Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah tentang Seks Bebas di Kalangan Remaja SMP. Dan juga kami berterima kasih pada
Bapak/Ibu Guru yang telah memberikan tugas ini kepada kami.
Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu atas pembuatan makalah ini untuk setiap
bimbingan, bantuan, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikan
makalah ini, kiranya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis. Terima kasih petama-tama penyusun berikan kepada Bapak/Ibu Guru yang
telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendidik penyusun. Terima kasih yang kedua
kami berikan kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis
dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih yang ketiga kami berikan kepada
tetangga penulis yang sudah membantu dalam penyusunan makalah ini. Terima kasih yang
selanjutnya kami berikan kepada sahabat-sahabat penulis yang memberikan semangat untuk
menyelesaikan makalah ini.
Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita mengenai dampak dari adanya Seks Bebas di Kalangan Pelajar SMP.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, kami yakin masih banyak
kekurangan dalam makalah ini. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah
ini terdapat kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya dan jauh dari
kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan
makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang
sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang
kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi
perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.
Sidoarjo, 30 April 2016
Penyusun

A.Zulkarnain Hilmi

iii