Anda di halaman 1dari 19

36. Kako se definira brzina estice u vektorskom obliku kod krivocrtnog gibanja estice?

Brzina je estice vremenska derivacija radijvektora poloaja etice

r
r (t ) tj.:

r
r
r dr r&
v
r bez obzira u kom se koordinatnom sustavu opisuje r (t ) .
dt

37. Kako se definira ubrzanje estice u vektorskom obliku kod krivocrtnog gibanja estice?

r
v (t ) tj.:
r
r
r
r dv &
r
a
r&bez obzira u kom se koordinatnom sustavu opisuje v (t ) odnosno r (t ) .
dt

Ubrzanje je estice vremenska derivacija vektora brzine etice

38. Kako je poloen pravac vektora brzine kod krivocrtnog gibanja estice?
Pravac je vektora brzine estice uvijek poloen na pravac tangente na putanju estice u trenutnom poloaju.
z

a
A

putanja

r
z(t)

v
tangenta
na
putanju

j
x(t)

y(t)

39. Kako je poloen pravac vektora ubrzanja kod krivocrtnog gibanja estice?
Orijentacija je vektora ubrzanja estice uvijek k konkavnoj strani putanje estice u trenutnom poloaju.
Za konkavnu se stranu putanje uzima ona strana na kojoj se nalazi centar (sredite) zakrivljenosti putanje.

O1

sredite
zakrivljenosti
putanja

i
y(t)

r
z(t)

j
x(t)

40. Ako se putanja estice moe nazvati i hodograf vektora poloaja estice, kako nastaje hodograf
brzina?
Hodografom se brzina naziva krivulja koju bi opisivao vrak vektora brzine kada bi se za svaki poloaj estice
odredio ovaj vektor, a zatim postavio u ishodite koordinatnog sustava.

putanja

hodograf
brzina

z(t)

x(t)

v (t )

y(t)

41. to je to velocida?
Velocidom se naziva krivulja koju bi opisivao vrak vektora brzine kada bi se za svaki poloaj estice odredio
ovaj vektor i postavio u toku putanje.
z

vA
B

vB

velocida
putanja

A
O

42. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u Descartesovom koordinatnom sustavu kod
krivocrtnog gibanja estice?
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije i predstavljaju funkcionalne ovisnosti veliine projekcije
vektora poloaja toke na koordinatne osi. Tako je:

x x t ,

y y t ,

z z t .

Vektor poloaja estice A:

r
r
r
r
r x t i y t j z t k .

Jednadba je putanje:

x x z i y y z

ili

f1 ( x, y , z ) 0 i f 2 ( x, y, z ) 0 .
z

putanja

i
y(t)

z(t)

v
tangenta
na
putanju

j
x(t)
A

43. Koje su komponente vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog
gibanja estice?
Brzina je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednaka zbroju njezinih komponenti u smjeru
koordinatnih osi:

r
r
r
r
r
r
r
r dr r&
v
r x& t i y& t j z& t k vx i v y j vz k .
dt

44. Koliki je iznos vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja
estice?
Iznos je vektora brzine jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

v vx2 v y2 vz2 .
45. Koje su komponente vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog
gibanja estice?
Ubrzanje je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednako zbroju njezinih komponenti u smjeru

r
r
r
r
r
r
r
r dv &
r
r& &
x& t i &
y& t j &
z& t k ax i a y j az k .
koordinatnih osi: a
dt

46. Koliki je iznos vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja
estice?
Iznos vektora ubrzanja jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

a ax2 a y2 az2 .
47. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u Descartesovom
koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja estice?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja se odreuje iz skalarnog produkta vektora brzine i ubrzanja:
r r
a v av cos ,

r r
ax vx a y v y az vz
a v
cos

.
av
ax2 a 2y az2 vx2 v 2y vz2
z

putanja

y(t)

v
tangenta
na
putanju

z(t)

x(t)

48. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u Descartesovom koordinatnom sustavu kod
krivocrtnog gibanja estice u ravnini?
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije i predstavljaju funkcionalne ovisnosti veliine projekcije
vektora poloaja toke na koordinatne osi. Tako je:

x x t ,

y y t .

Vektor poloaja estice A:


Jednadba je putanje:

r
r
r
r x t i y t j .

y y x
ili

f ( x, y ) 0 .

a
y

x(t)

v
A

putanja

y(t)

49. Koje su komponente vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog
gibanja estice u ravnini?
Brzina je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednaka zbroju njezinih komponenti u smjeru
koordinatnih osi:

r
r
r
r
r
r dr r&
v
r x& t i y& t j vx i v y j .
dt

50. Koliki je iznos vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja
estice u ravnini?
Iznos je vektora brzine jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

v vx2 v y2 .
51. Koje su komponente vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog
gibanja estice u ravnini?
Ubrzanje je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednako zbroju njezinih komponenti u smjeru

r
r
r
r
r
r dv &
r
r& &
x& t i &
y& t j a x i a y j .
koordinatnih osi: a
dt

52. Koliki je iznos vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja
estice u ravnini?
Iznos vektora ubrzanja jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

a ax2 a y2 .
53. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u Descartesovom
koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja estice u ravnini?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja se odreuje iz skalarnog produkta vektora brzine i ubrzanja:
r r
a v av cos ,

r r
ax vx a y v y
a v
cos

.
av
ax2 a 2y vx2 v y2


a
y

x(t)

putanja

y(t)

54. Kako se odreuje polumjer zakrivljenosti putanje u Descartesovom koordinatnom sustavu kod
krivocrtnog gibanja estice u ravnini?
Polumjer zakrivljenosti putanje za gibanje estice u ravnini x,y u nekoj toki putanje, npr. u toki A:

1 y 2

y
O1
sredite
zakrivljenosti
u okoliu
y
toke A

3
2

dy
d2 y
i y
.
dx
dx 2

x(t)

putanja

, uz

y(t)

A2 poseban primjer krivocrtnog gibanja: kosi hitac


esti se giba u vertikalnoj ravnini u polju sile tee Zemlje tako da na nju djeluje ubrzanje sile tee. estica
ima poetnu brzinu v0 pod kutom prema vodoravnoj razini . Potrebno je odrediti jednadbe gibanja, jednadbu
putanje, maksimalni domet, visinu penjanja estice.
Potrebno je objasniti primjere kada je kut = 0, = 90, = -90.
Rjeenje:
a) kosi hitac
b) horizontalni hitac,
c) hitac u vis i slobodni pad.
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije:

x x t voxt vo cos ot ,

y y t vo yt a y t 2 vo sin ot 0,5 gt 2 .
Vektor poloaja estice A:

r
r
r
r x t i y t j .

Jednadba je putanje:
Domet:

y tan o x

0,5 gx 2
.
(vo cos o ) 2

vo2
sin 2 o .
g

Maksimalni domet

o 45 :

d max

vo2
.
g

Maksimalna visina leta:

vo2
sin 2 o .
2g

Brzina:

r
r
r
r
r
r dr r&
v
r x& t i y& t j vx i v y j ,
dt
r
r
r
v (vo cos o ) i (vo sin o gt ) j .

y
H

vo

v x (t ) i

v y (t ) j

v A (t )

d
2

Horizontalni hitac o

0 :

0,5gx 2
.
vo2

Domet d za visinu H:

y
O

vo

d vo

2H
.
g

x
H

Hitac uvis o
Slobodni pad

90 : y 0,5 gt 2 vo t .

o 90 :

y 0,5 gt 2 .

55. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u polarnom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog
gibanja estice?

r r t , t .
r
r
Vektor poloaja estice A: r r t er . Jednadba je putanje: r r .
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije:

er

putanja
x

56. Koje su komponente vektora brzine u polarnom koordinatnom sustavu?

r
r
r& der d r
r r& de
d r
r

e &e , e
Derivacije jedininih vektora: er

er &er .
dt
dt
dt
dt

r
r
de 1 d er
r
e , e 1
r
r
e de

r
r
er der

r
r
der 1 d er

er

r
er 1

r
r dr r& d r
r
r
r
r
&r r&e vr er v e .
r rer re
Brzina estice: v
dt
dt

er

putanja

57. Koliki je iznos vektora brzine u polarnom koordinatnom sustavu?


Iznos vektora brzine:

v vr2 v2 .

v e

er

vr er

58. Koje su komponente vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom sustavu?


Ubrzanje estice:

r
d r
r dv &
r d2 r
r
&r r&e ,
a
r& 2 rer re
dt
dt
dt
r
r
r&
r
r
r
&
&r re
&r r&
a&
re
&e r&
e r&e&
,
r
r
r& der d r
r r& de
d r
r
&
e

e
kako je: r

er &er

, e
dt
dt
dt
dt
slijedi:

r
r
r
r
r
& 2r&
a &
r& r&2 er r&
& e ar er a e .

r
a

er

putanja
x

59. Koliki je iznos vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom sustavu?


Iznos vektora ubrzanja: a ar2 a 2 .


a e
r
a

A
ar er

er

60. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom
sustavu?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

r r
ar vr a v
a v
r r
a v av cos cos

.
2
av
ar a2 vr2 v2

er

putanja

61. Kako se odreuje polumjer zakrivljenosti putanje u polarnom koordinatnom sustavu?


Polumjer zakrivljenosti putanje:

r r

3
2

dr
d2r

,
uz
i
.
2
2
d
2
d

r 2 r rr
2

er

putanja
x

62. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u cilindrinom koordinatnom sustavu kod
krivocrtnog gibanja estice?
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije:

t ,

t ,
z z t .

Vektor poloaja estice A:


Jednadba je putanje:
ili

r
r
r
r t e z t k .

z i z

f1 ( , , z ) 0 i f 2 ( , , z ) 0 .

a
A

putanja

z(t)

O
(t)
(t)

63. Koje su komponente vektora brzine u cilindrinom koordinatnom sustavu?


Brzina estice:

r
r
r dr r& d
r
v
r
t e z t k ,
dt
dt
r
r
r
r
r
r
r
v &e &e z&k v e v e vz k ,

64. Koliki je iznos vektora brzine u cilindrinom koordinatnom sustavu?


tj.

v v2 v2 vz2 .

65. Koje su komponente vektora ubrzanja u cilindrinom koordinatnom sustavu?


Ubrzanje estice:

r
r
r
d r
r dv &
r& d 2
r
r
a
r 2 t e z t k
&e &e z&k ,
dt
dt
rdt r
r
r
r
r
2 r
& & e &
& 2
&& e &
a &
z&k a e a e a z k .

66. Koliki je iznos vektora ubrzanja u cilindrinom koordinatnom sustavu?


Iznos vektora ubrzanja:

a a2 a2 az2 .

67. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u cilindrinom koordinatnom
sustavu?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

r r
a v a v az vz
a v
r r
.
cos

a v av cos
av
a 2 a2 az2 v2 v2 vz2
68. Kako se piu jednadbe gibanja estice u sfernom koordinatnom sustavu kod krivocrtnog gibanja
estice?

Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije:

r r t ,

t ,

t .
Vektor poloaja estice A:

er
e

A
r
r t

putanja
O

(t)

(t)

r
r
r r t er .

69. Koje su komponente vektora brzine u sfernom koordinatnom sustavu?


Brzina estice:

r
r dr r& d
r
v
r r t er ,
dt
dt
r
r
r
r
r
r
r
&
&
v rer r cos e r&e vr er v e v e .

70. Koliki je iznos vektora brzine u sfernom koordinatnom sustavu?


Iznos vektora brzine:

v vr2 v2 v2 .

71. Koje su komponente vektora ubrzanja u sfernom koordinatnom sustavu?


Ubrzanje estice:

r
d r
r dv &
r& d 2
r
r
r
&r r&cos e r&e .
a
r 2 r t er
re
dt
dt
dt
r
r
2
2
2
a &
r& r& cos r& er
r
&cos 2r
&&sin e
2r&
&cos r&
& r&2 sin cos er .
2r&
& r&

Iz gornjih je jednadbi vidljivo da je u primjeru


sustava.

= 0 oblik jednadbi isti kao i kod polarnog koordinatnog

72. Koliki je iznos vektora ubrzanja u sfernom koordinatnom sustavu?


Iznos vektora ubrzanja:

a ar2 a2 a2 .

73. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u sfernom koordinatnom
sustavu?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

r r
ar vr a v a v
a v
r r
a v av cos cos

.
av
ar2 a2 a2 vr2 v2 v2

74. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u prirodnom koordinatnom sustavu kod
krivocrtnog gibanja estice?
Osi prirodnog koordinatnog sustava (s ishoditem u trenutnom poloaju estice A) ine:
n glavna normala, uvijek usmjerena u centar zakrivljenosti putanje,
tangenta, smjer po volji, okomita na glavnu normalu i
b binormala, okomita na oskulatornu ravninu.
b

eb

putanja

en

Kako u oskulatornoj ravnini, koju odreuju polupravci (osi) n i , lee vektor brzine (na pravcu ) i vektor
ubrzanja (i centar C zakrivljenosti putanje), dovoljno je promatrati gibanje u oskulatornoj ravnini.
Ako se poloaj estice na putanji moe odrediti u svakom trenutku duljinom luka putanje s i polumjerom
zakrivljenosti putanje , mogu se za opisivanje gibanja koristiti prirodne komponente.
Od neke polazne toke na putanji mjeri se duljina luka s, tako da je pri gibanju luk s funkcija vremena.
Openito je i polumjer zakrivljenosti putanje (u trenutnom poloaju estice A) takoer funkcija vremena, tada
su polazne veliine za odreivanje elemenata gibanja:

s s t , duljina luka,

t , polumjer zakrivljenosti putanje.


s = s(t)

en
O


v a

an

putanja

oskulatorna
ravnina
C
n

75. Koje su komponente vektora brzine u prirodnom koordinatnom sustavu?


Vektor je brzine uvijek tangentan na putanju estice. Ovo znai da postoji samo jedna komponenta vektora
brzine i to tangencijalna.
Vektor brzine estice:

r
r
r
v ve s& t e .

76. Koliki je iznos vektora brzine u prirodnom koordinatnom sustavu?


Iznos brzine estice:

ds
s& t
dt

77. Koje su komponente vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom sustavu?


Ubrzanje estice:

r
r dv d 2
r
a
2 s t e
dt dt
r
r v2 r
r
a&
s& t e en a e

d
r
s& t e ,
dt
r
an en .

Komponente ubrzanja:

r r
a v av cos v a cos va ,
r r
a v
a
;
v
r r
a v av sin v a sin van ,
r r
av
an
.
v
78. Koliki je iznos vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom sustavu?

Iznos vektora ubrzanja:

a an2 a2 .
79. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom
sustavu?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

a
r r
a v av cos va cos .
a
80. Kako se odreuje polumjer zakrivljenosti putanje u prirodnom koordinatnom sustavu?
Polumjer zakrivljenosti putanje:

an

v2
v2
, uz an a 2 a2
.
an

81. Kako glase komponente vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom sustavu preko komponenti u
Descartesovom i polarnom koordinatnom sustavu te polumjer zakrivljenosti putanje?
Descartesov koord. sustav

Polarni koord. sustav

tangencijalna komponenta

tangencijalna komponenta

r r
a v ax vx a y v y
,
a

v
v

normalna komponenta

an

r r
av
v

normalna komponenta

a x v y a y vx

polumjer zakrivljenosti putanje

r r
a v ar vr a v
,

v
v

v
v
v
r r
av
an
ax v y a y vx ,
v

an

r r
av
v

ar v a vr
v

polumjer zakrivljenosti putanje

v2
v2
v3
r r
av
an
ar v a vr .
v

A2a primjer krivocrtnog gibanja u ravnini

Zadana je jednadba putanje gibanja estice

y 2 3 x 2 5 x 2 . Potrebno je odrediti brzinu i ubrzanja estice,

te polumjer zakrivljenosti putanje u toki A:


x = 1 m (y > 0) u kojoj je vx = 1,5 m/s i ay = -2,5 m/s2. Popratiti skicom!
Rjeenje:
a) Koordinate toke A,
b) brzina estice,
c) ubrzanje estice,
d) polumjer zakrivljenosti putanje,
e) tangencijalna i normalna komponenta ubrzanja,
f) popratna skica.
Koordinate toke A za x = 1 m:

y 2 3 x 2 5 x 2 4

y 4 2

y2 m.

A(1,2).
Brzina estice:

d 2
y 3x 2 5 x 2 ,
dt
2 yy& 6 xx& 5 xx&,
2 2 v y 6 11,5
51,5,
vy

1,5
0,375 m/s ,
4

v vx2 v y2 1,52 0,3752 1,546 m/s .

arctan

vy

vx
14, 04 .

arctan

0,375
0, 25 ,
1,5

Ubrzanje estice:

d2
y 2 3x 2 5 x 2 ,
2
dt
d
2 yy& 6 xx& 5 x& ,
dt
& 6 x&2 6 xx&
& 5&
2 y&2 2 yy&
x&,
2
ax 3, 78 m/s ,
a ax2 a y2 3, 782 2,52 4,53 m/s 2 .
ay

2,5
0, 66116 ,
ax
3, 78
33, 47 180 213, 47 .

arctan

arctan

Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

r r
ax vx a y v y
a v
cos

,
av
ax2 a 2y vx2 v y2

(3, 78) 1,5 ( 2,5) ( 0,375)

0, 67575 ,
4,53 1,546
132,51 .
cos

Polumjer zakrivljenosti putanje:

d 2
y 3x 2 5 x 2 ,
dx
2 yy 6 x 5 ,

6 x 5
0, 25 ,
2y

d2
y 2 3x 2 5 x 2 ,
2
dx
d
2
2 yy 6 x 5 2 y 2 yy 6 ,
dx
2
6 2 y
y
1,53125 .
2y
1 y 2

3
2

2
1 (0, 25)

1,53125

3
2

0, 715 m

Tangencijalna komponenta ubrzanja:

r r
a v ax vx a y v y
,

v
v
(3, 78) 1,5 ( 2,5) ( 0,375)

a
,
1,546
a 3, 06 m/s 2 .
a

Normalna komponenta ubrzanja:

an
an

r r
av

a x v y a y vx

v
v
(3, 78) ( 0,375) ( 2,5) 1,5

1,546

an 3,342 m/s 2 .
Dopunska provjera:

an

v 2 1,5462

3,342 m/s 2 .
0, 715
mjerilo za brzine: 1 m/s

y, m

mjerilo za ubrzanja: 1 m/s2

ax

= 213,5
A

= 14

C
1

ay

eliptina putanja

an
n

-5/6

x, m

82. Koji bi koordinatni sustav bio najpogodniji za opisivanje gibanja estice po krunici?
Najpogodniji koordinatni sustav za opisivanje krivocrtnog gibanja estice ija je putanja krunica ili dio krunog
luka je PRIRODNI koordinatni sustav.

Ovo je iz razloga jer je polumjer zakrivljenosti putanje konstantan dok se normala na putanju uvijek poklapa s
pravcem polumjera krunice

putanja
O

e
A

en
r an

s = s(t)

83. Kako se pie jednadba gibanja estice u prirodnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?

s s t , duljina luka,

r r t konst , polumjer zakrivljenosti putanje polumjer krunice.

putanja
O

e
A

en
r an

s = s(t)

84. Koje su komponente vektora brzine u prirodnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Vektor je brzine uvijek tangentan na putanju estice. Ovo znai da postoji samo jedna komponenta vektora
brzine i to tangencijalna.
Vektor je brzine estice:

r
r
r
v ve s& t e .

85. Koliki je iznos vektora brzine u prirodnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?
Iznos brzine estice:

ds
s& t
dt

86. Koje su komponente vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Ubrzanje je estice:

r
d
r dv d 2
r
r
a
2 s t e s& t e ,
dt dt
dt

r
r v2 r
r
r
a&
s& t e en a e an en .
r
Komponente su ubrzanja:

r r
a v av cos v a cos va ,
r r
a v
a
;
v
r r
a v av sin v a sin van ,
r r
av
an
.
v

Kako je polumjer zakrivljenosti putanje r konstantan vrijedi:

an

v 4
v2
2
2
2
kao i a a an a 2 .
r
r

87. Koliki je iznos vektora ubrzanja u prirodnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?
Iznos je vektora ubrzanja:

v 4
2
&
s&
(t ) .
2
r

a an2 a2

88. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u polarnom koordinatnom sustavu kod krunog
gibanja estice?
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije:

r
r
Vektor je poloaja estice A: r r t er .
Jednadba je putanje:

r r t konst , t .

r r konst .

r
a

putanja
O

v
r

r
r a r

r
er
(t)

s = s(t) = r (t)

89. Koje su komponente vektora brzine u polarnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Derivacije jedininih vektora iznose:

r
r de d r
r
r
e&r r
e &(t )e (t )e ,
dt
dt
r
d
e
d r
r
r
r

e&

er &er er .

dt
dt

r
r
de 1 d er
r
e , e 1
r
r
e de

r
r
er der

r
r
der 1 d er

er

r
er 1

Brzina je estice:

r
r dr r& d r
r
r
&r r&e ,
v
r rer re
dt
dt
r
r
r
r
v 0 er re v e .
90. Koliki je iznos vektora brzine u polarnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?

Iznos je vektora brzine:

v v r .

91. Koje su komponente vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Ubrzanje je estice:

r
d r
r dv &
r& d 2 r
r
&r r&e ,
a
r 2 rer re
dt
dt
dt
r
r
r&
r
r
r
&
&r re
&r r&
a&
re
&e r&
e r&e&
,
r
r
r&
r
r
r
a 0 e 0 e 0 e r e re& ,
r

kako je:

r
r& der d r
r
r
er

e &e e ,
dt
dt
r
d r
r de
r
r
e&

er &er er

dt
dt

slijedi:

r
r
r
r
r
a r 2 er r e ar er a e .
92. Koliki je iznos vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?

Iznos je vektora ubrzanja: a ar2 a 2 .

a e
r
a

A
ar er

er

93. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u polarnom koordinatnom
sustavu kod krunog gibanja estice?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja:

r r
ar vr a v
a v
r r
a v av cos cos

,
av
ar2 a2 vr2 v2

cos

a v

v ar2 a2

cos

r r
r

r r
2 2

4 2

94. Kako se piu jednadbe gibanja i putanje estice u Descartesovom koordinatnom sustavu kod
krunog gibanja estice?
Jednadbe gibanja estice A su skalarne funkcije i predstavljaju funkcionalne ovisnosti veliine projekcije
vektora poloaja toke na koordinatne osi. Tako je:

x x t r cos (t ) ,
y y t sin (t ) .

Vektor poloaja estice A:

r
r
r
r
r
r x t i y t j r cos (t ) i r sin (t ) j .

Jednadba je putanje:

y y x

ili

x2 y 2 r 2 ,
y r 2 x2 .

putanja

ax
r
j
O

r
vx

r
vy
r
ay
A
y

(t)

s = s(t) = r (t)

95. Koje su komponente vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Brzina je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednaka zbroju njezinih komponenti u smjeru
koordinatnih osi:

r
r
r
r dr r&
v
r x& t i y& t j ,
dt
r
r
r&
r r sin (t ) &i r cos (t ) &j ,
r
r
r
v vx i v y j .

96. Koliki je iznos vektora brzine u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?
Iznos je vektora brzine jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

v vx2 v y2 r&.
97. Koje su komponente vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Ubrzanje je estice u Descartesovom koordinatnom sustavu jednako zbroju njezinih komponenti u smjeru
koordinatnih osi:

r
r
r
r dv &
r
a
r& &
x& t i &
y& t j ,
dt

r
r
r d r d
&
r& r& r sin (t ) &i r cos (t ) &j ,
dt
dt
r
r&
&
&
r r cos (t )& & r sin (t ) &
i
r
&
r sin (t )& & r cos (t ) &
j,
r
r
r
a ax i a y j ,
98. Koliki je iznos vektora ubrzanja u Descartesovom koordinatnom sustavu kod krunog gibanja
estice?
Iznos vektora ubrzanja jednak kvadratnom korijenu iz zbroja kvadrata iznosa njezinih komponenti:

&2 .
a ax2 a y2 r &4 &
99. Kako se odreuje iznos kuta izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja u Descartesovom
koordinatnom sustavu kod krunog gibanja estice?
Kut izmeu vektora brzine i vektora ubrzanja se odreuje iz skalarnog produkta vektora brzine i ubrzanja:
r r
a v av cos ,

r r
ax vx a y v y
a v
cos

.
av
ax2 a 2y vx2 v y2

&
&&2
ax vx a y v y r 2 cos sin &3 sin 2

&
&&2 ,
r 2 sin cos &3 cos 2
&
&&,
ax vx a y v y r 2
&2 ,
av r 2& &4 &
&
&
cos
.
&2
&4 &