Anda di halaman 1dari 36

ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 1

ETIKA
KEPROFESIONALISME

1
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 2

UNIT 5

ETIKA KEPROFESIONALISME

OBJEKTIF AM

5
Unit Memahami dan menghayati isu-isu moral dalam profesyen
yang akan diceburi.

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit anda dapat :

1. menyatakan kod-kod etika keprofesionalan


2. mengetahui kepentingan kod etika dalam dunia profesion

2
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 3

5.1 KOD ETIKA

INPUT

PENGENALAN

Pengertian etika menurut Kamus Dewan ialah prinsip moral atau nilai-nilai
akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu, kumpulan, persatuan dan
pekerjaan. Etika juga boleh di definisikan sebagai sains moral dan prinsip-prinsip
moral. Ia bertanggungjawab menentukan tindakan seseorang itu samada baik
ataupun buruk. Etika dalam erti kata lain adalah mematuhi nilai moral. Kesimpulanya
etika ialah satu kod peraturan (susunan undang-undang) yang bertujuan untuk
mengatur dan memberi panduan tingkahlaku kepada individu, kumpulan atau
sasaranya dalam menjalankan tanggungjawab mereka.

Etika keprofesionalan (kerjaya) bermaksud satu set peraturan atau undang-


undang yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungkait dengan satu-satu bidang
kerjaya yang bertujuan untuk memastikan setiap bidang kerjaya tersebut mencapai
matlamat sasarannya. Contohnya Kod etika dalam bidang kehakiman, kedoktoran,
pendidikan dan sebagainya.

3
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 4

5.1.1 KOD ETIKA


KEDOKTORAN

Persatuan Perubatan Dunia telah menjadikan Deklarasi Geneva pada tahun 1947
sebagai etika dalam bidang perubatan iaitu :
1. Doktor berikrar dengan sesungguhnya untuk mendidikasikan hidupnya untuk
perkhidmatan kemanusiaan
2. Doktor akan memberikan penghormatan kepada guru dan rasa terhutang
budi kepada mereka.
3. Doktor akan melaksanakan professionnya dengan ikhlas dan berintegrasi.
4. Kesihatan pesakit adalah keutamaan.
5. Doktor akan memelihara rahsia yang diamanahkan
6. Doktor akan mengekalkan sedaya upaya dalam kekuasaan integriti dan
tradisi professional perubatan
7. Sahabat adalah saudara
8. Doktor tidak akan membenarkan pertimbangan agama, kerakyatan,
keturunan, parti politik atau kedudukan sosial mempengaruhi tanggungjawab
terhadap pesakit.
9. Doktor akan mengekalkan integriti kehidupan manusia sejak awal walaupun
di bawah ancaman dan tidak akan menggunakan pengetahuan peribatan
bertentangan dengan undang-undang kemanusian.
10. Doktor melakukan janji ini dengan penuh ikhlas, bebas dan integriti.

4
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 5

Hasil Deklarasi Geneva pada tahun1947 tersebut akhirnya dijadikan sebagai


asas kepada penggubalan kod etika perubatan dunia. Sebanyak enam kod etika
perubatan yang diteripakai secara menyeluruh dalam bidang perubatan iaitu :

1. Seorang doktor mestilah mengekalkan standard (tahap pencapaian) yang


tinggi dalam tingkah laku profesional
2. Seseorang doktor mestilah melaksanakan profesionalnya tanpa dipengaruhi
oleh motif untuk mencari untung
3. Berikut ini dikira sebagai tindakan beretika:
i. Sebarang iklan peribadi kecuali yang diluluskan oleh kod etika
ii. Perubatan kebangsaan bersubahat dengan sebarang bentuk
perkhidmatan perubatan di mana doktor tidak mempunyai
kebebasan profesionalnya.

iii. Menerima sebarang wang yang dikenakan kepada pesakit selain


dari bayaran profesional perubatan yang sebenarnya walaupun
dengan pengetahuan pesakit

4. Sebarang tindakan atau nasihat yang boleh melemahkan rangsangan fizikal


dan mental manusia hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pesakit.
5. Seorang doktor dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan
penemuan baru atau teknik-teknik rawatan baru.
6. Seorang doktor diberikan kebenaran atau kuasa terhadap bidang kepakaran
sahaja.

5
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 6

Etika Tanggungjawab Doktor


Kepada Pesakit

1. Seorang doktor mestilah sentiasa mempunyai sikap untuk menyelamatkan


nyawa pesakit.
2. Seorang doktor mestilah mendedikasikan sepenuh tumpuan dan segala
sumber ilmu pengetahuannya kepada pesakitnya. Apabila penghuraian atau
rawatan diluar batas keupayaannya, ia mesti cuba mendapatkan bantuan
perkhidmatan doktor yang memiliki keupayaan yang diperlukan.
3. Seorang doktor mestilah memelihara sepenuhnya kerahsiaan semua perkara
yang ia tahu berkaitan pesakitnya kerana kepercayaan yang di berikan
kepadanya.
4. Seorang doktor mestilah memberikan perhatian kecemasan sebagai
tanggungjawab kemanusiaan kecuali ia yakin orang lain mahu dan boleh
melakukannya.

Etika Tanggungjawab Doktor Sesama Doktor

1. Seorang doktor berkewajiban melayani rakan sejawatnya sepertimana ia


mengharapkan layanan yang sama dari orang lain
2. Seorang doktor tidak boleh mengambil pesakit dari rakan-rakannya.

6
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 7

3. Seorang doktor mestilah mematuhi prinsip Deklarasi Geneva.

5.1.2 KOD ETIKA

PERGURUAN

Guru mempunyai tanggungjawab yang besar dalam membimbing pelajar untuk


mencapai kemajuan sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Bagi menjamin
matlamat tersebut tercapai para guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab,
mereka perlu mematuhi kod etika perguruan yang telah ditetapkan. Kod etika
perguruan dirumuskan kepada empat perkara perkara pokok iaitu tanggungjawab
terhadap pelajar, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap
masyarakat dan negara dan tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion
perguruan.

A. Tanggungjawab Terhadap Pelajar


i. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami dari hal-hal
lain.
ii. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
iii. Merahsiakan maklumat iktisas atau sulit mengenai pelajar, kecuali kepada
mereka yang berhak mengetahuinya.

7
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 8

iv. Membimbing atau mengajar seoarang pelajar dalam darjah sendiri atau
dalam mata pelajaran – mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa
sebarang bayaran.
v. Menunjukkan sesuatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada pelajar
vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan iktisas melalui pengkajian,
penyelidikan, lawatan dan menghadiri kursus iktisas, persidangan, mesyuarat
atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setingginya.

B. Tanggungjawab Terhadap ibu bapa

i. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka


ii. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara
institusi pendidikan dengan rumah tangga
iii. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai
keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak
membocorkannya kepada sesiapa, kecuali kepada mereka yang berhak
mengetahuinya
iv. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara
teliti dan bijaksana.
v. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan
sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.
vi. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu
yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau
penjaga mereka.

C. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara

8
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 9

i. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan


kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan
dengan rukun negara.
ii. Memupuk setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang dapat membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua
dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
iii. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup
mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.
iv. Memberi sumbangan yang cergas untuk meninggikan kehidupan moral
kebudayaan dan kecendiakawanan masyarakat.
v. Berpegang kepada tingkah laku bersopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

D. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan

i. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang


boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan pelajar atau ibu
bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seoarang guru.
ii. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan
kami sebagai guru.
iii. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan
kemajuan iktisas dan sosial.
iv. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, terutamanya mereka yang
baru dalam profesion perguruan
v. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion perguruan.
vi. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

9
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 10

Berdasarkan kepada kod etika perguruan yang telah disenaraikan tadi menunjukkan
kepada kita betapa prihatinnya pihak-pihak yang terlibat untuk menjamin masa
depan profesion perguruan berada pada tahap yang sepatutnya. Ukuran kejayaan
seorang guru bukanlah hanya sekadar berjaya dalam pengajaranya tetapi haruslah
juga mempunyai sahsiah yang mulia agar guru sentiasa dihormati oleh pelajar
secara khususnya dan masyarakat amnya.

5.1.3 KOD ETIKA


PERBANKAN / PERNIAGAAN

Bank merupakan sebuah institusi keewangan yang menjalankan operasinya


berasaskan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapakan. Walaupun
sesebuah bank bertaraf swasta dan mempunyai matlamat untuk mendapatkan
keuntungan dalam operasinya, dimasa yang sama bank-bank tersebut terikat
dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memastikan
tidak berlakunya unsur-unsur penipuan dan penindasan kepada pelanggannya. Kod
etika bank yang telah dibentuk adalah merangkumi :

i. Kejujuran
ii. Keadilan
iii. Kerahsiaan
iv. Integriti

Etika Bank Elak Konflik Kepentingan

Sebagai jaminan supaya tidak berlakunya konflik kepentingan individu, kakitangan


bank terikat dengan beberapa kod etika dalam menajalankan tugas mereka iaitu :

10
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 11

1. Kakitangan bank tidak boleh berurusan dengan pelanggan yang mempunyai


kepentingan samada sebagai pemilik tunggal, secara kongsi, pemilik saham,
memberi pinjaman atau orang yang berhutang. Jika hal ini berlaku, ia perlu
dilaporkan serta merta kepada pegawai atasan.
2. Kakitangan juga tidak dibenarkan mendakwa pihak pengurusan atau dilantik
sebagai pendakwa, pentadbir atau pemegang amanah harta pelanggan.
Melainkan mendapat kebenaran dari lembaga pengarah atau sebagainya.
3. Kakitangan bank tidak dibenarkan menjalankan kerja-kerja luar selain
daripada tugas rasmi institusi keewangan di tempat ia bekerja pejabat waktu
pejabat kecuali mendapat kebenaran daripada majikan.
4. Kakitangan bank juga tidak boleh menerima pemberian yang mahal seperti
hadiah dari pelanggan dan pembekal. Namun hadiah sempena perayaan
yang tidak mempunyai nilai komersial dibenarkan jika tidak mempengaruhi
tugas kerja.
5. Kakitangan bank tidak meminta atau memaksa pelanggan supaya
memberinya hadiah. Ini bertentangan dengan Akta Bank dan Institusi
Kewangan 1989. Jika disabit kesalahan, seseorang itu boleh didenda tidak
lebih daripada RM 10 juta atau dipenjara selama 10 tahun atau kedua-
duanya sekali.

5.1.4 KOD ETIKA


WARTAWAN

Kewartawanan merupakan satu bidang kerja yang penting kerana ianya berkaitan
dengan penyebaran maklumat. Justeru, bagi pihak yang terlibat dalam bidang ini
haruslah sentiasa memastikan mereka tidak tergelincir dari landasan sebenar

11
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 12

sebagai seorang wartawan. Pengabaian terhadap etika kewartawanan akan


berlakunya penyebaran berita palsu atau fitnah yang akhirnya akan merugikan
banyak pihak dalam sesebuah negara dan akan menyebabkan nilai-nilai kemanan
dan kesejahteraan tergugat. Sehubungan dengan itu beberapa etika kewartawanan
telah ditetapkan bagi memastikan profesion kewartawanan sentiasa berada pada
kedudukan yang sebenarnya iaitu :
1. Laporan harus benar-benar bijak dan tepat supaya peristiwa yang dilaporkan
memberi erti atau sumbangan kepada kehidupan manusia.
2. Orang ramai harus diberi kesempatan untuk menyampaikan fikiran , ulasan
atau teguran.
3. Liputan luas harus diberi mengenai kegiatan yang boleh dijadikan contoh
oleh satu golongan dari hal golongan lain dalam masyarakat.
4. Laporan harus meliputi tindak tanduk manusia yang boleh dihargai atau di
teladani samada yang kebaikan atau keburukan dengan kesan dan
akinatnya.
5. Laporan luas patut dibuat tentang kwjayaan usaha manusia, hasil ciptaan
atau kebijaksanaanya dari semasa kesemasa.
6. Menghormati kebenaran dan hak orang ramai untuk membaca laporan yang
benar
7. Mempertahankan dua prinsip penting : kebebasan mencari dan mencetak
laporan secara jujur dan hak mengulas dan menegur secara adil
8. Laporan dibuat harus berdasarkan fakta-fakta yang jelas dari sumber yang
jelas dan sah.
9. Cara yang digunakan untuk mendapat berita, gambar dan dokumen penting
hendaklah secara jujur dan adil.
10. Setiap wartawan hendaklah sanggup menyiarkan kembali kenyataan yang
benar jika kesilapan berlaku dalam laporan pertama.
11. Berita yang didapati “persetujuan mendedahkan sumbernya” hendaklah
dipelihara dengan teguh.
12. Elakan kesalahan besar dengan sengaja termasuk plagiarisme, fitnah,
umpat, tohmah, caci, tuduhan tanpa asas, rasuah dalam bentuk apa
sekalipun dengan dorongan supaya dicetak atau disembunyikan sesuatu.

12
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 13

13. Tindak-tanduk kepada sebarang tekanan, paksaan atau ancaman untuk


mempengaruhi keputusan terhadap laporan, cerita atau alasan yang
difikirkan penting dan patut diketahui umum.

Untuk memastikan anda


faham tajuk ini, sila
lakukan aktiviti berikut
…………….

AKTIVITI 5 A

Jawab soalan-soalan berikut :

5.1 Etika Keprofesionalisme bermaksud


___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________

5.2 Senaraikan EMPAT profesion yang mempunyai etika profesionalnya yang


tersendiri

13
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 14

1.___________________________ 3.______________________________
2.___________________________ 4.______________________________

5.3 Mengapakah Etika Profesionalisme itu penting kepada sesuatu profesion ?

Bolehkah anda menjawab soalan-


soalan tadi… kalau tak boleh anda
perlu membuat ulangkaji yang
lebih …. OK mari kita semak
jawapan anda…

MAKLUMBALAS AKTIVITI
5A

5.1 Etika Profesionalisme bermaksud satu set peraturan atau undang-undang


yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungkait dengan satu-satu bidang
kerjaya yang bertujuan untuk memastikan setiap bidang kerjaya tersebut
mencapai matlamat sasarannya

5.2 EMPAT profesion yang mempunyai Etika Profesional:


1. Wartawan
2. Doktor
3. Guru
4. Perbankan

5.3 Etika Keprofesionalan penting kerana :


1. Menjadi garispanduan kepada sesuatu profesion
2. Untuk mencapai matlamat dan sasaran dalam kerjaya
3. Memastikan sesuatu profesion itu dihormati

14
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 15

4. Mengelakkan sebarang pertindihan kepentingan


5. Menjadikan sesuatu profesion itu “ baik ” dari perspektif moral

5.2 BUDAYA KERJA NEGATIF


Dalam suasana kerja yang semakin maju dan kompleks, kita akan dapati
bahawa untuk berjaya dalam sesuatu kerja, seseorang itu memerlukan lebih
daripada sekadar rajin dan tekun bekerja serta berdedikasi walaupun kita tidak dapat
menafikan kepentingan kualiti-kualiti tersebut. Budaya seperti inilah yang diperlukan
untuk menjayakan sesebuah organisasi. Sebaliknya, terdapat juga budaya kerja
negatif yang boleh menyekat kejayaan dan kecemerlangan sesebuah organisasi.
Antara contoh budaya kerja negatif yang berlaku di pejabat-pejabat dan organisasi-
organisasi ialah politik pejabat ( Office –Politics ), lompat kerja, budaya kiasu
serta kronisme dan nepotisme.

5.2.1 OFFICE POLITICS ( POLITIK PEJABAT )

Mengikut pakar pengurusan, politik pejabat atau politik tempat kerja


dimaksudkan sebagai memburu minat sendiri apabila menghadapi suatu tentangan
yang nyata ataupun yang dibayangkan. Pada masa yang sama, politik juga tidak
semestinya berupa penyimpangan , berunsur penipuan ataupun ketidakikhlasan.
Pendek kata aktiviti politik pasti akan wujud dalam setiap proses pengurusan. Ada
berbagai-bagai cara dan taktik yang akan digunakan oleh pekerja-pekerja “politikus”
ini dalam mendapatkan cita-citanya. Antaranya ialah :

15
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 16

i. Cuba menaikkan kedudukan dan reputasinya dengan mengumpan situasi yang


boleh mendatangkan kehormatan atau nama baik dan tanggapan yang positif
terhadap dirinya – contohnya mengaku atau menerima kehormatan atau
kepujian bagi kerja-kerja yang dibuat oleh pekerja lain.
ii. Memuji secara berlebihan terhadap seseorang yang mempunyai kuasa untuk
menentukan perkembangan kerjayanya pada masa hadapan.
iii. Taktik politik dua hala iaitu dengan menolong seseorang itu agar ia diyakini
oleh pekerjanya ataupun ia menolong menutup atau mengelakkan seseorang
yang telah melakukan kesilapan itu dari mendapat malu di khalyak pekerja lain.
iv. Cuba mewujudkan suasana berpuak-puak di mana satu puak mempunyai
kuasa yang lebih daripada yang lain.
v. Menjatuhkan nama baik dan maruah individu lain.

Budaya politik pejabat yang tidak sihat ini boleh mendatangkan kesan-kesan negatif
kepada sesebuah organisasi , antaranya ialah :
i. Mengganggu keberkesanan dan produktiviti organisasi apabila
kehendak sendiri diutamakan berbanding kehendak organisasi.
ii. Boleh melumpuhkan seseorang pekerja itu untuk maju ke hadapan
iii. Mewujudkan budaya kerja yang tidak ikhlas
iv. Melemahkan kepercayaan antara satu sama lain

5.2.2 LOMPAT KERJA

Lompat kerja ialah suatu tindakan seseorang yang suka melakukan


perpindahan kerja dari satu tempat kerja ke tempat yang lain. Ia sudah dianggap
sebagai satu kebiasaan di dalam dunia pekerjaan pada hari ini. Perbuatan ini adalah
didorong oleh beberapa faktor antaranya :
16
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 17

i. Keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan


ii. Pengaruh rakan sebaya
iii. Kerja yang tidak sesuai dengan kebolehan diri
iv. Menambah pengalaman sedia ada
v. Terdapat masalah dalaman yang berlaku di dalam sesebuah
organisasi
Kesan daripada isu lompat kerja ini ialah sesebuah organisasi itu akan kehilangan
tenaga-tenaga pakar dan profesional dan seterusnya akan mengganggu kelancaran
organisasi tersebut. Tindakan mereka ini juga akan mendorong pekerja-pekerja lain
untuk mengamalkan budaya lompat kerja ini.

5.2.3 KRONISME DAN NEPOTISME

Istilah “Kronisme” diambil dari perkataan Inggeris “ crony ” yang membawa


maksud konco , sahabat ,teman atau kakitangan. Nepotisme juga berasal dari
perkataan Inggeris “nepotism” yang bermaksud pilih keluarga atau yang ada
hubungan persaudaraan. Budaya Kronisme dan Nepotisme boleh diertikan sebagai
mengutamakan sahabat handai, “klik”, ahli keluarga atau yang mempunyai talian
persaudaraan dalam sesuatu urusan dan pekerjaan yang hendak dilakukan. Antara
punca amalan kronisme dan nepotisme ini berlaku ialah kerana hendak menjaga
hubungan persahabatan atau persaudaraan yang telah sedia terjalin. Pihak
pengurusan sudah semestinya bimbang akan perkara ini kerana ia kadangkala
boleh memutuskan hubungan tersebut. Kesan daripada budaya ini ialah sesuatu
pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan cemerlang kerana kriteria utama dalam
pemilihannya ialah kerana ada hubungan persahabatan atau persaudaraan dengan
pihak pengurusan. Orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut
akan diabaikan kerana budaya negatif ini. Ini akan menyebabkan mereka akan

17
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 18

hilang minat untuk memberikan sumbangan yang terbaik dalam organisasi tersebut.
Selain daripada itu, budaya ini juga boleh melonggarkan hubungan antara staff atau
kakitangan yang terbabit. Hasil kerja sesuatu organisasi juga akan terjejas sekiranya
ia dilakukan oleh oleh orang-orang yang tidak berkelayakan.

5.2.4 BUDAYA KIASU

Budaya Kiasu bermaksud kegilaan atau kerakusan dalam mengejar


kemewahan tanpa menghiraukan orang lain. Budaya ini mempunyai banyak
perkaitan dengan sikap materialistik atau mementingkan kebendaan. Perlakuan ini
adalah fitrah semulajadi manusia, namun ia akan berubah menjadi berbahaya jika
tidak dikawal dan dibendung. Punca utama terjadinya budaya ini ialah kerana ingin
menikmati kemewahan yang lebih. Dorongan nafsu yang kuat mendorong
seseorang menindas dan menganiayai orang lain demi untuk mengejar kemewahan
duniawi. Walaupun hati mengakui perbuatan itu salah namun akal tidak mampu
untuk mengalahkan keinginan nafsu yang telah menguasai pemikiran individu
tersebut. Contohnya, walaupun tahu berzina itu perbuatan terkutuk ,namun ia masih
dilakukan demi untuk mengejar kemewahan dan kesenangan hidup tanpa
menghiraukan pertimbangan agama, moral dan masyarakat.
Kesan budaya kiasu ialah berlakunya penindasan ke atas hak orang lain. Ia
juga boleh membawa kepada hubungan yang tidak sihat di kalangan ahli sesebuah
organisasi. Selain itu, ia juga boleh melalaikan seseorang daripada tugasan
utamanya kerana terlalu asyik mengejar kemewahan.

18
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 19

AKTIVITI 5 B

Jawab soalan-soalan berikut :

5.4 Berikan pengertian ringkas istilah-istilah berikut :


a) “Office Politics” ( Politik Pejabat )
b) Lompat Kerja
c) Budaya Kiasu

5.5 Bezakan antara Kronisme dan Nepotisme.

5.6 Berikan TIGA sebab mengapa seseorang itu mengamalkan budaya kiasu.

19
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 20

Mari kita semak jawapan


anda…..

MAKLUMBALAS AKTIVITI
5B

5.4 Pengertian istilah istilah :

a) Office Politics ialah satu bentuk etika kerja yang negatif seperti mengampu
majikan, memfitnah rakan-rakan, suka bermuka-muka atau berpura-pura di
hadapan ketua.
b) Lompat kerja ialah suatu tindakan seseorang yang suka melakukan
perpindahan
kerja dari satu tempat kerja ke tempat yang lain.
c) Budaya Kiasu ialah kegilaan atau kerakusan dalam mengejar kemewahan
tanpa
menghiraukan orang lain. Budaya ini mempunyai banyak perkaitan dengan
sikap
materialistik atau mementingkan kebendaan

20
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 21

5.5 Kronisme bermaksud mengutamakan sahabat handai dan konco-konco


dalam
sesuatu
urusan atau pekerjaan yang hendak dilakukan manakala Nepotisme pula
mengutamakan ahli keluarga atau yang mempunyai hubungan persaudaraan .

5.6 Tiga sebab mengapa seseorang itu mengamalkan Budaya Kiasu :


a) Ingin menikmati kemewahan yang lebih
b) Dorongan nafsu yang kuat mengatasi pertimbangan akal
c) Kurang pegangan agama dan nilai-nilai moral

5.3 PERANAN INDIVIDU DALAM KERJAYA


Alam pekerjaan merupakan suatu alam yang mencabar seseorang. Seseorang
pekerja itu perlu menguasai dan mendalami kemahiran-kemahiran tertentu sebelum
melangkah ke alam pekerjaan. Teori-teori yang diperolehi semasa menuntut di kolej
atau universiti adalah tidak memadai jika tidak disertai dengan kemahiran-kemahiran
untuk membolehkannya menjadi seorang pekerja yang cekap dan berjaya. Antara
kemahiran –kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang pekerja ialah hubungan
atau interaksinya dengan pihak-pihak lain seperti majikan ( ketua ) , rakan sekerja
dan juga pelanggan.

i. Hubungan Dengan Majikan

Hubungan yang baik dengan majikan adalah penting kerana mereka


merupakan orang pertama yang akan dihubungi oleh seseorang pekerja apabila
berhadapan dengan sesuatu masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Budaya
menghormati majikan perlu diwujudkan supaya setiap arahan yang diberikan akan

21
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 22

dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Selain itu, perjumpaan dengan ketua juga
penting untuk mewujudkan komunikasi dua hala bagi mendapatkan maklumat-
maklumat mutakhir organisasi.

ii. Hubungan Dengan Rakan Sekerja

Rakan sekerja merupakan orang yang sentiasa berada di sekeliling kita


dalam menjalankan kerja-kerja kita seharian. Oleh itu, seseorang pekerja harus
menjalinkan hubungan yang baik dengan rakan sekerjanya . Jika wujud hubungan
yang tidak baik di kalangan rakan sekerja, maka akan berlaku suasana tidak
harmoni di tempat kerja. Kesannya, matlamat organisasi tersebut tidak akan dapat
dicapai dengan sempurna. Oleh itu , sikap hasad dengki, ego , mementingkan diri
sendiri dan tidak menghormati rakan sekerja perlu dikikis untuk kejayaan sesebuah
organisasi.

iii.Hubungan Dengan Pelanggan

Setiap organisasi mempunyai piagam pelanggannya yang tersendiri yang


berperanan untuk menentukan garis panduan ketika berurusan dengan pelanggan.
Pelanggan amat penting kepada sesebuah organisasi kerana merekalah yang
akan menentukan keberkesanan sesuatu projek atau produk yang dihasilkan . Oleh
itu, seseorang pekerja yang berurusan dengan pelanggan perlu mematuhi piagam
pelanggan yang telah ditetapkan untuk menjadikan organisasinya dihormati dan
mendapat penghargaan pelanggan.

5.3.1 CIRI-CIRI PEKERJA YANG BAIK


Dalam menempuh alam pekerjaan di zaman ini, kita akan dapati bahawa
untuk berjaya dalam pekerjaan, seseorang memerlukan lebih daripada sekadar rajin
dan tekun bekerja dan berdedikasi walaupun tidak dapat dinafikan kepentingan
kualiti-kualiti tersebut. Bagi seseorang pekerja yang ingin berjaya dan kreatif dalam

22
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 23

kerjaya, beliau perlu menghadapi cabaran. Cabaran perlu untuk mendorong kita
berusaha untuk mencapai hasil dalam masa yang ditentukan atau mencapai hasil
yang baik dengan masa yang sedikit.
Perbezaan antara pekerja yang cekap dan berkesan ialah dari segi
melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan . Kecekapan dalam kerja bermakna
melaksanakan kerja dengan betul seperti yang dikehendaki manakala keberkesanan
ialah melaksanakan kerja yang diberikan dengan tepat.
Antara perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh seorang pekerja ialah
objektif dan hasil sesuatu tugas itu. Perkara ini penting dalam kerja seharian kita ,
terutama sekali apabila kita menghadapi tekanan kerana terlalu banyak kerja yang
perlu diuruskan. Sesuatu kerja akan menjadi kelam kabut dan tidak menentu apabila
tiada panduan dari segi objektif dan hasil yang perlu diusahakan.
Di samping memberikan perhatian kepada objektif dan hasil kerja, pekerja
juga harus melihat dan menilai kembali objektifnya sekerap yang mungkin. Ini
disebabkan objektif dan hasil yang diharapkan oleh pihak pengurusan akan
berubah-ubah mengikut keadaan. Pekerja yang bijak dan cekap selalunya produktif.
Mereka tahu perkara yang penting dalam kerja mereka bukanlah bilangan kerja yang
dapat mereka uruskan, tetapi yang menentukan kejayaan dan produktiviti dalam
kerja ialah kerja yang dapat disiapkan dan yang boleh menunjukkan hasil.

5.4 JENAYAH KOLAR PUTIH

Dalam sesebuah masyarakat, baik di mana mereka berada, di Timur atau di


Barat , kejadian jenayah adalah suatu perkara yang tidak boleh dielakkan. Jenis-
jenis jenayah yang dilakukan oleh individu adalah berbeza-beza mengikut kaum,

23
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 24

bangsa, status sosial, umur dan jantina. Dalam sesebuah masyarakat, jenayah
bukan saja dilakukan oleh individu yang tidak berpelajaran atau berpendidikan,
tetapi di kalangan pekerja yang berpendidikan tinggi pun jenayah tetap berlaku.
Hanya jenayah yang mereka lakukan sahaja lebih canggih dan sukar dikesan.
Jenayah yang sering dilakukan oleh golongan berpendidikan tinggi,
berpengaruh dan dihormati adalah jenayah yang dikenali sebagai “ Jenayah Kolar
Putih “. Jenayah ini selalunya dilakukan untuk mengaut keuntungan peribadi. Antara
contoh jenayah ini ialah seperti :
i. Seorang eksekutif di sesebuah syarikat yang memberikan
pinjaman kepada individu tertentu di mana beliau sendiri adalah
rakan kongsi dalam perniagaan itu.
ii. Doktor yang melakukan pembedahan yang tidak perlu , hanya
untuk mendapatkan wang.
iii. Ahli perniagaan yang dengan sengaja membesar-besarkan
perbelanjaannya.

5.4.1 RASUAH

Antara bentuk-bentuk jenayah kolar putih yang sering berlaku (major ) di kalangan
masyarakat kita ialah rasuah atau korupsi. Ia bermaksud suatu perbuatan atau
tindakan seseorang atau kumpulan yang memberi atau menerima sesuatu bagi
mendapatkan sesuatu keistimewaan. Rasuah yang salah di sisi undang-undang
ialah perbuatan yang melanggar peraturan atau undang-undang. Rasuah boleh
berlaku dalam banyak cara. Antara bentuk-bentuk rasuah ialah :
i. Wang dan harta
ii. Kedudukan dan pengaruh
iii. Balasan,ganjaran, diskaun, komisen dan bonus
iv. Tawaran dan akujanji

24
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 25

v. Perkhidmatan dan pertolongan


vi. Peluang dan kesempatan
vii. Kepentingan, keistimewaan dan hak milik

25
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 26

Tahukah anda bagaimana


rasuah itu berlaku ……..
Sebenarnya kita boleh
mengkategorikan rasuah
seperti berikut….

5.4.2 KATEGORI RASUAH


Secara umumnya rasuah boleh dikategorikan seperti berikut :

Politik Wang

Salahguna Kuasa Rasuah Pecah Amanah

Penipuan

Pecah amanah bermaksud seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan


dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk kepentingan peribadinya
ataupun orang lain yang ada hubungan dengannya. Contohnya seperti pegawai-
pegawai yang sanggup melakukan bermacam-macam aktiviti yang tidak beretika
kerana lebih mengutamakan arahan ketua daripada undang-undang kerajaan.
Penipuan bermaksud suatu perbuatan curang atau dalam bentuk kata-kata
dusta dengan tujuan untuk memperdaya orang lain. Contohnya , seorang pegawai

26
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 27

yang menipu ketuanya dengan tujuan untuk mendapat keistimewaan-keistimewaan


tertentu dalam organisasinya.
Salahguna kuasa pula bermaksud seseorang yang menggunakan kedudukan
dan pangkat yang ada padanya untuk kepentingan peribadi. Perbuatan ini dilakukan
oleh golongan yang mempunyai pangkat dan pengaruh dalam sesebuah
organisasi. Contohnya, seseorang pegawai yang meluluskan kontrak kepada pihak-
pihak tertentu dan menerima wang atau keistimewaan-keistimewaan tertentu
sebagai balasannya.
Politik wang pula bermaksud pemberian sogokan ( rasuah ) dalam konteks politik
dalam bentuk wang ringgit, lesen, tender, saham, kemudahan istimewa, jawatan,
percutian dan sebagainya.

5.4.3 JENAYAH KOMPUTER

Pengetahuan terhadap penggunaan komputer bukan lagi satu perkara yang


menghairankan dalam masyarakat kita. Sebaliknya sudah agak ketara sekarang
bahawa kita sudah bergantung secara total terhadap komputer untuk terus hidup
dalam masyarakat moden ini. Maka kewujudan komputer dalam bidang pekerjaan
juga tidak dapat dinafikan. Jenayah komputer bermaksud sebarang perbuatan yang
salah di sisi undang-undang dengan menggunakan sistem komputer seperti mencuri
maklumat atau wang. Secara tidak langsung, jika tiada satu tindakan awal tidak
digubal untuk mematahkan komplot jenayah komputer ini, ia boleh menjadi satu

27
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 28

aktiviti yang utama pada masa akan datang. Bermacam-macam cerita pernah
didengar tentang program yang tersilap dalam komputer. Contohnya seperti jumlah
akaun simpanan wang yang bertukar jumlahnya dan ada kalanya hilang terus .
Kadang-kadang memori komputer terhapus , bayaran yang telah dijelaskan timbul
semula dan sebagainya. Jenayah komputer agak sukar untuk dikesan. Contohnya di
Amerika, seorang teller wang yang telah menggelapkan wang sebanyak 1.5 juta ,
mengambil masa tiga tahun sebelum pihak pengurusan dapat mendedahkan kes itu.
Jenayah seperti ini sudah tentu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang sistem dan program komputer. Jenayah
komputer boleh berlaku dalam berbagai-bagai bentuk sama ada manipulasi,
membuang, menukar , mengubahsuai atau merosakkan data dan maklumat dalam
komputer. Komputer telah digunakan untuk melesap, memanipulasi, mencuri wang
atau barang lain dan maklumat rahsia. Oleh itu komputer juga boleh dijadikan
sahabat setia dalam sebarang angkara komputer.

5.4.4 FAKTOR-FAKTOR JENAYAH KOLAR PUTIH


Secara umumnya, faktor-faktor yang menggalakkan berlakunya jenayah kolar putih
ini boleh dikategorikan kepada tiga faktor asasi ( utama ) iaitu :
i. Kelemahan kawalan dalam diri
ii. Kelemahan kawalan dalam organisasi ( jabatan )
iii. Wujudnya peluang

Kurang pegangan
agama

Ego untuk
menunjukkan
kekayaan

Suka berjudi dan


Kelemahan
berhutang
kawalan
dalam diri
Tamak untuk
mengumpul harta
dgn cepat
28
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 29

Ingin hidup mewah


dengan cepat

Rajah di atas menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada pada seseorang yang


boleh mendorongnya untuk melakukan jenayah kolar putih.

Kelemahan
kepimpinan
Kurang publisiti
terhadap
perkhidmatan
jabatan
Kurang ketelusan
Kelemahan dalam menjalankan
kawalan dalam tugas
jabatan
Tiada saluran
pengaduan
pelanggan

Arahan yang tidak jelas

Rajah di atas menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sesebuah


organisasi dan jabatan yang membuka ruang kepada individu-individu yang
berkepentingan untuk melakukan amalan rasuah dan korupsi.

29
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 30

Pembangunan yang
tidak seimbang antara
fizikal dan spiritual

Budaya tersirat
golongan-golongan
tersirat

Kelemahan dalam
Wujudnya Peluang- sistem pentadbiran
peluang
Amalan tradisi dan
budaya masyarakat
yang suka memberi
hadiah

Kelemahan peruntukan
undang-undang

Rajah di atas pula menunjukkan bahawa adanya peluang-peluang dan ruang-ruang


tertentu yang terdapat dalam sistem pentadbiran negara, perkhidmatan awam,
peruntukan undang-undang dan juga budaya masyarakat yang boleh mendorong
masyarakat untuk terjebak dalam jenayah kolar putih.

30
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 31

5.4.5 BAHAYA DAN KESAN JENAYAH KOLAR PUTIH


Jenayah Kolar Putih boleh mendatangkan kesan yang buruk dan membahayakan
individu, masyarakat dan juga negara. Antara kesan-kesannya ialah :
i. Mengakibatkan kerosakan dan mencemarkan maruah, bangsa dan
negara
ii. Ketidakadilan dalam pengagihan peluang dan sumber negara di
kalangan rakyat
iii. Meningkatkan lagi inflasi dan kos hidup melalui naiknya harga barang
dan perkhidmatan
iv. Mengundang pelbagai masalah dan penyakit sosial serta
penyelewengan
v. Mengancam keharmonian dan kesejahteraan rakyat.

5.4.6 LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN


Jenayah Kolar Putih perlu dibendung dengan segera agar kestabilan dan
keharmonian masyarakat negara ini dapat dipelihara. Antara cadangan langkah-
langkah yang boleh dibuat ialah :
i. Memantapkan lagi pendidikan agama dan moral di dalam institusi
keluarga, sekolah dan masyarakat
ii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas.
iii. Mengadakan kempen-kempen kesedaran melalui seluruh media
massa dan jentera pentadbiran negara
iv. Menghidupkan budaya nasihat-menasihati dan tegur-menegur.

31
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 32

Kesimpulannya jenayah kolar putih boleh meruntuhkan sistem kehidupan harmoni


sesebuah negara dan mengundang pelbagai penyakit soaial dalam masyarakat.
Pendidikan agama dan nilai-nilai mulia akan mampu membina kekuatan dalaman
seseorang bagi mengawal diri daripada terjebak dalam gejala ini. Setiap individu
pula hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan berkesan dalam
memerangi jenayah ini dengan apa cara sekalipun.

AKTIVITI 5 C

Jawab soalan-soalan berikut :

5.7 Berikan pengertian Jenayah Kolar Putih serta nyatakan contohnya.

5.8 Apakah faktor-faktor berlakunya Jenayah Kolar Putih?

5.9 Apakah yang dimaksudkan dengan Jenayah Komputer serta berikan


contohnya?

5.10 Nyatakan EMPAT bentuk Rasuah .

Bolehkah anda menjawab soalan-


soalan tadi… kalau tak boleh anda
perlu membuat ulangkaji yang
lebih …. OK mari kita semak
jawapan anda…

32
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 33

MAKLUMBALAS AKTIVITI
5C

5.7 Jenayah Kolar Putih bermaksud Jenayah yang sering dilakukan oleh golongan
berpendidikan tinggi, berpengaruh dan dihormati . Contohnya ialah seperti
seorang
eksekutif di sesebuah syarikat yang memberikan pinjaman kepada individu
tertentu di
mana beliau sendiri adalah rakan kongsi dalam perniagaan itu.

5.8 Faktor-faktor berlakunya Jenayah Kolar Putih :


i. Kelemahan kawalan dalam diri
ii. Kelemahan kawalan dalam organisasi ( jabatan )
iii.Wujudnya peluang

5.9 Jenayah Komputer bermaksud sebarang perbuatan yang salah di sisi undang-

33
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 34

undang dengan menggunakan sistem komputer seperti mencuri maklumat atau


wang.
Contohnya seperti manipulasi, membuang, menukar , mengubahsuai atau
merosakkan data dan maklumat dalam komputer.

5.10 Empat bentuk Rasuah :


i. Wang dan harta
ii. Kedudukan dan pengaruh
iii. Balasan,ganjaran, diskaun, komisen dan bonus
iv. Tawaran dan akujanji

PENILAIAN KENDIRI

Jawab soalan-soalan berikut :

Soalan Satu.
Antara faktor-faktor berlakunya Jenayah Kolar Putih ialah kelemahan kawalan
dalaman diri. Huraikan.

Soalan Dua.
Amalan Rasuah semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita pada hari ini.
Berikan pandangan anda untuk membendung gejala ini.

Soalan Tiga

34
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 35

Office Politics ( Politik Pejabat ), Lompat Kerja dan Budaya Kiasu adalah bentuk-
bentuk etika kerja yang negatif. Jelaskan faktor-faktor berlakunya gejala ini.

Mari kita semak jawapan


anda………..

MAKLUMBALAS KEPADA
PENILAIAN KENDIRI

1. Kelemahan kawalan diri :


i. Kelemahan dan kekurangan iman dan nilai-nilai kebaikan
ii. Sikap ingin hidup mewah melebihi punca pendapatan
iii.Tamak untuk mengumpul harta dan cepat kaya
iv. Keegoan untuk menunjukkan kekayaan

2. Langkah-langkah membendung gejala Rasuah :

35
ETIKA KEPROFESIONALISME A 2002 / 5 / 36

i. Memantapkan lagi pendidikan agama dan moral di dalam institusi


keluarga, sekolah dan masyarakat
ii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas.
iii. Mengadakan kempen-kempen kesedaran melalui seluruh media
massa dan jentera pentadbiran negara
iv. Menghidupkan budaya nasihat-menasihati dan tegur-menegur.

3. Faktor-faktor berlakunya budaya Office Politics, Lompat Kerja dan Budaya Kiasu :
i. Ingin hidup mewah dengan cepat
ii. Kurang pengetahuan agama dan nilai-nilai murni
iii. Dorongan nafsu yang mengatasi pertimbangan akal

36