Anda di halaman 1dari 67

Mewakili Pengetua dalam asrama dan Lembaga Waden Asrama dan bertanggungjawab

mengenai dasar dan


tatatertib Waden Asrama serta penghuni – penghuni asrama
Bertugas sebagai pegawai yang menyelia dan menetukan segala tugas Waden Asrama, Penyelia
2
Asrama dan pekerja dilaksanakan dengan berkesan
3 Memeriksa Laporan Harian Waden Bertugas dan melaporkan kepada Pengetua
Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Asrama sekurang – kurangnya sebulan sekali yang
4
dipengurusikan oleh Pengetua
Mengadakan mesyuarat Waden sekurang – kurangnya 2 minggu sekali dan merekodkan
5
mesyuarat tersebut untuk dikemukakan kepada Pengetua
6 Bertanggungjawab menyediakan Jadual Waden Bertugas
Memantau dan memastikan kerja semua waden, penyelia dan kaitangan asrama berjalan
7
dengan lancar
Menghubungi ibu bapa / penjaga jika penghuni mengalami masalah kesihatan yang serius
8
seperti dimasukkan ke hospital dan sebagainya
9 Menjalankan pemantauan kekemasan, kebersihan, keceriaan dan keselamatan asrama
10 Memastikan semua Laporan berkaitan asrama dikemaskinikan pada setiap masa
Bekerjasama dengan penyelia asrama bagi memastikan kelengkapan dan prasarana asrama
11
mencukupi dan berada dalam keadaan baik
Memeriksa laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti bekerjasma dengan
12 kaunselor dalam membantu penghuni bermasalah sama ada masalah disiplin, akademik atau
peribadi
13 Memantau tugas dan laporan yang dikemukakan oleh Penyelia Asrama
Memastikan pengurusan fail, dokumen dan rekod asrama teratur dan sentiasa kemaskini. Antara
dokumen yang perlu adalah seperti butiran berikut :
-Minit Mesyuarat Waden
-Laporan Waden Bertugas
-Fail Meja Waden
-Laporan Harian Penyelia Asrama
-Laporan Penilaian Kebersihan Asrama Pelajar (PKA)
14
-Laporan Inspection
-Laporan Prestasi Makanan Pelajar
-Rekod Kontraktor Pembekal Makanan Asrama
-Rekod Pekerja Asrama
-Rekod Rawatan & Kesihatan Pelajar
-Rekod ‘ Outing ’ Pelajar
-Rekod Balik Bermalam Pelajar
15 Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa

. 4.2 Senarai Tugas Waden ( Umum )

Memastikan perjalanan jadual harian asrama serta peraturan asrama dilaksanakan dengan
1
berkesan
2 Memberi perhatian pada kebersihan dan disiplin pelajar – pelajar
Memastikan keadaan kamar supaya berada dalam keadaan bersih dan kemas pada setiap masa
3
(mengisi borang PKA)
4 Mengambil tindakan yang sesuai untuk mendapatkan rawatan bagi pelajar yang sakit
Menentukan semua pelajar meninggalkan asrama pada jam 5.00 petang dan bersurai dari
5
jam 6.00 petang (waktu permainan).
Memastikan semua pelajar pergi ke surau untuk solat Subuh , Zohor, Asar, Maghrib dan
6
Isyak berjemaah
Memastikan lampu kamar dipadamkan pada jam 11.30 malam dan kamar berada dalam
7
keadaan tenteram
Mengmbil tindakan sesuai apabila timbul sesuatu masalah seperti disiplin, kemalangan,
8
keselamatan, kebakaran dan lain-lain
Membuat pemeriksaan kamar pada hari Ahad mulai jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi dan
9
mengisi borang inspection.
Melibatkan diri dalam melaksanakan program – program meliputi aspek jasmani,
10
emosi,rohani serta social melibatkan penghuni asrama
11 Bertanggungjawab atas kelakuan pelajar
12 Mengawas keluar masuk pelajar pada waktu cuti, hujung dan pada masa tertentu
Bertanggungjawab atas semua soal makanan termasuk menu asrama, sekiranya tidak ada
13
Penyelia Asrama.
Mengawas kemajuan pelajaran pelajar seperti memeriksa kad laporan dan mengelola kelas
14
persediaan dan kelas tambahan, jika ada
15 Menjalankan latihan firedrill sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu penggal
16 Mengawas keselamatan diri dan barang-barang pelajar
Bertangungjawab atas keselamatan bangunann dan alatan asrama dan mengambil tindakan yang
17
sewajarnya
Mengawas penggunaan air dan elektrik olek membaiki sebarang kerosakanh penghuni-
18
penghuni supaya tidak melebihi had sepatutnya
Bertanggungjawab atas pungutan yuran asrama dan perkara yang berkaitan dengan kewangan
19
asrama dan menyelenggarakan rekod-rekod yang berhubung dengannnya.
Mengawas keluar masuk pelawat-pelawat dan menentukan tidak ada pelawat yang tidak
20
diingini datang ke asrama.
21 Melakukan pemeriksaan mengejut 4 kali 1 semester
22 Mengawas dan membimbing pelajar semasa gotong royong dijalankan.
23 Melaporkan segala masalah berkaitan pelajar kepada Pengetua atau Ketua Waden
24 Menerima dan menjalankan arahan Pengetua / Ketua Waden dari masa ke semasa

4.3 Senarai Tugas Waden Bertugas Harian

Berada dalam kawasan asrama atau sekolah pasda hari bertugas dari jam 7.00 pagi hingga 7.00
1
pagi pada hari berikutnya
Menyemak laporan bahan mentah yang dilaporkan Penyelia Asrama dan membuat
2
pemeriksan sekiranya ketiadaan Penyelia Asrama
Melawat kelas – kelas prep sebagaimana yang telah ditetapkan bagi memastikan pelajar hadir
3
dan belajar serta merekodkan kehadiran
Makan bersama pelajar di dewan makan untuk menilai mutu makanan serta mengawasi
4
peraturan di dewan makan pada setiap waktu makan dan membuat laporan.
Memastikan perjalanan jadual harian asrama serta peraturan asrama dilaksanakan dengan
5
memberi perhatian pada kebersihan dan disiplin pelajar
Memeriksa keadaan dorm supaya berada dalam keadaan bersih dan kemas pada setiap masa
6
(Piawaian Kualiti Asrama - sepanjang waktu dan pelajar tiada di asrama)
Menentukan semua pelajar meninggalkan asrama pada jam 5.00 hingga 6.00 petang untuk
7
riadhah
Memastikan semua pelajar pergi ke surau untuk solat Subuh , Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak
8
berjemaah
Mengambil tindakan yang bersesuaian apabila timbul sesuatu masalah seperti disiplin,
9
kemalangan, keselamatan, kebakaran dan lain-lain
10 Membuat pemeriksaan dorm pada setiap hari Ahad mulai jam 8.30 hingga 9.30 pagi
11 Memeriksa menu mengikut jadual yang telah ditetapkan
Melawat bilik – bilik bacaan asrama untuk menetukan prep lanjutan selepas 11.30 malam
12
dalam keadaan tenteram. Prep lanjutan hanya dibenarkan sehingga jam 1.00 malam
Menyediakan Laporan Waden Bertugas pada setiap hari bertugas dan menghantarkannya
13
kepada Ketua Waden
14 Bermalam di bilik gerakan Waden setiap kali giliran bertugas
Memastikan pelajar mengemaskan katil dan mengosongkan asrama untuk ke kelas sebelum
15
pukul 7.00 pagi
Memeriksa, mengambil tindakan dan membuat laporan pelajar yang ada di Bilik Sakit / Sick
16
Bay
Berada di Bilik Gerakan Waden semasa waktu melawat pada hari Sabtu, Ahad atau Hari
17
Kelepasan Am mengikut giliran ( shift ) yang telah ditetapkan
Berada di Balai Pengawal pada jam 6.00 petang untuk memantau kemasukkkan pelajar outing
18
dan balik bermalam.
19 Mengiringi pelajar sakit ke klinik pada jam 5.00 – 6.00 petang
Memanggil pelajar yang melakukan kesalahan dan bermasalah untuk berbincang, memberi
20 amaran dan mengambil tindakan dan lain-lain pada waktu yang bersesuaian pada hari bertugas
dan merekodkan kesalahan di dalam Buku Rekod Salahlaku Pelajar

4..4. Senarai Tugas Penyelia Asrama N22 ( Pembangunan dan Kemudahan )

1. Mengurus pejabat sekolah / asrama dan memastikan kesempurnaan pengurusan


1.1. Sistem fail
1.2. Data – data
1.3. Peralatan dan Perabot
1.4. Buku Stok / Inventori peralatan / perkakas – perkakas dan lain – lain
1.5. Pekeliling – pekeliling berkaitan asrama
1.6. Kewangan Asrama – Buku Tunai, Resit, Baucer
1.7. Buku Laporan Prestasi Kontraktor Penyenggaraan Asrama
2. Mengurus kewangan berkaitan asrama
2.1. Kutipan dan tunggakan yuran asrama
2.2. Urusniaga dan mengemaskini Buku Tunai Asrama
2.3. Dengan menghantar Laporan Bulanan Kewangan Asrama

3. Menyediakan dan menghantar laporan


3.1. Laporan Kehadiran Penghuni Asrama
3.2. Laporan Bulanan Kewangan Asrama
3.3. Laporan Prestasi Kontraktor Penyenggaraan Asrama
3.4. Laporan Kerosakan Fizikal & Peralatan Asrama
3.5. Laporan Kewangan Untuk Tujuh Audit

4. Menyelia dan menjalankan


4.1. Pemeriksaan kamar, tandas, bilik air, bilik – bilik khas, surau dan persekitaran asrama
4.2. Pemantauan dan penilaian prestasi Penyelia Asrama N17 dan pekerja asrama
4.3. Menentukan kebersihan, keceriaan dan keselamatan asrama terjamin dan terkawal

5. Membantu waden / guru menguruskan


5.1. Pendaftaran dan penempatan pelajar di asrama
5.2. Pembaikan kerosakan fizikal di asrama
5.3. Melaksanakan aktiviti – aktiviti pelajar asrama
5.4. Urusan pelawat dan keluar masuk pelajar asrama

6. Mengurus proses
6.1. Penerimaan dan hapuskira peralatan asrama / dewan makan
6.2. Permohonan penggunaan wang lebihan makanan ( WLM ) asrama ke JPN / KPM
6.3. Mengumpul maklumat dari pihak berkaitan dan respon kepada arahan pihak
tertentu
6.4. Tender dan sebutharga berkaitan asrama
6.5. Penggunaan asrama oleh pihak luar

7. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Asrama dan Mesyuarat Waden sekolah

8. Menghadiri mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan sebagainya seperti mana diarahkan

9. Bertanggungjawab mengenai kelancaran secara berterusan mengenai kebersihan, keceriaan dan


keselamatan asrama serta keseluruhan persekitarannya

10. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan HEM / Ketua Waden dari
masa ke semasa

4.5. Senarai Tugas Penyelia Asrama N17 ( Kesihatan & Makanan )

1. Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan


1.1. Mengisi Borang Pesanan ( Jadual 8 )
1.2. Menerima dan memeriksa bahan mentah makanan
1.3. Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua jika berlaku pertukaran bahan / menu
1.4. Membuat laporan harian pemantauan mengenai perkhidmatan pembekal makanan di Dewan
Makan
2. Mempastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak
2.1. Bahan mentah dan masakan berkualiti serta mengikut spesifikasi
2.2. Sajian mengikut menu / spesifikasi dan waktu yang ditetapkan
2.3. Premis, perabot dan peralatan bersih dan selamat digunakan
2.4. Pekerja mematuhi peraturan / garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan dan
Pihak Berkuasa Tempatan

3. Menyediakan dan menghantar laporan


3.1. Laporan Harian dan Bulanan Makanan Asrama
3.2. Laporan Prestasi Kontraktor Makanan
3.3. Tuntutan Bantuan Makanan dan Perkapita
3.4. Laporan Statistik Harian dan Bulanan Pelajar Sakit / Menerima Rawatan

4. Membuat penyeliaan dan menentukan


4.1. Keadaan kebersihan dan kesihatan di sekitar bangunan dan seluruh kawasan sekolah termasuk
asrama adalah terjamin
4.2. Keadaan Bilik Rawatan / Bilik Sakit sekolah dan asrama sentiasa bersih dan kemas
4.3. Mutu makanan, harga, kebersihan, keceriaan dan perkhidmatan keseluruhan kantin sekolah
4.4. Kemudahan yang sesuai untuk pelajar yang sakit mendapatkan rawatan

5. Membantu guru / waden memastikan


5.1. Keadaan kebersihan diri pelajar adalah terkawal
5.2. Stok ubat – ubatan dan peeti pertolongan kecemasan ( first – aid ) sentiasa tersedia dan
kemaskini

6. Menguruskan dan menyampai maklumat


6.1. Mengiringi dan menemani pelajar untuk mendapatkan rawatan di klinik atau hospital
6.2. Penempatan pelajar sakit di bilik sakit kepada Ketua Waden mengenai perkembangan pelajar –
pelajar yang mendapatkan rawatan ( warded ) di hospital

7. Menyelaraskan dan menjadi urusetia


7.1. Semua lawatan dan pemeriksaan kesihatan dari pihak berkuasa kesihatan
7.2. Program – program atau aktiviti berkaitan pendidikan kesihatan untuk warga sekolah
7.3. Kepada Jawatankuasa Pemantauan Aedes / Denggi dan Jawatankuasa Pencegahan
Penyalahgunaan Dadah sekolah
7.4. Perhubungan dengan pihak berkuasa kesihatan bagi mendapatkan perkhidmatan kesihatan jika
perlu
7.5. Menyelaras perkhidmatan Klinik Pergigian di sekolah
7.6. Kerja – kerja untuk meningkatkan taraf kesihatan
7.7. Berurusan dengan warden dalam proses pendaftaran penghuni baru

8. Menyusun dan mengemaskini rekod – rekod kesihatan dan pergigian pelajar secara sistematik

9. Menghadiri mesyuarat, kursus, seminar, bengkel dan sebagainya seperti mana diarahkan

10. Menjalankan lain – lain tugas dan sebagaimana yang diarahkan oleh Pengetua / Penolong
Kanan HEM / Ketua Waden dari masa ke semasa

4.6. Tugas – tugas Pekerja Asrama


1. Membersihkan cermin tingkap seminggu sekali – pada masa cuti
2. Membersihkan sawang sebulan sekali
3. Mengatur perabot dengan kema
4. Longkang – longkang di sekeliling bangunan asrama dibersihkan setiap hari
5. Membersihkan rumput di tepi longkang asrama
6. Menjaga pokok – pokok bunga, membaja dan menanam semula
7. Membersihkan kawasan persekitaran asrama trmasuk kawasan rumah guru
8. Menyapu kaki lima dan koridor bangunan setiap hari
9. Membersihkan tong – tong sampah setiap hari
10. Membersihkan tandas dengan klorin seminggu sekali
11. Membersihkan bilik – bilik khas seperti bilik tamu, surau , bilik rawatan dan bilik – bilik lain
setiap hari selain bilik dorm
12. Membersihkan stor peralatan dan perabot seminggu sekali
13. Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan Pengetua atau pihak yang diperturunkan kuasa
oleh Pengetua

1
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK 1 )
PEMBANTU TADBIR ( PENYELIA ASRAMA ) GRED N17
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan
1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1) :
Pada TK 1 : Pegawai
i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip
pentadbiran, pengurusan pejabat, perkhidmatan,
keselamatan dan kewangan.
ii. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip
pentadbiran dan pengurusan asrama dan dewan makan.
iii. Berupaya memahami dan melaksanakan bidang tugas
jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan prinsipprinsip
yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Peperiksaan
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu
syarat anjakan gaji dan/ atau bagi pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini
Pembantu Tadbir (Penyelia Asrama) Gred N17 yang telah disahkan dalam
perkhidmatan.
4. Sukatan Peperiksaan
Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan
Kompetensi Khusus

2
BAHAGIAN I
4.1 KOMPETENSI UMUM
4.1.1 Keutuhan Peribadi
Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke
arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam
seperti :
i. Nilai-Nilai Dalam Perkhidmatan Awam
ii. Etika Perkhidmatan Awam
iii. Tonggak 12
iv. Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam
4.1.2 Aspek-Aspek Berkaitan Pentadbiran Awam
i. Tatacara dan pengurusan yang berkaitan dengan aspekaspek
seperti berikut :
a. Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui
Urusan Telefon
b. Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan
Jawatankuasa Kerajaan
c. Pengurusan Dan Program Strategi-Strategi
Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
d. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)
e. Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
f. Teknik-Teknik Komunikasi
g. Tatacara Program Perlaksanaan Penandarasan
Dalam Perkhidmatan Awam
h. Piagam Pelanggan
3
ii. Tatacara pengurusan personel ke arah penambahbaikan
dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. Ini
meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan
pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi
aspek-aspek seperti berikut :
a. Arahan Perkhidmatan
- Jabatan Dan Orang Ramai
- Perkara-Perkara Perkhidmatan
- Surat Menyurat
- Fail Memfail
- Memelihara Dan Menyimpan Rekod-Rekod
Kerajaan
b. Perintah Am
- Peraturan – peraturan pegawai Awam
( Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
- Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)
- Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
- Bab C - Cuti
- Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat
- Bab F - Perubatan
- Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa
4
c. Pengurusan Sumber Manusia
- Peraturan dan proses urusan yang berkaitan
dengan pengambilan, lantikan, kenaikan
pangkat dan penamatan kakitangan awam
- Peraturan dan urusan tatakelakuan dalam
tindakan tatatertib
- Tatacara pengurusan kemudahan-kemudahan
pegawai awam seperti kemudahan perjalanan,
pertukaran dan kursus, cuti-cuti, rumah-rumah
kerajaan, rawatan dan perubatan
- Perancangan dan pengurusan sumber tenaga
manusia di sektor awam
4.1.3 Komunikasi
i. Kemahiran Berkomunikasi
ii. Hubungan Interpersonal
iii. Halangan Komunikasi
5
BAHAGIAN II
4.2 KOMPETENSI KHUSUS
4.2.1 Pengurusan Asrama Dan Dewan Makan
i. Pengurusan Pelajar/ peserta
a. Urusan/ Proses Pendaftaran Pelajar/ Peserta
Memasuki Asrama
b. Peraturan-Peraturan Am Asrama
c. Kebajikan Dan Kesihatan pelajar/ Peserta
d. Mesyuarat Pengurusan Asrama
e. Aktiviti Pelajar/ Peserta Dalam Kawasan Institusi
Latihan
f. Pelajar/ Peserta Pengurusan Rekod
ii. Pengurusan Kebersihan
a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
asrama iaitu kamar pelajar, tandas, bilik mandi, bilik
khas, surau, bilik gosok, bilik rekreasi, bilik
penceramah jemputan, stor dan persekitaran dalam
dan luar asrama kemas, bersih dan teratur.
b. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
dewan makan iaitu dapur, ruang sajian makanan,
ruang dewan makan, bilik stor dan persekitaran
dalam dan luar bangunan dewan makan dalam
keadaan kemas, bersih dan teratur.
6
iii. Pengurusan Penyelenggaraan
a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
asrama dan dewan makan dalam keadaan selamat
dan boleh digunakan.
b. Melaporkan kerosakan perabot, peralatan dan
kemudahan asrama dan dewan makan kepada pihak
pengurusan.
c. Jaminan bank oleh kontraktor selaras dengan
kontrak.
d. Memastikan buku stok inventori peralatan dan
perkakas diuruskan dengan teratur.
iv. Penyeliaan/ Penyediaan Makanan
a. Serahan Borang Pesanan Makanan Harian.
b. Mendapatkan Persetujuan Atau Kelulusan Pengarah
Atau Pegawai Yang Diberi Kuasa Jika Berlaku
Pertukaran Bahan/ Menu.
v. Penggunaan Asrama Oleh Pihak Luar
a. Urusan Tempatan
b. Urusan Penyediaan Tempatan
c. Urusan Bayaran
vi. Pengurusan Dengan Kontraktor
a. Memastikan bahan mentah dan makanan mengikut
spesifikasi.
b. Memastikan sajian mengikut menu dan waktu yang
ditetapkan.
c. Memastikan pekerja mematuhi peraturan dan garis
panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan
dan Pihak Berkuasa Tempatan.
7
vii. Pengurusan Kewangan
a. Laporan Bulanan Asrama
b. Menyediakan Laporan Bulanan Penyediaan Makanan
Bagi Tujuan Bayaran
c. Menyediakan Prestasi Kontraktor Secara Berkala
4.2.2 Pengurusan Kewangan
i. Pengurusan Akaun Awam
- Terimaan
- Bayaran
- Sistem Belanjawan Negara
ii. Perolehan Kerajaan
- Bekalan
- Perkhidmatan
- Kerja
iii. Pengurusan Aset
- Inventori peralatan, pekakas dan perabot
- Tatacara Hapus Kira
- Tatacara Pelupusan
iv. Pengurusan Stor
- Verifikasi
- Pemeriksaan Stor
8
4.2.3 Tatacara Dan Program Keselamatan
a. Prosedur Atau Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan
Keselamatan
b. Ancaman Dan Tanggungjawab
c. Keselamatan Fizikal
d. Keselamatan Dokumen
e. Keselamatan Peribadi
f. Program Pencegahan Kebakaran Dan Latihan Pencegahan
Kebakaran
9
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan (Aneka Pilihan)
Bahagian II – 40 soalan (Aneka Pilihan)
6. Masa : Bahagian I : 1 jam
Bahagian II : 1 jam
7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan Dan Kefahaman
Soalan
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan semasa
peperiksaan
9. Pengecualian : Calon yang telah lulus mana-mana
bahagian dikecualikan daripada
menduduki peperiksaan bahagian
berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV (Lulus/ Melepasi Tahap
Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan)
Aras III (Lulus/ Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II (Lulus Bersyarat) Dan
Aras I (Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
11. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
12. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
10
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK
Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun
16. Tarikh Akhir : 1 Bulan Sebelum Tarikh Peperiksaan
Mengemukakan
Permohonan
11
Rujukan
Kompetensi Umum :
1. Perintah Am - Bab B, C, E, F Dan G
2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ( PKPA )
5. Arahan Perkhidmatan
6. Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam, INTAN Citra Karya
7 Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan Dengan
Pengurusan Jabatan
8. Malaysia Kita
9. Pekeliling Perbendaharaan Dan Semua Pekeliling Perbendaharaan Yang
Berkaitan
10. Tonggak 12
11. Lain-Lain Penerbit Majalah/ Buku Yang Berkaitan
Kompetensi Khusus :
1. Arahan Perbendaharaan
2. Tatacara Pengurusan Stor
3. Arahan Keselamatan
4. Buku Peraturan Peserta Pusat Latihan Pertahanan Awam Malaysia
5. Risalah Pusat Latihan/ Paramedik Pertahanan Awam Malaysia
6. Risalah Kesihatan Mengenai Pemakanan Sihat Dan Seimbang, Zat-Zat
Pemakanan, Penyakit Berjangkit Dan Keracunan Makanan
7. Bahan Rujukan Lain Yang Berkaitan
12
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 )
PEMBANTU TADBIR ( PENYELIA ASRAMA ) GRED N17
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan
1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) :
Pada TK 2 : Pegawai
i. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran,
pengurusan pejabat, perkhidmatan, keselamatan dan
kewangan.
ii. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran dan
pengurusan asrama dan dewan makan.
iii. Berupaya mengaplikasi konsep-konsep pentadbiran bidang
tugas jawatannya selaras dengan peraturan-peraturan dan
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Peperiksaan
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu
syarat anjakan gaji dan/ atau bagi pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini
Pembantu Tadbir (Penyelia Asrama) Gred N17 yang berada di peringkat
gaji P2 atau P3
4. Sukatan Peperiksaan
Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan
Kompetensi Khusus
13
BAHAGIAN I
4.1 KOMPETENSI UMUM
4.1.1 Keutuhan Peribadi
Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke
arah meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan awam
seperti :
i. Nilai-Nilai Dalam Perkhidmatan Awam
ii. Etika Perkhidmatan Awam
iii. Tonggak 12
iv. Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam
4.1.2 Aspek-Aspek Berkaitan Pentadbiran Awam
i. Tatacara dan pengurusan yang berkaitan dengan aspekaspek
seperti berikut :
b. Tatacara Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui
Urusan Telefon
b. Tatacara Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan
Jawatankuasa Kerajaan
c. Pengurusan Dan Program Strategi-Strategi
Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam
d. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)
e. Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja
f. Teknik-Teknik Komunikasi
g. Tatacara Program Perlaksanaan Penandarasan
Dalam Perkhidmatan Awam
h. Piagam Pelanggan
14
ii. Tatacara pengurusan personel ke arah penambahbaikan
dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi. Ini
meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan
pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi
aspek-aspek seperti berikut :
a. Arahan Perkhidmatan
- Jabatan Dan Orang Ramai
- Perkara-Perkara Perkhidmatan
- Surat Menyurat
- Fail Memfail
- Memelihara Dan Menyimpan Rekod-Rekod
Kerajaan
b. Perintah Am
- Peraturan – peraturan Pegawai Awam
( Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
- Peraturan – peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)
- Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
- Bab C - Cuti
- Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat
- Bab F - Perubatan
- Bab G - Waktu Bekerja Dan Lebih Masa
c. Pengurusan Sumber Manusia
- Peraturan dan proses urusan yang berkaitan
dengan pengambilan, lantikan, kenaikan
pangkat dan penamatan kakitangan awam
- Peraturan dan urusan tatakelakuan dalam
tindakan tatatertib
15
- Tatacara pengurusan kemudahan-kemudahan
pegawai awam seperti kemudahan perjalanan,
pertukaran dan kursus, cuti-cuti, rumah-rumah
kerajaan, rawatan dan perubatan
- Perancangan dan pengurusan sumber tenaga
manusia di sektor awam
4.1.3 Komunikasi
i. Kemahiran Berkomunikasi
ii. Hubungan Interpersonal
iii. Halangan Komunikasi
16
BAHAGIAN II
4.2 KOMPETENSI KHUSUS
4.2.1 Pengurusan Asrama Dan Dewan Makan
i. Pengurusan Pelajar / Peserta
a. Urusan/ Proses Pendaftaran Pelajar/ Peserta
Memasuki Asrama
b. Peraturan-Peraturan Am Asrama
c. Kebajikan Dan Kesihatan pelajar/ Peserta
d. Mesyuarat Pengurusan Asrama
e. Aktiviti Pelajar/ Peserta Dalam Kawasan Institusi
Latihan
f. Pelajar/ Peserta Pengurusan Rekod
ii. Pengurusan Kebersihan
a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
asrama iaitu kamar pelajar, tandas, bilik mandi, bilik
khas, surau, bilik gosok, bilik rekreasi, bilik
penceramah jemputan, stor dan persekitaran dalam
dan luar asrama kemas, bersih dan teratur.
b. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
dewan makan iaitu dapur, ruang sajian makanan,
ruang dewan makan, bilik stor dan persekitaran
dalam dan luar bangunan dewan makan dalam
keadaan kemas, bersih dan teratur.
17
iii. Pengurusan Penyelenggaraan
a. Memastikan perabot, peralatan dan kemudahan
asrama dan dewan makan dalam keadaan selamat
dan boleh digunakan.
b. Melaporkan kerosakan perabot, peralatan dan
kemudahan asrama dan dewan makan kepada pihak
pengurusan.
c. Jaminan bank oleh kontraktor selaras dengan
kontrak.
d. Memastikan buku stok inventori peralatan dan
perkakas diuruskan dengan teratur.
iv. Penyeliaan/ Penyediaan Makanan
a. Serahan Borang Pesanan Makanan Harian.
b. Mendapatkan Persetujuan Atau Kelulusan Pengarah
Atau Pegawai Yang Diberi Kuasa Jika Berlaku
Pertukaran Bahan/ Menu.
c. Memeriksa Bahan Mentah Dan Makanan Mengikut
Spesifikasi
d. Memastikan Sajian Mengikut Menu Dan Waktu Yang
Ditetapkan
e. Memastikan Pekerja Mematuhi Peraturan Dan Garis
Panduan Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Kesihatan
Dan Pihak Berkuasa Tempatan
f. Memastikan Bekalan Makanan Mencukupi Dari Segi
Kualiti Dan Kuantiti
g. Memantau Penyediaan Makanan
h. Menyediakan Laporan Bulanan Penyediaan Makanan
Bagi Tujuan Bayaran
i. Menyediakan Prestasi Pembekal Secara Berkala
18
v. Penggunaan Asrama Oleh Pihak Luar
a. Urusan Tempatan
b. Urusan Penyediaan Tempatan
c. Urusan Bayaran
4.2.2 Pengurusan Kewangan
i. Pengurusan Akaun Awam
- Terimaan
- Bayaran
- Sistem Belanjawan Negara
ii. Perolehan Kerajaan
- Bekalan
- Perkhidmatan
- Kerja
iii. Pengurusan Aset
- Inventori
- Tatacara Hapus Kira
- Tatacara Pelupusan
iv. Pengurusan Stor
- Verifikasi
- Pemeriksaan Stor
19
4.2.3 Tatacara Dan Program Keselamatan
a. Prosedur Atau Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan
Keselamatan Dan Kebersihan
b. Ancaman Dan Tanggungjawab
c. Keselamatan Fizikal
d. Keselamatan Dokumen
e. Keselamatan Peribadi
f. Program Pencegahan Kebakaran Dan Latihan Pencegahan
Kebakaran
20
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan (Aneka Pilihan)
Bahagian II – 40 soalan (Aneka Pilihan)
6. Masa : Bahagian I : 1 jam
Bahagian II : 1 jam
7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman Dan Aplikasi
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan/ rujukan semasa
peperiksaan
9. Pengecualian : Calon yang telah lulus mana-mana
bahagian dikecualikan daripada
menduduki peperiksaan bahagian
berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV (Lulus/ Melepasi Tahap
Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan)
Aras III (Lulus/ Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II (Lulus Bersyarat) Dan
Aras I (Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
11. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
21
12. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
14. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan
Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
15. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun
16. Tarikh Akhir : 1 Bulan Sebelum Tarikh Peperiksaan
Mengemukakan
Permohonan
22
Rujukan
KOMPETENSI UMUM :
1. Perintah Am - Bab B, C, E, F Dan G
2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993
(Pindaan 2002)
4. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
5. Arahan Perkhidmatan
6. Falsafah, Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam), INTAN Citra Karya
7. Pekeliling Dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan Dengan
Pengurusan Sumber Manusia
8. Malaysia Kita
9. Pekeliling Perbendaharaan Dan Semua Pekeliling Perbendaharaan Yang
Berkaitan
10. Tonggak 12
11. Lain-Lain Penerbit Majalah/ Buku Yang Berkaitan
KOMPETENSI KHUSUS :
1. Arahan Perbendaharaan
2. Tatacara Pengurusan Stor
3. Arahan Keselamatan
4. Buku Peraturan Peserta Pusat Latihan Pertahanan Awam Malaysia
5. Risalah Pusat Latihan/ Paramedik Pertahanan Awam Malaysia
6. Risalah Kesihatan Mengenai Pemakanan Sihat Dan Seimbang, Zat-Zat
Pemakanan, Penyakit Berjangkit Dan Keracunan Makanan
7. Bahan Rujukan Lain Yang Berkaitan
23
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1)
BAGI SKIM PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan
Mengukur tahap pengetahuan serta nilai-nilai peribadi seseorang
pengawal keselamatan dalam memahami undang-undang, arahan,
peraturan, prosedur asas dan sistem kerja untuk menjalankan tugas
hariannya.
2. Tujuan Peperiksaan
Untuk menguji tahap pengetahuan pengawal keselamatan sebagai
salah satu syarat anjakan gaji dan atau pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai yang Layak Menduduki Peperiksaan
Pengawal Keselamatan Gred KP11 yang telah disahkan dalam jawatan.
4. Sukatan Peperiksaan
Aspek-aspek yang dinilai serta kaedah-kaedah yang diterapkan adalah
seperti berikut :
24
ASPEK-ASPEK YANG DINILAI DALAM
PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1
PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
BAHAGIAN I
PENGETAHUAN :
a. Maklumat Organisasi
• Carta Organisasi Jabatan
• Objektif / Fungsi Jabatan
• Pengurusan Atasan Jabatan
b. Peranan dan Tanggungjawab
Pengawal Keselamatan
• Tugas Pengawalan
Keselamatan
• Tanggungjawab Terhadap
Peralatan Kerja
• Pencegahan Jenayah dan
Penguatkuasaan Undang-
Undang
• Pengurusan Keselamatan
Pejabat
• Elaun dan Tuntutan Lebih
Masa
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
25
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
• Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan
Lain Dalam Perintah Am.
* Bab B ( ELAUN-ELAUN DALAM
PERKHIDMATAN 1974 )
√ Bahagian 1 – Elaun, Kemudahan Dan
Bayaran Semasa Menjalankan Tugas
Rasmi.
√ Bahagian 2 – Elaun, Kemudahan Dan
Bayaran Semasa Bertukar Atau
Berpindah Rumah Dalam Negeri.
√ Bahagian 3 – Kemudahan-Kemudahan
Perjalanan.
Bahagian 6 - Elaun-Elauan Pelbagai.
* Bab C (CUTI)
Bahagian 1 (Kelas A)
√ Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan.
√ Cuti-Cuti atas sebab perubatan.
√ Cuti Haji.
√ Cuti Tidak Berekod.
* Bab E (RUMAH DAN BANGUNAN
PEJABAT KERAJAAN)
√ Rumah-Rumah Kediaman.
√ Tanggungjawab Pegawai Yang
Mendiami Rumah Kerajaan.
√ Kadar Sewa, Pembayaran Dan Lain-
Lain Bayaran.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
26
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
* Bab F (PERUBATAN)
√ Rawatan Perubatan Untuk Pegawai-
Pegawai.
√ Bayaran Dan Peraturan Wad.
* Bab G ( WAKTU BEKERJA DAN LEBIH
MASA )
√ Waktu Bekerja Pejabat.
√ Waktu Bekerja Bukan Pejabat.
√ Lebih Masa.
c. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam
Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
• Bahagian IV – Tarikh Perlantikan, Gaji
Permulaan Dan Pergerakan Gaji Tahunan.
• Bahagian V – Tempoh Percubaan,
Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh
Percubaan.
• Bahagian VIII – Kenaikan Pangkat,
Pemangkuan Dan Penangguhan Kerja.
• Bahagian XI – Penamatan Perkhidmatan
Dan Perletakan Jawatan.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
27
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
d. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993
• Bahagian II – Kelakuan.
• Bahagian V – Hukuman.
• Bahagian VI – Penahanan Kerja Dan
Pengantungan Kerja.
• Bahagian VII – Penamatan Demi
Kepentingan Awam.
• Bahagian VIII – Pelbagai.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
28
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
NILAI-NILAI PERIBADI
a. Penampilan Diri
• Berpakaian Kemas dan Lengkap.
• Sopan dan Berbudi Bahasa.
b. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin
• Menepati waktu bertugas dan hadir rollcall.
• Sentiasa berada ditempat bertugas.
• Sanggup bertugas lebih masa.
• Berdisiplin dan Beretika.
• Berkemahiran berkawad memberi hukuman
dan tabik hormat.
• Berkemahiran menaik dan menurun bendera.
c. Komunikasi / Interpersonal
• Keupayaan bercakap dengan jelas.
• Menggunakan panggilan yang betul kepada
pegawai dan pelawat.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
29
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
d. Menghormati rakan sejawat dan ketua
• Berkelakuan baik dengan rakan Sejawat.
• Menghormati arahan ketua.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
BAHAGIAN II
KEMAHIRAN
a. Asas Penggunaan Peralatan
• Uniform.
• Cotar.
• Topi.
• Lencana.
• Tali Pinggang.
• Gari.
• Kasut.
• Motosikal Ronda.
• Walkie-Talkie.
• Menyemak keadaan peralatan.
• Metal Detactor / Mesin Imbasan / Walk
Though Detector.
• Alat Bantu Mula Cegah Kebakaran.
• Sesi Pengendalian CCTV.
• Card Access Management System.
• Cara-cara memperbaiki peralatan.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
30
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
b. Tatacara Pengendalian Rondaan dan
Pemeriksaan
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Barang /
Kenderaan.
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Suspek.
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Lelaki/
Wanita.
• Teknik-Teknik Rondaan Jalan Kaki.
• Tenik-teknik Rondaan Menggunakan
Motorsikal.
• Teknik-Teknik Rondaan Tempat Letak
Kenderaan.
• Teknik-Teknik Melaporkan Insiden.
• Teknik-Teknik Menulis Laporan Insiden.
c. Pengendalikan pintu masuk utama
• Menghormati pelawat.
• Mesra dan menggunakan bahasa yang
sesuai.
• Cekap, cepat dan betul dalam mengawal
pergerakan lalulintas.
• Menyampaikan maklumat dengan
lengkap dan tepat.
• Menggunakan budi bicara dalam
menjalankan tugas.
• Bersedia membantu.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
31
5. Soalan :
Bahagian 1 ( 50 Peratus )
Pengetahuan (30%) (20 Soalan Aneka Pilihan)
Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
Bahagian II ( 50 peratus )
Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
6. Tahap Kesukaran Soalan : Pengetahuan dan kefahaman.
7. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk
kepada mana-mana bahanbahan
bacaan semasa
peperiksaan KECUALI Akta-akta
yang berkaitan.
8. Pengecualian : Calon yang lulus mana-mana
bahagian yang telah lulus
dikecualikan daripada menduduki
peperiksaan tersebut.
9. Keputusan : Aras IV (Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi Pada Aras
Kecemerlangan).
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi).
Aras II (Lulus bersyarat).
Aras I (Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi).
32
10. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
11. Bahasa : Bahasa Melayu.
(Soalan dan Jawapan)
12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
13. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK
Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
14. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun
15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh Peperiksaan.
Mengemukakan
Permohonan
33
16. Rujukan :
i) Perintah-perintah Am Bab B,C,F dan G.
ii) Arahan Perkhidmatan.
iii) Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan
Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005.
iv) Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib )
1993 ( Pindaan 2002 )
v) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam :
• Bil. 1/91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan
Melalui Telefon.
• Bil. 3/91 – Inovasi Perkhidmatan Awam.
• Bil. 8/91 – Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja.
• Bil. 10/91 – Peningkatan Kualaiti Perkhidmatan Kaunter.
• Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan.
• Bil. 2/02 – Pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang.
vi) Arahan Keselamatan.
• Para 7 – 12 - Ancaman keselamatan.
• Para 19 – 20 - Kawasan terperingkat.
• Para 22 - Keselamatan bangunan.
• Para 23 - Perkhidmatan pengawalan keselamatan.
• Para 24 – 27 - Pas keselamatan, kad pengenalan
jabatan, kad kuasa dan kad perlantikan.
• Para 28 – 29 - Kelengkapan dan bahan rasmi yang
mempunyai ciri-ciri keselamatan.
• Para 30 – 33 - Kawalan kunci keselamatan.
• Para 34 - Kawalan mesin penyalin.
• Para 35 – 38 - Langkah-langkah keselamatan
persidangan, pertunjukan, latihan atau
tayangan filem.
34
• Para 58 – 60 - Penyimpanan perkara-perkara
terperingkat.
• Para 67 - Membawa dokumen terperingkat keluar
pejabat.
• Para 89 – 95 - Pelanggaran keselamatan.
vii) Undang-undang :
• Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). (Seksyen 2-5, 7-9, 11,
13-14, 16A-17A, 30A).
• Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298)
• Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, (Akta 82).(Seksyen
48-63).
• Akta Polis 1967 (Akta 344) – (Seksyen 47 – 50).
• Kanun Keseksaan (Akta 574) (Bab 4 – Seksyen 96-99, Bab 8 –
Seksyen 141-142, Bab 4 – Seksyen 161-163, 171, Bab 11 –
Seksyen 221-223).
• Kanun Acara Jenayah (Akta 593) (Bab 4 – Seksyen 16, 16, 18,
19, 20, 21, 21, 26, 27, 28, 29 & 32).
• Akta Keterangan 1950 (Akta 593) (Bab 2 & Bab 4-7).
• Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) Peraturan-Peraturan
Pendaftaran Negara 1990
35
BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI
JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11
TAHAP KECEKAPAN : TK1
Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ...............................................
Jawatan : .............................................. Bahagian : ...............................................
Tandatangan : .............................................
Tarikh : .............................................
BIL
PERKARA YANG DINILAI
MARKAH
PENILAIAN PENUH
MARKAH
DIBERI
1.
Ketrampilan Diri
5
2.
Kredibiliti Peribadi dan Disiplin
5
3.
Komunikasi / Interpersonal
5
4.
Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua
5
JUMLAH MARKAH
20
36
BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI
JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11
TAHAP KECEKAPAN : TK1
Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ...............................................
Jawatan : .............................................. Bahagian : ...............................................
Tandatangan : .............................................
Tarikh : .............................................
BIL
PERKARA YANG DINILAI
MARKAH
PENILAIAN PENUH
MARKAH
DIBERI
1.
Asas Penggunaan Peralatan
15
2.
Tatacara Pengendalian Rondaan
10
3.
Teknik Pemeriksaan
10
4.
Pengendalian Pintu Masuk Utama
15
JUMLAH MARKAH
50
37
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2)
BAGI SKIM PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
1. Matlamat Sukatan Peperiksaan
Mengukur tahap kelakuan dan tatakelakuan serta nilai-nilai peribadi
seseorang pengawal keselamatan dalam memahami undang-undang,
arahan, peraturan, prosedur asas dan sistem kerja untuk menjalankan
tugas hariannya.
2. Tujuan Peperiksaan2
Untuk menguji tahap kefahaman pengawal keselamatan sebagai salah
satu syarat anjakan gaji dan atau pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai yang Layak Menduduki Peperiksaan
Pengawal Keselamatan Gred KP11 di peringkat gaji P2 dan / atau P3.
4. Sukatan Peperiksaan
Aspek-aspek yang dinilai serta kaedah-kaedah yang diterapkan adalah
seperti berikut :
38
ASPEK-ASPEK YANG DINILAI DALAM
PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1
PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
BAHAGIAN I
PENGETAHUAN :
a. Maklumat Organisasi
• Carta Organisasi Jabatan
• Objektif / Fungsi Jabatan
• Pengurusan Atasan Jabatan
b. Peranan dan Tanggungjawab
Pengawal Keselamatan
• Tugas Pengawalan
Keselamatan
• Tanggungjawab Terhadap
Peralatan Kerja
• Pencegahan Jenayah dan
Penguatkuasaan Undang-
Undang
• Pengurusan Keselamatan
Pejabat
• Elaun dan Tuntutan Lebih
Masa
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
39
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
Asas Perkhidmatan
• Pematuhan Terhadap Peraturan-Peraturan
Lain Dalam Perintah Am.
* Bab B ( ELAUN-ELAUN DALAM
PERKHIDMATAN 1974 )
√ Bahagian 1 – Elaun, Kemudahan Dan
Bayaran Semasa Menjalankan Tugas
Rasmi.
√ Bahagian 2 – Elaun, Kemudahan Dan
Bayaran Semasa Bertukar Atau
Berpindah Rumah Dalam Negeri.
√ Bahagian 3 – Kemudahan-Kemudahan
Perjalanan.
√ Bahagian 6 - Elaun-Elauan Pelbagai.
* Bab C (CUTI)
Bahagian 1 (Kelas A)
√ Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan.
√ Cuti-Cuti atas sebab perubatan.
√ Cuti Haji.
√ Cuti Tidak Berekod.
* Bab E (RUMAH DAN BANGUNAN
PEJABAT KERAJAAN)
√ Rumah-Rumah Kediaman.
√ Tanggungjawab Pegawai Yang
Mendiami Rumah Kerajaan.
√ Kadar Sewa, Pembayaran Dan Lain
Lain Bayaran.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
40
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
* Bab F (PERUBATAN)
√ Rawatan Perubatan Untuk Pegawai-
Pegawai.
√ Bayaran Dan Peraturan Wad.
* Bab G ( WAKTU BEKERJA DAN LEBIH
MASA )
√ Waktu Bekerja Pejabat.
√ Waktu Bekerja Bukan Pejabat.
√ Lebih Masa.
c. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam
(Perlantikan, Kenaikan Pangkat Dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
• Bahagian IV – Tarikh Perlantikan, Gaji
Permulaan Dan Pergerakan Gaji Tahunan.
• Bahagian V – Tempoh Percubaan,
Pengesahan Dan Pelanjutan Tempoh
Percubaan.
• Bahagian VIII – Kenaikan Pangkat,
Pemangkuan Dan Penangguhan Kerja.
• Bahagian XI – Penamatan Perkhidmatan
Dan Perletakan Jawatan.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
41
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
d. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
• Bahagian II – Kelakuan.
• Bahagian V – Hukuman.
• Bahagian VI – Penahanan Kerja Dan
Pengantungan Kerja.
• Bahagian VII – Penamatan Demi
Kepentingan Awam.
• Bahagian VIII – Pelbagai.
Ujian Bertulis
(Aneka Pilihan)
42
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
NILAI-NILAI PERIBADI
a. Penampilan Diri
• Berpakaian Kemas dan Lengkap.
• Sopan dan Berbudi Bahasa.
b. Kredibiliti Peribadi dan Disiplin
• Menepati waktu bertugas dan hadir rollcall.
• Sentiasa berada ditempat bertugas.
• Sanggup bertugas lebih masa.
• Berdisiplin dan Beretika.
• Berkemahiran berkawad memberi hukuman
dan tabik hormat.
• Berkemahiran menaik dan menurun bendera.
c. Komunikasi / Interpersonal
• Keupayaan bercakap dengan jelas.
• Menggunakan panggilan yang betul kepada
pegawai dan pelawat.
d. Menghormati rakan sejawat dan Ketua
• Berkelakuan baik dengan rakan sejawat.
• Menghormati arahan ketua.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
43
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
BAHAGIAN II
KEMAHIRAN
a. Asas Penggunaan Peralatan
• Uniform.
• Cotar.
• Topi.
• Lencana.
• Tali Pinggang.
• Gari.
• Kasut.
• Motosikal Ronda.
• Walkie-Talkie.
• Menyemak keadaan peralatan.
• Metal Detactor/Mesin Imbasan/Walk
Though Detector.
• Alat Bantu Mula Cegah Kebakaran.
• Sesi Pengendalian CCTV.
• Card Access Management System.
• Cara-cara memperbaiki peralatan.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
44
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
b. Tatacara Pengendalian Rondaan dan
Pemeriksaan
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Barang /
Kenderaan.
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Suspek.
• Teknik-Teknik Pemeriksaan Lelaki/
Wanita.
• Teknik-Teknik Rondaan Jalan Kaki.
• Tenik-teknik Rondaan Menggunakan
Motorsikal.
• Teknik-Teknik Rondaan Tempat Letak
Kenderaan.
• Teknik-Teknik Melaporkan Insiden.
• Teknik-Teknik Menulis Laporan Insiden.
c. Pengendalikan pintu masuk utama
• Menghormati pelawat.
• Mesra dan menggunakan bahasa yang
sesuai.
• Cekap, cepat dan betul dalam mengawal
pergerakan lalulintas.
• Menyampaikan maklumat dengan
lengkap dan tepat.
• Menggunakan budi bicara dalam
menjalankan tugas.
• Bersedia membantu.
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
Pemerhatian/Amali/
Ujian Lisan
45
5. Soalan :
Bahagian 1 ( 50 % )
Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan
Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
Bahagian II ( 50 % )
Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
6. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman.
7. Rujukan : Calon tidak dibenarkan merujuk
kepada mana-mana bahanbahan
bacaan semasa
peperiksaan KECUALI Akta-akta
yang berkaitan.
8. Pengecualian : Calon yang lulus mana-mana
bahagian yang telah lulus
dikecualikan daripada menduduki
peperiksaan tersebut.
9. Keputusan : Aras IV (Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi Pada Aras
Kecemerlangan).
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi).
Aras II (Lulus bersyarat).
Aras I (Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi).
46
10. Pemeriksan Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
11. Bahasa : Bahasa Melayu.
(Soalan dan Jawapan)
12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
13. Pusat Peperiksaan Akan : Urusetia Peperiksaan PTK
Ditetapkan Oleh Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
Jalan Padang Tembak
50556 KUALA LUMPUR
14. Kekerapan Peperiksaan : Sekali Setahun
15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh Peperiksaan.
Mengemukakan
Permohonan
47
16. Rujukan :
i. Perintah-perintah Am Bab B,C,F dan G.
ii. Arahan Perkhidmatan.
iii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan
Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005.
iv. Peraturan-peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib )
1993 ( Pindaan 2002 )
v. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam :
• JBil. 1/91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Urusan
Melalui Telefon.
• Bil. 3/91 – Inovasi Perkhidmatan Awam.
• Bil. 8/91 – Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja.
• Bil. 10/91 – Peningkatan Kualaiti Perkhidmatan Kaunter.
• Bil. 3/93 – Piagam Pelanggan.
• Bil. 2/02 – Pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang
vi. Arahan Keselamatan.
• Para 7 – 12 - Ancaman keselamatan.
• Para 19 – 20 - Kawasan terperingkat.
• Para 22 - Keselamatan bangunan.
• Para 23 - Perkhidmatan pengawalan keselamatan.
• Para 24 – 27 - Pas keselamatan, kad pengenalan
jabatan, kad kuasa dan kad perlantikan.
• Para 28 – 29 - Kelengkapan dan bahan rasmi yang
mempunyai ciri-ciri keselamatan.
• Para 30 – 33 - Kawalan kunci keselamatan.
• Para 34 - Kawalan mesin penyalin.
• Para 35 – 38 - Langkah-langkah keselamatan
persidangan, pertunjukan, latihan atau
tayangan filem.
48
• Para 58 – 60 - Penyimpanan perkara-perkara
terperingkat.
• Para 67 - Membawa dokumen terperingkat keluar
pejabat.
• Para 89 – 95 - Pelanggaran keselamatan.
vii. Undang-undang :
• Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88). (Seksyen 2-5, 7-9, 11,
13-14, 16A-17A, 30A).
• Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 (Akta 298)
• Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, (Akta 82).(Seksyen
48-63).
• Akta Polis 1967 (Akta 344) – (Seksyen 47 – 50).
• Kanun Keseksaan (Akta 574) (Bab 4 – Seksyen 96-99, Bab 8 –
Seksyen 141-142, Bab 4 – Seksyen 161-163, 171, Bab 11 –
Seksyen 221-223).
• Kanun Acara Jenayah (Akta 593) (Bab 4 – Seksyen 16, 16, 18,
19, 20, 21, 21, 26, 27, 28, 29 & 32).
• Akta Keterangan 1950 (Akta 593) (Bab 2 & Bab 4-7).
• Akta Pendaftaran Negara 1959 (Akta 78) Peraturan-Peraturan
Pendaftaran Negara 1990
49
BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI
JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11
TAHAP KECEKAPAN : TK2
Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ...............................................
Jawatan : .............................................. Bahagian : ...............................................
Tandatangan : .............................................
Tarikh : .............................................
BIL
PERKARA YANG DINILAI
MARKAH
PENILAIAN PENUH
MARKAH
DIBERI
1.
Ketrampilan Diri
5
2.
Kredibiliti Peribadi dan Disiplin
5
3.
Komunikasi/ Interpersonal
5
4.
Menghormati Rakan Sejawat dan Ketua
5
JUMLAH MARKAH
20
50
BORANG PENILAIAN : NILAI-NILAI PERIBADI
JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN KP11
TAHAP KECEKAPAN : TK2
Nama Pegawai/Penyelia : ............................................ Nama Calon : ...............................................
Jawatan : .............................................. Bahagian : ...............................................
Tandatangan : .............................................
Tarikh : .............................................
BIL
PERKARA YANG DINILAI
MARKAH
PENILAIAN PENUH
MARKAH
DIBERI
1.
Asas Penggunaan Peralatan
15
2.
Tatacara Pengendalian Rondaan
10
3.
Teknik Pemeriksaan
10
4.
Pengendalian Pintu Masuk Utama
15
JUMLAH MARKAH
50
51
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK )
PEMBANTU TADBIR RENDAH ( OPERATOR TELEFON )
GRED N11/N14
DESKRIPSI TUGAS PEMBANTU TADBIR RENDAH ( OPERATOR TELEFON )
1. Berperanan dan bertanggungjawab untuk membuat panggilan telefon ke
agensi luar dan menyambut panggilan masuk yang diterima bagi
disambungkan kepada anggota-anggota yang berkenaan serta mentadbir
peralatan PABX atau lain-laian sistem telefon dan alat-alat kelengkapan.
PROFIL TUGAS PEMBANTU TADBIR RENDAH
2. Profil tugas Pembantu Tadbir Rendah adalah seperti jadual di bawah:
Profil Tugas Pembantu Tadbir Rendah
Gred Fungsi
N11
Membuat panggilan telefon ke luar dan
menyambut panggilan masuk yang diterima
serta menyalur kepada pegawai-pegawai yang
berkenaan.
N14
Menyelia dan memantau tugas-tugas
Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon)
Gred N11 dan mentadbir peralatan PABX atau
lain-lain sistem telefon disamping menjalankan
tugas-tugas am operator telefon.
52
KOMPETENSI
3. Pembantu Tadbir Rendah yang cekap perlu mempunyai kompetensi
berikut :
i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik;
ii. Mempunyai kemahiran asas komunikasi/interpersonal bagi melayan
pelanggan;
iii. Mempunyai kefahaman dan penghayatan dan penghayatan mengenai
tatacara menjawab telefon berhemah;
iv. Mempunyai kefahaman dan dapat mengaplikasi aspek-aspek
pentadbiran yang berkaitan dengan tugas telefon; dan
v. Mempunyai kemahiran dalam mengendalikan peralatan PABX atau slainlain
sistem telefon.
4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi
Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon) Gred N14 adalah:
i. Mempunyai ciri-ciri asas penyeliaan;
ii. Mempunyai keupayaam memberi nasihat dan tunjuk ajar kepada
Pembantu Tadbir Rendah (Operator Telefon) Gred N11;
iii. Berupaya menguruskan rekod dan mengutip bayaran panggilan telefon
persendirian; dan
iv. Mempunyai pengetahuan aspek teknikal asas mengenai penjagaan dan
memperbaiki kerosakan kecil sistem PABX atau lain-lain sistem telefon.
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
5. Antara kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga
kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah :
53
Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Maklumat organisasi
- Carta organisasi jabatan
- Objektif/fungsi jabatan
- Pengurusan atasan jabatan
b. Peranan dan tanggungjawab
Operator Telefon
- Tugas Operator Telefon
- Mentadbir Sistem PABX atau
sistem ytelefon yang lain
- Kompenen-kompenen peralatan
PABX atau sistem telefon yang
lain
- Perkara/rekod/borang-borang
pentadbiran yang perlu dicatat
- Tanggungjawab kepada
pelanggan
- Tatacara menjawab telefon
- Jenis-jenis panggilan
- Elaun dan tuntutan kerja lebih
masa
c. Maklumat Kementerian
jabatan Kerajaan
- Nama-nama kementerian/jabatan
- Direktori pegawai
- Kod-kod panggilan mengikut
agensi
Ujian lisan
Ujian bertulis
Ujian lisan
54
d. Panduan Mengenai
Pengendalian Telefon
- PKPA 2/1991 berkenaan
pengendalian telefon
- Panduan-panduan yang
digariskan mengenai aspek
pengendalian telefon oleh PKPA
tersebut
- Panduan sekiranya berlaku
kerosakan peralatan
KEMAHIRAN :
a. Asas teknikal penjagaan
peralatan
- Bahagian-bahagian peralatan
(papan siis, talian, head set dan
sebagainya)
- Menyemak keadaan peralatan di
bawah jagaan Operator Telefon
berkenaan (Berkeadaan baik,
kebersihan dan sebagainya)
- Mengenalpasti kerosakan
- Memperbaiki kerosakan kecil
b. Tatacara pentadbiran telefon
- Catatan/merekod panggilan
keluar
- Catatan/merekod panggilan
persendirian
- Tatacara memungut bayaran
panggilan persendirian
Ujian bertulis
Ujian praktikal/amali
Ujian lisan
55
c. Tatacara pengendalian telefon
berhemah
- Persediaan diri dan papan suis
sebelum menjawab panggilan
- Cara menjawab panggialn
- Cara pengendalian panggilan
- Cara menamatkan panggilan
Simulasi
NILAI-NILAI PERIBADI
a. Penampilan diri
- Berpakaian kemas
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Kredibiliti Peribadi dan
Disiplin
- Menepati waktu bertugas
- Sentiasa berada di tempat
bertugas
- Sanggup bertugas lebih mada
- Berdisiplin dan beretika
c. Pengendalian telefon
berhemah
- Menghormati pelanggan
- Mesra dan menggunakan bahasa
yang sesuai
- Cekap dan cepat dalam menepati
permohonan membuat panggilan
keluar
- Memberikan maklumat dengan
tepat
- Elakkan emosi diri
mempengaruhi tugas
Maklumbalas Ketua Jabatan/
Penyelia
Maklumbalas Ketua Jabatan/
Penyelia
Maklumbalas Ketua
Jabatan/Penyelia Maklumat
aduan (jika ada)
56
- Sentaiasa menggunakan intonasi
yang bersesuaian
- Bersedia membantu tanpa dipinta
d. Komunikasi/interpersonal
- Keupayaan bercakap dengan
jelas
- Menggunakan panggilan yang
betul kepada pegawai-pegawai
berpangkat
e. Menghormati rakan sejawat
dan ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
f. Ciri-ciri nilai penyeliaan
- Memberi arahan, bimbingan,
tunjuk ajar
- Menyusun jadual bertugas.
Maklumbalas ketua
Jabatan/Penyelia
Pemerhatian
Maklumbalas Ketua Jabatan /
Penyelia
57
KAEDAH PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
BAGI SKIM INI
I. Pembahagian Markah
a) Penilaian Pengetahuan dan nilai-nilai peribadi : 50%
(i) Nilai-nilai peribadi : 30%
(ii) Pengetahuan : 20%
b) Kemahiran : 50%
II. Pegawai Penilai
a) Pegawai penilai yang dilantik
b) Ketua unit / penyelia
c) Ketua bahagian
58
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK 1 )
BAGI TUKANG KUMPULAN 2 GRED R11
1. Matlamat Sukatan penilaian
i. Berpengetahuan dan peraturan-peraturan asas pentadbiran am yang
berkaitan dengan tugas jawatannya.
ii. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan
peraturan-peraturan asas yang ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini
Tukang Kumpulan 2 Gred R11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
4. Sukatan Penilaian
Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran
dan nilai-nilai peribadi.
59
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam
-
b. Pentadbiran dan Perkhidmatan
i. Perintah Am
• Bab B
- Elaun-Elaun Dalam
Perkhidmatan
• Bab C
- Cuti
• Bab E
- Rumah Dan Bangunan
Pejabat Kerajaan
• Bab F
- Perubatan
• Bab G
- Waktu Kerja Lebih Masa
ii. Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam ( Lantikan Kenaikan
Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan) 2005
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
60
iii. Peraturan - peraturan
Pegawai Awam ( Kelakuan
dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
iv. Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam (PKPA)
- Manual Prosedur Kerja dan
Fail Meja
- Tatacara Penggunaan
Borang Tindakan Kerja
c. Pentadbiran Jabatan
- Sejarah Jabatan
- Carta Organisasi/Jabatan
- Misi Jabatan
- Objektif/Fungsi Jabatan
- Pengurusan Atasan Jabatan
d. Aspek-aspek Asas Keselamatan
- Keselamatan Fizikal
- Keselamatan Diri
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
KEMAHIRAN :
a. Pengetahuan Mengenai Tugas
b. Peraturan Bengkel
c. Penyelenggaraan Bengkel
d. Penggunaan Peralatan Teknologi
Terkini
e. Asas Pengurusan Stor dan Inventori
Ujian bertulis
Ujian praktikal/amali
Simulasi / temuduga
61
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut
masa yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan dalam
melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
d. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
e. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
62
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan
( Pengetahuan, Kemahiran )
Amali dan Pemerhatian
Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi )
6. Masa : Bahagian I – 1 jam
Bahagian II – 1 jam
7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan- bahan bacaan / rujukan semasa
peperiksaan bahagian berkenaan.
9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana
Bahagian mengambil peperiksaan bahagian
berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
12. Bahasa) : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan
63
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
dikemukakan kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan
Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun
16. Tarikh Mengemukakan : 1 bulan sebelum Tarikh Penilaian
Permohonan
64
Rujukan
i. Arahan Keselamatan
ii. Perintah Am Bab C,F dan G
iii. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat
dan Penamatan Perkhidmatan ) 2005
iv. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
v. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam
vi. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam
vii. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994 )
viii. Peraturan Bengkel
ix. Tatacara Pengurusan Stor
x. Arahan Jabatan yang berkaitan
xi. Asas-asas Keselamatan
65
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 )
TUKANG KUMPULAN 2 GRED R11
1. Matlamat Sukatan penilaian
i. Berupaya memahami peraturan-peraturan asas pentadbiran am yang
berkaitan dengan tugas jawatannya.
ii. Berkebolehan melaksanakan bidang tugas jawatannya selaras dengan
peraturan-peraturan asas yang ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini
Tukang Kumpulan 2 Gred R11 yang telah berda di P2 sekurang-kurangnya
setahun.
4. Sukatan Penilaian
Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran
dan nilai-nilai peribadi.
66
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam
b. Pentadbiran dan Perkhidmatan
i. Perintah Am
• Bab B
- Elaun-Elaun Dalam
Perkhidmatan
• Bab C
- Cuti
• Bab E
- Rumah Dan Bangunan
Pejabat Kerajaan
• Bab F
- Perubatan
• Bab G
- Waktu Kerja Lebih Masa
iii. Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam ( Lantikan Kenaikan
Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan) 2005
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
67
iii. Peraturan - peraturan
Pegawai Awam ( Kelakuan
dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
iv. Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam (PKPA)
- Manual Prosedur Kerja dan
Fail Meja
- Tatacara Penggunaan
Borang Tindakan Kerja
c. Pentadbiran Jabatan
- Sejarah Jabatan
- Carta Organisasi/Jabatan
- Misi Jabatan
- Objektif/Fungsi Jabatan
- Pengurusan Atasan Jabatan
d. Aspek-aspek Asas Keselamatan
- Keselamatan Fizikal
- Keselamatan Diri
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
KEMAHIRAN :
a. Pengetahuan Mengenai Tugas
b. Peraturan Bengkel
c. Penyelenggaraan Bengkel
d. Penggunaan Peralatan Teknologi
Terkini
e. Asas Pengurusan Stor dan Inventori
Ujian bertulis
Ujian praktikal/amali
Simulasi / temuduga
68
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut
masa yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan dalam
melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
d. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
e. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
69
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan
( Pengetahuan, Kemahiran )
Amali dan Pemerhatian
Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi )
6. Masa : Bahagian I – 1 jam
Bahagian II – 1 jam
7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan- bahan bacaan / rujukan semasa
peperiksaan bahagian berkenaan.
9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana
bahagian peperiksaan bahagian berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi
Tahap Kompetensi pada aras
kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi
Tahap Kompetensi)
11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh : Jabatan Pertahanan Awam
12. (Soalan & Jawapan : Bahasa Melayu
Bahasa)
70
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
dikemukakan kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan
Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun
16. Tarikh Mengemukakan : 1 bulan sebelum Tarikh Penilaian
Permohonan
71
Rujukan
i. Arahan Keselamatan
ii. Perintah Am Bab C,F dan G
iii. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat
dan Penamatan Perkhidmatan ) 20005
iv. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
v. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam
vi. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam
vii. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994)
viii. Peraturan Bengkel
ix. Tatacara Pengurusan Stor
x. Arahan Jabatan yang berkaitan
xi. Asas-asas Keselamatan
72
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 ( TK1 )
PEMBANTU TADBIR RENDAH / PENYELENGGARA (STOR) N11
1. Matlamat Penilaian Tahap Kecekapan
1.1 Tahap Kecekapan 1 ( TK1 ) merangkumi ;
i. Berpengetahuan dan berkebolehan dalam melaksanakan bidang
tugas sebagai Pembantu Tadbir Rendah (Stor).
ii. Berupaya memahami langkah-langkah keselamatan diri,
penggunaan peralatan dan bahan kerja.
iii. Mempunyai pengetahuan asas mengenai peraturan-peraturan
dan prinsip-prinsip pentadbiran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian Tahap Kecekapan
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
anjakan gaji dan / atau dipertimbangkan ke gred yang lebih tinggi.
3. Pegawai Yang Layak Menduduki Penilaian Tahap Kecekapan
Pembantu Tadbir Rendah (Stor) N11 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
4. Komponen Penilaian Tahap Kecekapan
Komponen Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan,
kemahiran dan nilai-nilai peribadi.
73
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Maklumat organisasi
- Carta organisasi jabatan
- Objektif jabatan
- Fungsi jabatan
b. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Kenegaraan
c. Pengurusan Majlis Rasmi
- Tatacara Diri
d . Asas-asas Teknologi Maklumat
- Word
- Excel
- Power Point
e. Pentadbiran dan Perkhidmatan
i. Perintah Am
Bab B
Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
Bab C
Cuti
Ujian bertulis /
temuduga
Ujian bertulis
74
Bab E
Rumah Dan Bangunan
Pejabat Kerajaan
Bab F
Perubatan
Bab G
Waktu Kerja Lebih Masa
ii. Peraturan - Peraturan Pegawai
Awam ( Perlantikan, Kenaikan
Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan ) 2005
iii. Peraturan-peraturan Pegawai
Awam ( Kelakuan dan Tatatertib )
1993 ( Pindaan 2002 )
iv. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran
Awam
- Manual Prosedur Kerja
- Kumpulan Meningkat Mutu Kerja
- Perkhidmatan Kaunter
- Telefon Berkualiti
- Piagam Pelanggan
- Pemberian Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang
- Perkhidmatan Awam
v. Arahan Keselamatan
- Ancaman Keselamatan dan
Tanggungjawab Pegawai
- Keselamatan peralatan
- Keselamatan diri / rakan
f. Penyeliaan
- Merancang Tugas
- Jadual Tugas
- Kedatangan
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
Ujian bertulis
75
h. Tugas, Peranan dan Tanggungjawab
Penyelenggara Stor Rendah Gred
N11
- Merekod dan mengakaun
penerimaan dan pengeluaran
barang
- Menerima dan membuat
pengeluaran barang
- Memahami sistem katalog barang
dan pengetahuan asas kawalan
stok
- Membungkus dan menghantar
barang-barang
- Menyimpan dan menyelenggara
stor
- Melakukan pengiraan stok
- Menjaga keselamatan barang
- Melakukan pelupusan barang
- Menyediakan dokumentasi /
rekod stor dan aset
Ujian bertulis /
temuduga
KEMAHIRAN :
a. Sistem Merekod
- Merekod dan mengakaun
penerimaan dan pengeluaran
barang
- Menyediakan dokumentasi /
rekod stor dan aset.
b. Penstoran
- Menerima dan membuat
pengeluaran barang.
- Memahami sistem katalog barang
dan pengeluaran asas kawalan
stok.
- Membungkus dan menghantar
barang.
- Menyimpan dan menyenggara stor.
- Menjaga keselamatan barang.
c. Am
- Melakukan pengiraan stok.
- Melakukan pelupusan barang.
Ujian praktikal / amali
Pemerhatian Ketua Jabatan
Ujian praktikal / amali
Pemerhatian Ketua Jabatan
76
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut
masa yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan dalam
melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
d. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
e. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan baik
- Menghormati arahan ketua
-
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
77
5. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana
Komponen I (Pengetahuan) dan III
(Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II
(Kemahiran) dikecualikan dari menduduki
semula Komponen berkenaan
6. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman
Soalan
7. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis
dijalankan
8. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan
Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam
9. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
10. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
11. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
78
12. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan
Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
13. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun
14. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
Mengemukakan Permohonan
79
Rujukan
1. Tatacara Pengurusan Stor (TPS 9 – 75, 85 – 94, 104 – 186, 202 – 242).
2. Pekeliling / Surat Pekeliling Perbendaharaan berkaitan dengan
pengurusan aset dan stor.
2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 – Penggunaan Borang-
Borang Baru Bagi pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan
Pejabat.
2.2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1995 – Garis Panduan
Pelupusan Peralatan Komputer.
2.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997 – Garis Panduan
Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan.
2.4 Arahan Pentadbiran bertarikh 7 Januari 2002 – Pengagihan Komputer
Peribadi Terpakai ke sekolah-sekolah.
3. Nota kursus INTAN dan institusi latihan yang berkaitan dengan pengurusan
stor.
4 Peraturan Pejabat.
5. Perintah Am Bab B, C, E, F, G.
6. Peraturan – peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993
( Pindaan 2002 )
8. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991).
9. Tonggak 12.
10. Arahan Keselamatan
11. Arahan Perkhidmatan
12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
13. Asas-asas Teknologi Maklumat.
80
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK2 )
PEMBANTU TADBIR RENDAH / PENYELENGGARA ( STOR ) N11
1. Matlamat Penilaian Tahap Kecekapan
1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK 2) merangkumi ;
i. Memahami dan berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan
dan kemahiran dalam melaksanakan bidang tugas sebagai
Pembantu Tadbir Rendah (Stor).
ii. Berupaya memahami langkah-langkah keselamatan diri,
penggunaan peralatan dan bahan kerja.
iii. Mempunyai pengetahuan asas mengenai peraturan-peraturan
dan prinsip-prinsip pentadbiran yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian Tahap Kecekapan
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
anjakan gaji dan / atau dipertimbangkan ke gred yang lebih tinggi.
3. Pegawai Yang Layak Menduduki Penilaian Tahap Kecekapan
Pembantu Tadbir Rendah (Stor) N11 di peringkat gaji P2 dan / atau P3.
4. Komponen Penilaian Tahap Kecekapan
Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran
dan niali-nilai peribadi.
81
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN
YANG DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Maklumat organisasi
- Carta organisasi jabatan
- Objektif jabatan
- Fungsi jabatan
b. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Kenegaraan
c. Pengurusan Majlis Rasmi
- Tatacara Diri
d. Asas-asas Teknologi Maklumat
- Word
- Excel
- Power Point
e. Pentadbiran dan Perkhidmatan
i. Perintah Am
Bab A
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
( Perlantikan, Kenaikan Pangkat
dan Penamatan Perkhidmatan )
2005
Bab B
Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan
Bab C
Cuti
Ujian bertulis /
temuduga
Ujian bertulis /
temuduga
Ujian bertulis /
temuduga
Ujian bertulis /
temuduga
Ujian bertulis /
temuduga
82
Bab E
Rumah Dan Bangunan
Pejabat Kerajaan
Bab F
Perubatan
Bab G
Waktu Kerja Lebih Masa
ii. Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam ( Perlantikan, Kenaikan
Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan ) 2005
ii. Peraturan-peraturan pegawai
Awam ( Kelakuan & Tatatertib )
1993 ( Pindaan 2002 )
iii. Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam
- Manual Prosedur Kerja
- Kumpulan Meningkat Mutu
Kerja
- Perkhidmatan Kaunter
- Telefon Berkualiti
- Piagam Pelanggan
- Pemberian Anugerah
Perkhidmatan Cemerlang
- Perkhidmatan Awam
iii. Kelakuan dan Tatatertib
- Jenis Pelanggaran
Tatakelakuan
- Hukuman Tatatertib
- Penamatan Perkhidmatan
- Penyalahgunaan Dadah
- Pengisytiharan Harta
- Etika Pakaian
- Tidak Hadir Tugas Tanpa Cuti
- Kerja Luar
Ujian bertulis/
temuduga
Ujian bertulis/
temuduga
Ujian bertulis/
temuduga
Ujian bertulis/
temuduga
83
f. Arahan Keselamatan
- Ancaman Keselamatan dan
Tanggungjawab Pegawai
- Keselamatan peralatan
- Keselamatan diri / rakan
g. Tugas, Peranan dan Tanggungjawab
Penyelenggara Stor Rendah Gred
N11
i. Menerima dan membuat
pengeluaran barang
ii. Merekod dan mengakaun
penerimaan dan pengeluaran
barang
iii. Memahami sistem katalog
barang dan pengetahuan asas
kawalan stok
iv. Membungkus dan menghantar
barang-barang
v. Menyimpan dan menyelenggara
stor
vi. Melakukan pengiraan stok
vii. Menjaga keselamatan barang
viii. Melakukan pelupusan barang
ix. Menyediakan dokumentasi /
rekod stor dan aset
Ujian bertulis/
temuduga
Ujian bertulis/
temuduga
KEMAHIRAN :
a. Sistem Merekod
- Merekod dan mengakaun
penerimaan dan pengeluaran
barang
- Menyediakan dokumentasi /
rekod stor dan aset.
Ujian praktikal/amali
84
b. Penstoran
- Menerima dan membuat
pengeluaran barang.
- Memahami sistem katalog barang
dan pengeluaran asas kawalan
stok.
- Membungkus dan menghantar
barang.
- Menyimpan dan menyenggara
stor.
- Menjaga keselamatan barang.
c. Am
- Melakukan pengiraan stok.
- Melakukan pelupusan barang.
Pemerhatian Ketua
Jabatan
Simulasi / temuduga
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut masa
yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
g. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan dalam
melaksanakan kerja
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
85
- Mampu bekerja secara berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
h. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
i. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
Pemerhatian
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
86
5. Soalan :
Bahagian 1 ( 50 % )
Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan
Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
Bahagian II ( 50 % )
Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana
Komponen I (Pengetahuan) dan III
(Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II
(Kemahiran) dikecualikan dari menduduki
semula Komponen berkenaan
7. Tahap Kesukaran : Kefahaman dan Aplikasi
Soalan
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis
dijalankan
9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan
Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
87
11. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan
Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun
15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
Mengemukakan Permohonan
88
Rujukan
1. Tatacara Pengurusan Stor (TPS 9 – 75, 85 – 94, 104 – 186, 202 – 242).
2. Pekeliling / Surat Pekeliling Perbendaharaan berkaitan dengan
pengurusan aset dan stor.
2.1 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991 – Penggunaan Borang-
Borang Baru Bagi pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan
Pejabat.
2.2 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1995 – Garis Panduan
Pelupusan Peralatan Komputer.
2.3 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1997 – Garis Panduan
Pelupusan Aset dan Barang Kerajaan.
2.4 Arahan Pentadbiran bertarikh 7 Januari 2002 – Pengagihan Komputer
Peribadi Terpakai ke sekolah-sekolah.
3. Nota kursus INTAN dan institusi latihan yang berkaitan dengan pengurusan
stor.
4. Peraturan Pejabat.
5.. Perintah Am Bab B, C, E, F, G.
6. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
7. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
8. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991).
9. Tonggak 12.
10. Arahan Keselamatan
11. Arahan Perkhidmatan
12. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
13. Asas-asas Teknologi Maklumat.
89
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK )
BAGI PEMANDU KENDERAAN BERMOTOR
( GRED R3 / R6 )
DESKRIPSI TUGAS PEMANDU
1. Berperanan dan bertanggungjawab untuk memandu kenderaan pejabat atas
tugas-tugas rasmi, menjaga dan menyelenggara kenderaan serta memastikan
keselamatan kenderaan dan alat-alat kelengkapannya.
PROFIL TUGAS PEMANDU
2. Profil tugas Pemandu kenderaan pejabat adalah seperti jadual di bawah.
Profil Tugas Pemandu
Gred Fungsi
R3
Pemandu kenderaan pejabat untuk urusan
rasmi bagi pegawai kerajaan
R6
Memandu kenderaan jabatan untuk urusan
rasmi bagi pegawai pegawai tertinggi
perkhidmatan awam gred JUSA B dan ke atas
atau kenderaan/jentera yang beratnya melebihi
5000 kg.
KOMPETENSI
3. Pemandu yang cekap perlu mempunyai kompetensi berikut ;
i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik
ii. Mempunyai pengetahuan serta memahami peraturan dan
undang-undang lalulintas;
iii. Mempunyai pengetahuan aspek-aspek keselamatan di
jalanraya termasuklah keselamatan dan keselesaan
penumpang serta keselamatan barangan muatan;
iv. Mempunyai pengetahuan mengenai tatacara pentadbiran kenderaan
kerajaan;
v. Mempunyai pengetahuan mengenai kod etika pemandu berhemah;
90
vi. Mempunyai pengetahuan mengenai selok sebelok jalan-jalan
utama Malaysia;
vii. Mempunyai penyetahuan aspek teknikal asas mengenai
penjagaan dan memperbaiki kerosakan-kerosakan kecil; dan
viii. Mempunyai kemahiran asas komunikasi/interpesonal.
4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi
Pemandu Gred R6 adalah :
i. Kemahiran asas etika sosial dan protokol
ii. Mempunyai keupayaan memberi nasihat dan tunjuk ajar
kepada pemandu Gred R3; dan
iii. Mempunyai pengetahuan mengenai tatacara penyelengaraan
kenderaan jabatan.
91
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
5. Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di Jadual 2.
Jadual 2
Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Maklumat organisasi
- Carta organisasi jabatan
- objektif/fungsi jabatan
- Pengurusan atasan jabatan
b. Peranan dan tanggungjawab
Pemandu
- Tugas Pemandu
- Penyelenggaraan kenderaan
- Perkara-perkara /borang-borang
pentadbiran yang perlu dicatat
- Tanggungjawab ke atas barang
/muatan yang dibawa penumpang
- Tingkahlaku semasa memandu
- Pemandu berhemah
- Elaun dan tuntutan perjalanan
c. Selok belok jalan-jalan utama
- Nama-nama jalan utama
- Pemetaan/tunjuk arah jalan
Ujian lisan
Temuduga
Ujian lisan
92
- Alamat / kedudukan jabatan
jabatan kerajaan
- Bangunan-bangunan utama
d. Peraturan-peraturan dan undangundang
lalulintas
- Tanda/petunjuk jalanraya
- Had laju jalan-jalan di Malaysia
- Kaedah
memotong/melintas/memintas
kenderaan
- Jarak memandu selamat
- Peraturan lampu isyarat
- Kesalahan lalulintas
- Saman lalulintas
- Keselamatan memandu
Ujian bertulis
Rekod saman kesalahan
lalulintas
93
KEMAHIRAN :
a. Asas teknikal penjagaan kereta
- Bahagian kenderaan yang perlu
disemak (Contoh: Brek, signal,
lampu brek, wiper, tayar dan
sebagainya)
- Menyemak keadaan kereta di
bawah jagaan pemandu
berkenaan (Misalnya kebersihan,
tayar ganti, peti ubat dan
sebagainya)
- Mengenalpasti kerosakan
- Memperbaiki kerosakan kecil
- Menukar alat ganti kenderaan
(tayar,bateri,bulb lampu dan
sebagainya)
b. Tatacara pentadbiran kenderaan
kerajaan
- Catatan perjalanan
- Catatan hitungan perbatuan
- Catatan di buku log
- Inden petrol
- Rekod penyelenggaraan kenderaan
- Kelulusan ketua jabatan
c. Aspek Keselamatan jalanraya
- Tindakan menjaga keselamatan
kenderaan, penumpang dan
barang muatan
- Punca kemalangan dan tindakan
mengelak kemalangan
Ujian praktikal/amali
Pemerhatian Ketua Jabatan
Simulasi/temuduga
94
- Tindakan yang perlu sekiranya
berlaku kemalangan
- Pematuhan peraturan jalanraya
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Penampilan diri
- Berpakaian kemas dan bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan pengurusan masa
- Menepati waktu bertugas
- Menepati waktu menunggu
/ jemputan pegawai
- Tidak merokok semasa memandu
- Sanggup bertugas lebih masa
c. Pemanduan berhemah/selamat
- Tidak memandu secara merbahaya
- Mematuhi had laju
- Memberi keutamaan kepada
pejalan kaki, penunggang basikal dan
penunggal motosikal
- Mematuhi peraturan jalanraya seperti
lampu isyarat, garisan dua selari,
mengikut lorong yang betul dan
sebagainya
- Tidak memotong queue kenderaan
terutamanya di traffic light
- Memotong kenderaan lain dengan
cermat
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
95
- Mengambil selekoh dengan cermat
- Sentiasa menggunakan lampu isyarat
(signal)
- Memakai tali pinggang keledar
d. Komunikasi / interperpersonal
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh memberi bimbingan dan
tunjuk ajar kepada pemandu lain
- Menggunakan panggilan rasmi
yang betul kepada pegawai
e. Menghormati rakan sejawat dan ketua
- Melayan rakan sejawat dengan baik
- Menghormati arahan ketua
f. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan
- Memberi arahan, bimbingan, tunjuk
ajar
- Menyusun jadual bertugas
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
96
5. Soalan :
Bahagian 1 ( 50 % )
Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan
Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
Bahagian II ( 50 % )
Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana
Komponen I (Pengetahuan) dan III
(Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II
(Kemahiran) dikecualikan dari menduduki
semula Komponen berkenaan
7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman
Soalan
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis
dijalankan
9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan
Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
97
11. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan
Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun
15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
Mengemukakan Permohonan
98
Rujukan
1. Perintah Am Bab B, C, E, F, G.
2. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993.
4. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991).
5. Tonggak 12.
6. Arahan Keselamatan
7 Arahan Perkhidmatan
8 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
9. Asas-asas Teknologi Maklumat.
99
SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN ( PTK )
PEMBANTU AM RENDAH GRED N1
DESKRIPSI TUGAS PEMBANTU AM RENDAH
1. Pembantu Am Rendah adalah bertanggungjawab untuk membantu melicinkan
perjalanan urusan pejabat seharian dengan memastikan pergerakan fail,
penghantaran serta pendaftaran surat, memo dan lain-lain dokumen serta
membuat salinan fotostat surat, memo dan dokumen sebagaimana yang
diarahkan oleeh ketua jabatan.
PROFIL TUGAS PEMBANTU AM RENDAH
2. Profil tugas Pembantu Am Rendah adalah seperti di bawah ini :
Profil Tugas Pembantu Am Rendah
Gred Fungsi
N1
Mengendalikan pergerakan fail, penghantaran
dan merekod keluar masuk, surat, memo dan
lain-lain dokumen kerajaam serta membuat
membuat salinan fotostat surat, memo,
dokumen berperingkat dan dokumen kerajaan
yang lain.
N4
Mengendalikan pergerakan fail, penghantaran
dan merekod keluar masuk surat, memo dan
lain-lain dokumen kerajaan serta membuat
salinan fotostat surat, dokumen berperingkat
dan dokumen kerajaan yang lain.
Menyelia Pembantu Am Rendah N1
Memastikan ruang pejabat sentiasa kemas
dan bersih.
100
KOMPETENSI
3. Pembantu Am Rendah yang perlu mempunyai kompetensi berikut :
i. Mempunyai pengurusan diri dan masa yang baik;
ii. Mahir dalam sistem pengurusan fail-fail biasa, sulit, rahsia dan
rahsia besar;
iii. Mahir dalam urusan menghantar, mengasingkan dan merekod
keluar masuk surat-surat rasmi kerajaan;
iv. Mahir mengendalikan mesin-mesin pejabat di jabatan;
v. Mempunyai pengetahuan mengenai kod etika penjawat awam;
dan
vi. Mempunyai kemahiran asas komunukasi/interpersonal.
4. Selain daripada kompetensi di atas, tambahan kepada kompetensi bagi
Pembantu Am Rendah Gred N4 adalah :
i. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan bagi memberi nasihat dan tunjuk ajar
kepada Pembantu Am rendah Gred N1;
ii. Kemahiran asas etika sosial dan protokol; dan
iii. Memahami peraturan-peraturan berkaitan dengan pengendalian
dokumen berperingkat.
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
5. Antara kaedah-kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga
kompenen kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini :
101
Aspek-aspek Dan Kaedah Penilaian
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Maklumat tentang organisasi
- Carta organisasi jabatan
- Objektif/fungsi Jabatan
- Pengurusan atasan jabatan
b. Peranan dan tanggungjawab
Pembantu Am rendah
- Mencatit rekod keluar masuk fail-fail
kerajaan
- Membuka/menutup fail-fail kerajaan
- Menghantar dan merekod keluar
masuk surat, memo dan lain-lain
dokumen kerajaan
- Kaedah menjilid dokumen
- Membuat salinan fotostat
- Menjaga kebersihan pejabat
KEMAHIRAN :
a. Urusan Sistem Fail
- Tatacara pengendalian fail
- Jenis/kategori fail
- Urusan merekod keluar masuk fail
- Penutupan fail
b. Urusan mendaftar dokumen
- Urusan merekod penerimaan surat,
memo dan lain-lain dokumen
Ujian lisan
Temuduga
Ujian bertulis
Ujian bertulis
102
- kerajaan mengikut garis panduan
dan peraturan yang telah ditetapkan.
c. Urusan menghantar dokumen
- Urusan penghantar surat, memo dan
lain-lain dokumen kerajaan di dalam
atau keluar pejabat.
d. Penggunaan peralatan pejabat
- Menguasai teknik asa pengendalian
mesin-mesin pejabat.
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Penampilan diri
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan pengrusan masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut masa
yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Team work
- Kerajinan dan kesungguhan dalam
melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara berkumpulan
Ujian bertulis
Pemerhatian
Maklumbalas Ketua
Jabatan/Penyelia
Maklumbalas Ketua
Jabatan/Penyelia
Pemerhatian
103
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen - dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat
d. Komunikasi/interpersonal
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada Pembantu Am
Rendah yang lain
e. Menghormati rakan sejawat dan
ketua
- Melayan rakan sejawat dengan baik
- Menghormati arahan ketua
f. Mempunyai ciri-ciri penyeliaan
- Memberi bimbingan dan tunjuk ajar
kepada PAR Gred N1
- Menyusun keutamaan/jadual
bertugas
Maklumbalas Ketua
Jabatan/Penyelia
Pemerhatian
Maklumbalas Ketua
Jabatan/Penyelia
104
5. Soalan :
Bahagian 1 ( 50 % )
Pengetahuan (30%) Aneka Pilihan
Nilai-Nilai Peribadi (20%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
Bahagian II ( 50 % )
Kemahiran (50%) Pemerhatian/Amali/Ujian Lisan
6. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus manamana
Komponen I (Pengetahuan) dan III
(Nilai-nilai Peribadi) atau Komponen II
(Kemahiran) dikecualikan dari menduduki
semula Komponen berkenaan
7. Tahap Kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman
Soalan
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan-bahan bacaan semasa ujian bertulis
dijalankan
9. Penilai Dan Pemeriksa : Pengerusi Panel Peperiksaan
Dilantik Oleh Jabatan Pertahanan Awam
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
105
11. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan)
12. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
Dikemukakan Kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
13. Pusat Peperiksaan : Urusetia Peperiksaan
Akan Ditetapkan Oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
14. Kekerapan Peperiksaan : Sekurang-kurangnya sekali setahun
15. Tarikh Akhir : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
Mengemukakan Permohonan
106
Rujukan
1. Perintah Am Bab B, C, E, F, G.
2. Peraturan- peraturan Pegawai Awam ( Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan
Penamatan Perkhidmatan ) 2005
3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993.
4. Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam (1991).
5. Tonggak 12.
6. Arahan Keselamatan
7 Arahan Perkhidmatan
8 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
9. Asas-asas Teknologi Maklumat.
107
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1 )
PEKERJA RENDAH AWAM GRED R1
1. Matlamat Sukatan Penilaian
a. Berpengetahuan dalam peraturan – peraturan asas pentadbiran am.
b. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan
peraturan – peraturan asas yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya
3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini
Pekerja Rendah Awam Gred R1 yang telah disahkan dalam Perkhidmatan.
4. Sukatan Penilaian
Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran
dan nilai-nilai peribadi.
108
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam
b. Asas – asas Perkhidmatan dan
Kemudahan
i. Cuti Dalam Perkhidmatan
ii. Kemudahan Perubatan
- Rawatan Perubatan untuk
Pegawai - pegawai
- Bayaran dan Peraturan
Wad
- Pelbagai
iii. Waktu Bekerja dan Lebih
Masa
- Waktu Bekerja Pejabat
- Lebih Masa
- Pelbagai
iv. Peraturan – peraturan
Tatatertib Badan – Badan
Berkanun
- Tatakelakuan dan
Larangan
- Ketidajhadiran Tanpa Cuti
- Hukuman Tatatertib
v. Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam (PKPA)
- Manual Prosedur Kerja
dan Fail Meja
- Tatacara Penggunaan
Borang Tindakan Kerja
Ujian bertulis
Ujian bertulis
109
c. Pentadbiran Jabatan
- Sejarah Jabatan
- Carta Organisasi/Jabatan
- Misi Jabatan
- Objektif/Fungsi Jabatan
- Pengurusan Atasan Jabatan
Ujian bertulis
KEMAHIRAN :
a. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat
b. Aspek- aspek Asas Keselamatan
- Ancaman Keselamatan dan
Tanggungjawab Pegawai
- Keselamatan Fizikal
- Keselamatan Dokumen
- Keselamatan Diri
c. Aspek – aspek Asas Kesihatan
- Kesihatan Diri
- Kebersihan Persekitaran
d. Pengetahuan Mengenai Tugas
- Pengendalian Perubatan
- Penyelenggaran peralatan
e. Asas – asas Komunikasi
Ujian bertulis
Ujian praktikal/amali
Simulasi / temuduga
Ujian bertulis
Ujian bertulis
110
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut
masa yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan
dalam melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara
berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
d. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
e. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
111
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan
( Pengetahuan, Kemahiran )
Amali, Temuduga dan Pemerhatian
Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi )
6. Masa : Bahagian I – 1 jam
Bahagian II – 1 jam
7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan- bahan bacaan / rujukan semasa
peperiksaan bahagian berkenaan.
9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana
bahagian adalah dikecualikan
daripada mengambil peperiksaan bahagian
berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
12. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan )
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
dikemukakan kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
112
14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan
Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun
16. Tarikh Mengemukakan : 1 Bulan Sebelum Tarikh Penilaian
Permohonan
113
Rujukan
I. Arahan Keselamatan
II. Perintah Am Bab C, F dan G
III. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000
( Akta 605 ) ( Jadual Kedua Seksyen 5, Peraturan-peraturan Tatatertib Badan-
Badan Berkanun )
IV. Pekeliling kemajuan Pentadbiran Awam
V. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam
VI. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja ( 1994 )
VII. Peraturan Bengkel
VIII. Tatacara Pengurusan Stor
IX. Arahan Jabatan yang berkaitan
X. Asas-asas Keselamatan
114
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 ( TK 2 )
PEKERJA RENDAH AWAM GRED R1
1. Matlamat Sukatan Penilaian
i. Memahami peraturan – peraturan asas pentadbiran am.
ii. Berupaya memahami bidang tugas jawatannya selaras dengan
peraturan – peraturan asas yang telah ditetapkan.
2. Tujuan Penilaian
Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat
memenuhi anjakan gaji dan / atau pertimbangan kemajuan kerjaya.
3. Pegawai Yang Layak Mengikuti Penilaian ini
Pekerja Rendah Awam Gred R1 yang telah berada di P2 sekurang –
kurangnya setahun.
4. Sukatan Penilaian
Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan merangkumi pengetahuan, kemahiran
dan nilai-nilai peribadi.
115
ASPEK-ASPEK DAN KAEDAH PENILAIAN
Antara kaedah yang boleh dipertimbangkan dalam menilai tiga kompenen
kompetensi yang dinyatakan adalah seperti di bawah ini ;
ASPEK YANG DINILAI
KAEDAH PENILAIAN YANG
DICADANGKAN
PENGETAHUAN :
a. Keutuhan Peribadi
- Tonggak 12
- Nilai dan Etika Dalam
Perkhidmatan Awam
b. Asas – asas Perkhidmatan dan
Kem udaha n
v. Cuti Dalam Perkhidmatan
vi. Kemudahan Perubatan
- Rawatan Perubatan untuk
Pegawai - pegawai
- Bayaran dan Peraturan
Wad
- Pelbagai
vii. Waktu Bekerja dan Lebih
Masa
- Waktu Bekerja Pejabat
- Lebih Masa
- Pelbagai
viii. Peraturan – peraturan
Tatatertib Badan – Badan
Berkanun
- Tatakelakuan dan
Larangan
- Ketidajhadiran Tanpa Cuti
- Hukuman Tatatertib
v. Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam (PKPA)
- Manual Prosedur Kerja
dan Fail Meja
- Tatacara Penggunaan
Borang Tindakan Kerja
Ujian bertulis
Ujian bertulis
116
c. Pentadbiran Jabatan
- Sejarah Jabatan
- Carta Organisasi/Jabatan
- Misi Jabatan
- Objektif/Fungsi Jabatan
- Pengurusan Atasan Jabatan
Ujian bertulis
KEMAHIRAN :
a. Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat
b. Aspek- aspek Asas Keselamatan
- Ancaman Keselamatan dan
Tanggungjawab Pegawai
- Keselamatan Fizikal
- Keselamatan Dokumen
- Keselamatan Diri
c. Aspek – aspek Asas Kesihatan
- Kesihatan Diri
- Kebersihan Persekitaran
d. Pengetahuan Mengenai Tugas
- Pengendalian Perubatan
- Penyelenggaran peralatan
e. Asas – asas Komunikasi
Ujian bertulis
Ujian praktikal/amali
Simulasi / temuduga
Ujian bertulis
Ujian bertulis
117
NILAI-NILAI PERIBADI :
a. Ketrampilan Diri.
- Berpakaian seragam kemas dan
bersih
- Sopan dan berbudi bahasa
b. Disiplin dan Pengurusan Masa
- Menepati waktu bertugas
- Menyelesaikan tugas mengikut
masa yang ditetapkan
- Menyelesaikan kerja mengikut
arahan dan garis panduan /
peraturan yang ditetapkan
c. Sikap dan Kerja Berpasukan
- Kerajinan dan kesungguhan
dalam melaksanakan kerja
- Mampu bekerja secara
berkumpulan
- Mempunyai nilai integriti yang baik
dalam mengendalikan peralatan
pejabat, maklumat-maklumat,
dokumen-dokumen kerajaan dan
peralatan pejabat.
d. Komunikasi / Interpersonel
- Keupayaan berkomunikasi dengan
jelas
- Boleh membimbing dan memberi
tunjuk ajar kepada rakan sejawat
yang lain
e. Menghormati Rakan Sejawat dan
Ketua
- Melayan rakan sejawat dengan
baik
- Menghormati arahan ketua
Simulasi / temuduga
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Maklumbalas ketua
jabatan/penyelia
Pemerhatian
Simulasi / temuduga
Pemerhatian
118
5. Soalan : Aneka Pilihan
Bahagian I – 40 soalan
( Pengetahuan, Kemahiran )
Amali, Temuduga dan Pemerhatian
Bahagian II ( Nilai-nilai peribadi )
6. Masa : Bahagian I – 1 jam
Bahagian II – 1 jam
7. Tahap Kesukaran Soalan : Kefahaman dan Aplikasi
8. Rujukan : Calon-calon tidak dibenarkan merujuk
bahan- bahan bacaan / rujukan semasa
peperiksaan bahagian berkenaan.
9. Pengecualian : Calon yang diluluskan mana-mana
bahagian
adalah dikecualikan daripada mengambil
peperiksaan bahagian berkenaan.
10. Keputusan : Aras IV ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi pada aras kecemerlangan)
Aras III ( Lulus / Melepasi Tahap
Kompetensi)
Aras II ( Lulus Bersyarat )
Aras I ( Tidak Melepasi Tahap
Kompetensi)
11. Pemeriksa Dilantik : Pengerusi Panel Peperiksaan
Oleh Jabatan Pertahanan Awam
12. Bahasa : Bahasa Melayu
(Soalan & Jawapan )
13. Permohonan : Urusetia Peperiksaan
dikemukakan kepada Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
119
14. Pusat Penilaian akan : Urusetia Peperiksaan
Ditetapkan oleh Unit Peperiksaan
Cawangan Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
15. Kekerapan Penilaian : Sekali Setahun
16. Tarikh Mengemukakan : 1 Bulan Sebelum Tarikh Penilaian
Permohonan
120
Rujukan
I. Arahan Keselamatan
II. Perintah Am Bab C, F dan G
III. Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) (Jadual
Kedua Seksyen 5, Peraturan-peraturan Tatatertib Badan-Badan Berkanun)
IV. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
V. Buku Citra Karya-Falsafah, Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam
VI. Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (1994)
VII. Peraturan Bengkel
VIII. Tatacara Pengurusan Stor
IX. Arahan Jabatan yang berkaitan

X. Asas-asas Keselamatan

Anda mungkin juga menyukai