Anda di halaman 1dari 3

Referat

ETIOPATOGENESIS MULTIPEL SKLEROSIS


Dokter pembimbing
dr. Finny Warouw, Mkes, Sp.S

Disusun oleh
Ratnawulan Afriyanti 15014101053
Friska Griffin Batoteng 15014101019
Yoczhan Aprianto Wijaya 15014101003

BAGIAN NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2016

LEMBAR PENGESAHAN

Referat dengan judul :


Etiopatogenesis Multiple Sklerosis

Telah disetujui pada tanggal Juli 2016

Mengetahui,
Supervisor Pembimbing

dr. Finny Warouw, Mkes, Sp.S

DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 2
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

DEFINISI ........................................................................................
ETIOPATOGENESIS MULTIPEL SKLEROSIS............................
KLASIFIKASI MULTIPEL SKLEROSIS.......................................
MANIFESTASI KLINIS..................................................................
DIAGNOSIS MULTIPEL SKLEROSIS..........................................
PENATALAKSANAAN MULTIPLE SKLEROSIS.......................
KOMPLIKASI ................................................................................
PROGNOSIS....................................................................................

2
2
4
6
7
10
13
13

BAB III. PENUTUP ........................................................................................ 14


DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 15

ii