Anda di halaman 1dari 84

RPT 2015

SMK DATO USMAN


RANCANGAN
AWANGPENGAJARAN TAHUNAN 2015
AMALAN BAHASA MELAYU
KELAS PERALIHAN

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

Liza Ismail

ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN PERALIHAN, TINGKATAN 1 & TINGKATAN 4

11 12 /01/2015

UNIT 1: SEKOLAHKU
i)

ii)

iii)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
Memerihalkan
sejarah
dan identiti sekolah;
Memerihalkan aktiviti
utama sekolah.

13 15 / 01/2015

Aras 1
i.
ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan sejarah sekolah,
moto dan simbol pada lencana
sekolah.
Menyatakan aktiviti utama sekolah.

Aras 2
i.

ii.

Menerangkan sejarah sekolah,


moto dan simbol pada lencana
sekolah.
Menerangkan kepentingan
aktiviti utama sekolah.

Aras 3
i.

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

K-BAT
Pengumpulan
maklumat
berkaitan latar belakang sekolah
daripada majalah sekolah, papan
kenyataan
sekolah,
website
sekolah dan lain-lain secara
berkumpulan ( kolaboratif)
Menghasilkan buku skrap yang
mengandungi maklumat tentang
sejarah
sekolah,
carta
organisasi, lagu, lencana, cogan
kata dan aktiviti sekolah.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Buih
- Peta Alir

Menjelaskan sejarah sekolah,


moto dan simbol pada lencana
sekolah.
ii. Menjelaskan kepentingan aktiviti
utama sekolah.

ARAS KESUKARAN

Nilai
- Tanggungjawab, Menyayangi
Sekolah
Alat Bantu Mengajar
- Gambar pelan / majalah
sekolah/website sekolah /
persekitaran sekolah
K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

UNIT 2: MENGENAL MAKMAL


SAINS SEKOLAH
i.

18 22 /01/2015

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan peraturan di
makmal sains sekolah;

iii.

Mengenal dan menyebut


alat yang terdapat di
makmal sains sekolah;
dan

iv. Menerangkan kegunaan dan


cara menggunakan alat
sains.

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan peraturan di makmal
sains.
iii. Menyatakan alat yang terdapat di
makmal sains.
iv. Menyatakan kegunaan dan
cara menggunakan alat
sains
Aras 2
i.
ii.
iii.

Menerangkan peraturan di
makmal sains.
Menerangkan alat yang
terdapat di makmal sains.
Menerangkan kegunaan dan
cara menggunakan alat
sains.

K-BAT

Bersoal jaw ab untuk


menerangkan peraturan di
makmal sains sekolah.
Melaw at makmal sains sekolah.
Menunjuk cara bagaimana
menggunakan peralatan sains.
Contoh: jam randik, termometer,
bikar,tabung uji, silinder penyukat.
Meningkatkan kecerdasan pelbagai
seperti :
1. Kemahiran Interpersonal
melalui kaedah demonstrasi /
tunjuk cara
2. Kemahiran Memimpin
Melalui pembahagian tugas
dalam kumpulan

PEMETAAN I-THINK
-Peta Dakap

Aras 3
i.
ii.
iii.

Menerangkan peraturan di
makmal sains.
Menerangkan alat yang
terdapat di makmal sains.
Menerangkan kegunaan dan cara
menggunakan alat sains.

Nilai
Berdikari; kolaboratif
Alat Bantu Mengajar
- Gambar tokoh-tokoh sains
- Radas/alat sains

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 3: BERMAIN CONGKAK
i.

Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;

ii.
Mengenal dan
menyebut nombor serta
simbol operasi;

18 22 /01/2015

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan nombor dan
operasi nombor dengan
betul.
Menyatakan
operasi
nombor
sehingga empat digit.
Menyatakan
dan
menyelesaikan
masalah
operasi nombor sehingga
empat digit.

iii)
Menyatakan dan
menggunakan operasi
mengira dalam bentuk
simbol dan perkataan; dan

iv.

iv)
Merihalkan nombor
dan simbol.

Aras 2
i.

K-BAT
Merujuk
kamus
untuk
mendapatkan makna kata istilah
atau kata umum.
Contoh: cerakin, kuantiti

Permainan
menyusun
kad
(nombor/ simbol/perkataan) untuk
membentuk kumpulan nombor
bagi
menjalankan
operasi
mengira sehingga tujuh digit dan
menyatakannya dalam perkataan.

Menyelesaikan
masalah
operasi
mengira sehingga tujuh digit.

Pemupukan kemahiran interpersonal:


Melalui kaedah tunjuk cara permainan
congkak

Menerangkan
operasi
nombor
sehingga lima digit.
ii. Menerangkan dan menyelesaikan PEMETAAN I-THINK
masalah operasi nombor sehingga
- Peta Alir
lima digit.
Nilai
- Kerjasama;
Aras 3
i.

Menjelaskan operasi nombor enam


digit ke atas.
ii. Menjelaskan dan menyelesaikan
masalah operasi enam digit ke atas.

Alat Bantu Mengajar


- Papan congkak
- Guli
- Batu seremban
- Video kaedah permainan congkak
- Kertas Mahjong
- Marker pelbagai warna

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

UNIT 4.PENYENGGARAAN
KERETA
i.

ii.

iii.
3

25 29 / 01/2015
iv.

Aras 1
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan alatan
tangan untuk kerja
penyenggaraan mesin
ringkas;
Mengenal pasti alatan
tangan dan
kegunaannya untuk kerja
penyenggaraan; dan
Memerihalkan
penyenggaraan
ringkas.

iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan nombor dan
operasi nombor dengan
betul.
Menyatakan
operasi
nombor
sehingga empat digit.
Menyatakan
dan
menyelesaikan
masalah
operasi nombor sehingga
empat digit.

Aras 2

i.
cara
mesin ii.

K-BAT
Merujuk
kamus
untuk
mendapatkan makna kata istilah
atau kata umum.
Contoh: cerakin, kuantiti

Permainan
menyusun
kad
(nombor/ simbol/perkataan) untuk
membentuk kumpulan nombor
bagi
menjalankan
operasi
mengira sehingga tujuh digit dan
menyatakannya dalam perkataan.

Menyelesaikan
masalah
operasi
mengira sehingga tujuh digit.

Pemupukan kemahiran interpersonal:


Melalui kaedah tunjuk cara permainan
congkak

Menerangkan
operasi
nombor
sehingga lima digit.
Menerangkan dan menyelesaikan PEMETAAN I-THINK
masalah operasi nombor sehingga
- Peta Alir
lima digit.
Nilai
- Kerjasama;
Aras 3
i.

Menjelaskan operasi nombor enam


digit ke atas.
ii. Menjelaskan dan menyelesaikan
masalah operasi enam digit ke atas.

Alat Bantu Mengajar


- Papan congkak
- Guli
- Batu seremban
- Video kaedah permainan congkak
- Kertas Mahjong
- Marker pelbagai warna

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 5: RUMAHKU, KELUARGAKU
i.

ii.

Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;
Menyatakan jenis rumah
dan lokasi;

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

iii.

Mengenal pasti dan


menyatakan hubungan
kekeluargaan dan
salasilah keluarga; dan

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan jenis rumah tradisional
dan rumah moden.
Menyatakan panggilan keluarga
asas dan keluarga kembangan.
Menyatakan aktiviti yang
mengeratkan hubungan
kekeluargaan.

Aras 2
i.

1 5 / 02 / 2015

iv.

Memerihalkan suatu
aktiviti di rumah yang
mengeratkan hubungan
kekeluargaan.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

Menerangkan jenis rumah


tradisional dan rumah moden.
ii. Menerangkan keistimew aan
anggota keluarga asas dan
keluarga kembangan.
iii. Menerangkan aktiviti yang
mengeratkan hubungan
kekeluargaan.
Aras 3
i.
ii.

iii.

Menjelaskan kesesuaian jenis


rumah dengan lokasi.
Menjelaskan tanggungjaw ab
keluarga asas dan keluarga
kembangan.
Menjelaskan aktiviti yang
mengeratkan hubungan kekeluargaan

K-BAT
Merujuk brosur atau iklan
penjualan
rumah untuk mengenal pasti jenis
rumah.
Membuat buku skrap tentang jenis
rumah, lokasi, f ungsi ruang
rumah dan pelan rumah
Bersoal jawab tentang jenis rumah
dan lokasi rumah berkenaan
dibina.Contoh:
Nyatakan jenis rumah dan
lokasinya;
- rumah tradisional di kampung.
- rumah moden di pekan.
- rumah melaka di Melaka
- rumah minangkabau di Negeri
Sembilan
- rumah panjang di Saraw ak
Melakonkan aksi sebagai abang,
kakak, dan adik bertutur tentang
aktiviti dan perkara yang dapat
mengeratkan hubungan
kekeluargaan.
PEMETAAN I -THINK
-

Peta buih, peta buih berganda

Nilai
Kasih sayang
Alat Bantu Mengajar
- Iklan/risalah perumahan
Kertas Mahjong

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

UNIT 6: SEHARI DI ZOO NEGARA


i.

1 5 / 02 / 2015

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

Aras 1
i.

ii.

Menerangkan sif at
f izikal haiwan;

ii.
iii.
iv.

iii.

Menerangkan ciri-ciri
haiwan;

v.

iv.

Menerangkan ciri-ciri
khas haiw an untuk
melindungi diri; dan

v.

Menyatakan
kepentingan haiwan.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyebut nama haiw an.
Menyatakan sif at f izikal haiw an.
Menyatakan ciri-ciri asas dan
ciri-ciri khas haiw an untuk
melindungi diri.
Menyatakan kepentingan haiw an.

Aras 2
i.

Membezakan haiw an berdasarkan


sif at f izikal.
ii. Membezakan haiw an berdasarkan
ciri- cirinya.
iii. Menerangkan ciri-ciri khas haiw an
untuk melindungi diri.
i v. Menerangkan kepentingan haiw an.
Aras 3
i.

Mengklasif
ikasikan
haiw
an
berdasarkan sif at f izikal dan ciricirinya.
ii. Membandingkan dan membezakan
ciri- ciri khas haiwan untuk
melindungi diri.
iii. Menjelaskan kepentingan haiwan.

K-BAT
Berbincang tentang sifat fizikal
dan
ciri-ciri
haiw
an
berdasarkan tayangan video
National Geographic.Contoh:
i.
Sifat f izikal; berbulu, berkaki
empat
ii.
Ciri-ciri haiw an, iaitu:
- Litupan badan
- Habitat
- Tabiat makan
- Anggota badan
- Cara membiak
Mengelaskan haiwan mengikut
ciri-ciri tertentu
Pembentangan aktiviti berdasarkan
pengelasan
haiwan
yang
dibincangkan
Menyuntik
nilai
kecerdasan
naturalis kepada murid
PEMETAAN I-THINK
-

Peta buih berganda


Peta pokok

Nilai
- Kesyukuran; mencintai fauna
Alat Bantu Mengajar
- Pita rakaman
- Gambar-gambar haiwan (puzzle)
- Kertas manila
- Gam
- Gunting

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 7: PERMAINAN ANGKA

8 12 / 02 / 2015
i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyatakan ayat
matematik dan
bahasa yang betul
dalam operasi
mengira;

iii)

Mengenal pasti dan


melengkapkan pola
nombor; dan

iv)

Memerihalkan pola
nombor.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan operasi mengira
dengan menggunakan ayat
matematik.
iii. Menyatakan dan mengenal pasti
pola
nombor genap dan nombor
ganjil.
iv. Menyatakan pola nombor
mengikut tertib menaik atau
tertib menurun.
Aras 2
i. Menerangkan operasi mengira
dengan menggunakan ayat
matematik dan bahasa yang betul.
ii. Menerangkan dan melengkapkan
pola nombor dengan bahasa
yang betul.
iii. Menerangkan pola nombor
mengikut tertib menaik atau
menurun.

K-BAT
Membuat cabutan bola bernombor
(ganjil/genap) dan membuat analogi
mengikut tertib menaik dan
menurun.
Menyatakan pola nombor yang
dibentuk dalam ayat matematik
dan bahasa yang betul. Contoh:
i)
ayat matematik: 3, 7, 11, 15
ii) bahasa: polanya ialah
menambahkan setiap nilai yang
sama iaitu 4
.
Menyelesaikan masalah permainan
angka dan pola nombor mengikut
tertib menaik dan tertib menurun.

Aras 3
i. Menjelaskan dan
menyelesaikan masalah
operasi mengira.
ii. Menjelaskan
dan
menyelesaikan
operasi mengira melibatkan pola
nombor.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Titi

Nilai
- Keadilan, pemikiran kritis
Alat Bantu Mengajar
- Jadual permainan angka
- Nombor berpelekat
- Pensel warna

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

UNIT 8 : KECERIAAN SEKOLAH

15 19 / 02 / 2015

i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyebut dan
menyatakan alatan
tangan untuk kerja kayu
dan perkebunan;

iii)

Menerangkan cara
membaik pulih kerosakan
peralatan; dan

iv)

Menyatakan projek
menanam pokok hiasan

Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan jenis alatan tangan
untuk kerja kayu dan perkebunan.
iii. Menyatakan cara membaik
pulih kerosakan peralatan
di sekolah.
iv. Menyatakan projek menanam
pokok hiasan.
Aras 2
i. Menerangkan alatan tangan untuk
kerja kayu dan perkebunan.
ii. Menerangkan cara-cara membaik
pulih kerosakan peralatan di
sekolah.
iii. Menjelaskan projek menanam
pokok hiasan.

K-BAT
i)
Mengenal pasti alatan tangan
perkebunan di makmal kemahiran
hidup sekolah.
ii) Mengenal pasti alatan tangan
penyenggaraan dan baik pulih
perabot.
iii) Menjalankan aktiviti dan kerja
praktis membersihkan dan
mencantikkan kaw asan sekitar.
Menjalankan aktiviti membaik
pulih perabot sekolah.
iv)
Menulis laporan tentang projek
keceriaan di sekolah dan
membentangkannya dalam kelas.
PEMETAAN I-THINK

- Peta bulatan
Aras 3
Nilai
i. Menjelaskan cara membaik pulih
- Kerjasama; Naturalis
kerosakan peralatan kayu di
sekolah.
Alat Bantu Mengajar
ii. Menerangkan projek menanam pokok
- Alatan tangan perkebunan
hiasan.
- Video berkaitan
- Papan putih
- Marker

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 9 : SIRATAN MAKANAN
i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan haiw an dan
jenis makanannya.
Menyatakan rantai makanan
sebagai hubungan makanan
antara hidupan.
Menyatakan rantai makanan
dalam siratan makanan.
Menyatakan setiap hidupan saling
memerlukan.

ii)

Menyatakan dan
mengelaskan haiw an
berdasarkan jenis
makanannya;

iii)

Menerangkan rantai
makanan;

v.

iv)

Menjelaskan siratan
makanan daripada
rantai makanan; dan

Aras 2

Menyatakan siratan
makanan sebagai
satu kitaran dalam
kehidupan

ii.

15 19 / 02 / 2015
v)

iii.
iv.

i.

iii.

v.

K-BAT
Menyanyikan lagu yang ada
kaitan dengan siratan
makanan.
Contoh: Lagu Bangau Oh Bangau
Menjalankan aktiviti
permainan kata untuk
mengetahui nama haiw an
dan makanannya. Contoh:
Haiwan
Makanan
Murid A
Gajah
Tebu
sebut
Murid B
Harimau
Kambing
sebut
Murid C
Ular
Tikus
sebut
Murid D
Rusa
Daun
sebut

Mengelaskan haiw an berdasarkan


jenis makanannya.
Melakar dan menerangkan
Melukis rajah rantai
rantai makanan.
makanan dan siratan
Menerangkan hubungan
makanan.
rantai makanan dalam
Membincangkan tentang peranan
siratan makanan.
setiap hidupan dalam siratan
makanan.
Menerangkan setiap hidupan saling
bergantungan
PEMETAAN I-THINK

Aras 3
i.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

Menjelaskan rantai makanan


dalam siratan makanan.
ii. Menjelaskan setiap hidupan saling
bergantungan.

- Peta Alir
Nilai
Kesyukuran; Naturalis
Alat Bantu Mengajar
Gambar-gambar haiwan
Jadual siratan makanan

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

22 26 / 02 / 2015 UNIT10 : TAMAN PERMAINAN


i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyatakan bentuk
geometri

iii)

Mengenal pasti ciri-ciri


bentuk dua matra dan
tiga matra; dan

iv)

Menyatakan bentuk
dan jenis permainan di
taman permainan.

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan bentuk geometri.
iii. Menyatakan dan mengenal
pasti ciri bentuk dua matra dan
tiga matra.
iv. Menyatakan bentuk dan jenis
permainan di taman permainan.
Aras 2
i.
ii.

Menerangkan bentuk geometri.


Menerangkan ciri-ciri bentuk dua
matra dan tiga matra.
iii. Menerangkan bentuk dan jenis
permainan di taman permainan
Aras 3
i.
ii.
iii.

iv.

K-BAT
Menyanyikan lagu yang ada
kaitan dengan siratan
makanan.
Contoh: Lagu Bangau Oh Bangau
Menjalankan aktiviti
permainan kata untuk
mengetahui nama haiw an
dan makanannya. Contoh:
Haiwan
Makanan
Murid A
Gajah
Tebu
sebut
Murid B
Harimau
Kambing
sebut
Murid C
Ular
Tikus
sebut
Murid D
Rusa
Daun
sebut
Melukis rajah rantai
makanan dan siratan
makanan.
Membincangkan tentang peranan
setiap hidupan dalam siratan
makanan.

Menjelaskan bentuk
geometri.
Menjelaskan ciri-ciri bentuk dua matra
dan tiga matra.
Menjelaskan bentuk dan
PEMETAAN I-THINK
jenis permainan di taman
- Peta Alir
permainan.
Nilai
Menyatakan projek menanam pokok
Kesyukuran; Naturalis
hiasan.
Alat Bantu Mengajar
Gambar-gambar haiwan
Jadual siratan makanan

MINGGU

TARIKH

1 5 /03 / 2015

8 12 / 03 /2015

TAJUK & OBJEKTIF

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
UJIAN 1

UNIT 11:BANDARAYA KITA


i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menceritakan sejarah
bandar raya;

iii)

Menyatakan keistimew
aan bandar raya dari
segi lokasi, aspek f
izikal dan komposisi
penduduk; dan

iv)

Memerihalkan suatu
perayaan di bandar
raya

Aras 1

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan asal usul bandar raya.
iii. Menyatakan keistimew aannya dari
segi lokasi, aspek f izikal dan
komposisi penduduk.
iv. Menyatakan suatu perayaan
setempat.

Mengumpul maklumat dan


mencatat sejarah tentang
sesebuah bandar raya. Contoh:
Kuala Lumpur, Ipoh, Kuching

Membincangkan keistimew aan


bandar raya yang terdapat di
Malaysia.

Aras 2

Melaporkan aktiviti suatu


perayaan yang diadakan di suatu
tempat atau bandar raya.
Contoh: Pesta Flora

i.

i.

Menerangkan asal usul bandar


raya
ii. Menerangkan keistimew aannya
Dari segi lokasi, aspek f izikal
dan
komposisi penduduk.
iii. Menerangkan suatu perayaan di
bandar raya.
Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan asal usul bandar raya.


Menjelaskan keistimew aannya dari
segi lokasi, aspek f izikal dan
komposisi
penduduk.
iii. Menjelaskan suatu perayaan di
bandar
raya.

PEMETAAN I THINK
-

Peta Alir
Peta Buih

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Risalah
- Poskad
- Kertas Mahjong
- Marker

MINGGU

TARIKH
13 - 21 /03 / 2015

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN
CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

10

22 - 26 / 03 /2015

UNIT 12: HAIWAN


KESAYANGANKU
i)

ii)

Aras 1
i.

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam
konteks;
Menyebut dan
menyenaraikan haiw an
kesayangan;

iii)

Menerangkan ciri-ciri
haiwan kesayangan; dan

iv)

Memerihalkan hai an
kesayangan

ii.
iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan haiw an
kesayangan.
Menyatakan ciri-ciri haiw an
kesayangan.
Menceritakan haiw an kesayangan.

K-BAT

Menjalankan aktiviti permainan


kerusi panasuntuk memahami ciriciri haiw an kesayangan.

Menjalankan aktiviti sumbang saran


mendapatkan nama haiw an dan
mengelaskannya mengikut jenis
makanan. Contoh:

Aras 2
i.
ii.

Menyenaraikan haiw an
peliharaan.
Menerangkan ciri-ciri haiw an
kesayangan

iii.

Menjelaskan haiw an kesayangan.

Bijirin
Burung

PEMETAAN I-THINK
-

Aras 3
i.

ii)

Mengelaskan haiw an
kesayangan berdasarkan
tabiat makanan.
Menghuraikan haiw an
kesayangan.

Sayuran
Arab

Peta pokok

Nilai
- Kasih sayang; Naturalis
Alat Bantu Mengajar
- Gambar haiwan
- Kertas Mahjong
- Marker

Daging
Kucing

MINGGU

TARIKH

10

22 - 26 / 03 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 13: REKACIPTA
i)

ii)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
Menyatakan dan
menamakan bentuk asas
geometri;

iii)

Menyatakan unit ukuran


dan skala; dan

iv)

Menyatakan ukuran dan


melukis garisan dengan
tepat mengikut arahan
untuk menghasil model
.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.
ii.

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan dan menamakan
bentuk asas geometri.
Menyatakan unit ukuran dan

skala.

Mengukur sesuatu bentuk


geometri dan
menyatakannya dalam
unit ukuran yang
berbeza.
Membina sesuatu model
berdasarkan bentuk asas
geometri.
Contoh: model kereta daripada
bahan kertas.

iii. Menyatakan ukuran dan


Melukis garisan dengan tepat
mengikut arahan.
Aras 2

PEMETAAN I-THINK
-

i.
Menerangkan bentuk asas geometri.
ii.
Menerangkan unit ukuran dan skala
iii.
Menerangkan ukuran garisan
yang
dilukis dengan bahasa yang betul.
Aras 3
i.

Menjelaskan bentuk asas geometri.

ii.

Menjelaskan ukuran dan garisan


model
yang dihasilkan

Peta Dakap

Nilai
- Berdikari; Kreatif
Alat Bantu Mengajar
- Model geometri
- Pelan rumah
- Kotak
- Marker

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

11

29 /03 /2015
2 / 4 / 2015

UNIT 14: TANAMAN HIASAN


i)

ii)
iii)

iv)

Aras 1

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

i.
ii.

Menyatakan alatan tangan


untuk kerja praktis perkebunan;
Menyatakan prosedur kerja
praktis perkebunan; dan
Memerihalkan penjagaan
tanaman hiasan.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan alatan tangan
dan prosedur untuk kerja
praktis perkebunan.
Menyatakan penjagaan
tanaman hiasan.

K-BAT

Melabel nama alatan tangan dan


berbincang
prosedur
kerja
dalam perkebunan serta cara
menjaga tanaman hiasan.

Mengadakan
tunjuk
cara
menggunakan alatan tangan
perkebunan
dan
prosedur
penjagaan tanaman hiasan.

Melakonkan watak seorang


pegaw ai pertanian dan seorang
petani berbincang cara kerja
dan penjagaan tanaman hiasan
yang betul serta penggunaan
alatan tangan yang sesuai

Aras 2
i.

.
ii.

Menerangkan alatan tangan


dan prosedur untuk kerja
praktis perkebunan.
Menerangkan penjagaan
tanaman hiasan.

Aras 3
i.

Menjelaskan alatan tangan


dan prosedur untuk kerja
praktis perkebunan.
ii. Menjelaskan prosedur kerja
praktis perkebunan.
iii. Menjelaskan penjagaan
tanaman hiasan.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Alir
Nilai
- Kerjasama
- Naturalis
Alat Bantu Mengajar
- Alatan dan gambar perkebunan
- Papan Putih
- Marker

MINGGU
12

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

5 - 10 / 4 / 2015

UNIT 15: MENGHARGAI


KEMUDAHAN AWAM

Aras 1
i.

i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyatakan jenis
kemudahan awam
yang terdapat di sesuatu
kawasan; dan

iii)

Menerangkan cara yang betul


penggunaan dan penjagaan
kemudahan aw am.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

ii.
di
iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan jenis kemudahan aw am
sesuatu tempat.
Menyatakan cara yang betul
menggunakan kemudahan
aw am.

Aras 2
i.
ii.

Menerangkan kepentingan
kemudahan awam.
Menerangkan cara yang betul
menggunakan kemudahan
awam.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan kepentingan
kemudahan awam.
Menjelaskan cara yang betul
mengguna dan menjaga
kemudahan aw am.

K-BAT

Mengumpulkan maklumat
tentang jenis kemudahan
awam yang terdapat di
kawasan setempat.

Mengumpul pelbagai gambar


atau keratan akhbar yang
menunjukkan penyalahgunaan
kemudahan aw am.

Membincangkan kepentingan
kemudahan aw am kepada
masyarakat dan cara penjagaannya

PEMETAAN I-THINK
-

Peta buih

Nilai
Tanggungjawab;
Alat Bantu Mengajar
- Gambar jenis-jenis kemudahan awam
- dalam bentuk puzzle gambar
- Gam
- Kertas A4
- Keratan akhbar

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

13

12 16 / 4 / 2015

UNIT 16: KEISTIMEWAAN


MANUSIA
i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyatakan anggota
manusia;

iii)

Menerangkan f ungsi
deria manusia;

iv)

Menerangkan proses
hidup manusia; dan

v)

Menerangkan
keistimew aan manusia.

Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyebut anggota manusia.
iii. Menyatakan deria manusia
dan f ungsinya.
iii. Menyatakan proses hidup
manusia.
iv. Menyatakan keistimew aan
Manusia yang
membezakannya
dengan hidupan
lain.
Aras 2
i. Menerangkan proses hidup
manusia
ii. Menerangkan keistimew aan
Manusia yang membezakannya
dengan hidupan
lain.
Aras 3
i. Menjelaskan keperluan proses
hidup.
ii. Menghuraikan keistimew aan
Manusia yang membezakannya
dengan hidupan lain.

K-BAT
Memerhatikan gambar
manusia untuk
memahami
keistimewaan
manusia.
Menamakan anggota
manusia.
Menyanyi sambil
menunjukkan bahagian
anggota badan.
Contoh lagu:
Kalau anda gembira tunjuk hidung
Memadankan gambar deria dengan
f ungsinya.
Merujuk kamus untuk mencari
maksud
istilah yang berkaitan dengan proses
hidup manusia seperti:
a. pertumbuhan
b. perkumuhan
c. pembiakan
d. pernafasan
PEMETAAN I-THINK
- Peta dakap
Nilai
- Kesyukuran
Alat Bantu Mengajar

MINGGU
14

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

19 - 23 / 4 / 2015

UNIT 17: LAKUKAN SENDIRI


i)

ii)

iii)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
Menyatakan dan
menamakan bentuk dua
matra dan tiga matra;
Menyatakan luas, isi padu
dan perimeter sesuatu
bentuk; dan

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.
iii.

iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan dan menamakan
bentuk dua matra dan tiga
matra.
Menyatakan luas, isi padu
dan perimeter sesuatu
bentuk.
Menyatakan ukuran dan
melukiskan garisan dengan
tepat.

Aras 2
i. Menerangkan bentuk dua matra
dan tiga matra.
ii. Menerangkan luas, isi padu
dan perimeter sesuatu
bentuk.
iii. Menerangkan ukuran garisan
yang dilukis dengan bahasa
yang betul.
Aras 3
i. Menjelaskan bentuk dua matra dan
tiga matra.
ii. Menjelaskan ukuran dan garisan model
yang dihasilkan.

K-BAT
Mencari luas, isi padu, dan
perimeter bentuk dua matra
dan tiga matra.
Mengukur dan melukis garisan
dengan tepat untuk membina
bentuk asas.contoh: segi tiga,
segi empat, segi empat sama,
kon
Membina model berdasarkan
hasilgabungan bentuk
asas.contoh: bekas pensel.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Bulatan
Peta Dakap

Nilai
- Berdikari
Alat Bantu Mengajar
- Rajah model dua matra dan tiga

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

14

19 - 23 / 4 / 2015

UNIT 18: ASAS PERNIAGAAN


i)

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

ii)

Menyatakan barangan yang


sesuai dijual secara
komisen;

iii)

Menerangkan
perancangan untuk
memulakan jualan dan
merekod jualan; dan

iv)

Menyatakan f aedah
menjual barang secara
komisen.

Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan barangan yang
sesuai di jual secara komisen.
iii. Menyatakan perancangan untuk
memulakan jualan dan merekod
jualan.
iv. Menyatakan f aedah menjual
barangan secara komisen.
Aras 2
i. Menerangkan barangan yang
sesuai dijual secara komisen.
ii. Menerangkan perancangan
untuk memulakan jualan dan
merekod jualan
iii. Menerangkan f aedah menjual
barangan secara komisen.
Aras 3
i. Menjelaskan barangan yang
sesuai dijual secara
komisen.
ii. Menjelaskan perancangan
untuk memulakan jualan
dan merekod jualan.
iii. Menjelaskan f aedah menjual
barangan secara komisen.

K-BAT
Mencari luas, isi padu, dan
perimeter bentuk dua matra
dan tiga matra.
Mengukur dan melukis garisan
dengan tepat untuk membina
bentuk asas.contoh: segi tiga,
segi empat, segi empat sama,
kon
Membina model berdasarkan
hasilgabungan bentuk
asas.contoh: bekas pensel.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Bulatan
Peta Dakap

Nilai
- Berdikari
Alat Bantu Mengajar
- Rajah model dua matra dan tiga

MINGGU
15

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

26 - 30 / 4 / 2015

UNIT 19: MASYARAKAT


PENYAYANG
i)

Menyebut dan menggunakan


istilah dalam konteks;

ii)

Menyatakan budaya, agama


dan kepercayaan masyarakat
Malaysia; dan

iii)

Menyatakan keunikan
masyarakat negara kita.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i) Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii) Menyatakan kebudayaan, agama,
dan kepercayaan masyarakat
Malaysia
iii)
Menyatakan keunikan
masyarakat Malaysia.
Aras 2
i. Menerangkan kebudayaan,
agama, dan kepercayaan
masyarakat Malaysia.
ii. Menerangkan keunikan masyarakat
Malaysia.
Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan kebudayaan, agama,


dan kepercayaan masyarakat
Malaysia.
Menjelaskan keunikan masyarakat
Malaysia.

K-BAT

Membincangkan komposisi kaum di


Semenanjung, Sabah dan Saraw ak.

Membincangkan kaum yang


terdapat di Malaysia dari segi
budaya, agama dan kepercayaan.

Membincangkan keunikan kaum di


Malaysia:
a)semua kaum bersatu padu
b)perayaan sesuatu kaum turut
dirayakan oleh kaum lain

PEMETAAN I-THINK
-

Peta buih
Peta pokok

Nilai
Hormat-menghormati; Perpaduan
Alat Bantu Mengajar
- Iklan pelancongan
- Pita video

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

15

26 - 30 / 4 / 2015

UNIT 20: TUMBUHTUMBUHAN & KEINDAHAN


ALAM
i)

ii)

Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;
Menyatakan
pertumbuhan
tumbuhan;

iii)

Menerangkan cara
pembiakan tumbuhan

iv)

Memerihalkan sumbangan
tumbuhan terhadap alam

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan pertumbuhan
Tumbuhan
iii. Menyatakan cara tumbuhan
membiak.
iv. Menyatakan jenis rangsangan
Pada tumbuhan.
v.

Menyatakan sumbangan
tumbuhan terhadap alam.

Aras 2
i.
ii.

iii.

Mengenal pasti cara


pembiakan tumbuhan.
Menerangkan cara tumbuhan
bergerak balas terhadap
rangsangan.
Menerangkan sumbangan tumbuhan
terhadap alam.

K-BAT
Membuat kajian lapangan tentang
pertumbuhan pembiakan dan
gerak balas tumbuhan terhadap
rangsangan.
Memerhatikan peringkat
pertumbuhan tumbuhan
Membincangkan cara pembiakan
tumbuhan melalui bijih benih, spora,
batang atau daun.
Menjalankan
eksperimen
untuk
mengkaji gerak balas tumbuhan
terhadap ransangan seperti cahaya,
air, sentuhan dan graviti.
Bersoal jawab tentang kepentingan
tumbuhan terhadap alam sekitar
Membuat buku skrap tentang
pergerakan dan kepentingan
tumbuhan. Menjalankan
eksperimen untuk mengkaji gerak
balas tumbuhan terhadap
ransangan seperti cahaya, air,
sentuhan dan graviti.
Bersoal jaw ab tentang
kepentingan tumbuhan terhadap
alam sekitar.

Aras 3
i. Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan cara pembiakannya.
ii. Menjelaskan cara tumbuhan
bergerak balas terhadap
rangsangan.
iii.Menjelaskan kepentingan tumbuhan
terhadap alam sekitar
16

3 7 / 05 /2015

17

10 14 /05/2015

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Dakap
Peta Titi

Nilai
- Naturalis
Alat Bantu Mengajar
- Poster keindahan alam

CUTI HARI WESAK + PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

18

17 21 / 05 /2015 UNIT 21: MARI KITA CARI


i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menyatakan sisi dan
sudut pada bentuk
geometri; dan

Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan sisi dan sudut pada
bentuk geometri.
Menyatakan bentuk dan
ukuran peralatan dalam bilik
darjah.

Aras 2
Menyatakan bentuk dan
ukuran peralatan dalam bilik
darjah, gelanggang
i. Menerangkan sisi dan sudut
permainan dan melukis
pada bentuk geometri.
pelan.
ii. Menerangkan bentuk dan
ukuran peralatan dalam bilik
darjah dan gelanggang
permainan.
Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan sisi dan sudut pada


bentuk geometri.
Menjelaskan bentuk geometri dan
ukuran pelan yang dilukis.

Mengenal pasti sisi dan


sudut peralatan berbentuk
geometri.

Mencari luas dan perimeter


beberapa peralatan dalam bilik darjah
dan gelanggang permainan
menggunakan alat ukur yang piaw ai.

Melukis pelan bilik darjah dan


gelanggang permainan dengan ukuran
yang sesuai.

KBT
Kemahiran Pelbagai
- Perbincangan
- Tunjak cara
Nilai
- Kerajinan
Alat Bantu Mengajar
- Gambar
- Pelan
- Model bentuk geometri

18

17 21 / 05 /2015UNIT 22: TENAGA ELEKTRIK


i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menyatakan sumber
tenaga elektrik;

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan sumber tenaga
Elektrik
Menyatakan komponen litar
elektrik mudah dan f ungsinya.
Menyatakan sesuatu ciptaan
yang menggunakan litar elektrik
mudah.

Menyatakan
komponen
litar elektrik mudah dan
f ungsinya; dan
Aras 2
i. Menerangkan sumber tenaga
iv. Menerangkan
elektrik.
sesuatu ciptaan yang
ii. menerangkan komponen litar
menggunakan litar elektrik
elektrik
mudah dan f ungsinya.
mudah.

iii. Menerangkan sesuatu cipta


yang menggunakan litar elektrik
mudah.
Aras 3
- Menjelaskan sesuatu ciptaan
yang menggunakan litar elektrik
mudah.

Mengumpul maklumat tentang


sumber tenaga elektrik.
Menghasilkan satu ciptaan
menggunakan komponen litar
elektrik mudah dan menyatakan f
ungsinya.
Melukis dan melabelkan hasil
ciptaan.
Memerihalkan hasil ciptaan
PEMETAAN I-THINK
-

Peta Pokok

Nilai
- Rasional
Alat Bantu Mengajar
- Komponen elektrik

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

19

24 - 28 / 5 / 2015

UNIT 23: NEGARA INDAH &


PERMAI

Aras 1
i.

i.
Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;

ii.
iii.

ii.

iv.

Mengenal pasti ciri f


izikal
negara kita;
iii.
Mengenal pasti dan
menyatakan tempat peranginan
dan rekreasi dalam negara; dan
iv.
Menyatakan kepentingan
mengekalkan keindahan alam
sekitar.

K-BAT
Merujuk peta untuk mengenal ciri
f izikal Malaysia.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan ciri f izikal negara kita.
Menyatakan tempat peranginan dan
rekreasi dalam negara.
Menyatakan kepentingan
menjaga keindahan alam
sekitar.

Aras 2
i. Menerangkan ciri f izikal negara kita.
ii. Menerangkan tempat peranginan dan
rekreasi dalam negara.
iii. Menerangkan kepentingan
menjaga keindahan alam sekitar.

Mengumpul gambar dan


maklumat
tentang tempat peranginan dan
rekreasi di Malaysia.
Membincangkan langkah memelihara
keindahan alam sekitar.
-

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih

Nilai
- Patriotik

Aras 3
i. Menjelaskan keistimew aan ciri f
Alat Bantu Mengajar
- Peta Malaylsia
izikal negara kita.
ii. Menjelaskan f aedah tempat peranginan - Pita rakaman
dan rekreasi dalam negara.
iii. Menjelaskan kepentingan menjaga
keindahan alam sekitar.

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

19

24 - 28 / 5 / 2015

UNIT 24: LITAR ELEKTRIK


i. Menyebut dan menggunakan
istilah dalam konteks
ii. Menyatakan komponen litar
elektrik lengkap

Aras 1
i.
ii.

K-BAT
Mengumpul maklumat tentang
sumber tenaga elektrik.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan sumber tenaga elektrik.

Menghasilkan satu ciptaan


menggunakan komponen litar
elektrik mudah dan menyatakan
f ungsinya.

Aras 2
i. Menerangkan sumber tenaga elektrik.
iii. Mengenal pasti bahan yang
boleh mengallirkan arus elektrik ii. Menerangkan komponen litar
elektrik
mudah dan f ungsinya.
iv. Memerihalkan pembinaan satu
litar elektrik yang lengkap
Aras 3
i.

Menjelaskan sesuatu ciptaan yang


menggunakan litar elektrik mudah.

Melukis dan melabelkan hasil


ciptaan.
Memerihalkan hasil ciptaan
PEMETAAN I-THINK
-

Peta Dakap

Nilai
- Berdikari
Alat Bantu Mengajar
- Komponen eletrik

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

29 / 05 / 2015
13 / 06 /2014
20

14 18 /06 / 2015

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2015

UNIT 25 : PASAR RAYA


i.

ii.

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
Menyatakan nilai
w ang dalam ringgit
dan sen suatu
barangan; dan

Aras 1
i.
ii.
iii.

K-BAT
Bertukar-tukar pandangan dengan
rakan tentang harga barangan
dengan menyatakan jenis barangan
dan nilai w ang.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan nilai w ang suatu
barangan.
Menyatakan dan membuat anggaran
perbelanjaan berhemah.

Menjalankan aktiviti perbincangan


dalam kumpulan kecil tentang
perbelanjaan berhemah. Contoh;
membandingkan harga barang
keperluan seharian.

Aras 2
iii.

Menyatakan dan membuat


anggaran perbelanjaan
berhemah.

i.

ii.

Menerangkan nilai w ang


berdasarkan kuantiti suatu
barangan.
Menerangkan anggaran
perbelanjaan berhemah.

Aras 3
i.

Menjelaskan kebaikan membuat


anggaran perbelanjaan berhemah.

Melakonkan dialog jual beli


barangan.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih

Nilai
- Keadilan
Alat Bantu Mengajar
- Iklan pasar raya

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

20

14 18 /06 / 2015

UNIT 26 : MESIN
i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Mengenal pasti jenis
mesin ringkas dan
mesin kompleks; dan

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan jenis mesin ringkas
dan mesin kompleks.
Menamakan peralatan yang
menggunakan mesin ringkas dan
mesin kompleks.
Menyatakan kegunaan mesin.

Menerangkan kegunaan
Aras 2
mesin ringkas dan mesin
kompleks dalam kehidupan. i. Membezakan peralatan yang
mengunakan mesin ringkas
dengan mesin kompleks.
ii. Mengenal pasti kegunaan mesin
ringkas dan mesin kompleks.

Melawat bengkel Kemahiran Hidup


untuk mengetahui mesin ringkas
dan mesin kompleks.
Menerangkan jenis mesin
ringkas, iaitu tuas, takal, roda
dan gandar.
Memerhatikan beberapa alat dan
model untuk mengenal pasti
mesin ringkas dan mesin
kompleks.
Contoh: mesin ringkas: gunting, tiang
bendera, mesin kompleks: jam, basikal

Membincang kegunaan dan kepentingan


mesin

Aras 3
PEMETAAN I-THINK
i. Menerangkan kepentingan
pengunaan mesin dalam kehidupan
- Peta Buih
sehari-hari.
- Peta Buih Berganda
ii. Memerhati beberapa alat dan model
untuk mengenal pasti mesin ringkas dan Nilai
- Menghargai
mesin kompleks.
Alat Bantu Mengajar
- Model mesin

MINGGU

TARIKH

21

21 26 /06 / 2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 27: KESELAMATAN
DIUTAMAKAN
i.
ii.

iii.

iv.

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
Mengenal pasti
bentuk kerosakan
luaran peralatan
elektrik yang
membahayakan;
Menyatakan cara
menjaga
keselamatan semasa
menggunakan
peralatan elektrik;
dan
Menjelaskan akibat
kecuaian semasa
menggunakan
peralatan elektrik.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan bentuk kerosakan luaran
peralatan elektrik yang
membahayakan.
iii. Menyatakan cara menjaga
keselamatan semasa menggunakan
peralatan elektrik.
Aras 2
i. Menerangkan bentuk kerosakan
luaran peralatan elektrik yang
membahayakan.
ii. Menerangkan cara menjaga
keselamatan semasa
menggunakan peralatan elektrik.
iv.
Menerangkan akibat kecuaian
semasa menggunakan peralatan
elektrik.
Aras 3
i. Menjelaskan bentuk kerosakan
luaran peralatan elektrik yang
membahayakan.
ii. Menjelaskan cara menjaga
keselamatan semasa menggunakan
peralatan elektrik.
iii. Menjelaskan akibat kecuaian semasa
menggunakan peralatan elektrik.

K-BAT

Membincangkan langkah
keselamatan menggunakan
peralatan elektrik.

Menunjukkan cara menjaga


keselamatan semasa
menggunakan peralatan
elektrik.

Mengumpul maklumat kejadian yang


berlaku akibat kecuaian menggunakan
peralatan elektrik.

Memberi ceramah tentang langkah


menjaga keselamatan menggunakan
peralatan elektrik.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Bulatan
- Peta Alir Pelbagai
Nilai
- Tanggungjawab
Alat Bantu Mengajar
_- Alatan Elektrik_

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

21

21 26 /06 / 2015

UNIT 28: PERKHIDMATAN POS

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan unit timbangan dan
kadar bayaran.
Menyatakan jenis perkhidmatan di
pejabat pos.

i.

Menyebut dan menggunakan


istilah dalam konteks;

ii.

Menyatakan unit timbangan


dan kadar bayaran; dan

iii.

Memerihalkan jenis
perkhidmatan di pejabat pos;

Aras 2

ii.

iii.

i.
ii.

Menerangkan unit timbangan dan


kadar bayaran.
Menerangkan jenis
perkhidmatan di pejabat pos.

Aras 3
i.

Menjelaskan unit timbang dan


kadar bayaran.
ii. Menjelaskan jenis perkhidmatan di
pejabat pos.

K-BAT

Menunjuk cara menimbang mel untuk


mendapatkan unit timbang dan kadar
bayaran. contoh: 100gram = RM
1.50

Melakonkan situasi urusan


perkhidmatan pos. contoh: kaunter
setem, kaunter bayar bil.

Melaw at ke pejabat pos.

PEMETAAN I THINK
-

Peta Titi
Peta Pokok

Nilai
- Hormat-menghormati
Alat Bantu Mengajar
- Iklan perkhidmatan pos

MINGGU
22

TARIKH
28 /06 / 2015
2 / 7 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 29: SISTEM RAJA
BERPELEMBAGAAN
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan negerinegeri, ibu negeri dan


bandar diraja di
Malaysia
;

iii.

iv.

Menerangkan lagu,
bendera, jata dan
lambang lain yang
menjadi identiti
negara; dan
Menyatakan struktur
pentadbiran negara.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1

K-BAT

i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.

ii. Menyatakan nama negeri, ibu negara,


ibu negeri dan bandar diraja.
iii. Menyatakan lirik lagu, w arna bendera
dan lambang yang menjadi

identiti negara.
iv. Menyatakan carta struktur pentadbiran
peringkat persekutuan .

Aras 2
i.
ii.

Menerangkan maksud lirik lagu,


w arna bendera dan lambang yang
menjadi identiti negara.
Menerangkan carta struktur
pentadbiran peringkat persekutuan.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan maksud lirik lagu, w


arna bendera dan lambang yang
menjadi identiti negara.
Menjelaskan carta struktur pentadbiran
peringkat persekutuan.

Merujuk peta dan mengenal pasti


nama negeri, ibu negara, ibu negeri
dan bandar diraja di Malaysia.
Membincangkan lirik lagu,
w arna bendera dan lambang yang
menjadi identiti negara Malaysia.
Membina carta struktur pentadbiran
peringkat persekutuan.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih
Peta Alir

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Peta Malaysia
- Lambang-lambang negara

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

22

28 /06 / 2015
2 / 7 /2015

UNIT 30: SUMBER SEMULAJADI


i.

ii.
iii.

iv.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menerangkan bahan asli
dan bahan sintetik;
Menerangkan sumber
semula jadi bagi bahan
asli dan bahan sintetik;
dan
Memerihalkan objek
berdasarkan bahan dan
sumber semula jadi.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menamakan bahan asli dan
bahan sintetik.
Menamakan sumber semula jadi
bagi bahan asli dan bahan sintetik.
Menerangkan objek berdasarkan
jenis bahan dan sumber semula
jadi.

Aras 2
i.
ii.
iii.

Membezakan bahan asli dengan


bahan sintetik.
Mengenal pasti sumber semula jadi
bagi bahan asli dan bahan sintetik.
Menjelaskan objek berdasarkan
jenis bahan dan sumber semula
jadi.

Aras 3
i. Mengklasif ikasikan objek berdasarkan
jenis bahan dan sumber semula jadi

K-BAT

Memerhati dan mencatat objek yang


terdapat di luar bilik darjah .

Mengenal pasti objek yang


diperbuat daripada bahan asli dan
bahan sintetik.

Melabelkan objek pada gambar


daripada keratan akhbar atau majalah.

Mengelaskan objek berdasarkan


bahan asli dan bahan sintetik serta
sumber semula jadinya. Contoh:

Objek

Jenis Bahan
Bahan asli

meja
baldi

Bahan
sintetik

kayu
plastik

PEMETAAN I-THINK
- Peta Titi
- Peta Pokok
Nilai
- Rasional
Alat Bantu Mengajar
- Bahan sintetik
- Bahan semula jadi

Sumber semula
jadi
tumbuhan
petrroleum

MINGGU
23

TARIKH
5 9 /07 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 31: PERSATUAN PENGGUNA
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan
hak pengguna;

iii.

Menyatakan peranan
persatuan pengguna;
dan

iv. Mengenal pasti dan


menyatakan masalah
kepenggunaan.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan hak pengguna.
Menyatakan peranan
persatuan pengguna.
Menyatakan masalah kepenggunaan.

Aras 2
i.
ii.
iii.

K-BAT

Mengumpul maklumat tentang hak


pengguna daripada brosur
Persatuan Pengguna.

Membincangkan peranan Persatuan


Pengguna kepada masyarakat.

Melaporkan aduan kepada Persatuan


Pengguna tentang masalah seperti
yang berikut;
- barangan yang tiada tanda harga
- barangan yang tidak bermutu
- barang tiada tanda tarikh luput.

Menghasilkan poster bertemakan


kepenggunaan.

Menerangkan hak pengguna.


Menerangkan peranan
persatuan pengguna.
Menerangkan masalah kepenggunaan.

Aras 3
i.
ii.
iii.

Menjelaskan hak pengguna


Menjelaskan peranan
persatuan pengguna.
Menjelaskan masalah kepenggunaan.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Pokok

Nilai
- Kesederhanaan
Alat Bantu Mengajar
- Akhbar Utusan Penggunaan
- Majalah Pengguna

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

23

5 9 /07 /2015

UNIT 32: KESETIAAN KEPADA


NEGARA
i.
Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;
ii.
Menyatakan
peranan dan tanggung
jawab sebagai seorang
w arganegara; dan
iii.
Menyatakan cara rakyat
menunjukkan kesetiaan kepada
negara.

Aras 1
Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan peranan dan
tanggungjaw ab sebagai w
arganegara. iii.Menyatakan cara rakyat
menunjukkan
kesetiaan kepada negara.

K-BAT

i.

Aras 2
i.
ii.

Menerangkan peranan dan


tanggungjaw ab sebagai w
arganegara.
Menerangkan cara rakyat
menunjukkan kesetiaan kepada
negara.

Aras 3
i.

Menjelaskan peranan dan


tanggungjaw ab sebagai w
arganegara. ii.Menjelaskan cara rakyat
menunjukkan
kesetiaan kepada negara

Mendengar lagu yang


mengandungi unsur kesetiaan
kepada negara.

Mendeklamasi sajak berunsur


patriotik.

Membincang isi penting


berhubung kesetiaan kepada
negara.

Mengumpulkan maklumat tentang


laporan negatif mengenai negara
yang terdapat dalam akhbar serta
menyediakan hujah untuk
mempertahankan maruah negara

PEMETAAN I-THINK
-

Peta buih

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Pita rakaman

MINGGU
24

TARIKH
12 16 /07 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 33: KEUNIKAN HABA &
CAHAYA
i. Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
ii.

Mengenal pasti sif


at haba dan
cahaya;

iii.

Menyatakan w arna
dalam spektrum cahaya;

iv.

Menerangkan dan
mengklasif ikasikan
bahan berdasarkan
kebolehan cahaya
menembusi bahan; dan

v.

Memerihalkan kepentingan
cahaya dalam kehidupan

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1

K-BAT
Menunjuk cara bagaimana haba dan
cahaya terhasil.
i. Menyebut dan mengeja istilah
Menjalankan uji kaji untuk merasa
dengan betul.
kepanasan haba melalui nyalaan lilin.
ii. Menyatakan sif at haba dan
Menjalankan eksperimen untuk mengkaji
cahaya. iii.
Menamakan w arna
bagaimana cahaya bergerak lurus,
dalam spektrum
cahaya dipantulkan dan dibiaskan.
cahaya.
Menyiasat penyebaran cahaya dengan
iv. Menamakan bahan berdasarkan sif at
menggunakan alat yang berikut:
lut sinar, lut cahaya dan legap.
a) cermin dan sebesen air
b) alat semburan air
v. Menyatakan kepentingan cahaya.
c) prisma
Menjalankan uji kaji untuk mengetahui
Aras 2
kebolehan cahaya menembusi bahan
dengan menggunakan peralatan
i. Menyusun w arna dalam
seperti lampu suluh dan kain hitam.
spektrum cahaya mengikut
Mengelaskan bahan lut sinar, lut cahaya
urutan.
dan legap dalam bentuk jadual.
ii. Mengklasif ikasikan bahan
Menjalankan simulasi keadaan
kehidupan harian sekiranya tiada
berdasarkan sif at lut sinar, lut
cahaya.
cahaya dan legap.
iii.

Menerangkan kepentingan cahaya.

PEMETAAN I-THINK
-

Aras 3
i.
ii.

Menerangkan kesan penyebaran


cahaya yang menghasilkan
spektrum cahaya.
Menjelaskan kepentingan cahaya.

Peta Bulatan
Peta Titi

Nilai
- Berdikari

Alat Bantu Mengajar


- Radas eksperimen

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

25

19 - 23 /07 /2015

UNIT 34: KENALI DIRI &


RAKAN SEBAYA
i.
Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;
ii.
Menyatakan
Maklumat diri berkaitan
umur, berat dan tinggi;
iii.
Menyatakan purata
umur, berat dan tinggi
kumpulan murid, dan
Menyatakan
maklumat
dalam bentuk graf ik.
iv.

K-BAT
Aras 1
Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan maklumat diri
berkaitan umur, berat dan tinggi.
iii. Menyatakan purata umur, berat
dan tinggi kumpulan murid.
iv. Menyatakan maklumat dalam
bentuk graf ik.
Aras 2

i.

i.
ii.
iii.

Menerangkan maklumat diri


berkaitan umur, berat dan tinggi.
Menerangkan purata umur, berat
dan ketinggian kumpulan murid.
Menerangkan maklumat dalam
bentuk graf ik.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan purata umur, berat


dan tinggi kumpulan murid.
Menjelaskan maklumat berdasarkan
bahan graf ik.

Mencatat maklumat diri dan


ahli kumpulan dari segi umur,
berat dan tinggi.
Mengumpul maklumat untuk
mencari purata umur, berat,
tinggi bagi kumpulan murid.
Melukis graf berdasarkan
maklumat. contoh: graf palang.

PEMETAAN I-THINK
- Peta buih
Nilai
- Hormat-menghormati
Alat Bantu Mengajar
- Alat timbang
- Alat ukur

MINGGU

TARIKH

26

26 - 30 /07 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 35: ZAMAN
KEGEMILANGAN
KESULTANAH MELAYU
MELAKA
i.
Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
ii.

Menyatakan
sejarah
Kesultanan Melayu
Melaka
iii.
Menyatakan sistem
Pentadbiran Kesultanan
Melayu Melaka; dan
iv.
Memerihalkan tokoh
zaman Kesultanan Melayu
Melaka

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan sejarah Kesultanan
Melayu
Melaka.
iii. Menyatakan sistem Pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.
iv. Menyatakan tokoh zaman
Kesultanan
Melayu Melaka.

Aras 2

i.

i.

Menerangkan sejarah Kesultanan


Melayu Melaka.
ii. Menerangkan sistem pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.
iii. Menerangkan tokoh zaman
Kesultanan
Melayu Melaka.
Aras 3
i.

Menjelaskan sejarah Kesultanan


Melayu Melaka.
ii. Menjelaskan sistem Pentadbiran
Kesultanan Melayu Melaka.
iii. Menjelaskan tokoh zaman
Kesultanan
Melayu Melaka.

Mengumpulkan maklumat
berhubung dengan zaman
kegemilangan Kesultanan
Melayu Melaka.
Melukis carta dan menerangkan
sistem organisasi Kesultanan
Melayu Melaka.
Menyediakan buku skrap
tentang tokoh pada zaman
Kesultanan Melayu Melaka.
Bersoal jaw ab dengan rakan tentang
sistem pentadbiran Kesultanan Melayu
Melaka
Memberi ceramah tentang sejarah dan
kegemilangan Kesultanan Melayu
Melaka.
Memberi penerangan tentang
Kesultanan Melayu Melaka
berpandukan carta salasilah yang
berkaitan.
Membuat simulasi tentang aksi dan
gaya tokoh- tokoh zaman Kesultanan
Melayu Melaka.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih
Peta Alir

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Pita video- cerita Hang Tuah

UJIAN 2

27

2 - 6 /08 /2015

28

9 13 / 08 / 2015 UNIT 36: PERUBAHAN BENTUK


AIR

Aras 1
i.

i.
Menyebut dan
menggunakan istilah dalam
konteks;
ii.
Menerangkan perubahan
keadaan air apabila dipanaskan
atau disejukkan; dan

ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan perubahan
keadaan air apabila
dipanaskan atau
disejukkan.
Menyatakan kegunaan air
dan ais dalam kehidupan.

iii.
Memerihalkan kegunaan air
Aras 2
dan ais dalam kehidupan.
i.

ii.

Menerangkan peleburan ais,


pendidihan air, pengew apan,
penyejatan, pembekuan air dan
kondensasi air.
Menerangkan kegunaan air
dan ais dalam kehidupan.

Aras 3
i.

ii.

Menghubungkaitkan
keadaan perubahan air
dengan pembentukan aw an
dan hujan.
Menjelaskan keperluan air dan ais
dalam kehidupan.

K-BAT
Menyiasat f enomena perubahan
bentuk air.
Menjalankan eksperimen untuk
melihat:
a) peleburan ais
b) pendidihan dan pengew apan
apabila airdipanaskan
sehingga mendidih.
c) penyejatan dan pengew
apan apabila air
didedahkan.
d) pembekuan apabila air
disejuk bekukan. e)
kondensasi apabila w
ap air disejukkan.
Melukis rajah pembentukan aw an
dan hujan.
Menerangkan kegunaan air dan
ais melalui gambar.
PEMETAAN I-THINK
- Peta Alir Pelbagai
Nilai
- Ketekunan
Alat Bantu Mengajar
- Radas eksperimen

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

29

16 - 20 /08 /2015

UNIT 37: HARI LAHIR


i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan
jenis pecahan;

iii.

Menjelaskan konsep
pecahan; dan

iv.

Memerihalkan agihan kek


dalam majlis hari lahir.

Aras 1

K-BAT
Menerangkan jenis pecahan; Contoh:
i) pecahan w ajar,
ii) pecahan tak w ajar

i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan jenis pecahan.
iii. Menyatakan konsep
pecahan. iv. Menyatakan
agihan kek.

Menerangkan konsep pecahan; Contoh:


i) setara,
ii) nombor bercampur

Aras 2
i.
ii.
iii.

Menerangkan jenis pecahan.


Menerangkan konsep pecahan.
Menerangkan konsep pecahan
dalam agihan kek.

Aras 3
i.
ii.
iii.

Menyelesaikan masalah
melibatkan operasi mengira
nombor pecahan.

Menjelaskan jenis pecahan.


Menjelaskan konsep pecahan.
Menjelaskan konsep pecahan dalam
agihan kek.

Membincangkan tentang agihan kek


hari lahir dengan membuat lakaran bentuk
bulat dan segi empat yang menunjukkan
pembahagian pecahan.
PEMETAAN I-THINK
-

Peta Bulatan
Peta Titi

Nilai
- Kesyukuran
Alat Bantu Mengajar
- Gambar majlis hari jadi
- Kad Manila
- Marker
- Warna Pensil

MINGGU

TARIKH

29

16 - 20 /08 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 38: PEJUANG
KEMERDEKAAN TANAH AIR

Aras 1
i.

i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Mengenali dan
menyatakan tokoh yang
telah memperjuangkan
kemerdekaan tanah air;
dan
Menyatakan dan
menghargai jasa tokoh
negara.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

ii.
iii.

K-BAT
Merujuk bahan penulisan
mengenai pejuang kemerdekaan
tanah air.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan nama tokoh
yang memperjuangkan
kemerdekaan.
Menyatakan jasa tokoh negara.

Menyediakan buku skrap tentang


peranan dan sumbangan tokoh
yang telah memperjuangkan
kemerdekaan tanah air.

Aras 2
i.

ii.

Menerangkan cara tokoh


yang memperjuangkan
kemerdekaan.
Menerangkan jasa dan
sumbangan tokoh negara.

Aras 3
i.

Menjelaskan cara tokoh


yang memperjuangkan
kemerdekaan.
ii. Menjelaskan jasa dan sumbangan
tokoh
negara.

Membincangkan langkah untuk


mengenang jasa dan sumbangan
tokoh yang memperjuangkan
kemerdekaan negara.
PEMETAAN I THINK
-

Peta Alir

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Gambar tokoh-tokoh kemerdekaan

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

30

23 -27 /08 /2015

UNIT 39: MAKANAN & RASANYA


i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Mengelaskan pelbagai
rasa makanan;

iii.

Menerangkan sif at
kimia makanan yang
neutral, mengandungi
asid dan alkali; dan

iv.

Menjelaskan kesan
sampingan makanan
yang mengandungi asid
berlebihan.

Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan pelbagai rasa
makanan.
iii. Menyatakan sif at kimia bagi
makanan yang neutral, mengandungi
asid dan alkali.
iv. Menyatakan kesan sampingan
makanan yang mengandungi
asid berlebihan.
Aras 2
i. Mengklasif ikasikan
makanan berdasarkan rasa.
ii. Mengenal pasti makanan yang
neutral, mengandungi asid dan alkali
dengan menggunakan kertas litmus.
iii.
Menerangkan kesan sampingan
makanan yang mengandungi asid
berlebihan.
Aras 3
i. Mengelaskan bahan makanan
kepada bahan berasid,
beralkali dan neutral.
ii. Mengenal pasti penyakit yang
berpunca daripada makanan yang
mengandungi asid berlebihan.

x
x
x
x

x
x

Berbincang untuk menentukan rasa


makanan.
Menjalankan eksperimen bagi
menentukan sif at kimia makanan.
Menyatakan laporan eksperimen
bagi menentukan sif at kimia
makanan yang dikenal pasti.
Menyampaikan laporan serta dapatan
tentang kesan sampingan makanan
yang mengandungi asid berlebihan
berdasarkan artikel dan keratan akhbar.
Menyampaikan laporan serta
dapatan tentang kesan sampingan
makanan yang mengandungi asid
berlebihan.
Membuat buku skrap tentang klasif
ikasi makanan berdasarkan rasa.
Menyampaikan laporan serta ceramah
tentang penyakit yang berpunca
daripada makanan yang mengandungi
asid berlebihan.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Pelbagai Alir
Nilai
- Kesedrehanan
Alat Bantu Mengajar
- Pita rakaman
- Rencana kesihatan
- Poster piramid makanan

MINGGU
30

TARIKH
23 -27 /08 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 40: SUKAN MINI
i.

Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;

Aras 1
i.
ii.

ii.

Menyatakan unit ukuran iii.


jarak dan masa dengan
betul dan tepat;

iii.

Menyatakan perkaitan
antara pecahan dan
nombor perpuluhan; dan

iv.

Memerihalkan keputusan
acara sukan.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan unit ukuran jarak
dan masa.
Menyatakan perkaitan antara
pecahan dengan nombor
perpuluhan.
Menyatakan keputusan acara
sukan berdasarkan ukuran jarak
dan masa.

Aras 2
i.
ii.
iii.

Menerangkan unit ukuran jarak


dan masa.
Menerangkan perkaitan antara
pecahan dengan nombor perpuluhan.
Menerangkan keputusan acara
sukan berdasarkan ukuran jarak
dan masa.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan unit ukuran jarak


dan masa.
Menjelaskan perkaitan antara
pecahan dengan nombor
perpuluhan.

K-BAT
x

Menggunakan pita pengukur dan jam


randik untuk mengukur jarak dan masa.

Mengumpul maklumat berdasarkan


keputusan acara sukan.

Menyelesaikan masalah melibatkan


perkataan tentang nombor pecahan dan
nombor perpuluhan.

Menganalisis keputusan acara sukan;


Contoh:
i) acara balapan: masa
lebih
pantas, lebih baik
iii) acara padang: jarak lebih jauh/tinggi,
lebih baik

PEMETAAN I-THINK
- Peta Titi
- Peta Bulatan
Nilai
- Keadilan
Alat Bantu Mengajar
- Jam randik
- Pita pengukur

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

31

30 /08 /2015
3 / 9 /2015

UNIT 41: SENI WARISAN


BANGSA
i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menyatakan dan
mengelaskan jenis
permainan, alat
muzik, tarian
tradisional, kraf
tangan dan seni
mempertahankan diri;
dan
Menyatakan kepentingan
menghargai seni w arisan
bangsa.

Aras 1
i.
ii.

iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan jenis permainan, alat
muzik dan tarian tradisional, kraf
tangan dan seni mempertahankan
diri.
Menyatakan kepentingan
menghargai seni w arisan bangsa.

Aras 2
i.

ii.

Menerangkan jenis permainan, alat


muzik dan tarian tradisional, kraf
tangan dan seni mempertahankan
diri.
Menerangkan kepentingan
menghargai seni w arisan bangsa.

Aras 3
i.

ii.

Menjelaskan jenis permainan, alat


muzik dan tarian tradisional, kraf
tangan dan seni mempertahankan
diri.
Menjelaskan kepentingan menghargai
seni w arisan bangsa.

K-BAT
x

Mengumpulkan dan mengelaskan


maklumat tentang permainan, muzik
dan tarian tradisional, kraf tangan
dan seni mempertahankan diri.

Mengadakan tunjuk cara seni


w arisan bangsa.
Contoh: bahan kraf tangan

Membuat poster tentang seni


w arisan bangsa.

Membuat buku skrap tentang


arisan bangsa.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih
Peta Pokok

Nilai
- Hormat-menghormati
Alat Bantu Mengajar
- Pita video-rencana kebudayaan

seni w

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

32

6 - 10/ 9 /2015

UNIT 42: PENGAWETAN


BAHAN MAKANAN
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks

ii.

Menyatakan kaedah
mengaw et bahan
makanan;

iii.

Menerangkan cara
mengaw et makanan; dan

iv.

Menyatakan kepentingan
pengaw etan makanan

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan maksud pengaw
etan makanan.
iii. Menyenaraikan bahan makanan.
iv. Menyatakan keperluan pengaw
etan bahan makanan.
v. Menyatakan satu cara mengaw
et makanan.
Aras 2
Menerangkan pelbagai
kaedah pengaw etan bahan
makanan.
ii. Menerangkan keperluan pengaw
etan bahan makanan.
iii. Menerangkan cara mengaw et
makanan mengikut urutan.
Aras 3

K-BAT
x Menerangkan maksud dan kaedah
pengawetan makanan berdasarkan bahan
maujud. Contoh: air dalam tin, jeruk
buah,
ikan masin
x

Menjalankan demontrasi cara mengaw


et makanan;
Contoh: cara menjeruk cili

Melukis langkah mengaw et


makanan mengikut urutan.

Menjalankan aktiviti sumbang saran


tentang f aedah mengaw et makanan.

i.

i. Membezakan cara pengaw et


makanan. ii. Menghubungkaitkan
kepentingan
teknologi pengaw etan makanan
dengan
keperluan bekalan makanan.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Alir
Nilai
- Kebersihan
Alat Bantu Mengajar
- Makanan atau minuman dalam tin

MINGGU
32

TARIKH
6 - 10/ 9 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 43: UKURAN GELANGGANG Aras 1
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan ukuran jejari


dan diameter;

iii.

Menyatakan perimeter
dan luas; dan

iv.

Memerihalkan ukuran
gelanggang permainan

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan ukuran jejari dan
diameter. iii. Menyatakan perimeter dan
luas.
iv. Menyatakan ukuran
gelanggang permainan.
Aras 2
i. Menerangkan ukuran jejari dan
diameter. ii.
Menerangkan perimeter
dan luas.
iii. Menerangkan ukuran
gelanggang permainan.
Aras 3
i. Menjelaskan ukuran jejari dan
diameter. ii.
Menjelaskan ukuran
gelanggang
berdasarkan perimeter dan luas.

K-BAT
x

Mencari ukuran jejari dan diameter


bulatan.

Mencari perimeter dan luas gelanggang.

Melaw at dan mengukur gelanggang


permainan di sekolah.

Melukis pelan gelanggang permainan


mengikut skala.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Alir
Peta Bulatan

Nilai
- Kerjasama
Alat Bantu Mengajar
- Alat pengukur

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

32

6 - 10/ 9 /2015

UNIT 44: MEMELIHARA &


MEMULIHARA SUMBER
NEGARA
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
ii. Menyatakan pelbagai
sumber mengenal pasti
dan menyatakan jenis
sumber yang boleh
dibaharui dan yang tidak
boleh dibaharui;
iii. Menyatakan kesan
kegiatan mendapatkan
sumber secara tidak
terancang kepada alam
sekitar; dan
iv. Mengenal pasti dan
menerangkan langkah
memelihara dan
memulihara sumber negara.

Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan pelbagai sumber
yang terdapat di Malaysia.
Menyatakan jenis sumber yang boleh
dibaharui dan yang tidak
boleh dibaharui.
Menyatakan langkah memelihara dan
memulihara sumber negara.

Aras 2
i. Menerangkan pelbagai sumber
yang terdapat di Malaysia.
ii. Menerangkan jenis sumber yang
boleh dibaharui dan yang tidak boleh
dibaharui.
iii. Menerangkan langkah memelihara
dan memulihara sumber negara.
Aras 3
i.
Menjelaskan pelbagai sumber
yang terdapat di Malaysia.
ii. Menjelaskan jenis sumber yang
boleh dibaharui dan yang tidak
boleh dibaharui.
iii. Menjelaskan langkah memelihara
dan memulihara sumber negara.

K-BAT
x Mengumpul maklumat tentang
sumber negara dan mengelaskan
kepada yang boleh dibaharui dan
yang tidak boleh dibaharui.
x Membincangkan kesan kegiatan
mendapatkan sumber secara tidak
terancang kepada alam
sekitar.
x Membincangkan langkah
memelihara dan memulihara
sumber negara.
x Membuat buku skrap tentang
langkah memelihara dan
memulihara sumber negara.
x Memainkan peranan sebagai
guru memberi taklimat kepada
murid tentang pemeliharaan dan
pemuliharaan sumber negara.
x Membuat laporan tentang banding beza
antara barang yang boleh dibaharui dan
juga sumber yang tidak boleh dibaharui.
PEMETAAN I-THINK
- Peta Alir Pelbagai
Nilai
- Tanggungjawab
Alat Bantu Mengajar
- Gambar bahan sintetik
- Gambar bahan asli

MINGGU
33

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

13 - 17/ 9 /2015

UNIT 45: BAHAN DAN


KEGUNAANNYA
i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

Aras 1
i.
ii.

ii.

Menyatakan sif at
f izikal bahan;

iii.

iii.

Menyatakan hubung kait


sif at f izikal bahan
dengan kegunaannya;
dan

iv.

iv.

Memerihalkan kepentingan
bahan asli dan bahan
sintetik kepada manusia.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menamakan sif at f izikal bahan dari
segi kekenyalan, keapungan,
kegilapan dan kebolehan menyerap.
Menyebut contoh objek dan
mengaitkan sif at f izikal dengan
kegunaannya.
Menyenaraikan kegunaan bahan
asli dan bahan sintetik.

Aras 2

K-BAT
Menyiasat sif at f izikal bahan dari segi
kekenyalan, keapungan, kegilapan dan
kebolehan menyerap air.
Contoh: plastik, logam, kayu, kain,
getah,span, tembaga dan kapas

x Menjalankan aktiviti kuiz berkaitan


f aedah dan kegunaan bahan asli dan
bahan sintetik
PEMETAAN I-THINK
-

i.
ii.

Mengklasif ikasikan objek


berdasarkan sif at f izikal bahan.
Menerangkan kegunaan bahan asli
dan bahan sintetik.

Aras 3
I.

Menghuraikan kegunaan bahan asli dan


bahan sintetik.

Peta Titi

Nilai
- Kesyukuran
Alat Bantu Mengajar
- Bahan maujud
- Getah
- Tembaga
- Span

MINGGU
33

TARIKH
13 - 17/ 9 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 46: MENABUNG
i.

Aras 1

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
ii. Menyatakan kebaikan
menabung dan berjimat
cermat;
iii. Menyatakan cara
menabung yang bijak;
dan
iv. Menyatakan kesan
berbelanja lebih.

i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan cara menabung yang
bijak. iii.
Menyatakan kebaikan
menabung dan
berjimat cermat.
iv. Menyatakan kesan berbelanja lebih.
Aras 2
i.
ii.
iii.

Menerangkan cara menabung


yang bijak.
Menerangkan kebaikan menabung dan
berjimat cermat.
Menerangkan kesan berbelanja lebih.

Aras 3
i.
ii.
18 26 / 09 /2015

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

Menjelaskan kebaikan menabung


dan berjimat cermat.
Menjelaskan kesan berbelanja lebih

K-BAT
x

Perbincangan kumpulan tentang cara


menabung yang bijak, kebaikan
menabung dan kesan berbelanja
lebih.

Simulasi menemu ramah pegawai


bank untuk mengetahui cara
menabung, kebaikan menabung dan
kesan berbelanja lebih.

x Membuat poster tentang kebaikan


menabung dan kesan berbelanja lebih.
PEMETAAN I-THINK
- Peta Buih
Nilai
- Tanggungjawab
Alat Bantu Mengajar
- Pelbagai jenis tabung
- Poster kempen amalan menabung

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 + CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

34

27 / 9 / 2015
1/ 10 /2015

UNIT 48: MALAYSIA MAJU &


MAKMUR

Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan pelbagai jenis
kegiatan ekonomi negara.
Menyatakan kepentingan
kegiatan ekonomi kepada
negara.
Menyatakan suatu kegiatan ekonomi
tempatan.

Mengenal pasti pelbagai jenis


kegiatan ekonomi yang terdapat di
Malaysia.

Berbincang tentang
kepentingan kegiatan ekonomi
kepada negara.

Melaw at pusat kraf tangan


tempatan.

Menerangkan pelbagai jenis


kegiatan ekonomi negara.
Menerangkan kepentingan kegiatan
ekonomi kepada negara.
Menerangkan suatu kegiatan
ekonomi tempatan.

Menyediakan buku skrap yang


mengandungi pelbagai jenis kegiatan
ekonomi tempatan

i.

Menyebut dan menggunakan


istilah dalam konteks;

ii.

iii.
Menyatakan pelbagai jenis
kegiatan ekonomi yang terdapat
di Malaysia;
iv.
Menyatakan
kepentingan
kegiatan
ekonomi
kepada
Aras 2
negara; dan

iii.

ii.

i.
iv.

Memerihalkan satu daripada


kegiatan ekonomi tempatan.

ii.
iii.

Aras 3
i.
ii.
iii.

K-BAT

Menjelaskan pelbagai jenis


kegiatan ekonomi negara.
Menjelaskan kepentingan kegiatan
ekonomi kepada negara.
Menjelaskan suatu kegiatan ekonomi
tempatan.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Pokok

Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Pita video-rencana kegiatan ekonomi
Malaysia

MINGGU
34

TARIKH
27 / 9 / 2015
1/ 10 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 49: PERJALANAN
DENGAN KERETA API
i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyatakan masa dan


w aktu; dan
Menyatakan maklumat
tentang jadual perjalanan
pengangkutan aw am

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan masa dan w aktu
mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.
Menyatakan maklumat tentang
jadual perjalanan pengangkutan
aw am.

Aras 2
i.
ii.

Menerangkan masa dan w aktu


mengikut sistem 12 jam dan 24
jam.
Menerangkan maklumat tentang
jadual perjalanan pengangkutan aw
am.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan masa dan w aktu


mengikut sistem 12 jam dan 24 jam.
Menjelaskan maklumat tentang jadual
perjalanan pengangkutan aw am.

K-BAT
x

Membaca jadual perjalanan


pengangkutan aw am dalam
sistem 12 jam dan 24 jam.

Membincangkan butiran
perjalanan dari segi tempoh
masa, jarak dan tambang.

Mengadakan kuiz berpandukan jadual


perjalanan pengangkutan
aw am.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Bulatan

Nilai
- Kesederhanaan
Alat Bantu Mengajar
- Jam dinding

MINGGU

TARIKH

34

27 / 9 / 2015
1/ 10 /2015

TAJUK & OBJEKTIF


UNIT 50: BANGUNAN &
STRUKTURNYA
i.

ii.
iii.

i v.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Mengenal pasti bentuk
sesuatu binaan;
Menerangkan f aktor
yang menentukan
kestabilan dan kekuatan
struktur sesuatu
bangunan; dan
Memerihalkan perbezaan
bentuk sesuatu binaan.

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menyatakan bentuk sesuatu
binaan.
iii. Menyatakan f aktor yang
menentukan kestabilan dan kekuatan
struktur binaan.

K-BAT
x

Menyiasat model binaan yang


mempunyai struktur yang kuat dan
stabil dari aspek bentuk, luas tapak
dan ketinggian.
Contoh bentuk: kabus, kuboid, piramid,
kon,sf era.

Membina satu model bangunan yang


strukturnya kuat dan stabil:
- menyatakan f aktor yang
menentukan kestabilan dan
kekuatan bangunan.

Membuat buku skrap tentang bangunan


yang terdapat di negara kita.

Menyatakan perbezaan bentuk


beberapa bangunan.
Aras 2
i. Menerangkan f aktor yang
menentukan kestabilan dan
kekuatan struktur binaan.
ii. Membandingkan dan
membezakan bentuk beberapa
bangunan.
Aras 3
i. Menghubungkaitkan antara
kestabilan dan kekuatan bangunan
dengan struktur bangunan.
ii. Menjelaskan struktur binaan beberapa
bangunan.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Bulatan
Nilai
- Rasional
Alat Bantu Mengajar
- Model bentuk geometri

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

35

4 - 8 / 10 /2015

UNIT 51: KEJAYAAN EKONOMI


MALAYSIA
i. Menyebut dan
menggunakan istilah
dalam konteks;
ii. Menyatakan f aktor yang
mempengaruhi
perkembangan ekonomi
negara; dan
iii.

Menerangkan peranan
kerajaan dan sw asta
dalam menjamin
perkembangan ekonomi
yang berterusan.

Aras 1
i. Menyebut dan mengeja istilah
dengan betul.
ii. Menyatakan f aktor yang
mempengaruhi perkembangan
ekonomi negara.
iii. Menyatakan peranan kerajaan dan
sw asta dalam menjamin
perkembangan ekonomi yang
berterusan.
Aras 2
i. Menerangkan f aktor yang
mempengaruhi perkembangan
ekonomi negara.
ii. Menerangkan peranan kerajaan dan
sw asta dalam menjamin
perkembangan ekonomi yang
berterusan.
Aras 3
i. Menjelaskan f aktor yang
mempengaruhi perkembangan
ekonomi negara.
ii. Menjelaskan peranan kerajaan dan
sw asta dalam menjamin
perkembangan
ekonomi yang
berterusan.

K-BAT
x

Mengumpul maklumat tentang f aktor


yang mempengaruhi perkembangan
ekonomi negara.

Berbincang tentang usaha kerajaan


dan sw asta dalam menjamin
perkembangan ekonomi yang
berterusan.

Mengandaikan diri sebagai seorang


usahaw an serta menerangkan strategi
yang boleh meningkatkan lagi ekonomi
Negara

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Buih

Nilai
- Ketekunan
Alat Bantu Mengajar
- Petikan akhbar tentang kejayaan
Malaysia
- Maklumat atau risalah tentang agensiagensi kerajaan dan swasta

MINGGU
35

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

11 - 15 / 10 /2015

UNIT 52: BUMI KITA


i.

ii.

iii.

iv.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menerangkan bentuk,
dan tarikan graviti
bumi;
Mengenal pasti lapisan
bumi dan bahagian
permukaan bumi; dan
Mensyukuri penciptaan
bumi oleh Tuhan

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.
iii.
iv.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan bentuk, saiz dan
tarikan graviti bumi.
Menamakan bahagian permukaan
bumi.
Menyatakan kepentingan amalan
penjagaan alam sekitar.

K-BAT
x

x
x

Aras 2
i.
ii.

Menerangkan bahagian
permukaan bumi.
Menerangkan cara memanf
aatkan sumber yang ada di
bumi.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan kepentingan
bahagian yang terdapat di
permukaan bumi.
Meramalkan keadaan di bumi jika satu
daripada bahagian permukaan bumi
musnah.

Menyiasat bentuk Bumi dengan


melihat glob atau bola menerusi
saluran kertas atau kadbod dari jarak
dekat (30cm) dan dari jarak jauh
(15m)
Menunjuk cara bagaimana tarikan
graviti berlaku dengan menjatuhkan
objek ke lantai.
Membicangkan lapisan bumi dan
bahagian permukaan bumi dengan
menggunakan model atau gambar.
lapisan bumi: kerak, mantel, teras luar,
teras dalam lapisan permukaan bumi:
lautan, daratan, atmosf era
Mengumpul dan mentaf sir data
tentang keindahan atau berdasarkan
sajak.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Pokok
Nilai
- Keyakinan
Alat Bantu Mengajar
- Video Sistem Suria
- Ensiklopedia

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

36

11 - 15 / 10 /2015

UNIT 53: SISTEM SURIA


i.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;

ii.

Menyatakan planet
dalam sistem
suria;

iii.

Menyatakan ahli sistem


suria; dan

Aras 1

K-BAT

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
ii. Menamakan planet dalam sistem
suria. iii.
Menamakan ahli sistem
suria.
iv. Menyatakan keindahan alam ciptaan
Tuhan.

Berbincang berdasarkan gambar


tentang ahli sistem suria.

Menjalankan demonstrasi untuk


memerhati putaran dan edaran planet
mengelilingi Matahari dengan
menggunakan model.

Aras 2

Melukis kedudukan planet sistem


suria.

i.

i.

iv. Mengagumi keindahan alam


semesta ciptaan Tuhan.
ii.
iii.

Menyenaraikan planet dalam sistem


suria mengikut urutan bermula
daripada matahari.
Menerangkan ahli sistem suria.
Memerihalkan keindahan alam ciptaan
Tuhan.

Aras 3
i.

Mengitlak alam semesta yang w ujud


dalam keadaan tertib dan sistematik.

Bercerita tentang keindahan alam


berpandukan gambar berw arna.
Contoh:pemandangan di pantai pada
w aktu senja.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Pokok

Nilai
- Kesyukuran
Alat Bantu Mengajar
- Glob

MINGGU
36

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

11 - 15 / 10 /2015

UNIT 54: MALAYSIA DI


ARENA
ANTARABANGSA
i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menyatakan pertubuhan
yang dianggotai oleh
Malaysia; dan

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

ARAS KESUKARAN
Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan pertubuhan yang
dianggotai oleh
Malaysia.
Menyatakan penglibatan Malaysia
di peringkat antarabangsa dalam
bidang ekonomi, sosial dan politik.

K-BAT
x Mengenal pasti pertubuhan yang
dianggotai olehMalaysia di peringkat
antarabangsa.
Contoh:
CHOGAM, ASEAN, OIC.
x

Aras 2

Menyatakan penglibatan
i.
Malaysia di peringkat
antarabangsa dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik. ii.

Menerangkan pertubuhan
yang dianggotai oleh
Malaysia.
Menerangkan penglibatan Malaysia
di peringkat antarabangsa dalam
bidang ekonomi, sosial dan politik.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan pertubuhan
yang dianggotai oleh
Malaysia.
Menjelaskan penglibatan Malaysia di
peringkat antarabangsa dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik.

Mengumpul maklumat daripada


pelbagai bahan tentang penglibatan
Malaysia dengan negara luar dalam
bidang ekonomi, sosial dan politik.
Membincangkan f aedah hubungan
Malaysia dengan dunia luar.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Buih
Nilai
- Patriotik
Alat Bantu Mengajar
- Petikan akhbar tentang penglibatan
Malaysia di peringkat antarabangsa

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

37

18 - 23 / 10 /2015

UNIT 55: GERHANA


i.

ii.

iii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menerangkan f enomena
gerhana bulan dan
gerhana matahari; dan
Memerihalkan keadaan
di bumi semasa gerhana

Aras 1
i.
ii.
iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan kejadian gerhana
bulan dan gerhana matahari.
Menyatakan keadaan di bumi
semasa gerhana bulan dan
gerhana matahari.

K-BAT
x

Menunjuk cara bagaimana Gerhana


Bulan dan Gerhana Matahari berlaku
dengan menggunakan model Bumi,
Bulan dan Matahari.

Melukis rajah dan menerangkan


kedudukan Bumi, Bulan dan
Matahari
semasa
Gerhana
Bulan dan Gerhana Matahari.

Berbincang secara berpasangan


untuk meramalkan keadaan di bumi
sekiranya gerhana berterusan.

Aras 2
i.
ii.

Melukis dan menerangkan


kedudukan bumi bulan dan
matahari semasa gerhana.
Menerangkan keadaan
persekitaran semasa gerhana.

Aras 3
i.

PEMETAAN I-THINK
-

Peta Alir

Nilai
- Kerajinan

Meramalkan keadaan di bumi sekiranya


Alat Bantu Mengajar
gerhana berterusan.
- Glob

MINGGU

TARIKH

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL

37

18 - 23 / 10 /2015

UNIT 56: MARKAH PEPERIKSAAN Aras 1


x
i.

ii.

Menyebut dan
menggunakan
istilah dalam
konteks;
Menyatakan penukaran
pecahan dan nombor
perpuluhan kepada
peratus; dan

i.
ii.
iii.

Menyebut dan mengeja istilah


dengan betul.
Menyatakan penukaran pecahan
dan nombor perpuluhan kepada
peratus.
Menyatakan markah peperiksaan
dalam peratus.

Aras 2
iii.

Memerihalkan keputusan
markah peperiksaan.

i.

ii.

Menerangkan penukaran pecahan


dan nombor perpuluhan kepada
peratus.
Menerangkan keputusan
peperiksaan berdasarkan peratus.

Aras 3
i.
ii.

Menjelaskan penukaran pecahan


dan nombor perpuluhan kepada
peratus.
Menjelaskan keputusan peperiksaan

K-BAT
Mengira markah peperiksaan dalam
peratus
Contoh: i) 20 x 100 = 50%
40

ii) 272 x 100 = 54.40%


500
Menganalisis keputusan peperiksaan
murid.

Menganalisis keputusan peperiksaan


murid.
Contoh:
i) jumlah markah dalam peratus
ii) peratus lulus
iii) peratus gagal

Menyelesaikan masalah yang


melibatkan penukaran pecahan
dan nombor perpuluhan kepada
peratus.

PEMETAAN I-THINK
- Peta Bulatan
Nilai
- Kerajinan
Alat Bantu Mengajar
- Keputusan peperiksaan murid

MINGGU
38

TARIKH
25 - 29 / 10 /2015

TAJUK & OBJEKTIF

ARAS KESUKARAN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

K-BAT / I-THINK/
PEMETAAN VISUAL