Anda di halaman 1dari 12

JAWAB SEMUA SOALAN.

1.

Pendidikan sepanjang hayat bermaksud


A
B
C
D

2.

pusat pengajian tinggi bertaraf dunia


modal insan yang berkualiti
ekonomi yang berdaya saing
negara yang disegani dunia

Dalam pendidikan sepanjang


pengetahuan melalui..
I
II
III
IV

hayat,

seseorang

boleh

mendapat

ilmu

kursus-kursus tertentu sahaja


pengalaman semasa bekerja
pembelajaran jarak jauh
interaksi dengan rakan sekerja
A
B
C
D

4.

berdikari
tanpa had masa dan usia
tanpa mengira masa
tanpa menggunakan kos yang tinggi

Pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat telah berjaya melahirkan


A
B
C
D

3.

belajar
belajar
belajar
belajar

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Murid-murid yang kurang cemerlang dalam bidang akademik boleh terus


menimba ilmu di pusat-pusat pengajian seperti
I
II
III
IV

Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan


Kolej Komuniti
Kolej Teknologi
Institut Kemahiran Belia Negara
A
B
C
D

I, II dan III
I, III dan IV
I, II dan IV
II, III dan IV

Page | 1

5.

Pendemokrasian pendidikan bermaksud


I
II
III
IV

semua orang diberi peluang menuntut ilmu


seseorang bebas menentukan yuran pembelajaran
pendidikan tidak dihadkan kepada individu tertentu
teknik pembelajaran yang pelbagai
A
B
C
D

6.

Ciri-ciri perikemanusiaan ialah


I
II
III
IV

tidak melakukan kezaliman


bertimbang rasa
cinta akan keamanan
tidak suka menjaga tepi kain orang
A
B
C
D

7.

I dan II
I dan III
I, II dan III
I, II, III dan IV

Sifat empati wujud apabila kita


A
B
C
D

8.

I, II dan III
II, III dan IV
I, II dan IV
I, III dan IV

mengalami sendiri penderitaan tersebut


menghayati penderitaan yang ditanggung oleh orang lain
melihat penderitaan yang ditanggung oleh orang lain
mendengar penderitaan yang ditanggung oleh orang lain

Kes jenayah ke atas kanak-kanak mungkin boleh dielakkan jika


I
II
III
IV

kanak-kanak dilarang keluar rumah


pergerakan kanak-kanak sentiasa diawasi
kanak-kanak sentiasa meminta izin apabila keluar dari rumah
kanak-kanak tidak dibiarkan bersendirian
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan III
II dan IV

Page | 2

9.

Golongan yang memperjuangkan


berlakunya peperangan kerana
A
B
C
D

perikemanusiaan

sentiasa

mengelakkan

peperangan menyebabkan rakyat, negara dan tamadun musnah


membantu negara-negara pengeluar senjata menjadi lebih angkuh
rakyat bermusuhan antara satu sama lain
menghilangkan perasaan perikemanusiaan

10. Kes pembuangan dan penderaan bayi yang semakin berleluasa berpunca
daripada ibu bapa yang tidak mengambil berat
A
B
C
D

salah faham dalam keluarga


kurangnya pendidikan agama
ibu bapa yang tidak mengambil berat
kepincangan institusi pendidikan

11. Institusi keluarga pada asasnya terdiri daripada


A
B
C
D

ibu dan bapa


ibu, bapa dan anak-anak
ibu, bapa dan cucu-cucu
ibu, bapa, anak-anak dan saudara mara

12. Perkara-perkara berkaitan perkahwinan dan cerai orang Islam di negara ini
tertakluk kepada
A
B
C
D

Undang-undang
Undang-undang
Undang-undang
Undang-undang

Keluarga Islam
Nikah Cerai Islam
Baru Nikah Cerai Akta 1976
Baru Nikah Cerai Akta 2006

13. Ilmu keibubapaan merupakan salah satu faktor bagi mewujudkan keluarga
bahagia. Kenyataan yang manakah paling tepat berkaitan dengannya?
A
B
C
D

Memiliki tubuh badan yang sihat


Menyediakan kemudahan pendidikan
Menyediakan keperluan makan dan minum
Bertanggungjawab dan dapat merancang masa depan keluarga

Page | 3

14. Pembentukan keluarga bahagia membentuk sebuah masyarakat


I
II
III
IV

mapan
adil
harmoni
progresif
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

15. Tujuan mendapatkan restu ibu bapa dalam sesebuah perkahwinan adalah
untuk
I
II
III
IV

merancang masa depan


mendapatkan keberkatan
mendapatkan persetujuan
mendapatkan pandangan
A
B
C
D

I,II dan III


I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

16. Individu yang menghulurkan khidmat sosial kepada masyarakat dengan rela
hati tanpa dipaksa dikenali sebagai
A
B
C
D

hartawan
pahlawan
karyawan
sukarelawan

17. Penglibatan individu dalam membangun masyarakat akan mewujudkan


A
B
C
D

masyarakat
masyarakat
masyarakat
masyarakat

progresif
dinamik
penyayang
statik

Page | 4

18. Antara tanggungjawab agensi kerajaan ini adalah untuk mengatasi masalah
kemiskinan, melindungi orang-orang tua dan rumah anak yatim.
A
B
C
D

Jabatan Hal Ehwal Wanita


Yayasan Al-Bukhary
Yayasan Basmi Kemiskinan
Jabatan Kebajikan Masyarakat

19. Antara bentuk sumbangan Aman Malaysia kepada masyarakat antarabangsa


ialah
I
II
III
IV

mewujudkan keamanan
bantuan perubatan
bantuan makanan dan pakaian
bantuan kewangan
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

20. Berikut ialah agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi
masyarakat
I
II
III
IV

Lembaga Pertubuhan Peladang


Felda
Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA)
Yayasan Bantuan Kemiskinan
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Page | 5

21. Kementerian utama yang bertanggungjawab dalam mengekalkan warisan


budaya Malaysia ialah
A
B
C
D

Kementerian
Kementerian
Kementerian
Kementerian

Pelancongan
Pelajaran
Belia dan Sukan
Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

22. Agensi kerajaan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam
memajukan industri kraf negara.
A
B
C
D

Jabatan Arkib Negara


Jabatan Warisan Negara
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

23. Badan bukan kerajaan ini telah memberi sumbangan yang besar dalam
kemajuan seni batik di Malaysia.
A
B
C
D

PERZIM
Petronas
Telekom Malaysia
Yayasan Budi Penyayang Malaysia

24. Warisan ketara ialah sesuatu yang kekal dilihat dan boleh dipegang sama ada
statik atau mudah alih. Manakah di bawah ini dikaitkan dengan warisan ketara?
A
B
C
D

Artifak
Ritual
Senitampak
Acara perayaan

25. Pusat kecemerlangan


A
B
C
D

mempunyai
mempunyai
mempunyai
mempunyai

institusi
institusi
institusi
institusi

yang
yang
yang
yang

maju dan diiktiraf


terkenal dan popular
menjadi pilihan
canggih

26. Kerajaan membenarkan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris


di beberapa buah universiti tempatan untuk
A
B

meluaskan penggunaan bahasa Inggeris


menjadikan bahasa Inggeris setaraf dengan bahasa Malaysia

Page | 6

C
D

menarik pelajar asing menuntut di Malaysia


menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu

27. Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bioteknologi akan


I
II
III
IV

memajukan bidang pertanian


memajukan bidang perindustrian
menghasilkan inovasi dan kreativiti
menghasilkan kepakaran dalam pelbagai bidang
A
B
C
D

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I,II, III dan IV

28. Bagaimanakah modal insan yang berkualiti dapat membantu kecemerlangan


negara?
I
II
III
IV

dapat melahirkan idea yang kreatif


menjadi pekerja yang bertanggungjawab
mewujudkan tenaga pekerja mahir
bekerja seperti diarahkan sahaja
A
B
C
D

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II dan IV

29. Penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC) menjadikan Malaysia


I
II
III
IV

maju dalam bidang multimedia


maju dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi
cemerlang dalam bidang perhubungan
pusat pelaburan syarikat-syarikat gergasi dunia
A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, II dan IV

Page | 7

30. Mempromosikan warisan budaya bermaksud


A
B
C
D

belajar tarian tradisional


pandai menyanyikan lagu-lagu tradisional
belajar tentang warisan budaya
menyampaikan maklumat warisan budaya

31. Program pertukaran pelajar antarabangsa merupakan satu aktiviti bagi


mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui duta kecil. Kementerian yang
bertanggungjawab menjayakan aktiviti ini ialah
A
B
C
D

Kementerian
Kementerian
Kementerian
Kementerian

Pelancongan
PengajianTjnggi
Pelajaran Malaysia
Belia dan Sukan

32. Media ini dapat membantu anda mendapat maklumat tentang kebudayaan
sesebuah negara dengan cepat dan pantas.
A
B
C
D

Radio
Internet
Televisyen
Akhbar

33. Pelajar yang menuntut di luar negara boleh mempromosikan budaya Malaysia
dengan cara berikut
I
II
III
IV

mengedarkan risalah
memperkenalkan tarian zapin
membuat buletin
menjual tekstil batik
A
B
C
D

I,
I,
I,
I,

II dan III
II dan IV
III dan IV
II, III dan IV

34. Media cetak boleh mempromosikan warisan budaya Malaysia dengan


I
II
III
IV

menerbitkan brosur
menerbitkan buku-buku
menerbitkan lagu-lagu tradisional
menyediakan ruang kesenian dan budaya dalam akhbar

Page | 8

A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

35. Negara berdaulat ialah


A
B
C
D

negara
negara
negara
negara

yang
yang
yang
yang

dikuasai oleh penduduk bumiputera


bebas daripada pengaruh negara luar
diperintah dan dikuasai oleh rakyatnya sendiri
diperintah secara demokrasi

36. Kedaulatan negara penting dipertahankan untuk


I
II
III
IV

menjamin
menjamin
menjamin
menjamin
A
B
C
D

kesejahteraan rakyat
pembangunan negara
kuasa pemerintah
keadilan negara

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, III dan IV

37. Rukun Negara diisytiharkan untuk


A
B
C
D

mengekang perbalahan pelbagai kaum


mewujudkan perpaduan pelbagai kaum
mewujudkan ideologi kebangsaan
menamatkan darurat kedua di Malaysia

38. Perpaduan boleh dicapai jika


A
B
C
D

rakyat
rakyat
rakyat
rakyat

memahami kehendak negara


dan kerajaan bekerjasama
mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara
berusaha memajukan Negara

39. Berikut ialah sifat-sifat seorang warganegara yang bertanggungjawab


I
menjaga keamanan negara
II menjamin kedaulatan negara
III peka dengan sensitiviti kaum lain

Page | 9

IV

sensitif dalam pergaulan


A
B
C
D

I, II dan III
I, II dan IV
II, III dan IV
I, III dan IV

40. Usaha yang dilakukan secara menyeluruh bermaksud


A
B
C
D

memberi
memberi
memberi
memberi

perhatian kepada semua aspek


peruntukan yang besar
keutamaan
sokongan yang menyeluruh

41. Modal insan merupakan faktor utama bagi menjana pembangunan negara
kerana
A
B
C
D

manusia
manusia
manusia
manusia

mempunyai kuasa menjana pembangunan


mempunyai ilmu pengetahuan
yang akan menggerakkan faktor-faktor lain
berdaya tahan dan berdaya saing

42. Keamanan negara boleh dicapai jika rakyat


A
B
C
D

hidup makmur
hidup bermuafakat
berusaha memajukan diri
berilmu pengetahuan

43. Penyelidikan dan pembangunan mampu menjana pembangunan ekonomi


negara kerana
A
B
C
D

membantu meluaskan pasaran produk


meningkatkan permintaan barangan dan perkhidmatan
membantu pengguna memilih barangan jenama tempatan
meningkatkan mutu dan jumlah produktiviti

44. Pasaran barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia boleh ditingkatkan


melalui
I
perjanjian perdagangan dengan negara-negara serantau
II bertolak-ansur dalam perdagangan
III mengehadkan kemasukan barangan dan perkhidmatan jenama luar
negara
Page | 10

IV

kempen"Beli Barangan Buatan Malaysia"


A
B
C
D

I dan IV
II dan III
I, II dan III
I, III dan IV

45. Peribahasa berikut menggambarkan kesan hubungan baik pelbagai kaum di


negara kita
A
B
C
D

Bersatu teguh bercerai roboh


Bagai isi dengan kuku
Bagai enau dalam belukar
Bagai kucing dengan anjing

46. Globalisasi akan menyebabkan


I
II
III
IV

pembangunan pesat wilayah-wilayah tertentu


pembangunan yang terancang
kegagalan usaha kerajaan
keruntuhan budaya tradisi
A
B
C
D

47.

I dan II
I, II dan III
I, III dan IV
I, II, III dan IV

Dasar Pandang keTimur


Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
Pentadbiran kerajaan tanpa kertas
Apakah tujuan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar tersebut?
A
B
C
D

tertarik dengan kejayaan negara Jepun


bagi menghadapi globalisasi
dipengaruhi oleh fenomena globalisasi yang melanda dunia
dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar yang maju

48. Mengapakah kenaikan harga minyak mempengaruhi harga barangan dan


perkhidmatan di pasaran dunia?
A
B

semua barangan dan perkhidmatan menentukan harga minyak


kenaikan harga minyak melibatkan kos pengangkutan
Page | 11

C
D

pengeluaran barang dan perkhidmatan ditentukan oleh harga minyak


minyak merupakan sumber tenaga dunia

49. Antara ciri globalisasi ialah


I
II
III
IV

sifat keterbukaan
tiada sekatan atau halangan sempadan
kuasa besar menguasai negara kecil
mempunyai hak menentukan identiti sendiri
A
B
C
D

I dan II
I dan III
I, II dan III
I, II, III dan IV

50. Globalisasi masa kini memerlukan generasi muda yang berdaya tahan. Hal ini
bererti
I
II
III
IV

berani berjuang demi mempertahankan negara


mempunyai semangat patriotisme yang mantap
menguasai pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran
mempunyai kesedaran memajukan diri
A
B
C
D

I dan II
I, III dan IV
II, III dan IV
I,II,III dan IV

-SOALAN TAMAT-

Ilmu tanpa budi adalah kerapuhan jiwa


Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta
Ilmu tak akan didapat hanya dengan bermalas-malasan
Ilmu tak akan habis jika dibagi, tidak seperti harta
Ilmu ringan dibawa, namun besar manfaatnya
Ilmu bagaikan kunci emas kehidupan
-GTO5260

Page | 12

Anda mungkin juga menyukai