Anda di halaman 1dari 3

8/30/2016

Statistikpembuanganbayi

Statistikpembuanganbayi

Sinopsis
Banyakyangtelahdilaporkan,entahberapabanyakpulalagiyangtidakdilaporkan.Adayangditemui
dalambentuktidakcukupsifatiaitudilahirkansecarapaksadanadayangditemuidalamkeadaancukup
sempurnadancomel.Besarkemungkinaniamasihhidupketikadibuang.Iapastiakanmeruntutjiwasiapa
sahajayangmelihatnyasambilmemikirkansiapakahyangtergamakmemperlakukanbayiyangtidak
berdosaitusedemikianrupa.
Sumberstatistik
BilangankesadalahsepertiyangdikeluarkanolehPDRMdandatayangdikumpulkanolehJabatan
KebajikanMasyarakat.StatistikinicubadiperkuatkandenganmelihatperangkaandaripadaJabatan
PendaftaranNegara.
2004hingga2010
StatistikkespembuanganbayidikeluarkanPolisDirajaMalaysia(PDRM)pulamenunjukkan396kes
dicatatkandari2005hinggatahunlalu.Iamenunjukkantrendpeningkatanwalaupunadapenurunanpada
2007.Sebanyak67kesdilaporkanpada2005,83kes(2006)yangmenurunkepada65kespada2007,102
kes(2008),79kes(2009)dan91kes(2010).Bagitahun2011,kepadasemakinparahapabiladalambulan
Januarisahajasebanyak34kesbuangbayidilaporkandiakhbarakhbarutamaMalaysia.
Sebilanganbesarindividuyangterbabitdalamkespembuanganbayiberusiaantara18hingga25tahun,20
kesmembabitkanindividuberusiabawah18tahun,33dilakukanindividu25tahunkeatas,manakala403
individulagigagaldikesanperingkatumurmereka.
Daripadajumlah396kesitu,137kesmembabitkanpembuanganbayilelaki,102bayiperempuandan
selebihnyatidakdiketahuijantina.
Kemaskini
BerdasarkandatadikumpulkanJKMdaritahun2004hingga2009,sebanyak20.4peratussasaranutama
tempatpembuanganbayidilakukandikawasanrumahmembabitkan99bayi,diikutitempatpembuangan
sampahmembabitkan77bayi(15.8peratus)danbakinyaditempatsepertisemak,masjid,sungai,tepijalan
danhospital.

http://www.perakini.net/artikel/statistik/397statistikpembuanganbayi.html

1/3

8/30/2016

Statistikpembuanganbayi

WalaupunkiniAktaKanakkanak2001memperuntukkandendatidakmemlebihiRM20,000ataupenjara
tidakmelebihi10tahunataukeduaduanyasekali,kesbuangbayiterusberlakudimanaSelangormencatat
kestertinggisebanyak127kes,diikutiJohor104kes,Sabah73kes,Serawak42kesdanNegeriSembilan
30kes.

Sumber:HarianMetroAhad5/12/2010

Zinaatauseksluarnikah
Selaindaripadadibunuhataudibuang,berdasarkanstatistikJabatanPendaftaranNegara(JPN)bagi2000
hingga2008pula,257,000kanakkanakdidaftarkantidakmempunyainamabapa.Lebihmenyedihkanbagi
tempoh1999hingga2003saja,44peratusanakyangtidakmempunyainamabapaadalahanakorang
Islamiaitu30,978daripada70,430kanakkanakyangdidaftarkan.
Kempen
KempenAndaBijakJauhiZina(ABJZ)telahdilancarkansemasaMalamAmalRaudhatusSakinahpada14
Julai2007..Kempeninibertujuanuntukmewujudkankesedarandikalanganmasyarakattentangbahaya
zinakhususnyadikalanganremajadanmemupuksikapprihatinibubapaterhadapanakanakdalam
menanganipermasalahangejalasosial.
KempenKamiPrihatintelahdilancarkanpada12April2010.KempenyanglahirdariinisiatifakhbarUtusan
Malaysiainimerupakantindakanproaktifuntukmencetuskanrasakeinsafandalamkalanganmasyarakat
yangrasamarah,geramdanbenciterhadapmanusiayangtergamakmembuangbayiyangbaru
menjengukduniatanparasabelas.KempeniniturutmendapatkerjasamaKementerianPembangunan
Wanita,KeluargadanMasyarakatsertastesentelevisyenAstroAwanidanPersatuanKaryawanMalaysia
(Karyawan).
PergerakanPuteriUMNOtelahmelancarkankempenLifeisPrecious1Malaysia1Jiwa1CintadiHospital
KualaLumpur(HKL)pada4April2010bagimenanganifenomenapembuanganbayi.Kempenitubertujuan
menyedarkanmasyarakatuntukmenghargaianaksebagaianugerahtuhanyangtidakternilaiharganya.
PusatJagaanBayiTidakDiinginiatauBabyHatch

http://www.perakini.net/artikel/statistik/397statistikpembuanganbayi.html

2/3

8/30/2016

Statistikpembuanganbayi

PertubuhanKebajikandanpengurusanAnakYatim(OrphanCARE)melancarkanBabyHatchpada29Mei
2010.PenganjurnyaberpendapatBabyHatchperludiwujudkandiMalaysiakerananegaramemiliki
kerajaanyangbertanggungjawabsertarakyatpenyayang.KewujudanBabyHatchtidakbertujuan
menggalakkankeskehamilanluarnikah,sebaliknyamenyelamatkanbayidibuangibubapayangtidak
menghendakimereka.BabyHatchyangberoperasi24jamadalahpilihanterakhirkepadabayitidak
dikehendakiyangmenyediakantempatperlindungansihatdanselamatsebelumdiserahkankepada
keluargaangkat.SesiapasajadatangkeOrphanCAREdanmeletakkanbayiditempatyangdikhaskan.
Hukuman
13/8/2011.Kabinetmemutuskankespembuanganbayidisiasatsebagaikesbunuhataupercubaan
membunuhbagimemastikanperbuatantidakberperikemanusiaanitumenerimahukumanberat.
KesbunuhdisiasatmengikutSeksyen302KanunKeseksaanyangmembawahukumangantungsampai
mati,manakalakespercubaanmembunuhmengikutSeksyen307kanunsamamembawahukumanpenjara
maksimum20tahun.Sebelumini,semuakespembuanganbayidisiasatmengikutSeksyen31AktaKanak
kanakyangbolehdihukumdendamaksimumRM20,000ataupenjara10tahunataukeduaduanyasekali
jikasabitkesalahan.
Apakahlangkahpalingberkesan?
Kespembuanganbayiadalahkesandaripadaaktivitizinayangamatberleluasaketikaini.Jelasnya
kempen,babyhatchdanpenguatkuasaanundangundangpembuanganbayisahajatidakakanmengekang
aktivitizinadaripadaberlaku.Undangundangsahajatidakmampumenjagamanusia.Mahutidakmahu
penyelesaianmenurutagamaadalahyangpalingberkesan.HukumhududdanQisasadalahyangterbaik
bagitujuanmenghukumdandalammasayangsamamendidikmanusia.

http://www.perakini.net/artikel/statistik/397statistikpembuanganbayi.html

3/3