Anda di halaman 1dari 1

KOP SURAT SEKOLAH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Nama Domain
Kepada Yth.
Pengelola Domain ID
Di Jakarta
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
NIP
:
Jabatan
: Kepala Sekolah
Alamat
:
Dengan ini kami mengajukan penggunaan domain [namadomain.sch.id] untuk
digunakan oleh sekolah kami. Hal ini sebagai salah satu upaya kami dalam
meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan di sekolah kami.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat kiranya disetujui.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

[Tempat dan tanggal]


Kepala Sekolah
Dilengkapi stempel sekolah
Nama Lengkap