Anda di halaman 1dari 3

Nama:

Tahun:
Eksperimen 1:

Jenis Permukaan

Tujuan:
geseran.

Menyiasat jenis permukaan yang mempengaruhi daya

Alat dan Bahan:______________________________________________________________


Arahan:
1. Langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen mengikut alat dan
radas yang diberikan dirancang.
2. Eksperimen dijalankan
3. Keputusan direkodkan dalam jadual yang sesuai.
4. Kesimpulan berdasarkan eksperimen dibuat
Pemerhatian:
Jadual pemerhatian direkodkan.

Perbincangan:
1

1. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada jarak yang dilalui oleh
kereta mainan di atas permukaan-permukaan tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Pada permukaan yang manakah kereta mainan mencatakan jarak
paling jauh? Berikan inferens kamu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Ramalkan jarak yang dilalui oleh kereta mainan sekiranya kereta
mainan itu bergerak melalui jalan tar?
________________________________________________________________________
4. Apakah hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui
oleh kereta mainan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Nama:
Tahun:
Eksperimen 2:

Jisim objek

Tujuan:

Menyiasat jisim objek yang mempengaruhi daya geseran.

Alat dan Bahan: _____________________________________________________________


Arahan:
1.
2.
3.
4.

Radas dan alat disusun seperti yang dirancang.


Tiga buah kereta mainan yang berbeza jisim atau muatan diuji.
Pemerhatian direkodkan dalam jadual.
Kesimpulan berdasarkan eksperimen dibuat.
2

Pemerhatian:

Perbincangan:
1. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada jarak yang dilalui oleh lori
mainan tersebut?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Kereta mainan yang manakah mencatatkan jarak paling jauh?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Bagaimanakah hubungan antara jisim dengan jarak yang dilalui oleh
lori mainan? Adakah hipotesis kamu diterima?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3