Anda di halaman 1dari 7

MATA

PELAJARAN

Bahasa Malaysia

KELAS

Tahun 6 Cerdik

TEMA

Kesihatan dan Kebersihan

TAJUK

Sukaneka di Sekolah

STANDARD
PEMBELAJARA
N

5.1.4 Memahami dan menggunakan


pelbagai kata
kerja dan kata bantu mengikut
konteks dengan
betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,


murid dapat:
i. Mengelaskan kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif yang terdapat
dalam video.
ii. Membina 5 ayat menggunakan kata
kerja transitif dan kata kerja tak
transitif mengikut konteks dengan
betul.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan


Nilai : Menjaga kesihatan
KBT : Membuat pengelasan, mereka cipta
EMK : Kreatif dan inovasi

SISTEM
BAHASA

Kata kerja transitif dan kata kerja tak


transitif

Komputer riba, LCD, Lembaran kerja,


BAHAN BANTU
Lembaran kerja 1, Lembaran kerja 2, Peta
MENGAJAR
Pemikiran, belon, bola, gelung rotan,bakul

PENILAIAN

Murid dapat membuat pengelasan dan


membina ayat menggunakan kata kerja
transitif dan kata kerja tak transitif dengan
betul.

REFLEKSI

AKTIVITI
Tayangan LCD
1. Murid menonton video 1
yang bertajuk Sukaneka
di Sekolah.
2. Guru mengaitkan video
dengan tajuk pelajaran
pada hari ini.

Lakonan
1. Murid melakonkan watak
Adam dan Tasha seperti
dalam video tadi secara
berkumpulan.
- Meniup belon
- Berlari sambil
membawa bola
- Melompat ke dalam
gelung rotan
- Membaling bola ke
dalam bakul
Bersoal jawab
1. Guru menyoal murid
tentang kata kerja yang
terdapat dalam video dan
lakonan tadi.
2. Murid dapat
mengkategorikan jenis
kata kerja.
- Kata kerja transitif
- Kata kerja tak transitif

PENGISIAN
KURIKULUM
Ilmu :
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan

CATATAN
TMK :
Tayangan video
1

Nilai :
Semangat
kesukanan

Ilmu :
Pendidikan
Jasmani

Didik hibur :
Lakonan

Nilai :
Semangat
kesukanan

KBAT:
Apakah kata
kerja?
Bagaimanakah
mengenal pasti
jenis kata kerja?

Jenis kata kerja:

I-Think
1. Murid menonton video 2.
2. Murid membuat peta
pokok untuk mengelaskan
jenis kata kerja yang
terdapat dalam video
yang ditonton.

KB :
Membuat
Pengkelasan
Nilai :
Rajin

TMK :
Tayangan video
2
I-Think :
Peta Pokok

(Aktiviti ini boleh dilakukan


secara individu atau
berkumpulan)
Membina ayat
1. Murid membina ayat
menggunakan kata kerja
transitif dan kata kerja
tak transitif mengikut
konteks dengan betul.

Pemulihan
1. Murid menyusun
perkataan yang
mengandungi kata kerja
transitif dan kata kerja
tak transitif supaya
menjadi ayat yang betul.
Pengayaan
1. Murid membuat
pengelasan
menggunakan kata kerja
transitif dan kata kerja
tak transitif yang lain.
2. Murid membina 3 ayat
majmuk menggunakan
kata kerja transitif dan
kata kerja tak transitif
yang lain dengan betul.

KB :
Mereka cipta
Nilai :
Jujur

Nilai :
Yakin diri

Lembaran Kerja
:
Murid lemah
ayat tunggal
Murid
cemerlang- ayat
majmuk
Lembaran kerja
1

KBAT :
Menganalisis

EMK :
Kreatif dan
inovasi
KBAT :
Mereka cipta

Lembaran kerja
2

LEMBARAN KERJA 1
PEMULIHAN

Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul.

1.

berlari

Amin

padang

di

_______________________________________________________

2.

Kai Chun

gelung

dalam

ke

rotan

melompat
_______________________________________________________

3.

belon
meniup
berwarna biru
Badul
_______________________________________________________

4.

murid

Cikgu Ani

mengajar dalam

di

kelas
_______________________________________________________

LEMBARAN KERJA 2
PENGAYAAN
A.

Bina peta pemikiran yang sesuai untuk membuat


pengelasan perkataan berikut kepada kata kerja
transitif dan kata kerja tak transitif.
menjerit
menulis
menaip
mengajar

berlari
berjalam

menolak
menyanyi

bercakap
melambai

B.

Bina 5 ayat yang lengkap menggunakan kata kerja yang diberi.


1.

menyapu
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2.

berlari
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.

mengajar
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4.

duduk
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5.

mendengar
_______________________________________________________
_______________________________________________________