Anda di halaman 1dari 9

Peraturan Pemarkahan

PercubaanSPM2012
PERATURAN PEMARKAHAN

PERCUBAAN SPM 2012


BAHASAMELAYU
Kertas2

Markah penub: 110 markah


Soalaal

Markahpenuh 30 dibahagi kepada:


a)
b)

a)

Isi
Bahasa

20 markah
10 markah

Isi [20 markah]


Nota :Panduan mengira perkataan
Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan:
namakhas

perkataan berulang
penggunaan kata sendi di dan ke
tarikh

angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan

Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa.
Periksajawapancalonsetakat 120patah perkataansahaja.YangselebQinya tidak perm diperiksa.
Berikanmarkah bagj setiap isi yang tepat dan lengkapsahaja.

Bahagjan
(i) Pendahuluan
(ii) IsiTersurat
(in) IsiTersirat
(iv) Penutup / Kesimpulan

Markah

Markah

2
4

10

11

12

12

11

10

20

Jumlah Markah

Soalan 1: Rumusan
Pendahuluan

Petikan membincangkan kebaikan / manfaat pendidikan kepenggunaan dalam


kalangan masyarakat / dalam kehidupan seharian / dalam perbelanjaan.

Petikan membincangkan kebaikan / manfaat pendidikan kepenggunaan.


Isi tersurat

kepentingan pendidikan kepenggunaan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengguna memperoleh maklumat tentang barangan dan perkhidmatan


Membolehkanpengguna mengambil keputusan yang bijak dalam perbelanjaan
Membantu pengguna membezakan antara keperluan dengan kefaendak
Membolehkanpengguna berkongsi maklumat dengan individu yang lain
Membantu pengguna membeli barangan yang selamat dan berkualiti
Membolehkan pekerja menghasilkan barangan atau perkhidmatan yang bermutu
Membantu pengguna menyelesaikan masalah beikaitan tentang isu kepenggunaan

8.
9.

Dapat meneliti sesuatu barangan itu secara kritikal dan analitikal


Berupaya membangunkan kemahiran kepenggunaan individu

Sulit

16

1103/2