Anda di halaman 1dari 16

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com
4531/3
NO KAD PENGENALAN

4531/3

Fizik
Kertas 3
2012

ANGKA GILIRAN

1 Yt'iam

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

FIZIK

Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan


angka giliran anda pada ruang yang
disediakan.

2.

Kertas soaian ini adalah dalam


dwibahasa.

3. Soaian di bahagian atas dalam


bahasa Inggeris. Soaian di bahagian
bawah yang sepadan dalam bahasa
Melayu.

4. Calon dibenarkan menjawab


keseluruhan atau sebahagian soaian
sama ada dalam bahasa Inggeris
atau bahasa Melayu.
5.

Calon dikehendakimembaca
maklumat di halaman 2 atau 3.

Kod Pemeriksa

Bahagian

Soaian

Markah
Penuh

16

12

12

12

Jumlah

Kertas soaian ini mengandungi 15 halaman bercetak.

2012 Hak CipU MPSM PahanR

4532/3

Markah

Diperolehi

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com