Anda di halaman 1dari 11

l3

SKEIVIA.'AWAPAN PERCt,!1.\.\N llOA4L2ftQ9


BAHAGIANA
No
soalan

Nilai
Hargadiri
lVlematuhiperaturan
dan undang-undang
Bertanggungjawab
Rasional
Hemahtinggi

b)

Markah

1
'l

.
.
.
"

Penerangan

Markah

Keupayaandan keyakinandrrr
agar mampumemuliadan
men;agamaruahdiri.
Menerimadan mematuhi
peraturandan undang-undang
yang telah ditentukantanpa
mengirasesiapadan di mana
seseorangitu berada
Kesanggupandiri seseorang
untukmemikuldan
melaksanakantugas serta
kewajipandengan sempurna.
Boleh berfikirberdasarkan
alasan dan buktiyang nyata
dan dapat mengambiltindakan
ierasaskan pertimbanganyang
'va)a(.

.!eradabsooandan berbudi
"rekertimuliadalampergaulan
eharian.

)igantung/ dibuangsekolah.
laruah tercemar
,nej sekolahtercemar.
cu bapa hilangkepercayaan

1
1
1
1

-:rh:1dtn

cF'krrlth

. Memberikaunselingkepada
pelajar
n Mengadakanceramah
kesedarankeoadapei.riar
. fvlengadakanperbincangan
denganibu bapa
" Kem motivasikepada pelajar

1
1
1

No

an

ivl

Kewajrpanyang harus dilaksanakan


oleh setiaoindividuterl.adap
keluargauntuk melahirkankeluarga
bahagia,meningkatkanimej dan
menjagamaruahkeluarga.

Kasih Sayang terhadap


Keluarga/Kasih Sayang

Perasaancinta,kasihdan sayang
yangmendalam
dan berkekalan
terhadapkeluarga.

Hormat dan Taat kepada


Anggota Keluarga

Memuliakan
setiapanggota
dan
keluargadenganberinteraksi
memberilayanansecarabersopan
keluargayang
untukmewujudkan
harmoni.

1+1

1+1

i)
ii)

Mandikan
l,'lembantumereka
mengurusdiri
Memberimakan ubal
iii)
(mana-manaJawapanyang
munasabah)

1
1
1

Penerangan
-Kesan rumah hijau / Peningkatan

suhu
- Kehilangan
floradanfauna
- Kepupusan
haiwan
- Kekurangan
Oksigen
(Mana-mana lain

Jawapan Yang

MenyayanE dan menghargai alam

lGmapananalarnsekitar

memelihara dan
kesedaran
memuliharaalam sekeliling
keseimbangan
mengekalkan
ekosistem
-pengefalan
keseimbangan alam

Keharmonianantara manusladengan

sekeliling
tanggungjawabbersama
siting memerlu hubungan Yang
harmonisantaramanusiadan alam
^^l-^tit;^^
!Y^sllrlr rv

pef a-ternaOab
isu-isualamsekitar

kualitikehiduPanmanusia
alam sekelilingterpelihara

- lhatin

berusahamenYelesaikann
memikul
kesangguPan
melaksanakantugas/ KewajlPan

Bertanggungjawab

Iih mana-mana a nilaisaha

Persoalan berkaitan

menydciaran makanan dan

bekalanoksigen
- kawasantadahanl]ujan
- menYediakansumber ekonomi
- mengel<alkan
strukturtanah
(Mana-mana lain nilai Yang
menusabah.Pilihtiga s4,Sd-

Nta)

Nilai

cinta akan Negara

M Penerangan
- kerelaanmelakukanatau
menverahkansesuaiutermasuk
sebagaitanda kebaktianuntuk
neqara.

1 sayanS/banSSakepadaNegaradan
meletakkankePentinganNegara
melebihikePentingandiri

-penglibatandiri dalam pembangunan


1
Negara

- bebas melibatkandiri dalam aktiviti


pembangunannegara

-kerajinan

- usahayang berterusandengan

1 semirngatketekunan/kecekalan/

M
.)

1+1

t i

l r

dedikasi/berdaYamaju.
Dato'Abdul Malik lvlYdin

' HusainiOmar

- Toi See Zang

- Dato' Azhar Mansor

(mana-manajawaPanberkaitan)

Pene
MelindungiHak Kanak-kanak

Membeladan memeliharahak
kanak-kanak
Memberinaungankepadakanakkanak supayamenjaminkehidupan
mereka lebih bahagiapada masa
akan datang.
memikuldan
Kesanggupan
melaksanakan
tugasdan kewajipan
Masyarakatharus mempunyai
kesanggupanuntuk memikul
kewajipanbagi menjagakanakkanak dan tidak melakukan
penganiayaanterhadapkanakkanak

Kanak-kanakakan mengalamr
kecederaan
lvlentalkanak-kanakakan terjejas
Kanak-kanak
akantakutmenhadapi
cabaran
Eersikapmuram dan mengasingkan
diri

Bantuankewangan
lrlemberiperlindungan
^ . 1al r r l l " . . . . / 1

U-

kti^it

I f-nrir rrn re

doctor
kaunselor
MembaY/a
berjurnpa
(rnane-mana
2 jaw3pan)

6a

Nilai(N
Sikap keterbuk.,an

Rasional

No

Peneranqan(P)/Contoh(C M
Bersediamemberidan menerima
pandangan,pembaharuan
dan
kritikanselarasdengan kebenaran
fakta dan norma ,'nasvarakat.
Boleh berfikirberdasarkanalasan 1
dan bukti yang nyata/mengambil
tindakanberdasarkan
pertimbanganyang wajar.

cth

Melindungihak pekerja

,l

Mereka berasaharus berunding


denganmajikandahulusebelum
menqambiltindakan
Menghormati,menghargaidan
golonganpekerja.
mengiktiraf

crh

Keadilan

Merekasanggupmelaporkan
kepadaKementerianSumber
hak
Manusiademi melrndungi
pekeria.
Tindakandan keputusanyang
saksama/tidak berat sebelah
cth
tulerekaberlakuadil kepadapihak
maiikandan pekeria
Pekerjadapat menuniuthak
merekadengancara yang betul/
tid:k melakukankeganasan.
Fihak majikanmesti
nreaiberihak
bertanggungjawab
'/anq sopalutnyakeiada pekerja.

'

l---''

Nilai

No
7t

N,{

Penerl ngan

Rakyat pcrlu bebasberucaP.


Mcngeluarkan fikiran denganbatasan
tertentu.
Cth:

Kebebasanbersuara

Menerima peraturandan undangundang.


Mematuhi peraturandan undangundang

Mematuhi peraturandan
undang-undang

l+l

1+' I

cth
llidup bersamasecara
aman

I Iidup berbaik-baik.
Nlengutamakankedamaiandan
keharmonian

l-r-1

cth
alasandan
Boleh berfikir berdasarkan
bukti.
Mcngambil tindakan berasaskan
pertimbanganyang wajar.

I
Rasional

1+l

cth
Mak

Mak
2m
b

Nlenulis surat atau laporan kcpada


wakil rakyat
Menghantar surat kePadaruangan
media
Mernbuat laporan Polis
Berhimpundengankebenaran
(lain-l:rinjarvapanyang munasabah)

I
I
I

Nlak
2m
-'tidakrncngkritik perkara-perkara
sensitilterhadapagamadan
kepcrcayaanpelajarlain
- Mcrujuk kepadagurujika terdapat
risa!:}lyangmenyentuhtcntilngisuisu pekaumandi sckolah.
- (lain-lain jawap:rn yang munasab:rh)

I
NIak
2m

/'

Nilai
No
scalan
8a

. Mematuhiperaturandan
undang-undang

. Kesederhanaan

Penerangan

. Mematuhiperaturandan
undang-undangJalanraYa
. Menerimaperaturandan
raya
undang-undang.ialan
. Bersrkaptidak keterlaluan
. Tanpa mengabaikan
kepentingandiri dan orang lain

.
.
o

lvlenguatkuasakan
undang-undang
MengadakankemPen
keselamatanjalan raya

Memandutidakmelebihi
had laju
. Memakaitali pinggang
keledar
keledar/toPi
. Memberhentikan
kenderaandi lamPu
isyaratmerah
i. Keiuargamangsa
- kehilanganorang Yang
tersayang
-KehilanganternPat
bergantung
ii. Negara
-kehilanganbakal
pemimpin/sumber
tenaga/peker.la
- mengeluarkankos ysng
tinggi untuk
periyelenggai'aa!
__

1
1
1
I

1
1
1

1
1

EAHAGIANB
1.
Nilai
Hargadiri

Markah

Penerangan/Huraian

Markah

Menjagamaruahdiri - tidak mengambil

1+1

dadah
lvlemuliakandiri - menjagaimej diri

(Contohyangbersesuaian)
Rasional

Boleh berfikir- mengetahuikesan buruk

tr I

1+1

kepadakesihatan
Bertindakdengan wajar - Tidak mencuba
dadah

(Contohyangbersesuaian)
Bertanggungjar,vab

Memikultugas - sebagaiaset Negara


Melaksanakankewajipan- menjadicontoh

1+1

kepadagenerasimuda
Llefl atuhi peraturandan

undang-undang

(Contohyang bersesuaian)

1+1

MenerimaUndang-undang- akta dadah

t ? l

erbahaya1952
[!lematuhiundang-undang- lt4engelakkan
hukuman

(Contohyangbersesua!an)
Kaslhsayang

Peka dan pr!hatin- dadah menjejaskan

l f

'l+1

kesihatan
Perasaancinta- tidak menghancurkan
(Contohyarig bersesuaian)

t r l

2.
NILAI
Kebebasanberagama

M
1

PENERANGAN
-

NI

Kebebasanmenganut
agama.
Huraiandan contoh.
l t

Toleransi

Kesederhanaan

Hidup bersa,-nasecara aman

Kebe,:asanmengamalkan
agama.
Huraiandan contoh.

Bertolakansur/sabar.
Huraiandan contoh.

1+1

Mengauraldiri.
Huraiandan contoh.

1+1

Ivlengelakkanpertelingkahan
dan perselisihanfaham.
Huraiandan contoh

t f l

Tidak keterlaluandalarn
tindakan/pertuturan/
kelakuan.
Huraiandan contoh.

Tanpa mengabaikandiri dan


oranglain.
Huraiandan contoh.

t r

Hidupb,:rbaik-baik.
Hura!enCancontoh.

t r I

l,lenguiarnakan
dan
kehai"monian
kedamaaln.

t f

il1-icli:ir

ua.;

-\ir ri'Jr r.

3.
NILAI

tuNu**oo*
anggola

Hormatdan taat
kepada anggota
keluarga

Memuliakan
keluarga

TanggungjawaD 1

individuI
Kewajipan
keluarga
terhadaP
I

Beri layananbersopan

s u n n r n N l c o n r ol uH

sepatutnya 1
Kakak
Jason
menghormati

Kakak bersopan oan 1


untuk
bertanggungjawab
mengelakkankata-kata
kesat
Kewajipanayah untukI
kesalahan
menegur
1
anaK

bersedia 1
Kakak
menerimateguranaYah
dan sedia memaafkan
adiknya

Keluarga
Melahirkan
bahagia

sayang
Kasih
terhadaP
keluarga/ Kasih
sayang

keluarga

Perasaan cinta
mendalamberkekalan

,l

sepatutnya 1
1 | Kakak
I memPunYai Perasaan
I cinta dan kasih saYang
IterhadaP adik kerana
lperbuatan adik tidak
ldisengajakan
I
sepatutny31
I faxar
menyayangl
lsentiasa
dalam aPa-aPa
I adiknYa
sltuasl
I