Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENTAKSIRAN

BORANG PENTAKSIRAN SMK KINABUTAN TAWAU PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH. PANDUAN PEKA FIZIK SPM PENTAKSIRAN

SMK KINABUTAN TAWAU PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH.

PANDUAN PEKA FIZIK SPM

PENTAKSIRAN PEKA FIZIK 2014

NAMA

:

:

 

.

TINGKATAN

:

. NO. KP

 

.

TARIKH

:

. TAJUK EKSPERIMEN:

 

.

KONSTRUK

PENUNJ

       
 

UK

PETUNJUK PRESTASI INSTRUMEN PENYIASATAN

PETUNJUK PRESTASI INSTRUMEN PENYIASATAN BUKAN

PEROLEH

YANG

PRESTA

SAINTIFIK

SAINTIFIK

SKOR

AN

DITAKSIR

SI (PP)

 

KONSTRUK I

       

PP1

Membuat inferens daripada situasi atau pemerhatian

Membuat inferens daripada situasi atau pemerhatian

K11PP1

Membina hipotesis untuk menguji pernyataan.

Membina hipotesis untuk menguji pernyataan.

1

PP2

K11PP2

Menyatakan tujuan eksperimen.

Menyatakan tujuan eksperimen.

 

PP3

K11PP3

MERANCAN

G

PP4

Mengawal pembolehubah

Mengawal pembolehubah

K11PP4

PENYIASATA

PP1

Menyatakan radas dan bahan dalam mengawal

Menyatakan radas dan bahan dalam mengawal pembolehubah.

N @

pembolehubah. (MV dan RV)

(MV dan RV)

K12PP1

EKSPERIME

PP2

Melukis rajah berlabel dan berfungsi.

Melukis rajah berlabel dan berfungsi.

N

K12PP2

2

PP3

Menentukan prosedur dan kaedah mengumpul data, termasuk

Menyatakan prosedur dan kaedah menjalankan eksperimen atau

kaedah mengawal MV dan RV.

aktiviti

K12PP3

Menentukan kaedah penjadualan data dan unit yang tepat.

Menyatakan bagaimana maklumat atau data atau pemerhatian

PP4

direkodkan.

K12PP4

K12PP4
 

Jumlah skor perolehan

 

KONSTRUK III

MENGUMPU

 

PP1

Membina jadual yang mengandungi lajur dan baris dengan

Merekod mengukuran atau melakar apa yang diperhatikan drp

 

L DAN

 

kuantiti fizik yang betul.

eksperimen atau aktiviti.

K3PP1

MEREKOD

Buku Skrap

DATA

Menyatakan maklumat berkaitan dengan tugasan

PENYIASATA

Lain-lain

N @

Menyatakan penjelasan dengan jelas untuk maklimat yang

EKSPERIME

dikumpulkan seperti data atau rajah yang dilukis.

BORANG PENTAKSIRAN

BORANG PENTAKSIRAN SMK KINABUTAN TAWAU PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH. PANDUAN PEKA FIZIK SPM Merekod

SMK KINABUTAN TAWAU

PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH.

PANDUAN PEKA FIZIK SPM

     

Merekod mengukuran atau melakar apa yang diperhatikan drp eksperimen atau aktiviti dengan tepat. Buku Skrap

 

PP2

Merekod semua bacaan untuk MV dengan tempeh perpuluhan yang sesuai dan konsisten.

Menunjukkan pelbagai maklumat yang memenuhi. Lain-lain Menyatakan kessimpulan eksperimen dengan betul dan berkaitan dengann maklumat dari pemerhatian

K3PP2

   

Merekod pengiraan nilai dengan unit yang betul atau melakar rajah berlabel sepennuhnya.

 

N

Merekod semua bacaan untuk RV dengan tempeh perpuluhan

Buku Skrap

PP3

yang sesuai dan konsisten

Mengelaskan maklumat dalam turutan yang bermakna.

Lain-lain

K3PP3

Menyatakan langkah-langkah untuk penambahbaikan keputusan eksperimen atau aktiviti.

 

Merekod semua pengiraan data sekunder dengan tempat

Merekodkan pemerhatian dalam situasi yang berbeza (jika berkenaan)

PP4

perpuluhan yang sesuai, konsisten dan dalam unit yang betul.

Buku Skrap

K3PP4

Memberikan penjelasan ringkas.

 

KONSTRUK IV

MENTAFSIR

   

Menyatakan tajuk graf dan melukis paksi-X dan paksi-Y dengan

   

DATA DAN

unit yang betul, dimana RV di paksi-Y dan MV di paksi-X

MEMBUAT

Pengiraan

KESIMPULA

PP1

Menyatakan tajuk graf dan melukis paksi-X dan paksi-Y dengan

Menjalankan pengiraan yang betul untuk memperolehi maklumat

N

unit yang betul, dimana RV di paksi-Y dan MV di paksi-X

yang dikehendaki.

K4PP1

Pengiraan

Memberikan penjelasan yang jelas kepada maklumat yang dikumpulkan seperti data, rajah dimana melukis dengan jelas.

   

Menyeragamkan skala pada graf, tidak menggunakan skala

 

nobor ganjil dan sekurang-kurangnya 4 titik dipindahkan dengan betul.

Menyeragamkan skala pada graf, tidak menggunakan skala

Pengiraan

PP2

nobor ganjil dan sekurang-kurangnya 4 titik dipindahkan dengan betul.

Menyatakan jawapan beserta unit yang betul dan nombor

dengan tempat perpuluhan yang betul.

K4PP2

Pengiraan

Menyatakan rumusan atau kessimpulan yang releven kepada maklumat atau pemerhatian.

   

Membuat garis penyesuaian terbaik dan garis lurus terlicin, dan saiz graf adalah sekurang-kurangnya 50% drp kertas graf.

 

Membuat garis penyesuaian terbaik dan garis lurus terlicin,

Pengiraan

PP3

dan saiz graf adalah sekurang-kurangnya 50% drp kertas graf.

Menunjukkan kebolehan untuk membuat kesimpulan yang betul.

Pengiraan

K4PP3

Melakar kaedah untuk meningkatkan keputusan eksperimen atau

aaktiviti.

PP4

Menunjukkan bahagaimana menentukan kecerunan graf

Menunjukkan bahagaimana menentukan kecerunan graf dengan

BORANG PENTAKSIRAN

BORANG PENTAKSIRAN SMK KINABUTAN TAWAU PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH. PANDUAN PEKA FIZIK SPM melukis

SMK KINABUTAN TAWAU

PETI SURAT 60267, 91012 TAWAU, SABAH.

PANDUAN PEKA FIZIK SPM

     

melukis segitiga, dan nyatakan nilai kecerunan graf. (jika berkenaan)

   

dengan melukis segitiga, dan nyatakan nilai kecerunan graf.

Pengiraan

K4PP4

(jika berkenaan)

Menyatakan kaedah untuk meningkatkan konsistensi keputusan

eksperiemen (jika berkenaan)

PP5

Menentukan nilai menerusi ekstrapolasi atau intrapolasi graf.

Menentukan nilai menerusi ekstrapolasi atau intrapolasi graf.

(jika berkenaan)

(jika berkenaan)

K4PP5

   

PP6

Menyatakan kesimpulan yang paling sesuai

Menyatakan kesimpulan yang paling sesuai

K4PP6

PP7

Menyatakan kaedah untuk meningkatkan konsistensi

Menyatakan kaedah untuk meningkatkan konsistensi keputusan

keputusan eksperimen.(jika berkenan)

eksperimen.(jika berkenan)

K4PP7

Tandatangan Calon Guru Penilai 2

Tandatangan Guru Penilai 1

Tandatangan

…………………………………………. ……………………………………………… ..

……………………………………………… ..