Anda di halaman 1dari 40

(authentic assessment)

PROGRAM TAHUNAN (PROTA)


Mata Pelajaran
Tingkat Pendidikan

No.

: Bahasa Jawa
: SD/MI CV Mediatama

Alokasi Waktu

Kelas
Tahun Pelajaran

: IV
: 2014/2015

Bab/Subbab

sandhangan swara
sandhangan swara

sandhangan panyigeg wanda

sandhangan panyigeg
wanda

wyanjana.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


PENDIDIKAN KARAKTER
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu
A.

Standar Kompetensi

B.

Kompetensi Dasar

C.

Indikator

D.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan studi pustaka tentang teks nonsastra pada PAKEM 1, siswa dapat:

2.

Dengan tanya jawab tentang suatu objek pada PAKEM 2, siswa dapat:

3.

Dengan diskusi tentang cara membaca nyaring pada PAKEM 3, siswa dapat:

4.

Dengan praktik menulis dialog pada PAKEM 4, siswa dapat:

E.

Materi Ajar

F.

Metode Pembelajaran
PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan/Menantang)

G.

Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)
No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

Nandur Pari
a)
b)
c)
d)
e)

b.

Ing mangsa apa para tani biasane nandur pari?


Apa sing diarani mangsa rendheng lan apa sing diarani mangsa ketiga?
Jlentrehna apa kang diarani panca usaha tani iku?
Apa wae ama kang bisa nrajang pari?
Jlentrehna kepriye carane nandur pari wiwit winih nganti panen?

Elaborasi

Nandur Pari

c.

Konrmasi
reward
Nandur Pari
Nandur Pari

Kegiatan Penutup

2.

Pertemuan Kedua (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

Indah nduwe pepinginan dadi dhokter. Miturut dheweke kanthi dadi dhokter dheweke
bisa nulung wong akeh kang nandang lara. Kanggo nggayuh pepinginane iku, Indah
banjur sregep sinau.
Ukara pepinginane : ...............................................................................................

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Apresiatif)

Kegiatan Penutup

3.

Pertemuan Ketiga (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi
Wiwit Pari Tumekaning Sega

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

Wiwit Pari Tumekaning Sega


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

b.

Apa irah-irahane wacan ing ndhuwur?


Apa bedane nandur pari karo nandur kembang ana ing latar?
Unen-unen dadia kaya pari, yen saya isi saya ndhingkluk iku tegese apa?
Kenangapa gabah sawise dipanen kudu dipepe?
Kepriye beras yen kesuwen anggone nyimpen?
Kepriye supaya beras resik sadurunge dimasak?
Critakna kanthi ringkes kepiye prosese pari bisa dadi sega!

Elaborasi

Wiwit Pari Tumekaning Sega

Wiwit Pari Tumekaning Sega

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

4.

Pertemuan Keempat (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi
pacelathon
pacelathon
pacelathon
Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sapa wae paraga kang ana sajrone pacelathon ing dhuwur?


Ana ngendi lan kapan pacelathon mau ditindakake?
Pak Sapto iku sapa?
Kepiye watake Yanuar iku?
Kenangapa kebon mburi sekolahan dibabati sukete?
Basa apa sing digunakake Yanuar marang Pak Sapto lan basa apa sing digunakake Pak
Sapto marang Yanuar? Wenehana pawadanmu!
Wenehana tanggepan marang isine pacelathon ing ndhuwur!

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Kegiatan Penutup

H.

Sumber Pembelajaran
1. Media Pembelajaran

2.

I.

Sumber Pembelajaran

Penilaian Hasil Belajar


Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Bentuk
Penilaian Instrumen

Instrumen/Soal

Soal
No.

Aspek
Kognitif/
Kunci Jawaban
Afektif/
Psikomotorik
Mangsa rendheng
yai ku mangsa
nalika akeh udan,
dene mangsa
ketiga yaiku
mangsa nalika ora
ana udan utawa
mangsa terang
antarane ana ama
tikus, wereng,
walang sangit, uler
lan liya-liyane

Pedoman Penskoran
1. Pedoman Penskoran Tes Tertulis
a. Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda
Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama CV Mediatama,
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

b.

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

c.

Pedoman Penskoran Soal Uraian


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Butir Soal
Nama Siswa

...

Skor Total =

2.

Pedoman Penskoran Tes Lisan


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Total Skor

3.

Pedoman Penskoran Afektif


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

4.

Skor

Pedoman Penskoran Psikomotorik


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Lembar Pengamatan Karakter


Karakter yang Diamati
No.

Nama Siswa

Peduli

Tekun

Tanggung
Jawab

Ikhlas

Kritis

Berani

Percaya Diri

Mandiri

Kreatif

Rukun

Adil

Santun

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


PENDIDIKAN KARAKTER
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

A.

Standar Kompetensi

B.

Kompetensi Dasar
geguritan

wulu, suku, pepet, taling, taling tarung


C.

Indikator
geguritan
geguritan

sandhangan swara
D.

E.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan studi pustaka tentang geguritan pada PAKEM 1, siswa dapat:
geguritan
geguritan
2. Dengan diskusi tentang suatu gambar pada PAKEM 2, siswa dapat:

3.

Dengan tanya jawab tentang membaca pemahaman pada PAKEM 3, siswa dapat:

4.

Dengan praktik menulis menggunakan aksara Jawa pada PAKEM 4, siswa dapat:
sandhangan swara

Materi Ajar

Sandhangan Swara
F.

Metode Pembelajaran
PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan/Menantang)

G.

Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kelima (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)
No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Santun
secara santun
Disiplin
Apersepsi
geguritan

geguritan
geguritan

Motivasi
geguritan

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

geguritan
geguritan

b.

Elaborasi

geguritan

geguritan

c.

Konrmasi
reward
geguritan
geguritan

Kegiatan Penutup

2.

Pertemuan Keenam (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

3.

Pertemuan Ketujuh (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

a)
b)
c)
d)
e)

Studio MD Animation iku manggon ana ing ngendi?


Film Timun Emas sing diputer ing Studio MD Animation kuwi mau sapa sing
gawe?
Doni Purwosulistio iku sapa?
Kepriye panemune Doni babagan industri animasi ing Indonesia?
Kepiye wujude lm sing lagi digarap Doni lan para animator ing Studio MD
Animation kang bakal digiyarake ing televisi?

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

4.

Pertemuan Kedelapan dan Kesembilan (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi
cermat
selalu berlatih
Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

sandhangan swara
a)
b)
c)
d)
e)

sapi
kali
watu lima
wiji sawi
buku biru

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Kegiatan Penutup

H.

Sumber Pembelajaran
1. Media Pembelajaran

2.

I.

Sumber Pembelajaran

Penilaian Hasil Belajar


Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Bentuk
Penilaian Instrumen

Instrumen/Soal

Soal
No.

Aspek
Kognitif/
Afektif/
Psikomotorik

Kunci
Jawaban

geguritan

Saya maju
utawa saya
berkembang

geguritan

sandhangan
swara

Pedoman Penskoran
1. Pedoman Penskoran Tes Tertulis
a. Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda
Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Butir Soal
Nama Siswa

Skor Total =

...

Total Skor

b.

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

c.

Pedoman Penskoran Soal Uraian


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Skor Total =

2.

Pedoman Penskoran Tes Lisan


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

3.

Skor

Pedoman Penskoran Afektif


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Total Skor

4.

Pedoman Penskoran Psikomotorik


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Lembar Pengamatan Karakter


Karakter yang Diamati
No.

Nama Siswa

Sungguh-Sungguh

Tekun

Kreatif

Kritis

Tanggung
Jawab

Semangat

Sabar

Jujur

Berani

Teliti

Rapi

Mandiri

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


PENDIDIKAN KARAKTER
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

A.

Standar Kompetensi

B.

Kompetensi Dasar

sandhangan swara wulu, suku, pepet, taling, taling tarung


C.

Indikator

sandhangan swara.

D.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan studi pustaka tentang teks nonsastra pada PAKEM 1, siswa dapat:

2.

Dengan diskusi tentang suatu objek pada PAKEM 2, siswa dapat:

3.

Dengan tanya jawab tentang membaca huruf Jawa pada PAKEM 3, siswa dapat:
sandhangan swara.

4.

Dengan praktik menulis dialog pada PAKEM 4, siswa dapat:

E.

Materi Ajar

F.

Metode Pembelajaran
PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan/Menantang)

G.

Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesepuluh (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)
No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi
grebeg sekaten
saksama.
Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

2.

Pertemuan Kesebelas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

a)
b)
c)
d)
e)

Arep tuku buku ing koperasi.


Ngaturake layange kanca sing lara.
Lara weteng arep menyang UKS.
Ngeterake kanca kang lara menyang UKS.
Ngaturake buku marang Kepala Sekolah.

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Apresiatif)

Kegiatan Penutup

3.

Pertemuan Kedua Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

b.

Elaborasi

sandhangan swara

sandhangan swara

c.

Konrmasi
reward
sandhangan swara

Kegiatan Penutup

4.

Pertemuan Ketiga Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
Santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi
pacelathon
pacelathon
pacelathon
Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Kegiatan Penutup

H.

Sumber Pembelajaran
1. Media Pembelajaran

2.

Sumber Pembelajaran

I.

Penilaian Hasil Belajar


Indikator Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Instrumen/Soal

Soal
No.

Aspek
Kognitif/
Afektif/
Psikomotorik

sandhangan
swara.

Pedoman Penskoran
1. Pedoman Penskoran Tes Tertulis
a. Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda
Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Nama Siswa

Skor Total =

Butir Soal
1

...

Total Skor

Kunci Jawaban

b.

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

c.

Pedoman Penskoran Soal Uraian


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Skor Total =

2.

Pedoman Penskoran Tes Lisan


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

3.

Skor

Pedoman Penskoran Afektif


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Total Skor

4.

Pedoman Penskoran Psikomotorik


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Lembar Pengamatan Karakter


Karakter yang Diamati
No.

Nama Siswa

Semangat

Disiplin

Kreatif dan Inovatif

Hormat

Mandiri

Berani

Santun

Hati-Hati

Teliti

Rapi

Rukun

Kooperatif

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)


PENDIDIKAN KARAKTER
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

:
:
:
:

A.

Standar Kompetensi

B.

Kompetensi Dasar
geguritan

wulu, suku, pepet, taling, taling tarung


C.

Indikator
geguritan

sandhangan swara
D.

E.

Tujuan Pembelajaran
1. Dengan studi pustaka tentang geguritan pada PAKEM 1, siswa dapat:
geguritan
2.

Dengan diskusi tentang suatu gambar pada PAKEM 2, siswa dapat:

3.

Dengan tanya jawab tentang membaca pemahaman pada PAKEM 3, siswa dapat:

4.

Dengan praktik menulis dengan aksara Jawa pada PAKEM 4, siswa dapat:
sandhangan swara

Materi Ajar

Sandhangan Swara
F.

Metode Pembelajaran
PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan/Menantang)

G.

Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Keempat Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)
No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi
geguritan
geguritan
giat
Motivasi
geguritan

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

geguritan
geguritan
b.

Elaborasi

geguritan

geguritan

c.

Konrmasi
reward
geguritan
geguritan

Kegiatan Penutup

2.

Pertemuan Kelima Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

3.

Pertemuan Keenam Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi

Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Apa irah-irahan wacan ing ngarep?


Pak Darman lan kaluwargane arep lelungan menyang ngendi?
Nalika ana ing dalan apa sing ditindakake Danu lan Dini?
Apa sing nyebabake Ibune Dini lan Danu duka?
Rawa Pening iku ana ing dhaerah ngendi?
Kepriye kanoman sing ketabrak mau sawise polisi teka?
Kepriye kahanane bocah sing ditabrak dening pak Darman?
Apa sing koktindakake nalika arep lelungan?
Piweling apa sing bisa kojupuk saka wacan ing ngarep?

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi
reward

Kegiatan Penutup

4.

Pertemuan Ketujuh Belas dan Kedelapan Belas (Alokasi Waktu: 2 35 Menit)


No

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Kegiatan Pendahuluan
Religius
secara santun
Disiplin
Apersepsi
cermat
selalu berlatih
Motivasi

Kegiatan Inti
a. Eksplorasi

sandhangan swara
a)
b)
c)
d)
e)

bodho dhewe
sungu kebo
kopi legi
topi biru
ora sengaja

b.

Elaborasi

c.

Konrmasi

Kegiatan Penutup

H.

Sumber Pembelajaran
1. Media Pembelajaran

2.

I.

Sumber Pembelajaran

Penilaian Hasil Belajar


Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Bentuk
Penilaian Instrumen

Soal
No.

Instrumen/Soal

Aspek
Kognitif/
Kunci Jawaban
Afektif/
Psikomotorik

geguritan
K a p e t h ik s a k a :
http://blogbintang.
com

sandhangan
swara

Pedoman Penskoran
1. Pedoman Penskoran Tes Tertulis
a. Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda
Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

b.

Pedoman Penskoran Soal Isian Singkat


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama,
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Total Skor

Skor Total =

c.

Pedoman Penskoran Soal Uraian


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Nama Siswa

Butir Soal
1

...

Skor Total =

2.

Pedoman Penskoran Tes Lisan


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama

Total Skor

Kriteria

3.

Skor

Pedoman Penskoran Afektif


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

4.

Skor

Pedoman Penskoran Psikomotorik


Buku Bahasa Jawa kelas IV SD/MI CV Mediatama
Kriteria

Skor

Lembar Pengamatan Karakter


Karakter yang Diamati
No.

Nama Siswa

Teliti

Kritis

Tanggung
Jawab

Disiplin

Cermat

Rukun

Tekun

Semangat

Kreatif

Kritis dan
Analitis

Hati-Hati

Berani