumpur: Penerangan Al-Arqam. / .

143

Al-Arqam di Sebalik Tabir

Abdul Hayei Abdul Sukor. 1993. Dakwaan Yaqazah bersama


Rasulullah satu rekaan. Kertas kerja di Muzakarah Isu-Isu AI
Arqam. Anjuran PIMUM. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Abdul Rahman Haji Abdullah. 1992. Gerakan Islam Tradisional di Malay
sia: Sejarah dan Pemikiran Jamaat Tabligh dan Darul Arqam. Kuala
Lumpur: Penerbitan Kintan Sdn. Bhd.
Abdul Rahman Haji Abdullah. 1984. Sejarah Dan Pemikiran Islam.
Petaling Jaya: Penerbitan Pena Sdn. Bhd. ~/
Abdul Rahman Haji Abdullah. 1987. Pemikiran Islam Masa Kini: Sejarah

dan Aliran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka . ../

Abdul RahmanHaji Abdullah. 1989. Gerakan Islah di Perlis: Sejarah dan

Pemikiran. Kuala Lumpur: Penerbitan Pena.


Abdul Rahman Haji Abdullah. 1989. Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara
T radisional. Kuala Lumpur: Penerbitan Pena.
~
b ,(llah Fahim bin Hj. Ab. Rahman. 1983. Kumpulan Jamaah Tabligh.
Masa, Jurnal Pusat Penyelidikan Islam Malaysia. Tahun 4. Bil. 4.
bdul Fatah Haron Ibrahim. 1993. Ajaran SesatlGerakan Sulit Wujudiah
Batiniah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka/
Abdullah Alwi Hassan. 1981 . Islam di Singapura: Satu pengenalan.
Islamika. Sarjana Enterprise. Kuala Lumpur.
Abdullah ibn As-Siddiq. 1985. AI-Mahdi: Jesus & The Anti-Christ.
(Terjemahan Imam Ahmad Darwish). U. K: As-Siddiquyah.
Abdulrahman Abdulkadir Kurdi. 1984. The Islamic State. London:
Mansell Publishing Limited.
Abu Bakar Hamzah. 1988. Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Is
lam. Kuala Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
/
Abu Dzar. 2005. Islam Hadhari Menurut Ustaz Ashaari Muhammad.
Rawang: Penerbitan Minda Ikhwan.
/
Abu Hassan Morad. 1994. Pemuda Dari Timur. Kuala Lumpur:
Penerbitan Hikmah.
Abu Mohamad Saifudin. 1996. Salah Faham Mengenai Ajaran Tasawuf.
Johor: Perniagaan Jahabersa.
Abu Muntazar. (tahun tidak tercatat). Hapuskan Golongan Pelampau.
Petaling Jaya: Polygraphic Press Sdn. Bhd.
~\bJ,L5..ajf.1l1Iah R~. 1991 . Arqam Militan. Kuala L~ ur: Tinta
/'
Merah.
Abul A' Ala-Maududi. (tahun tidak tercatat). Cara Hidup IsIg.Ht.
(Terjemahan Baharuddin Hj . Abd . Latif). Perak: Pustaka Abrar.
Ackerman. Susan E. and Raymond 1. M. Lee. 1990. Heavan In Transi
tion: Non Muslim Religious Innovation and Ethnic Identity In Malay
sia. Kuala Lumpur: Forum.
/

~~

144

Bibliografi

Afzalur Rahman. 1980. Islam Ideology and the Way of Life. London: The
Muslim Schools Trust/
Ahmad darwish. 1985. AI-Mahadi. Jesus & The Anti-Christ. U. S. A: As
Siddiquyah Publishers.
Ahmad Hariadi. 1987. Kenapa Saya Keluar dari Ahmadiyah Qadiani.
Singapura: Persatuan Islam dan Pencak Silat Singapura.
Ahmad Kamar Abdul Rahman. 1984. Parti Islam Se-Malaysia di
_!
peringkat negeri (Kedah) dan di peringkat kawasan (Kubang ~ ( .
Pasu): Satu kajian tentang agama. politik dan kepimpinan. Tesis
Ph.D. Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Universiti Malaya, Kuala/
Lumpur.
Ahmad Kamar. 1981. Siapa Yang Songsang? Sarjana Atau Ulama. Petaling
Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.
Ahmad Kamar. 1982. Sains Sosial. Teori dan Daya Gerak Masyarakat.
Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.
Aidit Ghazali & Syed Omar (ed.). 1996. Reading in The Concept & Meth
odology Of Ifilmic Economics. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
Ajaran Sesat Tarikat Mufarridiah: Ajaran SyeikhMakmun . 1986. Kuala
Lumpur: Bahagian Hal Ehw AI-Islam. Jabatan Perdana Menteri.
Akbar 5 Ahmed & Hastings Donnan (ed.). 1994. IsIm. Globalization
~/
and Postmodernity. London: Routledge.
Al Faqir Mokthar Senik. 1993. Jamaah Islam Ulama dan Peranannya.
Kuantan: Pustaka Sejati.
Al Haqir Hamiza~ Hussin. 1986. Mengapa Ustaz Mokhtar Keluar dari AI
Arqam. Kuala Lumpur: Penerbitan AI-Hijrah.
Alias Mohamed. 1994. PAS Platform: Development and Change 1951-1986.
Petaling Jaya: Gateway Publishing House Sdn. Bhd.
Amaluddin Darus. 1979. Peristiwa di Masjidil Haram: Adakah Imam Mahadi
Telah Muncul. Kuala Lumpur. Pustaka Abad.
Amaluddin Darus. 1983. Keruntuhan Arab dan Kebangkutan Islam . Kuala
Lumpur: Pus taka Abad.
Amirullah Mohamed. 1994. Antara Halal dan Haram AI-Arqam - Jawapan
Kepada Ashaari. Kuala Lumpur: Rodatra Sdn. Bhd.
Amran Kasimin. 1993. Agama dan Perubahan Sosial di Kalan gan
Pendudukan Asli di Semenanjung Tanah Me{ayu . (Terjemahan Padilah
Hj. Ali). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Andaya, Leonard & Virginia Matherson. 1982. Islamic thought and
Malay tradition. Assyahid. Vol. 1. No. 1.
Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. 1996. Petaling Jaya: ABIM.
Asghar Ali Engiryeer. 1994. Islam dan Cabaran Masa Kjm~(Terjemahan
Khadijah Abdullah). Petaling Jaya: Ikraq.
/

0 '.

I ,

145

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Ashaari Muhammad. 1981a. Pembimbing Mukmin Hari Ini. Kuala


Lumpur: Penerbitan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1981b. Aturkan Hidup Kita Menurut Syariat. Kuala
Lumpur: Bahagian Perhubungan Darul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1983a. Huraian Apa Itu Masya!J1kfit Islam. Kuala
Lumpur: Bahagian Penerangan Darul Arqg;:r(
Ashaari Muhammad. 1983b. Huraian Ke Arah Membang
Negara &
Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Bahagian Pe rangan Darul
Arqam.
Ashaari Muhammad. 1985. Selamat Tinggal Duniaku. Petaling Jaya:
Penerangan AI-Arqam.
.
Ashaari Muhammad. 1986a. Aurad Muhammadiah ~angan Darul
Arqam. Kuala Lumpur: Penerangan AI-Arqa7 -0'
Ashaari Muhammad. 1986b. Berakhlak. Melaka: Al Munir Media Grafik.
Ashaari Muhammad. 1986c. Curahan Kasih Sayang. Melaka: Al Munir
Media Grafik.
Ashaari Muhammad. 1986d. Ketenangan Jiwa. Melaka: Al Munir Me
dia Grafik.
Ashaari Muhammad. 1986e. Mendidik Anak-Anak. Melaka: Al Munir
Media Grafik.
Ashaari Muhammad. 1986f. Yang Tersirat di Surat. Petaling Jaya:
Yayasan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987a. Bagaimana Rasulullah Mengubat Penyakit
Masyarakat? Kuala Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987b. Bahaya Syiah. Kuala Lumpur: Penerbitan
Shoutul Arqam.
Ashaati Muhammad. 1987c. Hidup Mengikut Pandangan Islam. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987d. Keindahan Islam. Kuala Lumpur:
Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987e. Kemerdekaan Mengikut Pandangm{ Islam.

Kuala Lumpur: Bahagian Penerangan Yayasan AI-Mqam.

Ashaari Muhammad. 1987f. Kesedaran. Kuala Lumpur: Penerangan AI

Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987g. Pembahagian Manusia di Akhirat. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad . 1987h. Bersatu Menurut Islam. Kuala Lumpur:
Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad, Fakhrur Razi Ashaari dan Khadijah Aam. 1987.
Kembara Membuktikan Kebenaran Al Quran. Kuala Lumpur:
Penerbitan Shoutul Arqam.i

146

Bibliografi

Ashaari Muhammad. 1987h. Falsafah Ke Arah Menyelesaikan Masalah


Hidup Menurut Islam. Kuala Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1987,1'. Matlamat l)r'(uangan Menurut Islam. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arq~m.
Ashaari Muhammad. 1988a. Oi Antara Rintihan & Harapan. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988b. Hatiku Bermadah Lagi. Kuala Lumpur:
Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988c. Ibadat Menurut Islam. Kuala Lumpur:
Penerangan Al-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988d. Inilah Pandanganku. Kuala Lumpur:
Penerangan Al.,.Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988e. Kenapa Salahkan Musuh? Kuala Lumpur:
Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988f. Siapa Mujaddid Kurun Ke 15? Kuala Lumpur:
Penerangan Al-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1988g. The Scription of Hidden Knowledge. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1989a. Berhati-hati Membuat Tuduhan. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1989b. Imam & Persaoalannya. Kuala Lumpur:
Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1989c. Mengenal Oiri Melalui Rasa Hati. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990a. Inilah Jalan Kita. Kuala Lumpur:
Penerbitan Shoutul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990b. Inilah Sikap Kita. Kuala Lumpur: Jabatan
Syeikhul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990c. Life According To Islam~rjemahan Abd.
Khaleq Jaafar). Kuala Lumpur: Penerang~I~Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990d. Pembangun Jiwa & Fikiran Ummah. Kuala
Lumpur: Jabatan Syeikhul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990e. Pendidikan Rasulullah. Kuala Lumpur:
Jabtan Syeikhul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990f. Renungan Untuk Mengubah Sikap. Kuala
Lumpur: Peerangan Al-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1990g. Yang Oirindu. Kuala Lumpur: Penerangan
Al-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1991a. Aqidah Mukmin Siri 1. Kuala Lumpur:
Shoutul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1991b. Aqidah Mukmin Siri 2. Kuala Lumpur:
Pustaka Jasa.

147

Al-Arqam di Sebalik Tabir

Ashaari Muhammad. 1991c. Kutbah Aidilfitri 1991/1411H. Kuala


Lumpur: Yayasan Al-Arqam.
Ashaari Muhammad. 1991d. Langkah-Langkah PfJ)jUlmgan. Kuala
Lumpur. Shoutul Arqam.
/
Ashaari Muhammad. 1991e. Manusia Tidak Memiliki dan Tidak Dimiliki.
Kuala Lumpur: Shoutul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1991f. Perang Teluk: Islam ~n Kembali Gemilang.
Kuala Lumpur: Jabatan Syeikhul ArqaIJY."
.
Ashaari Muhammad . 1992a. Falsafah Perlaksanaan Hukum Hudud Dalam
Masyarakat. Kuala Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1992b. Konsep Kesederhanaan Menurut Pandangan
Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Jasa.
Ashaari Muhammad. 1992c. Kutbah Aidilfitri 1412H/1992. Kuala
Lumpur: Shoutul Arqam.
Ashaari Muhammad . 1992d. Ulama Dalam Pandangan Islam. Kuala
Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1992e. The West On The Brink of Death. London:
Asoib International Limited.
Ashaari Muhammad. 1993a. Assalamualaikum Dato' Seri PM. Kuala
Lumpur: Penerbitan Abuya.
Ashaari Muhammad. 1993b. Barat di Ambang Maut. Kuala Lumpur:
Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1993c. Falsafah Kemiskinan dan Jalan Penyelesaiannya
Menurut Islam. Kuala Lumpur: Minda Abuya Agency.
Ashaari Muhammad. 1993d. Keadilan Menurut Islam. Kuala Lumpur:
Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad . 1993e. Khutbah Aidiladha 1413 Hijrah. Kuala
Lumpur: Bahagian Pengeluaran Minda Syeikhul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1993f. Khutbah Aidilfitri 1413 Hjirah . Kuala
Lumpur: Bahagian Pengeluaran Minda Syeikhul Arqam.
Ashaari Muhammad. 1993g. Mengapa Manusia Hidup? Singapura: Al
Arqam Productions.
Ashaari Muhammad. 1993h. Meninjau Sistem~tahan Islam. Kuala
Lumpur: Penerbitan Hikmah.
.
Ashaari Muhammad. 1993i. Presiden Soeharto Ikut Jadual Allah. Kuala
Lumpur: Penerbitan Abuya.
Ashaari Muhammad. 1993j. Aqidah Mukimin Siri 3. Kuala Lumpur:
Penerbitah Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1993k. This Is Our Way. Kuala Lumpur: Minda
Abuya Agency.
Ashaari Muhammad. 19931. Jadual Allah Untuk lJmat Islam . Kuala
Lumpur: Bahagian Pengeluaran Minda Syeikhul Arqam.
(

148

Bibliografi

Ashaari Muhammad. 1994a. Kasi71Sayang Kunci Perpaduan Sejagat. Kuala


Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1994b. Khutbah Idil Fitri 1414H. Kuala Lumpur:
Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1994c. Khutbah Idiladha 1414 Hijrah. Kuala
Lumpur: Bahagian Penerbitan Media.
Ashaari Muhammad. 1994d. Krisis dan Jalan Penyelesaiannya. Kuala
~
Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Ashaari Muhammad. 1994e. Love & Care: Thuey To Unipersal Unity.
Kuala ~umpur: Penerbitan Hikmah/
Ashaari MJhammad 1994f. Dasar-dasar ekonomi Islam. Kertas kerja
di Muktamar Ekonomi Al-Arqam Antarabangsa. Hotel Lanna
Palace, Chiengmai. 7-8 Ogos.
Ashaari Mohamad & Khatijah Aam. 2005. TSl,lnami Pembawa Mesej Dari
Tuhan. Rawang: Penerbitan Minda Ikhwan.
~
Asmah Omar. 1987. Malay In Its Sociocultural Cont9'r.Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
,;/
Ayah Hassan Firdaus. 1989. Gerakan Islam- Satu SejaraFi dan Pengalaman.
Kajang: Madrasah Muttaqin.
_/ ;/
B. N. Ghosh, Abdul Fatah Che Hamat & Muhammad Syukri Salleh.
1996. Socio-economic development institutions In Malaysia: An
evaluative perspective. Dalam Humanomics. Vol. 12. No.2.
Barzon, Kenneth Espara. 1987. Nationalism in the Philippines:
Relections in sosio political analysis. University Microfilm Inter
national. London.
Bohari Jaon. 1982. The reawakening of Islam in Singapore. Assyahid.
Vol. 1. No. 1.
Bottomore, Tom. 1979. Sosiologi Politik. (Terjemahan Hussein
Mohamed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mah, c.C.C 1978. Islam and the Prostestant ethic: A sosiological exer
cise in the comparative method after the clasical mode. Manusia
dan Masyarakat. Jilid 1.
Chandra Muzaffar. 1988. Kebangkitan Semula Islam di Malaysia. Petaling
Jaya. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Chandra Muzaffar. 1992. Pelindung? Pulau Pinang: Aliran Kesedaran
Negara.
Davis. F. James. 1970. Social Problems Enduring Major Issues and Social
Change. New York: The Free Press.
Il )
Dayang Rosimah Awang Tengah. 1994/95. Karis....r:u-a Ashaari
Muhammad dalam kepimpinan Al-Arqam. Latih~Ilmiah. Jabatan ,_/
Antropologi & Sosiologi, UKM; Bangi. /
'

r/

,
149

\
'" I " '
\ 'I.a.

AI-Argam di Sebalik Tabir

De Vos, George A. (ed.). 1976. Responses to Change: Socieh;. Culture and


Personalih;. New York: D. Van Nostrand Company.
Diani, Mario & Ron Eyerman (ed.). 1992. Studying Collective Action.
London: SAGE Publications Ltd.
Dusuki Ahmad. 1975. Poligami Dalam Islam. Kuala Lumpur: Pustaka
AI-Hilal Sdn. Bhd.
~
Dusuki Ahmad. 1980. Islam di Malaysia: Kebangkitan da
asa Depan.
Kuala Lumpur: Penerbitan Adabi Sdn. Bhd.
Engku Ibrah~m Ismail. 1993. Tarekat Tasauf dalam masyarakat Islam
di Malaysia. Siri Monograf Akademi Pengajian Melayu. Universiti
Malaya. November.
Fakhrurazi Ahmadun. 1992. Peranan Jamaah Islam terhadap
tangguIJ.jawab dakwah kepada masyarakat non Muslim di
nega~c0ni. Kertas kerja di Seminar Kesedaran Dakwah Terhadap
NOI}.tiuslim. Anjuran PMIUM, Universiti Malaya. Kuala Lumpur.
Oktober.
Fakhrurrazi Hj. Ashaari. 1989. Riadah Menurut Pandangan Islam. Kuala
Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Fathi Omar. 1996. Muslim Women in The Family and The Society. Los
Angeles: Minaret Publication.
Ferdinand. Klaus & Mehdi Mozaf~88. Islam: State and Society.
London: Curzon Press Ltd.
Funston. N. J. 1980. Malay Politics In MJraysia. Petaling Jaya: Heinemann
Educational Books (Asia) Ltd-(' _
Gale. Bruce (edl 1986. Readinii~alaysian Politics. Petaling Jaya:
Pelanduk Publications. / ' ,.,
Geertz. Clifford. 1968. Islam Observed: Religious Deveploment in Morocco
and Indonesia. New Heaven: Yale University Press.
Geertz. Clifford. 1969. The Religion of Java . New York: The Free Press.
Geertz. Clifford. 1974. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Lon
don: Hutchin-Son & Co. Publisher Ltd.
Geertz. Clifford. 1976. Penjaja dan Raja. Kuala Lumpur: Universiti
Malaya.
Geertz. Clifford. 1992. Kebudayaan dan Agama. Yogyakarta. Penerbit
Kanisus.
Generasi Pembina Empayar. 1993. Kuala Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia Strategi Masa Depan. 1993.
Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia.
Ghazali Basri. 1992. Christian Mission and Islamic Da'wah in Malaysia.
Kuala Lumpur: Nurin Enterp~ise.
Ghazali Darusalam. 1996. Dinaniika Ilmu Dakwah Islamiah. Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Nhd.

150

Bibliografi

Grisfield. Joseph R. (ed.). 1970. Protest, Reform and Revolt A Reader in


Social Movements. New York: John Wiley & Sons Inc.
Gunn. Geottrey1986. RadicAl-Islam in Southeat Asia: rhetoric and
reality. Journal of Contemporary Southeast Asia. Vol. 16. No. 1.
H. Hashim A. Ghani. 1994. Imam Mahdi Kemunculannya Oi Akhir Zaman.
Kuala Lumpur: Dinie Publishers.
/'
Hamid Enayat. 1982. Modern Islamic Political Thoug!;vAustin: Univer
sity of Texas.
/
Hashim Jaafar. 1993. Laporan utusan AI-Arqam ke lapan negara. Kertas
kerja di Seminar Darul Arqam Sebagai Model Pembangunan Insan
Dan Masyararat. Anjuran Yayasan AI-Arqam Pulau Pinang, Pulau
Pinang. 3-4 Oktober.
Haswan. 1993. Menangani Ancaman Al-Arqam. ~ala Lumpur:
Penerbitan Al Munir.
/'
Heberle, Rudolf. 1991. Social Movements: An Introduction to Political
Sociology. New York: Appleton-Century-Crofts Inc.
Hilmy Bakar Almascaty. 1994. Ummah Melayu Kuasa Baru Ounia Abad
Ke 21. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.
Hilmy Bakar Almascattj. 1995. Generasi Penyelamat Ummah. Kuala Lumpur:
Berita Publishing Sdn. Bhd.
Hua Wu Yin. 1983. Class & Communalism in Malaysia. London: Zed
Books Ltd.
Hunter, Shireen T. (ed). 1988. The Politics of Islamisftevivalism. Indi
ana: Indiana University Press.
/
Huraian Islam Is A Complete Way Of Life. 1973. Singapura: AI-Arqam
Productions.
Hussain Mohamed. 1983. Gerakan belia, UMNO dan kepimpinan
politik di Malaysia. Manusia dan Masyarakat. Jilid 4.
Hussain Mohamed. 1986. Gerakan Belia di Malaysia. Kuala Lumpur:
Gateway Publishing House Sdn. Bhd.
Hussain Mohamed. 1997. Belia di Malaysia: Masalah. Gerakan & Masa
Oepan. Kuala Lumpur: Aneka Publishing.
Hussin Mutalib. 1981. Islamic revival and ethnic relations in Malay
~ia. Tesis M.A. Australian National University.
Hussin Mutalib. 1990. Islam and EtnicifJl--in Malay Politics. Singapore:
Oxford University Press.
/
Hussin Mutalib. 1990. Islamic revivalism in Asean states: The political
9.
dimension. Asian Survey. Vol. XXX. N~.
Hussin Mutalib. 1993. Islam in Malaysia from vavlism to Islamic State.
Singapore: Singapore University Pres.
Ideris Endot. 1988. Tasawwur Oakwah Islamiah di Malaysia (Satu Tinjauan
Semula). Kuala Lumpur: AI-Rahmani~h.

151

Al-Arqam di Sebalik Tabir

Imam Mtmawwir. 1985. KebangkJ1a-rrlslam dan Tantangan-tantangan Yang


Dihadapi dari Semasa o/6nasa. Kuala Lumpur: Pustaka Nasional
Pte. Ltd.
/
Ismail Hamid. 1985. Peradaban Melayu dan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit
Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Ismail Hussein. 1988. Antara Dunia Melayu Dengan Dunia Indonesia.
Bangi: IBKKM.
J. Suprianto. 1986. Kaedah Penyelidikan dan Penggunaannya Dalam
Pemasaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Jaafar Salleh. 1986. Serban dan Jubah Pakaian Islam. Batu Caves:
Penerangan AI-Arqam.
Jawapan Kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula. 1988. Bangi: Fakulti
Pengajian Islam, UKM.
Johan Hendrik Meuleman. 1995. Reactions and attitud~owards the
Darul Arqam Movement in South-East Asia. J<et'fas kerja di The
First Euroseas Conference. Leiden. 29 Juw1}ulai
Johari Mat. 1994. Pandangan Ahli AI-Sunnah Wal-Jamaah tentang
Imam Mahadi karamah dan tawassul. Kertas kerja di Muzakarah
Isu-Isu AI-Arqam. Anjuran PMIUM, Universiti Malaya. Kuala
Lumpur.
Kahn, Joel S. 1992. Fragmented Vision Culture and Politic In Comtemporary
Malaysia. Asian Studies Association of Australia. Southeast Asia
Publication Series;
Kalim Siddiqui. 1985. Negara Nasionalisme Penghalang Pembentukan
Ummah. (Terjemahan Mahzan Ahmad). Kuala Lumpur: Pusat AI
Alami.
Kalim Siddiqui. 1996. Stages of Islqmfc Revolution. London: The Open
Press (UK). Limited.
/
.
Kamal Hassan. 1993. Islamic Identity Cri~ The Muslim Community in
Contemporary Malaysia. Kuala Lhpur: Pustaka Ilmu Raya.
Kassim Ahmad. 1980. Risalah Masalah Teori Sosial moden Islam. Kuala
Lumpur: Penerbitan Pen a Bdn. Bhd.
Kassim Ahmad. 1984. Teori Sosial Moden Isla~etaling Jaya: Penerbit
Fajar Bakti Sdn. Bhd.
/
Kassim Ahmad. 1986. Hadis Satu Penilaian Semula. Petaling Jaya: Me
dia Intelek Sdn. Bhd.
~
KassimAhmad.1989. Quo Vadis, Bangsaku. Kuala Lumpur: Media Indah
Sdn. Bhd.
Kassim Ahmad. 1991. Hadis: Jawapan Kepada Pengkritik. Kuala Lumpur:
Media Indah Sdn. Bhd.
Kausar, Zeenath. 1994. Islam and Nationalism : An Analysis of the Views of
Azad. Iqbal and Maududi. Kuala Lumpur: A. S Nurdeen.

152

Bibliografi

Kepimpinan Ulama Di Malaysia. Lujnah Penerbitan & Penyiaran Dewan


Ulama Pas Pusat.
Kessler, Clive. 1980. Malaysia: Islamic revivalism and political
dissafection in a divided society. Southeast Asia Chronicle.
Khadijah Aam. 1990. Manisnya Madu. Kuala Lumpur: Jabatan Syeikhul
. Arqam.
Khoo Kay Kim. 1990. Islam In MCIlaysia: A view of the pre-1941 sce
nario. Sarjana. Jilid 6. JUlY .
Kriteria-Kriteria Ajaran Sesat. 1994. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehw Al
Islam. Jabatan Perdana Menteri.
Kumpulan fa twa (2). 1991. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura.
Lane, Allen. 1974. Islam and Capitalism. (Terjemahan Brian Pearce).
Sulfolk: Richard Clay Ltd.
Ludsi, Alexander S. & Alie Hillal Dessork (ed.). 1981. Islam and Power.
London: Croom Helm.
Lukman Thaib. 1990. The Nation of State in IslaJ!1%uala Lumpur: Quill
,-/Publishers.
Lukman Thaib. 1994. Political System of Islam. Kuala-Lumpur: Penerrbit
Amal.
Lyor, M. L. 1982. The Dakwah movementln. Malaysia. Assyahid. Vol.
1. No.1.
_/
M. Nasir Tamara. 1986. Indonesia in The Wake Of Islam. Kuala Lumpur:
Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia.
Mahathir bin Mohamad. 1982. Dilema Melayu. (Terjemahan Ibrahim
Saad). Selangor: Federal Publications Sdn. Bhd.
Maskiah Masrom. 1987/1988. Falsafah perjuangan wanita Darul Arqam
sebagaimana yang terserlah dalam majalah AI-Mukminah. Esei
Projek Penyelidikan. Jabatan Persuratan Melayu, Fakulti Sains
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, UKM, Bangi.
Masudud Alam Choudhury. Abdad M. Z & Muhammad Syukri Salleh.
1997. Islamic Political Economy In Capitalist-Globalization: An Agenda
For Change. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors
arid International Project On.Islamical Economy (IPIPE).
Maulana Imran Hoesin. 1991. Islam and the Changing World Order.
Singapura: The Muslim Converts Association of Singapore.
Md. Nor Harun. 1986/1987. Isu-isu politik yang diperjuangkan oleh
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) antara tahun 1971-1982:
Satu Tinjauan. Latihan Ilrniah. Jabatan Sa ins Politik, Fakulti Sa ins
Kemasyarakata~an Kemanusiaan, UKM, Bangi.
Meane, Gordon/ Y.1976. Malaysian Politics. New York: New York
University Press.
i

153

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Menggarap Kepimpinan Abad Ke 21.1993. Kuala Lumpur: Jemaah Islah


Malaysia aIM).
Message From The East. 1993. Kuala Lumpur: Bahagian Pengeluaran
~
Minda Syeikhul Arqam.
Mohammad Najib Zawawi. Minda ekonomi Abuya: Dasar &
pendekatan. Kertas kerja di Seminar Pembangunan Ekonomi
anjuran Usrah Pusat Pengajian Tinggi AI-Arqam Selangor. Hotel
,
Merlin, Subang. 12 Disember 1993.
Mohd. Affandi Hasan. 1992. Beberapa Prinsir
iri Utama Kepimpinan
Dalam Islam. Kuala Lumpur: Baha ' Hal EhwAI-Islam. Jabatan
Perdana Menteri.
Mohd . Amin Saleh. 1983. Ciri-ciri kesesatan dalam sesuatu amalan/
ajaran. Masa . Jurnal Pusat Penyelidikan Istarn Malaysia. Tahun 4.
Bil.4.

Mohd . Anuar Tahir. 1993. Pendirian Polilik ABIM. Petaling Jaya: Budaya
Ilmu Sdn. Bhd.
Mohd. Aris Othman. 1985. Identiti Etnik Melayu. Petaling Jaya: Penerbit
Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohd . Fauzi Yaacub. 1969. Agama dan usaha dalam lapangan ekonomi
di kalangan orang-orang Melayu. Tesis MA. Jabatan Pengajian
Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Mohd. Kamil Hj. Abd. Majid. 1993. Tokoh-Tokoh Pemikir Islam lilid 1.
Petaling Jaya:Budaya Ilmu Sdn. Bhd.
Mohd. Rushdi Yusof. 1990. Darul Arqam Antara Kebenaran & Kekeliruan.
Pulau Pinang: AI-Ikhwan.
/ ,/ .
Mohd. Rushdi Yusof. 1994.40 Persoala!7Arqam & Aurad Muhammadiah.
Kuala Lumpur: Penerbitan Raqro.
/
Mohd. Rushdi Yusof. Arqam Sesat. Pulau Pin~ : Insani Enterprise.
Mohd. Sakri Shukri Salleh. 1991. A grassroots approach to rural de
velopment: The case of Darul Arqam in Malays ~Sl. Tesis Ph. D.
School of Geography & St. Cross College. U~rsity of Oxford,
London.
Mohd. Salleh Abu Bakar. Dilema Iblis. Kuala Lumpur: Perkampungan
Darul Arqam. (tahun tidak tercatat) .
Mohd. Sayuti Omar. 1989. Rahsia Ustaz Ashaari Terbongkar di Luar Negeri.
Kuala Lumpur: Prodescom Sdn. Bhd.
Mohd. Sayuti Omar. 1993. Mujaddid Alam M~layu. Harapan dan Impian
Darul Arqam. Kuala Lumpur: Tinta Meiah.
Mohd. Taib Osman. 1983. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Mohd. Taib Osman. (ed .). 1989. Masyarakat Melayu-Struktur, Organisasi
& Manifestasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Puskata.

154

Bibliografi

Mokhtar Yaacub. 1986. Imam Mahadi Menurut Iktikaq Ahli Sunnah Wal
Jamaah. Pekan: Pustaka At-Taufiq.
Muhammad Abdul Rauf. 1994. Ummah Negara Islam. (Terjemahan
Padilah Ali). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Abu AI-Fath AI-Bayanuniy. 1992. Penyatuan Kerja Gerakan
Islam - Di Antara Harapan & Kenyataan. (Terjemahan Mustaffa Mat
Daud). Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.
Muhammad Abu Bakar. 1980. Dakwah dan pengislaman masyarakat
Melayu masa kini: Satu anaJisa pengenalan. Tamadun Islam Di
Malaysia.
Muhammad Abu Bakar. 1982. Idea kemajuan dalam pemikiran dan
perjuangan golongan fynel.amentalis Islam. Islamika. Sarjana En
terprise. Kuala Lumpur.
Muhammad Abu Bakar. 1987. Pen.ghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran
Tentang IsI~m Semasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Abu Bakar. 1994. Potret Masa Jilid 1 Persaingan Ideologi &
Pemulihan Tradisi . Selangor: Gateway Publishing House Sdn. Bhd.
Muhammad Abu Dujannah. 1993. Pemimpin Bertaqwa Pemimpin Yang
Dikasihi Allah. Kuala Lumpur: Pus taka Suarasa.
Muhammad Ali al-Shabuni. 1991. Imam Mahadi Tanda-Tanda Kiamat.
Kuala Lumpur: Pustaka AI-Mizan.
Muhammad Ali Dhannawi. 1986. Kebangkitan Harakah Islamiyyah,
Kesulitan & Cabarannya. Alor Setar: Pustaka Ikhwan.
Muhammad Baqer Sadr &Ayatullah Sayyid Mahmdu Taleghani. 1991.
Islamic Ecomomics Contemporary Ulama Perspectives. Petaling Jaya:
Iqra'.
Muhammad Ikmal Said. 1995. Malay nationalism and national iden
tity. Soumen Antropologi 2.
Muhammad Kamal Hassan. 1980. Muslim Intelectual Responses To New
Order Modernization In Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Muhammad Labib Ahmad. 1983. Siapa Imam Mahdi. Singapura: Pustaka
Nasional Pte. Ltd.
Muhammad Mahir Saidi. 1992. Memoir Ilham Dari Gua Nabi Ibrahim.
Kuala Lumpur: Penerbitan Himmah.
Muhammad Syukri Salleh. & Abdul Fatah Che Hamat. Equity versus
growth: The Malaysian experience of the Islamic financial sys
tem under the dual systems. Kertas kerja di 8th Conference of
Society for the Advancement of Socio-Economic (SASE), Univer
/
sity of Geneva. 12-14 Julai 1996.
Muhammad Syukri Salleh. & Osman Md. Yusoff. The poor people's
perception on poverty and its implication on the realication of

155

<I(

~<
~

E
tfl
~

ttl

G
z
:J
Z

<

<
~

;:J

(:I:J

0..

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Islamic development In Kelantan, Malaysia. Kertas kerja di The


8th International Conference of Society for the Advancement of
Socio-Economic (SASE). University of Geneva. 12-14 Julai 1996.
Muhammad Syukri Salleh. 1985. Falsafah Ilmu Pembangunan BerteraslJm
Islam. Pulau Pinang: Pusat Islam USM.
Muhammad Syukri Salleh. 1987. PembangunaflBerteraskan Islam. Petaling
Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. BHd:'"
Muhammad Syukri Salleh. 1992. An Islamic Approach to Rural Develop
ment - The Arqam Way. London: Asoib International Limited.
Muhammad Syukri Salleh. 1993. Arqamnomics: Pemikiran baru
ekonomi Islam. Kertas kerja di Seminar Pembangunan Islam.
Anjuran Usrah Pusat Pengajian Tinggi AI-Arqam Selangor. Ho
tel Merlin, Subang. 12 Disember.
MUhammadSyukri Salleh. 1993. Islamic change in Malaysia: The poli
~f unfavourable responses. Kertas kerja di The Twenty-First
/Conference of The Canadian Council for Southeast Asian Stud
ies. Uni~ersity of Alberta, Edmontion, Canada. 15-17 Oktober.
MuhammaefSyukri Salleh. 1994. Pihak berkuasa Islam lawan gerakan
Isl;lI'h'" di Malaysia: Kes Pusat Islam dan Darul Arqam. Kertas kerja
ill International Conference on Conflict Resolution in The Asia
/
Pacific Region: Culture. Problem Solving and Peacemaking.
Anjuran The Asia Foundation (St. Francisco. USA). Kertas kerja
Asia Pacific Peace Research Association (Australia) dan Universiti
Sains Malaysia (Pulau Pinang). 22-26 Mei
Muhammad Syukri Salleh. 1994. RealiSing Islamic development: In
Search of an effective approach. Kertas kerja di International
. Workshop on Islamic Political Economy and Globalization: An
Agenda for Change. Anjuran Sekolah Sains Sosial USM dan
Instittit Penyelidikan Dafar USM. Pulau Pinang. 12-14 Disember.
Muhq.,rmad Syukri Salleh. (ed.). 1990. Konsep dan Pelaksanaan
/Pembangunan Berteraskan Islam. Pulau Pinang: Penerbit USM.
Muhammad Syukri Salleh. Kaedah pembangunan AI-Arqam. Kertas
kerja di Seminar Darul Arqam Sebagai Model Pembangunan Insan
dan Masyarakat. Anjuran Yayasan AI-Arqam. Pulau Pinang. 3-4
Oktober 1993.
Muhammad Syukri Salleh1994. Management of tribulations: The
Arqam arts of survival. Kertas kerja In Malaysia di Eleventh
Annual Meeting of American Council for the Study of Islamic
SOciety. Georgetown University, Washington D.C., U.S.A. 18-19
Mac.
Muhampl'ad Syukri Salleh. iJ.996. Approaches to the implimentation of
)s(amic development. Kertas kerja di International Conference

156

Bibliografi

on Islam and the 21 st Century. Anjuran Indonesian-Netherlands


Cooperation in Islamic Studies (INIS). Leiden University. 3-7 Jun
Muhammad Syukri Salleh. 1996. Establishing an Islamic State: Ideals
a,nd--fealities in Kelantan, Malaysia. Kertas kerja di The Associa
/
tion of South East Asia Studies United Kingdom (ASEASUK)
1996 Conference. London. 24-27 April.
Muhammad Syukri Salleh 1996. Grassroots approach to sustainable
development. Humanomics. Vol. 12. No.3.
Muhammad Uthman EI-Muhammady. 1982. Memahami Islam: Insan.
Ilmu Dan Kebudayaan. Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
Muhiddin Yasin. 1990. Islam Di Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Murtaza Mutahhary.~ Islamic movement in the 20 th century. News
and Views. v6t1. No. 123. Mac.
Mustafa Nafa. 1987. Gerakan Islah Islamiyah dan Abim: Perbezaan
dan kesinambungan. LatihanJlri1iah. Jabatan Antroplogi dam
Sosiologi, UKM, Bangi. _/
/
Mustaffa Kamil Ayub. 1991. Generasi Pelajar Pembina Tamadun Abad 21.
Petaling Jaya: Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia
(PKPIM) & Budaya Ilmu Sdn. Bhd.
Mustaffa Suhaimi. 1989. Terbongkar Rashad Khalifa Rasul Agama Kod 19.
Petaling Jaya: Penerbitan Pustaka Jaya.
Mustaffa Suhaimi. 1992. Hikmah Poligami. Ulu Kelang: Progresive Prod
ucjs Supply.
Mustaffa Suhaimi. 1992. Siapa Wali. Ulu Kelang: Progresive Products
, Supply.
Mustaffa Suhaimi. 1996. Bahaya Aqidah AjararJ,Songsang. Kuala Lumpur:
Visi Hikmat Sdn. Bhd.
Nagata, Judith. 1980. The newAmdamentalism: Islam in
comtemporary Malaysia. Asiq,r(Thought and Society. Vol. V. No.
14. September.
Nagata, Judith. 1984. The Reflowering of Malaysj.an-- Islam Modern Reli
gious Radicals and Their Roots. vancouver: University of British
Columbia Press.
'
Nemisharan Mital. 1991. World-Famous Modern Gurus and Guru-Cults.
New Delhi: Family Books Pvt. Ltd.
Nik Mahadi Nik Hassan. 1992. Dr. Mahathir Atau Ustaz Ashaari Siapa
Lebih Tokoh. Kuala Lumpur: Penerbitan Al Munir.
Nil< Mahadi Nik Hassan. 1993. Siapa Di Belakang Arqam. Kuala Lumpur:
Penerbitan Al Munir.
Nik Mustapha Nik Hassan & Mohd. Ridhuan Tee Abdullah (ed.).
I 1996. Islam Dan Kemajuan Masyaralcaf: Kuala Lumpur: IKIM.

157

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Nik Mustapha Nik Hassan & Siti Fatimah Abdul Rahman (ed.). 1993.
Islam, Budaya Kerja dan Pembangunan Masyarakat - Satu Kefahaman.
Kuala Lumpur: IKIM.
Nur S. Biedyu Beseri. 1992. Kahwin Cara Arqam. Klang: Trans Medias
Publications.
Pahrol Mohamad Juoi. 1993. Pencapaian AI-Arqam dalam masa 25
tahun. Kertas kerja di Seminar Darul Arqam Sebagai Model
Pembangtman Insan dan Masyarakat. Anjuran Yayasan AI-Arqam
Pulau Pinang. Pulau Pinang. 3-4 Oktober.
Pahrol Muhamad Juoi.-1992. Melawan Arus. Kuala Lumpur: Penerbitan
Hikmah.
Pahrol Muhamad Juoi. 1993. Istanbul: Iktibar Sebuah Empayar. Kuala
Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Pahrol Muhamad Juoi. 1993. Kesan Selepas Perhimpunan. Kuala Lumpur:
Minda Abuya Agency.
Pahrol Muhamad Juoi. 1994. Kamal Attaturk Ideologi & Kesannya Ke Atas
Rakyat Turki. Kuala Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Penawar (ed.). 1994. Misteri Wanita Arqam. Kuala Lumpur: Penerbitan
Hikmah.
Pengakuan Mantan Pemimpin Al-Arqam. 1995. Kuala Lumpur: Jabatan
Perkhidmatan Penerangan Malaysia, Kementerian Penerangan.
Penjelasan Terhadap Buku Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam.
1994. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehw AI-Islam. Jabatan Perdana
Menteri.
Peringatan Untuk Semua Umat Islam. 1984. Kuala Lumpur: Penerangan
Al-Arqam.
Perkembangan Muktah(,.. Kuala Lumpur: Bahagian Pengeluaran Minda
Syeikhul Arqam. (tahun tidak tercatat).
Pelaksanaan Hukum Hudud di Kelantan. 1994. Kota Bharu: Telda Corpo
ration Sdn. Bhd.
Ponna Wignaraja (ed.). 1993. New Social Movements in The South Em
powering The People. London: Zed Books.
Raja Zaharini Raja Bidin. 1992/93. Pendidikan dan persekolahan di
Arqam 1975-85: Dasar perlaksanaan dan kesan di Sungai Penchala,
Wilayah Persekutuan. Latihan Ilmiah. Jabatan Sejarah, UKM,
Bangi.
~
Rasid Muhammad. 1993. Tamadun Isla , onsep. Pengaruh & Masa Depan.
Ipoh: Arena Ilmu Sdn. Bh .
Reese, W. L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion. New Jersey:
Humanities Press Inc.
Roff, William R. 1975. Nasionalisme Melayu. Kuala Lumpur: Universiti
Malaya.

158

Bibliografi

Roff, William R. (ed.). 1987. Islam and The Political Economy of Meaning.
London: Croom Helm.
Rose Ismail. 1995. Hudud In Mcilaysia. Kuala Lumpur: S. S Forum (M)
Bhd.
Rosnah Untol. 1990. Operasi Sabah Menentukan Kemenangan Islam. Kuala
Lumpur: Penerbitan Al Hikmah.
Rosnah U ntol. 1996. Operasi Merbok Misi Mengislamkan Indo-China. Kuala
Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Rothermund. Dietmar (ed.). 1975. Islam in Southern Asia: A Survey of
Current Research. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
Rush, Gary B. & Serge Denisoff. 1971. Social and Political Movements.
New York: Meredith Corporation.
Rusmiati Harun. 1995. Falsafah Perkahwinan Dalam Islam. Kuala Lumpur:
Bahagian Hal EhwAI-Islam. Jabatan Perdana Menteri. Kuala
Lumpur.
/.
S. Abul A'Ala Maududi. 1976. The Mo.JJ*'foundations of The Islamic
Movement. Lahore: Islamic PU9Hcations Li~d.
S. Abul A'Ala Maududi. 1981. Ke Arah Sebua emerintahan Islam. Kuala
Lumpur: Pus taka Ilmu Raya Sdn
d.
-5. Abul Hassan Ali Nadwi. 1991. Riwayat & Perjuangan Maulana
Muhammad Ilyas Pengasas Gerakan Tabligh Sedunia. (Terjemahan Abu
Masyar). Dar AI-Alami Publications.
S.H. Alattas. 1988. Talqin Untuk UMNO. Kuala Lumpur: Al Suhaimi.
S.H. Alattas. 1989. Politik Serpihan. Kuala Lumpur: Al Suhaimi.
S.H. Alattas. 1989. Revolusi Istana dan Rakyat. Kuala Lumpur: AI-Suhaimi.
S.H. Alattas. 1989. Wanita, Takhta dan Kuasa. Kuala Lumpur: Al Suhaimi.
S.H. Alattas. 1992. Memo Kepada Perdana Menteri. Kuala Lumpur: Al
Suhaimi.
S.H. Alattas. 1995. Suratkhabar Lama. Kuala Lumpur: Jaharah Enter
prise.
S. Husin Ali. 1981. The Malays, Their Problems and Future. Kuala Lumpur:
Heinemann.
S. Husin Ali (ed.). 1984. Kaum, Kelas dan Pembangunan Malaysia. Kuala
Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia.
.
S. J6mo K. (ed.). 1993. Islamic Economic Alternatives. Petaling Jaya: Ikraq.
Saari Sungib. 1993. JIM 1991-1993 Membentuk Arah dan Haluan Perjuangan.
Kuala Lumpur: JIM.
Saari Sungib. 1993. JIM 1991-1993 Menentukan Agenda Pemikiran. Kuala
Lumpur: JIM.
Saari Sungib. 1994. Modul Program & Beberapa Model Pengisian Usrah.
Kuala Lumpur: JIM.

159

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Samarudin Rejab dan Nazri Abddulah. 1985. Panduan Menulis Tesis.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Shahnon Ahmad. 1988. Tok Guru. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti
Sdn. Bhd.
Shahnon Ahmad. 1991. Sutan Bi1ginda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Shahnon Ahmad. 1992. Ummi Dan Abang Syeikhul. Pulau Pinang:
Percetakan Yusran.
Shahnon Ahmad. 1997. Corat-coret Berkelongsong. Shah Alam: Penerbit
Fajar Bakti Sdn. Bhd.
.Shamsul Amri Baharuddin. 1984. fo.--reVival in the study of Islam in
Malaysia. Nusantar~. Bil. IV
Sharifah Zaleha Syed Hassan. 1985. From saints to bureaucrats: A
study of the development of Islam in the state of Kedah, Malay
sia. Tesis Ph.D. Cornell University.
Sharifah Zaleha Syed Hassan. 1989. Versions of eternal truth: Ulamak
and religious dissenters in a Malay society. Contributions of South
east Asian' Ethnography. 8.
SharifZaleha Syed Hassan. 1993. Islamic resurgents in Malaysia:
~e arguments of non-governmental and governmental organi
. zation. Journal For Islamic Studies (Tylskrif Vir Islamkunde). 13.
Sharifah Zaleha Syed Hassan. 1994. Kreativiti keagamaan dan ligitimasi:
Kisah AI-Arqam. Kertas kerja di Seminar Fakulti Sains
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, UKM, Bangi. 22 September.
Sharitah-Zaleha Syed Hassan. 1995. Beyond Orthodoxy: ReligiOUS
/~eform and problems of legitimacy in Malaysia. Kertas kerja di
Seminar Social Development. ASEAN Inter University, Cebu,
Filip ina. 28-30 November.
Sharifah Zaleha Syed Hassan. 1995. The revival of Islam in post
independe Malaysia: A case study of AI-Arqam movement. Kertas
kerja di The First Euroseas Conference. Leiden. 29 Jun-l Julai
Sharifah Zaleha Syed Hassan. 1997. Memahami kebangkitan semula
Islam: Kajian kes tentang AI-Arqam. Kertas kerja di Seminar
Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, UKM, Bangi. 2
Januari.
Shoutul Arqam. 1987. Bahaya Syiah . Kuala Lumpur: Penerangan Arqam.
Shoutul Arqam. 1991. Perang Salib Di Teluk Parsi Saddam Bela Islam.
Kuala Lumpur: Penerbitan Hikmah.
Shuib Sulaiman. 1993. Ekonomi: Komersial AI-Arqam: Menangani
Pembangunan ekonomi masa kini. Kertas kerja di Seminar
Pembangunan Ekonomi. Anjuran Usrah Pusat Pengajian Tinggi
AI-Arqam Selangor. Hotel Merlin. Subang. 12 Disember

160

Bibliografi
\

Siddit(Fadil. 1987. Gerakan Islam: Prinsip dan cabaran. Kertas kerja


di Seminar Pemikiran Islam. Universiti Malaya. Kuala Lumpur. 9
& 10 November.
Siddiq Fadil. 1989. Mengangkat Mertabat Umat. Kuala Lumpur: Dewan
Pustaka Islam.
idi G alba dan Zainab Ismail. 1995. Dakwah Islamiah Malaysia Masa
Kini. Bangi: Penerbit UKM.
mith, !)enald Eugene (ed.). 1974. Religion: Politics and Social Change
~The Third World. New York: The Free Press.
Stoddard, Philip H. (ed.). 1981. Change and The Muslim World. New
York: Syracus University Press.
Suhaimi Said. 1984. Orang Melayu Di Sisi Perlembagaan. Temerloh:
Penerbitan Ujud.
Sundram, Jomo K & A. S. Cheek. 1988. The politics of Malaysia's Is
lam. Revivalism Third World Quaterly (Summer).
Suri~Bitsuwan. 1985. Islam and Malays Nationalism: A Case Study of The
. Malay-Muslims Of Southern Thailand. Thai Khadi Research Insti
tute. Tarrunasat University.
Syed Muharrunad Naquib AI-Alttas. 1976. Islam: The Concept of Reli
gion and The Foundation of Ethnic & Morality. Kuala Lumpur. ABIM.
Syed Muhammad Naquib AI-Alttas. 1990. Islam [)alam Sejarah dan
Kebudayaan Melayu. Petaling Jaya: ABIM.
Syed Muhammad Naquib AI-Alttas. 1991. The Concept of Education In
Islam. Kuala Lumpur: International Institute Of Thought and Civi
lization.
Tajul Ariffin. 1986. Antara Cemas & Harapan. Petaling Jaya. Penerbitan
Al Munir.
Tajul Ariffin. 1985. Purdah Oh Purdah. Petaling Jaya: Penerbitan Al
Munir.
Tajul Ariffin. 1986. Ajaran Tarikat Tercabar. Petaling Jaya: Penerbitan
Al Munir.
Tajul Ariffin. 1992. The Chinese: An Islamic Perspective. Kuala Lumpur:
Karya Suarasa.
Tajul Ariffin. (ed.). 1986. Pada Hemah & Pandangan Ustaz Hj. Ashaari

Muhammad Jilid Pertama. Pahang: Penerangan AI-Arqam.

Taufik Abdullah & Sharon Siddique (ed.). 1986. Islam and Society in

Southeast Asia. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.


Taufik Abdullah (ed.). 1974. Islam Di Indonesia. Jakarta: Tintamas.
Toch, Hans. 1~66. The Social Psychology Of Social Movements. London:
Methren & Co. Ltd.

161

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Tyrner, Ronny Edwin. 1969. Religiuos movements of social change:


Collective enterprises for the establishment of a new order of
life. Tesis Ph.D. University of New York. Buffalo.
Unit ~eriyelidikan AI-Arqam (ed.). 1989. AI-Arqam Dalam Media
./-1tntarabangsa. Kuala Lumpur: Penerangan AI-Arqam.
Wan Abdul Kadir Yusoff dan Zainal Abidin Borhan (ed.). 1985. Ideologi
Dan Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian
Melayu Universiti Malaya.
.
Wan Nik Yusof. 1983. Memahami Rampai Kebudayaan Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Yasushi KosugL 1993. The future of Islamic revivalist movements and

democracy. Japan Review of International Affairs. Vol. 7. No.2.

Yusof Harun. 1988. Anak Bulan Di Kota London. Kuala Lumpur: Yayasan

Cerakbakti Kebangsaan.
Zainah Anwar. 1990. Kebangkitan Islam Di Kalangan Pelajar. Petaling
Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd.
Zaini Hamzah. 1989. Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk: Suatu Kajian
Kes Di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
Zainun Abd. Latif. 1990. Pergerakan-pergerakan pelajar Islam di
Universiti: Satu kajian kes. Latihan Ilmiah. Bahagian Antropologi/
Sosiologi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, USM, Pulau
Pinang.
Zakaria & Mah)J1ood Daud Ali serta Ahmad Zaki Ibrahim. 1987.
Muhammad Abdul Wahab dan pengarulmya kepada Dunia Is
lam dalam bidang akidah dan politik. Kertas kerja di Seminar
Pemikiran Islam. Universiti Malaya. Kuala Lumpur. 9 & 10 No
vember
Zald, Mayer N. & Jolm D. Mc Carthy (ed.). 1979. The Dynamic of Social
Movements. Massachusetts: Winthrop Publishers Inc.
Zam. 1994. Yang Terbaik Daripada Awang Selamat Koleksi Pilihan 1987
1992. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Bhd.
Zurina BasriI995/96. Darul Arqam: Kegiatan ekonomi sebelum dan
selepas pembubaran gerakannya oleh Kerajaan. Latihan Ilmiah.
Jabatan Sejarah, UKM, BangL

c;:7

Majalah
A Malaysian NCO response to the banding of Arqam. Reflections.
Oktober 1994.
Abdul Hayei Abdul Shukor. Beberapa cabaran terhadap dakwah
Islamiah di Malaysia. Sinaran Islam. Bil. 3/95. Tahun 15.
Abu HarirL Asaari tertangkap kering. Ummah. Oktober 1994.
\

162

Bibliografi

/'

Ajaran sesat. Dakwah. Mac 1995.

Ajaran sesat mengesan 'lorong penyelesaian'. Massa. 4-10 Januari 1997.

Akidah Arqam. NU dan Pusat Islam. Dunia Islam. Oktober 1994.


AI-Arqam agama dan dunia sama selari. Jelita. Jun 1991.
AI-Arqam banned. Aliran Montly. 14(7): 1994.
AI-Arqam controversy. The Muslim Reader. Julai-September 1994.
AI-Arqam mengapa diharamkan. AI-Islam. September 1994.
AI-Arqam setelah sang imam bertaubat. Gatra. 19 November 1994.
Allah's bounty, AI-Arqam sec draws strength from business empire.
Far Eastern Economic Review. 1 September 1994.
Al-Mukminah. Januari 1987; Februari 1987. Mac 1987; April 1987; Mei
1987; Jun 1987; Julai; 1987; Ogos 1987; September 1987; Oktober
1987; November 1987; Disember 1987; Januari 1988.
Al-Munir. Januari 1987; Februari 1987; Mac 1987; April 1987; Mei 1987;
Jun 1987; Julai 1987; Ogos; 1987; September 1987; Oktober 1987;
November 1997; Disember 1987; Januari 1988; Februari 1988; Mac
1988; April 1988; Mei 1988; Jun 1988; Julai 1988; Ogos 1988; Sep
tember 1988; Oktober 1988; November 1988; Disember 1988.
Al-Qiadah. Januari 1989; Februari 1989; Mac 1989; April 1989; Mei 1989;
Jun 1989; Julai 1989; Ogos 1989; September 1989; Oktober 1989;
November 1989; Disember 1989; Januari 1991;-April 1991; Sep
tember 1991; Oktober 1991.
An-Nasihah. Januari 1989; Februari 1989; Mac 1989; April 1989; Mei
1989; Jun 1989; Julai 1989; Ogos 1989; September 1989; Oktober
1989; November 1989; Disember 1989; Januari 1990; Februari 1990;
Mac 1990; April 1990; Mei 1990; Jun 1990; Julai 1990; Ogos 1990;
September 1990; Oktober 1990; November 1990; Disember 1990;
Oktober 1991.
Ann Wan Seng. Arqam Vs Pusat Islam. Dunia Islam. Ogos 1994.
Ann Wan Seng & Tarmizi Mohd. Jam. Ashaari dan Rufaqa' Corpora
tion taikun baru selepas 7 tahun Arqam diharam. Geletek. Jun
2001.
Ann Wan Seng. Barakah Abuya di bumi Filipina. Terkini Khas Sempena
Era Kasih Sayang. April 1994.
Arqam: Pendirian PAS mengabui mata rakyat. Nusantara. Oktober
1994.
Arqam wawancara Arqam. Dunia Islam. Ogos 1993.
Ashaari bakal PM Malaysia. Dunia Islam. Ogos 1994.
Ashaari tidak mempunyai pilihan lain. Nusantara. September 1994.
Ashaari Muhammad akui Darul Arqam sesat. Panji Masyarakat. 1-10
November 1f94.

163

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Ashaari suka hidup mewah. Panji Masyarakat. No. 809.1 11-12 Novem
ber 1994.
As Suhaimi sang Imam Mahadi? Media Dakwah. September 1994.
Aurad Muhammadiah: Di antara penyelewengaIUlya. AI-Islam. Sep
tember 1994.
Ayu. Januari 1996; Mac 1996; April 1996; Mei 1996.
Azhari Ibrahim. Sejarah kemunculan ajaran sesat di Malaysia. AI-Is
lam. Januari 1997.
Azura dalam sandiwara Arqam. AI-Islam. Ogos 1996.
Azyumardi Azra. Terlalu banyak campurtangan politik. Dunia Islam.
Oktober 1994.
Bekas anggota-anggota Al-Arqam pulih ekonomi. Nusantara. Februari
1996.
Berpurdah, tapi pelacur berjubah, serban & janggut. .. sesat. Ummah.
September 1994.
Bila Darul Arqam tidak dilarang. Panji Masyarakat . 21-30 Ogos 1994.
Bila orang berjubah menjilat penguasa. Ummah. Julai 1994.
Cult of the 'Father' Malaysia: Is Al-Arqam a threat to Islam. Newsweek.
19 September 1994.
Dakwah. Ogos 1996.
Darul Arqam, dibiarkan atau dilarang. Panji Masyarakat. 21-30 Ogos
1994.
Darul Arqam: Hadisionalisme vs reformisme. Forum Keadilan . 1 Sep
tember 1994.
Darul Arqam: Its origin and growth. Aliran Monthly. 14(8). 1994.
Dato' Asri. Islam, Melayu & parokialisme. Dewan Budaya. September
1991.
Di balik larangan politik Al-Arqam. Forum Keadilan. 1 September 1994.
Dialog Ashaari dengan 'Rasulullah'. Media Dakwah. September 1994.
Does politics surround the current controversy. Aliran Monthly. 14(8).
1994.
Dol Keropok. Oh Abuya kenapalah degil sangat. Nusantara. Septem
ber 1994.
Ekonomi Arqam tidak sesat. Dunia Islam. September 1994.
Faridah M. Sani. Benarkah dimadu manis bagi wanita-Wanita Arqam.
AI-Islam. Disember 1991.
Faridah M. Sani. Mungkinkah Syiah terkeluar daripada Islam? Al
Islam. April 1993.
From motorbike to Messiah The Al-Arqam issue needs to be cleared.
Impact International. Ogos 1994.
Generasi. Oktober 1991.
Gerakan imamah. Dunia Islam. September 1994.

164

Bibliografi

Grand Design Yahudi. Dunia Islam. Bil. 52. Oktober 1994.


Growth of Al-Arqam Since The Late-1980s. Aliran Monthly. 14(8).
1994.
H. Anwar Haryono SH. Dengan saya, sikapnya tak berubah. Panji
Masyarakat. 1-10 Ogos 1994.
Hasmayuddin Mohd. Hashim. Masa depan gerakan siswa penuh
dengan cabaran. Suara Persatuan Ulama Malaysia. Oktober 1996.
I have the people's heart. Asiaweek. 20 Julai 1994.
Ibnu Idris. Pertelagahan memahami wajyu problem ummah. Al
Mustaqim. Julai 1995.
Imam. Oktober 1989; November 1989; Disember 1989; Februari 1990;
Mac 1990.
Imam Mahdi isu kontroversi yang merosakkan perjuangan Islam.
Tamadun. Ogos 1994.
Imam Mahdi yang pernah dieksploitasikan dalam sejarah. Tamadun.
Ogos 1994.
Imam & Islam jalan penyelesaian masalah ummah. Imam. Tahun 1.
Disember 1989.
lnilah jalan yang kupilih rupanya aku rebah dalam kealpaanku. Nona.
15-30 April 1995.
Islam dekat menuju Allah. Dunia Islam. Oktober 1994.
Jangan lihat Islam dari satu sudut: Visi dakwah mesti jelas. Ad Dakwah.
Mei 1992.
/'
Jemaah Tabligh: Sikap dan pemikiran orang Melayu. Ad Dakwah. Mei
1992.
KH Hassan Basri. Sebagai menteri agama, ia menguasai. Panji
Masyarakat. 1-10 Ogos 1994.
Kita mesti 'tabatun' dulu, agar tak menular ke mana-mana. Sinar. 1
Ogos 1994.
M.A.R. Koya. Only Muslim will understand ban on Al-Arqam.
- Muslimedia International. 1-15 Oktober 1994.
Madinahnya Darul Arqam. Sinar. 1 Ogos 1994.
Masalah Arqam dan ulama bermasalah. Media Dakwah. September 1994.
Melarang demi solidaritas. Forum Keadilan. 1 September 1994.
Melarang jemaah berjubah dan bercadar. Forum Keadilan. 18 Ogos 1994.
Menelusur jalan Imam Mahdi. Forum Keadilan. 1 September 1994.
Mereka yang dipaksa menyerah. Sinar. 1 Ogos 1994.
Mesti ada satu negara contoh. Sinar. 1 Ogos 1994.
Mohd. Hashim Jamaludin. Jami'yah pertubuhan dakwah paling tua.
AI-Islam. Oktober 1995.
Mohd. Salleh Hj. Abu Bakar. Bagaimana nasib masa depan Muslimat
Al-Arqam. AI-Islam. Disember 1991.

165

--

.. ,

Al-Arqam di Sebalik Tabir

Mohd. Sayuti Omar. Kebangkitan semula Arqam: Di mana silapnya.


Massa. 15-21 Jun 1996.
Mohd. Zabidi. Pengakuan Asaari secara terbuka ramai yang terkejut.
Semasa . November 1994.
Muhammad Asri Yusoff. Penyelewengan aqidah dan ajaran sesat:
Pencetusnya berpenyakit otak. Al-Mustaqim. Ogos 1995.
Muhamad Naim. Bagaimana Ashaari tubuh Darul Arqam. 6e.letek. Jun
200l.
Muhammad 'Uthman El-Muhammady. Fahaman sesat moden. Dewan
Islam. Mei/Jun 1994.
Mustafa Suhaimi. Syiah mencabar akidah umat Islam. Al-Islam. April
1993.
Mustafa Suhaimi. Pemerintahan Islam di Malaysia menurut 'Imam At
Tamimi'. AI-Islam. Ogos 1994.
Nor Shamsinor Baharin. Imam Mahdi: Rakyat Malaysia usah bermimpi.
Massa. 20 April 1996.
Nor Shamsinor Baharin. Amalan tarekat: Kejahilan punca
penyelewengan. Massa. 27 Julai-2 Ogos 1996.
Nor Shamsinor Baharin. Golongan intelektual sasaran gerakan Ajaran
Sesat. Massa. 23-29 November 1996.
Noriz~ Sharif. Isu Jemaah Tabligh: Ibarat menarik rambut dalam
tepung. Ad Dakwah. Mei 1992.
Norlis Salusi. Bertahun Dwen dalam belenggu Al-Arqam kini lebih
bebas & selamat. Keluarga. Januari 1995.
O.K!. Disember 1995;Januari 1996. Mac 1996; April 1996; Jun 1996.
Pahrol Muhammad Juoi. Syarat untuk jadi empayar. Amal. November
1992.
Patah tumbuh Darul Arqam. Sinar. 1 Ogos 1994.
Pelanggar aturan penyebaran beragama, akan ditindak. Panji
Masyarakat. 1-10 Ogos 1994.
Pemimpin Arqam nasihatkan isteri 'cerai suami'. Nona. 15-30 Oktober
1995.
Pemuda Bani Tamim siapakah dia. Tamadun. Ogos 1994.
Pendewaan seks dalam Al-Arqam. AI-Islam. November 1994.
Pengakuan Ashaari Muhammad kepada Pusat Islam. Dakwah. Ogos
1994.
Pengakuan Ashaari Muhammad menyelewengkan Islam. Panji
Masyarakat. 11-20 November 1994.
Pengakuan isteri Jemaah Al-Arqam: Hidup seperti dalam neraka. Nona.
15-30 September 1994.
Pengikut-p~ngikut bekas pertubuhan Darul Arqam sambut Syawal
penuh bermakna. Nona. Mac 1995.

166

Bibliografi

Penulis Khas. Ashaari diseru kembali ke pangkal jalan. Dakwah. Ogos


1994.
Putera Prihatin. Arqam selepas tujuh tahun diharamkan!. Geletek. Jun
200l.
Penyelesaian terhadap isu Arqam perlukan peranan kumpulan
berkecuali. Massa. 15-21 Jun 1996.
Penyelewengan Akidah: AI-Quran diperalatkan. Massa. 29 Jun-5 Julai
1996.
Perhambaan seks dalam AI-Arqam. AI-Islam. November1994.
Pilihan jalan menuju Allah. Forum Keadilan . 1 September 1994.
Pre-emptive strike Malaysia's ban on AI-Arqam upholds an impor
tant principle. Asiaweek. 12 Oktober 1994.
Putera AI'-Aishah. AI-Arqam dakwah vs konlik aqidah. Muslimah.
Ogos/September 1994.
Rahim/ AI-Arqam sama-sama bermasalah. Semasa. 15 September 1994.
Resolusi Seminar pemurnian aqidah dan penghayatan Islam. Berita.
6/1994.
Rodney Tasker. Premier vs preacher. Far Eastern Economic Review. 15
September. 1994.
Said al-Mehdi. Imam Mahdi kian bertambah. Ad Dakwah. Disember
1991.
Salleh Bakar. Isu pengharapan AI-Arqam siapa rugi? Semasa. 15
Oktober 1994.
Salleh Bakar. Darul Arqam mampukah Pusat Islam memperbetulkan.
Semasa. 15 Oktober 1994.
'-
Salleh Buang. The Arqamcontroversy. Malaysian Law News. Ogos 1994.
Saya membela Darul Arqam. Sinar. 1 Ogos 1994.
Saya tahu rahsia Ashaari. Menara. September 1994.
Saya tidak lari dari ISA. Majalah Ekslusif. 18 November 1989.
Secara oriental, menganggu. Sinar. 1 Ogos 1994.
Sect leader sees political paranoia as base for harresment. Aliran
Monthly. 14(8). 1994.
Sekali lagi: Arqam. Media Dakwah. September 1994.
Sekilas riwayat Rois Darul Arqam. Panji Masyarakat. November 1994.
Sekularisma bertentangan dengan akidah Islam. Suara Persatuan Ulama
Malaysia. Januari 1997.
Shafie Nor. Bukan mudah menghapuskan infrastruktur AI-Arqam.
Nusantara. November 1994.
Shafie Nor. Marilah kita ke pangkal jalan-Ashaari. Nusantara. Disember
1994.
Siapa sesat tok guru, Abuya, AI-Mahdi. Dunia Islam. Mei 1996.
Sijil bukan ukuran jaya. Jelita. Jun 1991.

167

AI-Arqam di Sebalik Tabir

Soal Darul Arqam: Kita Dimanipulasi. Tokoh Gerakan Sempalan. Panji


Masyarakat. 1-10 Ogos 1994.
Soal Ulama NU Dan Muhammadiyah: Cari restu kyai, tidak percaya
diri. Panji Masyarakat . 1-10 Ogos 1994.
Sosok yang multi-dimensional. Panji Masyarakat . 1-10 Ogos 1994.
Suara Persatuan Ulama Malaysia. Bil. 01/46. November 1996.
Sungai Penchala tenang, tiada buaya. Ummah . November 1994.
Syahrul Azim. Pertikaian ten tang Imam Mahdi: Tidak wajib diimani.
Dunia Islam . Mei 1993.
Syiah Musyrik. Al-Mustaqim. Oktober 1995.
Tak sekadar akidah. Sinar. lOgos 1994.
Taktik Arqam salahkan Pusat Islam. Dakwah. Julai 1996.
Tamat juga riwayat Arqam. Panji Masyarakat. 21-30 Ogos 1994.
Target: Al-Arqam Kuala Lumpur cracks dowm on an Islamic sect.
Asiaweek. 20 Julai 1994.
Tatih. Disember 1995; Januari 1996; Mac 1996; April 1996; Mei 1996;
Jun 1996.
Tg. Lokman Tuan Yakob. Generasi mana menolak hadith? Anti hadith
lebl1t bahaya dari Al-Arqam. Dakwah. Mac 1995.
The Arqam worldwiew and its approach to development. Aliran
Monthly. 14(8). 1994.
U. N Muhammad. Giliran Tabligh Diganyang. Peristiwa. April 1992.
Violations of human rigths surrounding the Al-Arqam affair. Reflec
tions. Oktober 1994.
Virtual reality horoscope Ashaari Muhd. b. Okto. 30. 1937. Asiaweek.
24 Ogos 1994.
W. Mohd. Azam Mohd. Amin. Syiah & ajaran sesat di Malaysia.
Dakwah. Mei 1996.
Walsh. James. A ban against the 'Messiah'. Time. 22 Ogos 1994.
Wan Said Al-Mehdi. Hapuskan imp ian karut Arqam. Dakwah. Ogos
1994.
Wanita Arqam dieksploitasi. AI-Islam. Disember 1991.
Zukkiflee Bakar. Antara Hamid dan Asaari. Siapa yang tidak ikhlas.
Massa. 22-29 Jun 1996.
Zulkifli Salleh. Hijau Terus Lestari. Dewan Masyarakat. Julai 1996.

Buletin dan Risalah


Al-Arqam International News. Bil. 10. Al-Arqam International Rela
tion. Darul Arqam Malaysia. Kuala Lumpur. 15 Julai 1990.
Al-Makmur. Kasih Sayang Sumber Kedamaian SEjagat.

. 168

Bibliografi

AI-Hidayah. Bil. 02/92-93. Disember 92.


AI-Arqam
St.
An-Nida'. (Risalah Bulanan). Bil. 02/90
Arqamnomics Sempena Tahun Pembangunan Ekonomi AI-Arqam
1993. Bil.
As-Sibghah. Bil. 2. Tahun 2. Nov /Dis 92. Terbitan AI-Arqam United
Kingdom.
England.
1992.
Bil. 7.

As Siddiq. Bil. 1
Bil. 6/92.
Penerangan
Madinah AI-Arqam Syaidina Abu Bakar.
RllTpfin Berita
Bit. 1/94; Bil. 2/94; Bit.
Media. Kuala Lumpur.
A
A
to
The
Perkhidmatan Penerangan AI-Arqam. Kuala
Darul Arqam dan
Bam Islam. Syukbah
4.
Wilayah
Darul Arqam In The Era of Islamic Revival. AI-Arqam Information
vice.
1990.
Dunia Bam Islam. Perutusan Dari Ustaz
Muhammad. .J.<..:'J.<..UI
31
1991.
Ekonominda.
Tahun Pembangunan Ekonomi AI-Arqam 1993.
Bil. 1/93.
Minda. Bit. 1/94. Terbitan Pusat Minda Abuya.
LrUtUlU,1 Minda. SHat
Dijanjikan.
Pusat
Abuya. Ipoh.
Hawari.
Sumber Daya. Bit. 1. Tahun 1993.
Hikmah. Bil. 6.
1. Siapa Pemuda Bani Tamim. Terbitarl Jemaah
Pengajian AI-Arqam Jordan. April 1993.
ISA, Human
& Al-Arqam.
Rakyat Malaysia
(SUARAM).
Al-Arqam-Pusat
Siri 16.
Terbitan Majlis Syuyukh AI-Arqam.
Lumpur. 11 Julai 1994.
Isu Al-Arqam & Pusat Islam/pM.
Jawapan Dan
1
2 vane: dikeluarkan oleh MajIis Syuyukh.
Salam Aidilfitri. Melahirkan Kecintaan Pada
Pemuda Bani Tamim. Yayasan AI-Arqam. Terengganu.
Perutusan
Tahun Baru Hijrah
Suyukh AI18 Jun 1994.
Kuala
Shoutul Wilayah. Keluaran Perdana 1993. Kebenaran Kunci
AI-Arqam Wilayah

169
~

AI-Argam di Sebalik Tabir

Tingkatkan Prestasi Dalam Jemaah Rasa Bersama dan Kerjasama. Bil. 3/92.

Cita-Cita Pemimpin Dorong Jadi Empayar. Bil. 4/92.

Thoifah Sebenar. Bil. 7/92.

Pakaian Seorang Pemimpin. Bil. 8/92.

Siri 6. Pejabat Pentadbiran Jabatan Syeikhul Arqam. Kuala Lumpur.

Keluarga Besar Bani Tamim. Bil. 2/93.

Abuya Dalam Kepimpinan. Bil. 4/93.

Jalan Keluar Dari Riba. Bil. 4/93.

Bil. 5/93; Bil. 8/93; Bil. 1/94; Bil. 2/94. Bahagian Penerbitan Media

AI-Arqam. Kuala Lumpur.


Minda Penyelamat Ummah. Bil. 6/93.
Bil. 7/93. Bahagian Pengeluaran Minda Syeikhul Arqam. Kuala
Lumpur.
Hak Asasi: Korban Atau Pertahankan/. Penerbitan Hikmah. 1994.
Suara Masjid Negara. Bil. 28. tahun 19. Terbitan Masjid Negara. Bahagian
Hal EhwAI-Islam (BAHEIS). JPM. 12 Ogos 1994.
Suara Timur (BUletin Rasmi AI-Arqam Selangor). Bil. 2/93; Bil. 4/93.
Suyukh Penerangan AI-Arqam Negeri Selangor. 1993.
The Mind of Ustaz Ashaari Muhammad. Jiwa Sufi Memperkuatkan Jemaah.
Bahagian Berita & Hal EhwAI-Islam. Syukbah Penerangan AI
Arqam. Kuala Lumpur. April 1992.
The Mind ofUstaz Ashaari Muhammad. Simpang PemisahAntara Kebangkitan
Islam Yang Memuncakdan Perjuangan Yang Merosot. Bahagian Berita
dan hal EhwAI-Islam Semasa. Syukbah Penerangan AI-Arqam.
Kuala Lumpur. April 1992.
Ustaz Ashaari Muhammad His Mind & Struggle. AI-Arqam Department
of Information. Kuala Lumpur. Jun 1992.
The New World of Islam. Perkhidmatan Penerangan AI-Arqam. Kuala
Lumpur. 1992.

Akhbar
Mingguan Islam. Tahun 1987.

AI-Arqam (Edisi Rumi). Tahun 1987 dan 1988; (Edisi Inggeris). Tahun

1987.
Bacaria. Tahun 1986. 1987 dan 1988.
Mingguan Kota. Tahun 1988 dan 1990.
Watan. Tahun 1989. 1990. 1991. 1994. 1995, 1996 dan 1997.
Mingguan Waktu . Tahun 1991.
Utusan Malaysia. Tahun 1991. 1994. 1995. 1996 dan 1997.
Mingguan Malaysia. Tahun 1991. 1994. 1995. 1996 dan 1997.
Harakah. Tahun 1991. 994 dan 1996.
170

Bibliografi

Star. Tahun 1992. 1994. 1995 dan 1996.

Berita Harian. Tahun 1992. 1994. 1995 dan 1996.

Berita Minggu. Tahun 1992. 1994. 1995 dan 1996.

The Nation. Tahun 1994.

Bangkok Post. Tahun 1994.

Nanyang Shang Pao. Tahun 1994.

The Malay Mail. Tahun 1994.

Mingguan Tempo. Tahun t"994. 1995 dan 1996~

The Sun. Tahun 1994. 1995. 1996 dan 1997.

Mingguan Politik. Tahun 1994.

The New Straits Times. 1994.

Utusan Borneo. Tahun 1994.

Warta Perdana. Tahun 1994.

Sin Chew fit Poh. Tahun i994.

Tras Pembangunan. Tahun 1996.

171