Anda di halaman 1dari 14

Skema Pemarkahan Pengajian Am 1

900/1 2015
Bahagian A
1
2
3
4
5

D
C
D
D
D

6
7
8
9
10

C
C
D
D
C

11
12
13
14
15

D
C
A
C
B

Bahagian B
Soalan Struktur
Bahagian ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Markah bagi setiap soalan antara 3 hingga 4 markah.
Markah penuh : 15 markah
Kriteria

markah

Isi betul

Isi betul

1
+
1

Huraian betul

Catatan
Soalan berbentuk Kemahiran berfikir Aras
Rendah ( LOTS)

Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi (HOTS)

Nota:
1. Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap jawapan (seperti adanya kata hubung
dan atau perkataan lain yang membawa erti adanya dua jawapan ), maka jawapan
calon yang pertama sahaja yang akan diperiksa dan diberi markah jika betul.
2. Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi calon menambah bilangan jawapan,
maka jawapan yang selebihnya tidak akan diperiksa.
3. Terminologi seperti nama organisasi, jika ditulis dalam bentuk singkatan noleh
diterima sebagai jawapan. Contoh ASEAN, APEC dan sebagainya.
4. Terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K-ekonomi atau e-dagang tidak
perlu diberikan maksudnya dalam jawapan calon.

Bahagian C
Karangan
Bahagian ini mengandungi tiga soalan. Calon dikehendaki menjawab dua soalan. Markah
bagi satu soalan ialah 25 markah.
Markah penuh: 50 markah
A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:
1.
2.
3.
4.

Isi dan Idea (I)


Hujah (H)
Kemahiran Kebahasaan (B)
Format

5 markah
15 markah
4 markah
1 markah
25 markah

Catatan:
(i) Pembahagian markah untuk isi dan Idea (I):
Baik
Sederhana
Lemah

:
:
:

4-5 markah
3 markah
1-2 markah

(ii) Pembahagian markah untuk Huraian (H):


Baik
Sederhana
Lemah

12 15 markah
7 11 markah
1 6 markah

:
:
:

(iii) Pembahagian Markah untuk kebahasaan(B):


Baik
Sederhana
Lemah

:
:
:

4 markah
2-3 markah
1markah

(iv) Pembahagian markah untuk Format (F) :


Memenuhi format
:
Penulisan (Pengenalan,
Isi dan penutup)
Tidak memenuhi
:
format

1 markah

0 markah

B. Cara Pemberian Markah


1. Pemarkahan bahasa (4)
1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan
struktur ayat potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang
terdapat di dalamnya tidak diambilkira.
1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah , demikian juga ejaan
yang sejenis.
Contoh ejaan yang sejenis:
Batuk, patuk dikira sejenis
Suluh, buluh - dikira sejenis
1.3 Markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri
daripada satu ayat bagi setiap perenggan
1.4 Kepanjangan karangan
1.4.1 Karangan hendaklah tidak melebihi 400 patah perkataan. Karangan yang
selebihnya tidak perlu diperiksa.
1.4.2 markah maksimum untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan
adalah seperti berikut:
Lebih daripada 250 patah perkataan
151 hingga 250 patah perkataan
101 hingga 150 patah perkataan
Kurang daripada 100 perkataan

: 4 markah
: 3 markah
: 2 markah
: 1 markah

1.5 Mencatat kesalahan bahasa dan markah


1.5.1 Catat kesalahan bahasa di ruang kiri skrip jawapan. Setiap kesalahan
dicatat dengan angka 1.
1.5.2 Kesalahan struktur ayat ditandai dengan cara : (
) ditandai S
diruang kiri skrip jawapan
1.5.3 Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa, ejaan, tanda baca
ditandai dengan cara:
Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara:
1.5.4 Tidak relevan (TR) dan Tidak Jelas (TJ)
2. Karangan yang tidak lansung membincangkan tajuk beri markah 1 ( 1/25)
3. Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang berulang-ulang.
4. Adakalanya, anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah
menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butiran-butir yang
3

jitu. Oleh sebab itu anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh
daripadanya menyeleweng supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. Anda juga akan
bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya
menyeleweng daripada tajuk. Dalam hal ini, berilah markah kepada jitu sahaja.
5. Calon layak diberi markah impak/persembahan (1markah) jika jawapannya sempurna dari
segi format penulisan karangan, iaitu ada bahagian pengenalan, isi dan penutup.
6. Mencatat pemberian markah karangan.
6.1 Catat markah pada ruang kanan skrip. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu
diletakkan dalam bulatan
6.2 Tanda I Idea, H Huraian, B Bahasa, F Format
6.3 Nyatakan di bahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng.
PERINGATAN:
Calon dikehendaki menjawab dua daripada tiga soalan dalam Bahagian C. Sekiranya
calon menjawab ketiga-tiga soalan, hanya semak dua soalan yang mula-mula dijawab
oleh calon sahaja yang perlu disemak oleh pemeriksa.

Bahagian B [ 15 markah ]
Jawab semua soalan.
Encik X merupakan warganegara Malaysia dan telah berkahwin dengan Puan Y
yang merupakan warganegara Thailand.

16. Nyatakan empat syarat yang membolehkan isteri Encik X memperoleh kewarganeraan
Malaysia.
[4]
i.....................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
iii...................................................................................................................................................
iv...................................................................................................................................................

SKEMA JAWAPAN
1
Bermastautin di Persekutuan selama dua tahun sebelum permohonan
2
Berkelakuan baik
3
Masih berkahwin dengan seseorang yang menjadi warganegara
4
Perkahwinan didaftarkan di bawah undang-undang yang berkuatkuasa di
Persekutuan.
5
Berniat untuk terus bermastautin di Persekutuan

17. Huraikan dua kebebasan asasi warganegara yang tidak mutlak.

[4]

i.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

SKEMA JAWAPAN
BIL ISI [ 1 m ]

HURAIAN [ 1 m]

Keabdian dan kerja paksa

- Segala jenis kerja paksa adalah dilarang, tetapi


Parlimen boleh dengan undang-undang membuat
peruntukan bagi perkhidmatan kerahan bagi maksudmaksud negara.
- Kerja berkaitan dengan menjalankan hukum penjara
yang dijatuhkan oleh mahkamah tidak dikira sebagai
kerja paksa

Kebebasan bergerak

- Tidak boleh berada ditempat yang dilarang kerana


penyakit , keselamatan
- Tidak boleh keluar dari kawasan yang ditetapkan sebab
hukuman dan ketidaktenteraman

Kebebasan bersuara

- dilarang mempersoal apa-apa perkara, hak, taraf,


kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau hak
kedaulatan yang termaktub di bawah Akta Hasutan 1948
Disekat oleh Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
Disekat juga oleh Akta Rahsia Rasmi 1972

Kebebasan berhimpun

-Memerlukan permit sekiranya berkumpul lebih daripada


5 orang
Merujuk Akta Perhimpunan Aman 2012
-Tidak boleh disertai oleh remaja yang berumur 15 tahun
ke bawah bagi perhimpunan tertentu

18. Huraikan dua perbezaan antara Kerajaan Kesatuan dan Kerajaan Konfderasi. [4]
i.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

SKEMA JAWAPAN
BIL ISI [ 1 m ]
1
Kuasa

Undang-undang

HURAIAN [ 1 m]
Kerajaan kesatuan Pusat mempunyai kuasa yang
mutlak
Konfederasi Pusat mempunyai kuasa pemerintahan
yang terhad
Kerajaan Kesatuan berkuasa membatalkan undangundang yang diluluskan oleh kerajaan negeri
Konfederasi Kerajaan negeri berkuasa menggubal
undang-undang.

19. Nyatakan tiga bidang kuasa Parlimen ke atas Kerajaan tempatan.

[3 ]

i.....................................................................................................................................................
ii....................................................................................................................................................
iii...................................................................................................................................................

SKEMA JAWAPAN
BIL
ISI
1
Menggubal dasar atau undang-undang kerajaan Tempatan
2

Memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal

Menyalurkan peruntukan kewangan kepada kerajaan Tempatan

Bahagian C
( 25 markah )
20. Peningkatan kes jenayah kejam semakin membimbangkan masyarakat di negara ini.
Oleh itu sesuatu perlu di dilakukan untuk menghentikannya. Bincangkan.
Skema jawapan:
Pendahuluan
Kejadian jenayah kejam semakin menular sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Kejasian
jenayah kejam dikaitkan dengan pembunuhan, rogol dan bunuh, peras ugut dan samun.
Isi:
Isi
PUNCA
1. Keruntuhan akhlak
atau moral

Huraian

Generasi muda hilang pegangan hidup


Sanggup melakukan jenayah kejam untuk memenuhi
tuntutan nafsu dan masalah kewangan
Tanpa didikan agama dan moral manusia gagal membuat
keputusan yang rasional. Tidak dapat membezakan baik dan
buruk
Kurang perhatian atau kawalan dan didikan daripada ibu
bapa

2. Kemasukan
pendatang asing yang
ramai

Pedatang asing dari negara luar tidak terkawal


Mereka menganggur dan sanggup melakukan jenayah
kejam untuk kelansungan hidup

3. Pengaruh media
massa yang negatif

Rancangan atau program berunsur keganasan


Menjadi ikutan sesetengah penonton

4. Faktor kemiskinan
dan himpitan sosial

Kos sara hidup meningkat, inflasi meningkat, kegawatan


ekonomi mendorong berlaku kegiatan jenayah

5. Kesalahan sukar
dibuktikan di
Mahkamah/perbicaran

Memerlukan bukti yang kukuh


Saksi yang berkredibiliti
Mengambil masa yang lama

LANGKAH PENYELESAIAN
6. Penguatkuasaan
Hukuman yang lebih berat seperti penjara seumur hidup
yang lebih mantap
dan hukuman mati untuk kes keganasan yang serius
Rondaan yang lebih kerap oleh pihak berkuasa di kawasankawasan yang berisiko tinggi
Menambahkan bilangan pegawai penguatkuasa
7. Meningkatkan

Program pendidikan pencegahan jenayah


9

Kesedaran orang ramai

Kempen kesedaran melalui media massa


Orang ramai bekerjasama dengan pihak berkuasa
Saling membantu untuk mencegah jenayah

8. Pelancaran dasardasar awam dan


peranan NGO

Dasar-dasar sosioekonomi kerajaan dan kerjasama pihak


NGO mampu meningkatkan tahap kejayaan dalam usaha
membanteras jenayah
Pelaksanaan dasar-dasar pembangunan mampu
meningkatkan taraf hidup rakyat
Program kemasyarakatan oleh pihak NGO dapat
meningkatkan semangat kejiranan, kesukarelawan dan
kekitaan mengurangkan kadar jenayah.

9. Meningkat taraf
ekonomi penduduk

10. Memasang alat-alat


atau kemudahan
keselamatan

Meningkatkan peluang pekerjaan/ mengurangkan kadar


pengangguran
Meningkatkan pendapatan
Memasang pagar, CCTV, penggera perompak di pejabat
atau di rumah.
Peranan pasukan sukarela seperti Rukun Tetangga

Kombinasi jawapan : 2+3 atau 3+2

10

21. Selain faktor kepimpinan terdapat juga aspek lain yang perlu dititik beratkan dalam
meningkatkan maruah dan martabat negara. Jelaskan

Pengenalan:
-Maruah dan martabat penting
-Rakyat perlu mempertahankan maruah dan martabat negara melalui pelbagai cara
ISI-ISI
ISI
1. Kepimpinan

HURAIAN

Kebijaksanaan pemimpin penting dalam menentukan


maruah dan martabat negara
Pemimpin berkaliber ekonomi berkembang pesat,
kestabilan politik
Pemimpin berani mengutarakan isu yang mendapat
perhataian dunia
Menjadi tuan rumah persidangan

2. Perpaduan

Penting dalam kemajuan negara


Rakyat yang berpecah belah akan mudah diperalatkan
Negara akan mudah dijajah
Perlu bersatu padu untuk wujudkan ketenteraman
pembangunan dan kejayaan mudah dicapai.

3. Kemajuan ekonomi

Dapat mengangkat martabat dan maruah bangsa


Negara mundur sentiasa ditindas
Contoh Jepun dan Korea
Dunia akan kagum dengan Malaysia jika Berjaya
meningkatkan pencapaian dalam ekonomi

4. Pendidikan

Kemajuan pendidikan juga penting dalam meningkatka


maruah dan martabat negara
Pendidikan maju melahirkan rakyat yang berilmu
Ramai cendikiawan dapat dihasilkan
Golongan professional akan bertambah

5. Berpegang kepada
agama dan nilai moral
yang baik

Agama dan nilai moral akan menjadikan individu


berkelakuan baik
Nilai baik yang dipegang akan mengawal individu
melakukan perkara negatif
Rakyat akan lebih berintegriti
Tidak timbul masalah sosial
Pentadbiran negara akan bertambah cekap
Negara akan makmur

11

6. Perkembangan
bidang sains dan
teknologi

pemangkin kepada aktiviti ekonomi dan menjadi penggerak


kemajuan sesebuah negara
perkembangan menggalakkan dalam kedua-dua bidang
sains dan teknologi dan ekonomi membolehkan sesebuah
negara menjadi dinamik dan berkembang. Maka mutu dan
taraf hidup masyarakatnya akan meningkat.
Melalui penyelidikan sains, banyak teknologi baru dapat
dibangunkan
Kemajuan teknologi membolehkan peralatan-peralatan baru
dibina bagi tujuan aktiviti ekonomi

Kesimpulannya
Kepimpinan sesebuah negara menentukan kemajuan negara pada masa hadapan, namun pada
masa yang sama banyak faktor lain yang menentukan kemajuan sesebuah negara. Gabungan
faktor-faktor berkenaan akan mempercepatkan lagi pembangunan sesebuah negara.

12

22. Modal insan yang berkualiti akan memacu negara ke arah negara maju menjelang tahun
2020. Oleh itu usaha perlu diambil bagi melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi.
Bincangkan.
SKEMA JAWAPAN:
Pendahuluan:
Pembangunan modal insan penting dilaksanakan untuk melahirkan tenaga kerja yang
berkualiti tinggi, kemahiran dan berpengetahuan sera kreatif dan inovatif. Kerajaan telah
mengambil beberapa langkah untuk merealisasikan hasrat ini.
ISI
ISI
KEPENTINGAN
1. Menjadikan Malaysia sebuah
negara yang berdaya saing di
peringkat global

2. Menjana kemajuan negara


Malaysia dalam semua bidang.

HURAIAN

modal insan kelas pertama adalah merupakan


golongan tenaga muda yang mempunyai potensi
yang amat bernilai untuk dibangunkan bagi
memajukan lagi segala sektor-sektor yang penting
di Malaysia .

Golongan ini menjadi tulang belakang bagi


memastikan negara Malaysia akan sentiasa
membangun seiring dengan negara-negara maju
yang lain.

Menempa kemajuan serta perubahan keatas negara


Malaysia dari pelbagai aspek penting.
Contoh dalam bidang sains dan teknologi

3. Menjadi petunjuk penting


pembangunan sesebuah negara

Dalam era globalisasi golongan muda perlu bijak


mengadun antara nilai tradisional dan
kontemporari dalam usaha memajukan negara dan
martabat bangsa.

4. Menyediakan sumber tenaga


kerja mahir ke arah negara maju

Ramai pelajar ditaja oleh pihak keraja dan swasta


untuk melanjut pelajaran.

Menghasilkan sumber tenaga kerja yang berkualiti.

Meningkatkan inovasi dan memastikan


pembangunan modal insan yang menyeluruh.
Perkara utama yang ditekankan adalah berkisar
kepada langkah-langkah untuk meningkatkan
akses dan kualiti sistem pendidikan di semua
peringkat; menjadikan sekolah kebangsaan sebagai
sekolah pilihan
melahirkan institusi tertiari bertaraf antarabangsa;

LANGKAH
5. menambah baik sistem
pendidikan

13

memupuk keupayaan
penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan
inovasi yang berkualiti tinggi;

6. Mengadakan penanda arasan


(bench mark) sistem pendidikan
luar negara

Lawatan keluar negara yang cemerlang


Contoh mengadakan lawatan kenegara yang
mempunyai sistem pendidikan yang cemerlang
serta bertaraf dunia.

7. Mempergiatkan program
latihan dan kemahiran

Kerajaan menyediakan dana bagi mewujudkan


program latihan kemahiran di setiap negeri.

8. Mempergiatkan aktiviti
Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) dan pengkormesilan

Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM 230 juta


kepada Dana Sains, RM 300 juta Dana Tekno dan
RM 546 juta bagi program R&D institusi
penyelidikan.

Program Aeroangkasa telah dilaksanakan oleh


pihak kerajaan untuk mengkormesilkan
penyelidikan bertaraf dunia.

Kombinasi Jawapan : 3+2 atau 2+3


KESIMPULAN:
kesimpulannya,dapatlah dirumuskan bahawa pembangunan modal insan bermindakan kelas
pertama amat penting bagi menjadikan malaysia bukan sahaja negara maju yang
beridentitikan diri sendiri,malah akan menjadi contoh bagi negara-negara di seluruh pelosok
dunia . dalam konteks dunia global hari ini, modal insan yang benar-benar berkualiti adalah
satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan dan kemegahan.

14