Anda di halaman 1dari 8

1

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan.

Pengaruh Hindu dan Buddha telah berkembang di Asia Tenggara semenjak dari
Zaman Logam.
(a)

Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.


.

[2 markah]

(b)

Apakah yang dimaksudkan dengan Orde Kosmos?


.

[2 markah]

(c)

Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal
di Asia Tenggara.
.

[2 markah]

(d)

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit?


.

[2 markah]

(e)

Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni
bina berunsur sejarah?
.

[2 markah]

(a)

Senaraikan dua peperangan yang berlaku di Madinah antara tahun 622 630
Masihi.
(i)...
(ii).
[2 markah]

(b)

Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam
peperangan.
.

[2 markah]

(c)

Nyatakan dua sebab Islam membenarkan umatnya berperang.


.

[2 markah]

(d)

Nyatakan dua bukti bahawa Islam berkembang bukan dengan cara peperangan.
.

[2 markah]

(e)

Adakah peperangan masih berlaku pada abad ini?


Kemukakan alasan anda.
.

[2 markah]

3
3

Penentangan terhadap James Brooke oleh pemimpin tempatan berlaku di Sungai


Skrang, Bukit Sadok, Sungai Saribas, Batang Lupar, Kanowit dan Sarikei.
(a)

Namakan dua tokoh yang terlibat dalam penentangan tersebut.


.

[2 markah]

(b)

Jelaskan sebab-sebab yang membawa kepada penentangan pemimpin tempatan


terhadap James Brooke.
.

[2 markah]

(c)

Apakah tindakan yang diambil oleh James Brooke untuk menghapuskan


kebangkitan pemimpin tempatan tersebut?
.

[2 markah]

(d)

Sekiranya anda pemimpin tempatan, bagaimanakah anda mempertahankan


kedudukan dan kawasan anda daripada jatuh ke tangan kuasa asing?
.

[2 markah]

(e)

Perjuangan tokoh-tokoh nasionalis mempertahankan tanah air tercinta merupakan


contoh terbaik untuk dijadikan iktibar.
Jelaskan.
.

[2 markah]

4
4

Soalan berikut berdasarkan gambar Jata Negara dan Bendera Malaysia.

(a)

Apakah maksud bulan sabit dan bintang berpecah empat belas yang terdapat pada
Jata Negara ?
.

[2 markah]

(b)

Namakan dua buah negeri yang dilambangkan melalui lima belah keris pada
perisai.
(i)..
(ii)
[2 markah]

(c)

Galurkan kronologi pertandingan bagi memilih bendera persekutuan Tanah Melayu


yang baharu.
.

[2 markah]

(d)

Nyatakan kepentingan bendera kebangsaan kepada sesebuah negara?


.

[2 markah]

(e)

Sebagai pelajar, apakah yang perlu dilakukan semasa lagu kebangsaan di


nyanyikan.
.

[2 markah]

5
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja daripada bahagian ini.

Tamadun Mesopotamia ialah tamadun yang terawal di dunia yang muncul pada
sekitar 35000 SM.
(a)

Terangkan proses pembentukan tamadun Mesopotamia di lembah Sungai


Tigris dan Euphrates.
[8 markah]

(b)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bincangkan sumbangan tamadun


Sumeria kepada peradaban dunia.
[6 markah]

(c)

Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah sesebuah tamadun dapat


mempertahankan pencapaian tamadunnya?
[8 markah]

Rajah berikut menerangkan perubahan di Asia Tenggara setelah menerima pengaruh


Islam.
Pemerintahan Beraja
Kedatangan Islam di Asia Tenggara
Cara hidup

(a)

Nyatakan perubahan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran.


[8 markah]

(b)

Jelaskan cara hidup Islam yang diasimilasikan dalam budaya masyarakat di


Asia Tenggara.
[4 markah]

(c)

(i)

Jelaskan penerapan unsur Islam dalam pentadbiran Malaysia.


[4 markah]

(ii)

Sekiranya anda pemimpin negara, apakah nilai-nilai Islam yang perlu


diamalkan bagi menjamin kecekapan pentadbiran kerajaan?
[4 markah]

6
7

(a)

Jelaskan peranan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke20.
[4 markah]

(b)

Huraikan sejarah perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu.


[4 markah]

(c)

(i)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah masyarakat


Melayu kurang menggunakan institusi kewangan pada abad ke-19
hingga awal abad ke-20?
[6 markah]

(ii)

Berdasarkan pengetahuan anda,


perkembangan tamadun manusia?

apakah

fungsi

wang

dalam

[6 markah]

Dasar imperialisme Barat telah mencetuskan semangat nasionalisme dalam kalangan


masyarakat di Asia Tenggara.
(a)

Huraikan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.


[4 markah]

(b)

Terangkan faktor-faktor yang mencetuskan nasionalisme tahap kedua di


Thailand.
[4 markah]

(c)

(i)

Adakah semangat nasionalisme masih berlaku pada abad ke-21 ini?


Berikan hujah dan pendapat anda.
[6 markah]

(ii)

Sejauhmanakah
semangat
kemerdekaan negara?

nasionalisme

dapat

mengekalkan
[6 markah]

Negara dan bangsa Malaysia telah diasaskan sejak


Melaka lagi.
(a)

zaman Kesultanan Melayu

Terangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka.


[4 markah]

(b)

Jelaskan warisan pensejarahan Kesultanan Melayu Melaka yang masih


diamalkan oleh negeri-negeri Melayu lain pada hari ini.
[4 markah]

(c)

(i)

Mengapakah kita harus berbangga dengan pencapaian Kesultanan


Melayu Melaka?
[6 markah]

(ii)

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada sejarah kegemilangan


Kesultanan Melayu Melaka untuk kegemilangan bangsa dan negara
Malaysia.
[6 markah]

7
10

Suruhanjaya Cobbold 1962 merupakan badan yang dipertanggungjawab untuk


meninjau dan menilai pendapat rakyat Sabah dan Sarawak.
(a)

Nyatakan hasil dan cadangan suruhanjaya ini.


[5 markah]

(b)

Pada pandangan anda, mengapakah perlu diadakan pungutan suara rakyat


oleh Suruhanjaya Cobbold?
[6 markah]

(c)

(i)

Pembentukan Malaysia menghadapi pelbagai reaksi dalam dan luar


negara.
Pada pandangan anda, apakah kekuatan yang membawa kepada
kejayaannya?
[4 markah]

(ii)

Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak


dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?
[5 markah]

11

Maklumat berikut berkaitan dengan penggubalan dasar luar Malaysia.


Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
menentukan corak dan arah dasar luar Negara. Faktor-faktor tersebut ialah sejarah,
ekonomi, politik, geografi dan demografi
(a)

Huraikan faktor-faktor berikut dalam menentukan penggubalan dasar luar


Malaysia.
(i)

Faktor Sejarah

[2 markah]

Faktor Politik

[2 markah]

(iii)

Faktor Demografi

[2 markah]

(i)

Mengapakah dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan


dasar pro-barat?
[4 markah]

(ii)

Pada pendapat anda, mengapakah Dasar


diperkenalkan oleh Malaysia pada tahun 1982?

(ii)

(b)

Pandang

ke

Timur

[4 markah]
(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan dasar luar


Malaysia.
[6 markah]

SOALAN PEPERIKSAAN TAMAT