Anda di halaman 1dari 23

Universiti Teknologi Mara Pahang Kampus Jengka

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan


Dalam Sektor Teknologi Islam
Satu Penjelasan
CTU 211 : Sains Dan Teknologi Islam

Disediakan Oleh :
Nama

No. Pelajar

Mohamad Arif Fadli bin Mohd Azam


Muhammad Syah Putra bin Shahrul Zahrin
Zahed bin Abd Aziz

2015888182
2015826554
2015866952

Kumpulan : EC 110 3J

Disediakan Untuk :
Ustaz Muzakir Othman
Isi Kandungan

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Tajuk

Muka Surat

1. Pendahuluan .
2. Sejarah Teknologi Islam
3. Ciri-Ciri Teknologi Islam
Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan
4. Faktor Teknologi Islam Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan
5. Kesan Teknologi Islam
Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan
6. Contoh Teknologi Islam Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan
7. Kedudukan dan Peranan Teknologi dalam Sektor Teknologi Islam
8. Penutup
9. Rujukan

Pendahuluan
Merujuk kepada kertas kerja yang bertajuk Teknologi yang diharuskan dan tidak

diharuskan dalam sektor teknologi Islam kami ditugaskan dalam mencari dan mengkaji tentang
pengunaan elemen-elemen teknologi dalam kehidupan masyarakat tidak kira umat islam ataupun

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

masyarakat bukan Islam. Menerusi pengkajian ini, kertas kerja ini akan dibahagikan penjelasan
dan huraian tentang ciri-ciri, sejarah, kesan , faktor-faktor serta tujuan tentang mengapa harusnya
teknoloogi mahupun ketidakharusan teknologi dalam Islam.
Teknologi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia dewasa ini. Tanpa
teknologi manusia akan hidup dalam keadaan yang mundur. Sekalipun umat islam disuruh
mengkajji dan memaksimakan pengunaan teknologi , tetapi harus diingat sains dan teknologi
mesti dipandu oleh agama. Disebabkan ats sifatnya sebagai agma yang sempurna dan
mementingkan dosa dan pahala, maka syariat Islam telah menetapkan beberapa syarat yang
penting untuk diikuti dan dipatuhi supaya teknologi tidak terbabas daripada tujuan yang
sebenarnya.
Bukan itu sahaja, menerusi pembudayaan dalam pelbagai masyarakat, etika sebagai
contoh mampu memaikan peranan penting dalam memastikan kelangsungan sains dan teknologi.

Sejarah Teknologi Dalam Islam


Dunia Islam sebenarnya telah mewarnai perkembangan teknologi namun dalam

perkembanganya banyak yang tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang sudah
terjadi, namun baru ditulis kemudian, jauh setelah kejadian sebenarnya berlalu. Sebagai cerita

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

masa lalu sejarah mudah untuk dimanipulasi, dan disampaikan kepada generasi berikutnya yang
hanya bisa menerima mentah-mentah informasi itu sebagai kebenaran. Informasi mengenai
penemuan-penemuan teknologi yang pernah kita terima kebanyakan berasal dari buku-buku
pengetahuan Barat. Penemu-penemu yang disebut sebagai yang pertama di dunia itu pun dipuji
sebagai orang yang berjasa kepada ilmu pengetahuan dan umat manusia. Dari perkembangan
tersebut seharusnya mampu kita analisis bahwa islam banyak menyumbangkan sains dan
teknologi di dunia ilmu pengetahuan.
Pandangan Ilmuan Mengenai Pencapaian Sains Dan Teknologi Umat Islam

Terdapat ilmuan Barat beranggapan kedudukan umat Islam dan ilmuan sainsnya hanya

sekadar memindahkan dari pencapaian sains Yunani dan lain tamadun sebelum Islam.

Sebahagian ilmuan Barat lain pula menafikan sebarang sumbangan umat Islam dalam sains

dan teknologi.

Anggapan negatif ini adalah tidak benar kerana aspek ilmu-ilmu berkaitan kebendaan

seperti aspek sains, teknologi dan yan seumpamanya bersifat dimiliki secara bersama dan
manusia dalam sejarah peradaban manusia berperanan memperkembang, menyempurna dan
saling pinjam-memimjam antara satu sama lain.

Bagi pihak yang menafikan peranan umat Islam dalam sains atau peranannya sekadar

memindahkan dari tamadun lain bererti penafian hukum sains tunduk kepada hukum sains
sebagai tertakluk kepada pengembangan di samping penafian realiti umat Islam dalam sejarah
tamadun manusia.

Penafian sumbangan Islam dalam sains kecuali sekadar pemindahan bererti penafian kepada

kemajuan Barat moden kesan dari kemajuan Islam dalam sains dan teknologi kerana tamadun
Barat dalam kemajuan sains dan teknologinya hasil pemindahan dari tamadun Islam di Baghdad,
Sepanyol dan Kepulauan Sicily.
Pertumbuhan sains dan teknologi Islam

Abu Hasyim Khalid b Yazib b Muawiyah b Abu Sufian al Umawi (m.90H), hakim Quraisy,

adalah tokoh ilmuan sains terawal khusus dalam disiplin ilmu kimia dan perubatan.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Bertanggungjawab menterjemah dan mengajar Arab dalam sains di samping menterjemah sains
dan teknologi Mesir dan Yunani.

Khalifah Umawiyyah dan Abbasiyyah memberi perhatian dalam penterjemahan buku

Yunani ke bahasa Arab bagi pengembangan pembelajaran sains dan teknologi. Antara khalifah
yang memainkan peranan penting ialah Abu Jafar al Mansur.

Khalifah al Mamun membangunkan institusi seperti Bayt al Hikmah untuk pengkajian

sains dan teknologi.

Berkembang pembelajaran sains dan teknologi di bandar-bandar utama yang dibangunkan

umat Islam seperti Baghdad dan Cordova.

Terdapat pernyataan al Quran dan hadith mengenai aspek sains dan teknologi telah

mendorong kajian dalam bentuk kesepaduan antara pernyataan wahyu dan penyelidikan praktikal
di kalangan umat Islam.

Lahir tokoh penterjemah dan pengkajian sains seperti Hunain b Ishak, al Kandi al Fazari,

Ibn Musa, Ibn al Haitham, al Khawarizm dan selainnya.

Lahir institusi bagi pembelajaran dan penyelidikan sains dan teknologi seperti balai cerap,

maristan (hospital besar), Dar al Hikmah, Bayt al Hikmah dan selainnya.

Lahirnya beberapa teori sains, matematik dan selainnya yang diperkenal di peringkat awal

oleh umat Islam.

Munculnya tokoh dan ilmuan sains dan teknologi mewakili umat Islam dalam pelbagai

disiplin sains seperti pakar perubatan, ahli kimia, ilmuan matematik dan selainnya.

Walaupun institusi sejarah pertumbuhan sistem persekolahan Islam lebih menitikberatkan

pengajian agama, keadaan ini tidak bererti pembelajaran sains kurang diberi perhatian kerana ia
dipelajari di institusi-institusi khas seperti maristan dan balai cerap kerana sains lebih berbentuk
praktikal.

3
Islam

Ciri-Ciri Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Kelangsungan teknologi dalam islam menjurus kepada asas asas nilai, konsep dan prinsip
prinsip yang bersifat sejagat, tetap dan menyeluruh yang terkandung dalam ajaran islam. Ia
merangkumi konsep tauhid, khilafah, ibadah, halal dan haram serta adil dan zalim. Teknologi
islam ang digunakan hari ini perlu diolah dan dibangunkan berasaskan prinsip prinsip tersebut
agar memastikan kebaikanya dapat dimanfaatkan oleh manusia dan seluruh alam.
Islam banyak memberi panduan tentang ciri ciri teknologi yang diharuskan dan tidak
diharuskan. Ciri ciri teknologi ini perlu dititikberatkan kerana kesannya adalah dalam jangka
masa panjang dan mendatangkan akibat samaada baik atau buruk kepada generasi seterusnya
yang akan terdedah dengan teknologi tersebut.

Ciri Ciri Teknologi Yang Diharuskan Dalam Islam


a) Halal
Halal bermaksud bersih dari segi fizikal dan rohani. Dalam teknologi islam. Halal adalah
satu tuntutan yang baik kerana akan mempengaruhi hati dan membentuk kehidupan yang baik
kepada manusia. Halal bukan sahaja meliputi bidang makanan sahaja malahan semua bidang
yang ada di muka bumi ini. Begitu juga dalam aspek teknologi, sebarang aktiviti dan kegiatan
teknologi mestilah mementingkan aspe kehalalnya.

b) Terikat dengan batas batas hukum dan etika islam


Islam telah meletakkan batas batas hukum dan etikanya melalui al-Quran dan hadis
dalam setiap perkara. Dalam teknologi perlu mematuhi batas batas tersebut agar kesan kesan
buruk dapat dielakkan. Selain itu, dengan mematuhi batas hukum dan etika islam dapat
mengeluarkn potensi penuh teknologi tersebut.

c) Teknologi yang adil

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Teknologi haruslah diaplikasikan secara adil, iaitu dengan meletakkan teknologi sebagai satu
wasilahdan alat untuk melihat dan mengkaji bukti bukti kewujudan dan keagungan ciptaan Allah
yang sekaligus membuktikan kehebatan Penciptanya. Teknlogi aeroangkasa yang digunakan
secara adil membolehkan manusia meneroka alam serta melihat sendiri keajaiban ciptaan Allah.

d) Membantu manusia mentadbir alam


Manusia diamanahkan untuk mentadbir alam. Justeru dengan ciptaan teknologi yang banyak
membantu manusia diharuskan oleh islam agar memudahkan urusan manusia. Contohnya pada
zaman sekarang teknologi maju seperti internet jika digunakan kearah kebaikan adalah
diharuskan oleh islam dan seharusnya terus dikembangkan lagi.

Ciri Ciri Teknologi Yang Tidak Diharuskan Dalam Islam


a) Haram
Dalam aspek bioteknologi terdapat sempadan sempadan dan batasan tertentu dalam islam seperti
penggunaan kaedah bioteknologi DNA babi dalam pemprosesan barangan, makanan, dan
minuman adalah haram kerana ia secara jelas dan telah disabitkan pengharamannya dalam syarak
secara muktamad.

b) Teknologi yang memudaratkan


Contoh teknologi yang memudaratkan adalah seperti penciptaan dadah. Dadah yang pada
asalnya adalah ubat yang digunakan untuk merawat pesakit. Namun terdapat pihak yang tidak
bertanggungjawab mengolah ubat ubatan tersebut bagi tujuan mendapat euntungan. Teknologi
seperti in adalah diharamkan dalam islam dan harus ditegah secara keras

c) Teknologi yang melalaikan

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Negara Negara barat banyak menghasilkan teknologi teknologi yang boleh melalaikan
penggunanya. Teknologi seperti telefon pintar adaah antara contoh teknologi yang melalaikan.
Teknologi seperti ini tidak diharuskan dalam islam kerana membazir masa. Namun sekiranya
digunakan kearah kebaikan seperti mencari ilmu adalah sangat digalakkan.
d) Pembaziran
Teknologi yang mengakibatkan pembaziran juga tidak diharuskan dalam islam. Teknologi seperti
pembuatan kertas yang memerlukan penebangan pokok secara tidak terkawal adalah antara
contoh pembaziran dalam teknologi. Islam mengajar pengganutnya agar berjimat supaya
mendapat manfaat yang berkekalan dalam jangka masa panjang.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Faktor Teknologi Diharuskan atau Tidak Diharuskan dalam Islam


Setiap perkara yang berlaku mesti ada sebabnya, terutamanya dalam Islam. Setiap

keputusan dilakukan dengan perbincangan yang rapi, dengan mengambil kira semua aspek.
Sama juga dalam kemajuan sains dan teknologi, ia perlu merujuk kepada hukum hakam dan
peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt, supaya kita tidak mudah terpesong dan tersesat
dalam mengejar kemajuan duniawi.
Faktor Teknologi Diharuskan dalam Islam
1. Meningkatkan Mutu Kehidupan
Kemajuan sains dan teknologi mempunyai potensi yang sangat tinggi. Dengan kemajuan
teknologi, kita dapat lakukan perkara yang kita tak pernah mampu lakukan sebelum ini. Sebagai
contoh, pada zaman dahulu, manusia hanya mampu bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat
yang lain menggunakan binatang seperti unta dan kuda, dan jarak perjalanan manusia sangat
terhad, tetapi pada zaman ini, kita sudah mempunyai kapal terbang, yang membolehkan kita
merantau ke bahagian-bahagian dunia yang tidak pernah dilihat sebelum ini.
2. Menghayati Kekuasaan Allah swt
Kadangkala, kita sebagai manusia tidak dapat memahami kedudukan kita di dunia ini. Kita tidak
pernah memahami dengan sebenar-benarnya betapa kecilnya kita di dunia yang diwujudkan
Allah swt ini. Namun begitu, dengan kemajuan sains dan teknologi yang mendadak
kebelakangan ini, kita sudah mula menghayati kewujudan kita di dunia ini. Dengan wujudnya
kenderaan seperti kapal selam, kita dapat meneroka dunia yang kita tidak dapat lihat sebelum ini,
iaitu dunia bawah laut. Selain itu, dengan menghantar robot ke angkasa lepas, kita dapat
menghayati sistem suria dan keluasan alam semesta. Dengan kemajuan teknologi ini, kita dapat
mendekatkan diri dengan Allah swt dan mengeratkan hubungan antara hamba dan pencipta.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Faktor Teknologi Tidak Diharuskan dalam Islam


1. Menyakiti Ciptaan Allah
Manusia tidak sempurna. Manusia juga akan sentiasa mempertahankan apa yang mereka
sayangi. Namun begitu, dalam mempertahankan hak mereka dan mendapatkan apa yang mereka
mahu, manusia juga akan sanggup menyakiti dan memusnahkan apa sahaja yang menghalang
mereka. Kerana ini, teknologi seperti robot perang dan senjata tidak diharuskan dalam Islam.
Islam merupakan agama yang tidak mendidik manusia untuk menyakiti ciptaan Allah swt yang
lain.

2. Tidak Berlandaskan Hukum Allah swt


Sebagai manusia, kita diwujudkan untuk beribadah kepada Allah swt. Namun, terdapat
beberapa bentuk teknologi yang dapat memesong dan menghalang kita daripada mencapai
matlamat tersebut. Sebagai contoh, telefon bimbit dan media sosial. Dengan kewujudan
kemudahan seperti ini, kita dapat berhubung dengan saudara kita tidak kira jauh atau dekat.
Namun, teknologi ini sering disalahgunakan, terutamanya oleh golongan muda. Apabila sesuatu
kemudahan yang diwujudkan untuk mengeratkan silaturrahim kini digunakan sebagai medium
untuk bermaksiat, maka berubahlah hukum menggunakannya dari harus ke haram Tidakkah ia
rugi di situ?

Maka jelaslah bahawa kemajuan sains dan teknologi juga memberikan impak yang besar
terhadap kehidupan seharian umat Islam. Namun ternyatalah bahawa hukum penggunaan sesuatu
terletak sepenuhnya kepada pengguna tersebut.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Kesan Teknologi Diharuskan Atau Tidak Diharuskan Dalam Islam


Tidak dapat dinafikan bahawa sains dan teknologi mempunyai kepentingan yang besar

dalam kemajuan manusia. Dalam dunia yang serba moden ini, kami sebagai manusia tidak dapat
lari dari penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian. Tanpa teknologi, kita akan
menghadapi seribu satu cabaran dalam menjalani kehidupan seharian. Namun begitu, ini tidak
boleh menjadi alasan untuk kita melupakan agama. Tanpa agama pula, kaum manusia akan
menjadi sesat dan akan menjalankan kehidupan seharian tanpa sebarang panduan etika dan
moral, tanpa konsep baik dan buruk, dan melakukan perkara buruk tanpa perasaan takut dan
tanpa hukuman untuk kesalahan yang dilakukan. Sains dan teknologi dan agama perlulah
bergerak seiring dan saling dirujuk bersama supaya kita dapat memajukan diri kita sebagai umat
Islam sambil memastikan kita tidak melanggar syariat Allah swt.

Kesan Mengamalkan Teknologi Diharuskan dalam Islam


1. Mengekalkan Kesejahteraan Hidup
Dalam Islam, kita diwajibkan untuk melakukan apa sahaja yang kita mampu untuk menjaga
kesihatan diri kita. Tanpa kita sedari, tubuh badan kita ini sebenarnya adalah pinjaman dari Allah
swt. Maka logiklah jika kita disuruh untuk menjaga sesuatu yang dipinjamkan kepada kita. Kita
perlulah bersyukur kerana kita dapat hidup dalam suatu zaman di mana pelbagai penyakit yang
meragut ribuan nyawa pada zaman dahulu, tidak lagi menjadi masalah. Dalam zaman yang serba
moden ini, kita mempunyai pelbagai teknologi yang dapat menjaga kesejahteraan hidup kita
seperti pemindahan organ, pembedahan plastik memakai pendakap gigi malah pemindahan tubuh
badan. Tanpa teknologi ini, kita mungkin akan menghadapi kesukaran untuk menjalankan
kehidupan dengan selesa seperti orang lain. Dalam beberapa situasi tertentu, penggunaan
teknologi ini mungkin boleh melibatkan hidup atau mati. Sebagai contoh, jika seseorang itu
mengalami kemalangan, dan mengalami kerosakan pada organ dalaman seperti buah pinggang,

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

untuk sihat semula dia perlu melakukan pemindahan atau transplant iaitu dengan mengambil
organ orang lain atau organ buatan manusia.

2. Memudahkan Aktiviti Harian.


Manusia adalah suatu spesies yang sibuk. Tiap hari, tiap waktu, masa lapang diisi dengan
pelbagai aktiviti. Sama ada bekerja mencari nafkah, atau menimba ilmu, ada sahaja perkara yang
hendak dilakukan. Dalam konteks ini, kemajuan sains dan teknologi memainkan peranan yang
besar dalam memudahkan pekerjaan manusia. Zaman ini, teknologi seperti robot, pelbagai aneka
mesin, dan telefon bimbit menjadi keperluan dalam menjalankan kehidupan seharian. Jika zaman
dahulu, seorang pedagang hendak menjual barangannya perlu berlayar ke seluruh pelosok dunia,
pada zaman ini, seorang peniaga dapat mengendalikan pelbagai perniagaan dalam suatu masa
hanya dengan menggunakan sebuah kotak kecil yang dinamakan telefon bimbit. Selain itu,
teknologi juga dapat membantu dalam pembangunan bangsa dalam skala yang lebih luas.
Contohnya, jika pada zaman dahulu berpuluh tahun untuk membina suatu bangunan besar, pada
zaman ini, dengan kewujudan teknologi seperti kren dan pelbagai mesin yang moden, bangunan
yang sama dapat dibina dalam masa yang jauh lebih singkat.

Kesan Mengamalkan Teknologi Tidak Diharuskan dalam Islam


1. Sosial
Dalam mengejar kemajuan teknologi, kita tidak boleh meninggalkan agama. Dengan setiap
kemajuan baharu, kita perlulah merujuk hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah swt
supaya kita tidak melanggar perintah dan kehendak-Nya dan untuk memastikan semua yang kita
lakukan itu berlandaskan syariat Islam. Penggunaan telefon bimbit telah menjadi suatu kebiasaan
pada zaman ini terutamanya dalam kalangan remaja, namun, jika tidak digunakan berlandaskan
agama, ia boleh membawa padah. Sebagai contoh, apabila lelaki dan perempuan tidak menjaga
batas di media sosial, ia boleh membawa mereka lebih dekat kepada zina, dan ini akan
mengakibatkan pelbagai implikasi yang lain seperti pembuangan bayi.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

2. Kufur Nikmat
Dengan teknologi yang maju pada zaman ini, pelbagai benda yang disangkakan mustahil
dapat dilakukan dengan mudah di dalam makmal. Namun, jika kemajuan teknologi tidak
dilakukan merujuk peraturan Allah, manusia mungkin boleh lupa tempatnya di mana, dan
Tuhannya siapa. Sebagai contoh, pada zaman ini, manusia sudah boleh mengubah wajah dan
tubuh badan mereka dengan menggunakan teknologi seperti pembedahan plastik dan pendakap
gigi. Jika teknologi ini digunakan dengan tujuan untuk membetulkan sesuatu yang rosak seperti
tubuh badan yang ditimpa kemalangan, ia diharuskan. Namun, jika ia dilakukan semata-mata
untuk mengubah diri kepada imej yang dimahukan maka ia menjadi haram kerana ia seperti kita
tidak bersyukur dengan apa yang kita diberikan, kufur nikmat.
Maka jelaslah bahawa dalam kemajuan teknologi dan sains memberi kesan yang besar
kepada dunia Islam.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Teknologi yang Diharuskan Serta Tidak Diharuskan Dalam Islam


Terdapat beberapa teknologi dalam kehidupan seharian yang boleh dijadikan sebagai

contoh dan tauladan samada ia baik selari dengan permintaan syarak mahupun buruk. Walaupun
ada teknologi yang diharuskan hendaklah melepasi, mematuhi dan memenuhi segala syaratsyarat yang ditetapkan supaya teknologi tidak terbabas daripada tujuan yang sebenarnya.
Syarat-syarat mengharusan sesuatu teknologi :
1) Teknologi hendaklah digunakan sebagai satu jalan untuk menegakkan agama
Allah.
2) Melihat kepada tidak membawa sebarang kemudaratan sehingga merosakkan
kesejahteraan hidup.
3) Tidak menggunakan teknologi dalam menegakkan kezaliman dan kerosakan di
dunia.
Teknologi yang Diharuskan
a) Teknologi perubatan
Secara umumnya perubatan Islam berdasarkan kepada menjaga kesihatan sebelum
diserang oleh penyakit. Ia menekankan unsur-unsur yang membantu kesihatan rohani dan
jasmani. Ini membuktikan bahawasanya Islam sangat menggalakkan secara terperinci dalam
penjagaan cara hidup yang sempurna untuk menjaga kesihatan rohani dan jasmani. Cara hidup
ini termasuklah dari segi cara makan, cara minum, cara pemakaian, cara beriadah, berehat,
berfikir, bermasyarakat dan cara beribadat. Hal ini demikian, penghasilan dan penggunaan
teknologi dalam sektor perubatan Islam sangat digalakkan malah diharuskan dalam membendung
permasalahan kesihatan.
Melihat kepada status quo masyarakat kini, pelbagai penyakit banyak dapat dibendung
sebelum ia terus tersebar kepada seluruh dunia. Contoh yang kita boleh lihat seperti penyakit
H1N1, E-Coli, kanser serviks dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini telah pun dikawal oleh hasil
penciptaan teknologi dan kajian teknologi perubatan.
Pada tahun 3200 S.M., tokoh perubatan yang pertama sekali dikenali dari segi sejarah
ialah Imhotep memanda kepada Raja Firaun Zoser (2800 S.M,). Lebih kurang 2000 tahun
sebelum munculnya ilmu perubatan Yunani pusat-pusat pengajian perubatan telah pun ada pada

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

zaman Firaun umpamanya di Heliopis dan di Sains. Ini membuktikan bahawasanya penggunaan
teknologi perubatan merupakan salah satu keperluan dalam kehidupan manusia sejak daripada
zaman sebelum masihi lagi. Islam menitikberatkan sebarang keperluan kehidupan manusia dan
sentiasa memberi peluang kepada umat Islam dalam mengkaji ilmu teknologi sains dan
perubatan.
b) Teknologi Kimia
Selain itu, dalam penghasilan teknologi kimia terdapat beberapa kaedah-kaedah dalam
memudahkan kehidupan seharian manusia. Contohnya :
i)
ii)
iii)
iv)

Pemejalwapan (sublimation)
Penghabluran (cyrstallization)
Pengentelan (coagualtion)
Penkupelan (cupellation)

Umat Islam juga telah menyumbang banyak kepada kemudahan hidup manusia seperti
menemukan dengan keperluan barangan harian (kapur barus, air suling, sirap dan lain-lain)
begitu juga dalam teknologi pengindustrian (ubat bedil, membuat kertas dari kapas, kain linen
atau kain buruk). Penemuan ini mampu memudahkan kehidupan manusia sekaligus menjadikan
teknologi manusia ini menjadi harus dalam sektor teknologi Islam.
c) Teknologi dalam bidang astronomi
Umat Islam terdahulu banyak daripada mereka adalah cendiakawan yang mengkaji dan
menimba ilmu mengenai bidang astronomi. Dalam bidang ini kita dapat lihat bagaimana
penharusan teklonogi dalam mengkaji peredaran bumi mengelilingi orbit, kejadian siang dan
malam, pengkajian bintang dilangit dan sebagainya. Pengkajian ini semuanya adalah untuk
kegunaan dan kemudahan masyarakat terutamanya selain daripada mengenal dan membuktikan
kewujudan tuhan (Allah) dan kebenaran al-Quran.

d) Teknologi Persenyawaan Teknik Bantuan Re-produktif

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Bagi sepasang suami isteri yang sah yang tidak mampu melahirkan zuriat melalui peroses
normal, Islam mengharuskan penggunaan kaedah ART. Walaupun begitu, sperma/embrio yang
dimasukkan ke dalam rahim wanita selepas kematian suami atau penceraian adalah haram disisi
Islam.Teknologi dan kaedah ini boleh digunakan sekiranya :
i)
ii)

Embrio bebas daripada penyakit genetik.


Tidak dibenarkan menukar sifat semula jadi seperti warna mata, warna

iii)

kulit dan lain-lain tidak dibenarkan.


Dilakukan penyimpanan beku sperma dan embrio di tempat yang

iv)

bertauliah.
Jika jantina itu mempunyai suatu penyakit genetik yang serius dibenarkan

v)

untuk pemilihan jantina embrio.


Tidak dibenarkan kajian yang berunsur komersial dan tiada kaitan dengan
kesihatan ibu atau janin.

e) Teknologi Bayi Tabung Uji


Definisi bayi tabung uji ialah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan hasil daripada
persenyawaan ovumnya dengan sperma suaminya di luar tubuh perempuan itu dengan
menggunakan teknik Persenyawaan Luar Rahim (IVF).
Sejarah menunjukan Kaedah kelahiran bayi tabung uji melalui IVF berjaya dilakukan
pada mulanya ke atas haiwan. Orang pertama bertanggungjawab melaksanakannya adalah Dr.
Shang di Boston, US pada tahun 1959 yang telah berjaya dengan teknik IVF ke atas arnab.
Kejayaan pertama dalam sejarah dunia, Louise Brown atas usaha (Prof) Dr.Robert
Edwards di samping Dr Patrick Steptoe. Kejayaan tersebut terhasil selepas 100 percubaan
menemui kegagalan.
Terdapat beberapa pendapat ulama tentang bayi tabung uji :
a) Ada ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat.
b) Ada juga yang menganggap haram kerana seakan-akan mengubah takdir
Allah.
c) Dalam Islam, ulama berpendapat, bayi tabung uji bukan mengubah takdir atau
ciptaan Allah. Sebab manusia dan doktor berusaha membuat sesuatu yang
baru, tetapi hanya berusaha untuk mendapatkan zuriat.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Yang dibolehkan :
a) Percampuran sperma suami dan ovari isteri kedalam tabung uji lalu disuntik kedalam
rahim isteri.
b) Sperma suami disuntikkan secara langsung kedalam rahim isteri sehingga berlaku
pembenihan langsung di rahim isteri tanpa proses persetubuhan.

Teknologi yang Tidak Diharuskan


a) Teknologi Pengklonan Manusia
Sesebuah teknologi mestilah mematuhi syarat yang ditetapkan. Teknologi pengengklonan
manusia merupakan salah satu teknologi dimana penghasilan manusia memerlukan pencantuman
(sperma) dengan (ovum) tetapi hanya diperlukan ialah sel matang mengandungi kod genetik ,
iaitu asid deoaksiribunukleik (DNA), yang dimasukkan ke dalam ovum tidak tersenyawa yang
dikeluarkan nekleusnya. Ovum yang dimasukkan DNA tadian dirangsang untuk menggalakkan
percantuman dan setersnya pembahagian sel. Ia kemudianya akan dimasukkan ke dalam rahim
wanita.
Pengklonan manusia dalam Islam hukumnya adalah haram. Hal ini keraba :
i)

Manjatuhkan darjat manusia sama seperti haiwan dan bertentangan dengan hikmat

ii)

kejadian manusia.
Menyebabkan kesan yang buruk kepada masyarakat dan induvidu. Akibatnya,

iii)

akan terhakis ikatan kekeluargaan dari segi syarak dan undang-undang.


Membuat satu kesalahfahaman dalam menafikan hak anak serta akan
menimbulkan kompasi jika si ayah atau si ibu tidak lagi mahu

iv)

bertanggungjawab terhadap hak tersebut.


Kebenaran kaedah ini kepada wanita yang tidak berkahwin akan menambahkan
lagi masalah ibu tunggal dan anak yang tidak mendapat kasih sayang bapa. Dalam
jangka masa yang panjang mungkin suatu hari nanti lelaki tidak lagi diperlukan
malah perempuan tidak lagi bergantung kepada sperma lelaki.

b) Teknologi Peperangan

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Melalui peperangan terdapat dua bahagian hukum, pertama hukum adalah wajib bagi
mempertahankan negara atau agama. Manakala hukum kedua adalah haram, iaitu berniat dalam
menyerang atau pengucar-kacirkan sesebuah negara serta menggalakkan peperangan. Dalam
pada itu, tujuaan dalam pembinaan teknologi peperangan adalah sangat penting bagi
mengelakkan berlakunya pembatalan syarat dalam pembinaan kemajuan teknologi. Kesan
peperangan ini termasuklah :
i)

Menyebabkan sesebuah negara dalam keadaan darurat sekaligus mengakibatkan

ii)
iii)

negara menjadi mundur.


Mengurangkan rasa hormat terhadap negara-negara yang tidak setaraf.
Menggalakkan perbezaan dan perbandingan negara-negara yang berpengaruh dan

iv)

mempunyai kuasa-kuasa besar.


Menjauhkan jurang antara negara sehingga menyebabkan berlakunya perselisihan

v)

pendapat atau ideologi.


Perbezaan agama turut dijadikan sebagai sebab peperangan.

c) Teknologi pembedahan plastik yang diharamkan


Dalam Islam sangat melarang untuk mengubah ciptaan asal bahagian tubuh manusia
seperti yang telah diciptakan oleh Allah SWT dengan alasan untuk kecantikan dan kosmetik.
Dalam hal ini sekirannya seseorang itu ingin mengubah mana-mana bahagian tubuh seperti
mengubah rupa bentuk rupa adalah perbuatan yang haram dan berdosa malah dilarang sama
sekali.
Terdapat tiga pendapat yang diutarakan oleh ulama tafsir ialah :
i)
ii)
iii)

Mengubah bentuk tubuh dan organ haiwan serta manusia.


Mengubah tugas dan fungsi sesuatu menjadikan batu atau matahari sebagai tuhan.
Mengubah syariat Islam iaitu menghalalkan yang diharamkan Allah serta
sebaliknya.

Kedudukan dan Peranan Teknologi dalam Sektor Teknologi Islam

Qawaid Fiqhhiyyah
Kedudukan bidang teknologi ini boleh disandarakan dalam satu konsep yang dinamakan
konsep Qawaid Fiqhiyyah bagi menentukan sesuatu hukum semasa yang tidak terdapat dalam alQuran dan al-Sunnah.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Qawaid dalam sudut bahasa bermaksud asas, jalan dan sebagainya. Manakala, dari sudut
istilah bermaksud hukum serta perkara umum yang dipraktikkan ke atas semua masalah yang
terperinci atau perkara dasar dipraktikkan ke atas perkara pecahan atau bahagian-bahagiannya.
Lafaz fiqhiyyah pula berasal daripada perkataan al-fahmu yang bermakna suatu
kefahaman. Dari sudut bahasa, lafaz qawaid fiqhiyyah bermaksud dasar-dasar yang berkaitan
dengan masalah hukum. Dari sudut istilah, qawaid fiqhiyyah bermaksud kaedah-kaedah hukum
yang bersifat umum yang diambil daripada dalil-dalil umum iaitu al-Quran dan as-Sunnah.
Meneliti pula daripada perspektif lain dan asal-usul pengciptaan teknologi, ia adalah salah
satu penghasilan daripada ulama-ulama dan cendiakawan terdahulu yang mendalami ilmu-ilmu
kehidupan. Pengharusan dan peringkat keutamaan pengahasilan dan pengciptaan teknologi boleh
dibahagikan kepada tiga iaitu;
a) Dharuri : Perkara yang tidak dapat diperlukan, jika tidak dilaksanakan akan
menyebabkan kesusahakn yang berat, seperti permindahan darah, permindahan organ,
teknik bayi tabung uji.
b) Hajiah/Asasiah : Perkara tidak memenuhi keperluan terdesak, jika dilaksanakan tidak
mendatangkan kesan buruk, seperti teknik pembedahan plastik, suntikan vitamin dan
botox untuk kecantikan.
c) Tahsiniah : Keperluan yang melampaui, jika tidak dilakukan tidak mendatangkan
sedikit pun kesan, seperti teknik bayi tabung uji kepada ibu yang mampu hamil secara
normal, pembedahan plastik untuk menmbahkan kecantikan.

Peranan Pengharusan Teknologi Dalam Islam


Peranan syarak dengan sains dan teknologi boleh juga dilihat dalam beberapa aspek,
iaitu;
a) Mengenal tuhan (Allah). Melalui pengkajian dalam penghasilan teknologi mampu
menjelaskan dan memberi pencerahan tentang kekuasaan dan kewujudan Allah.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Contohnya, melihat kepada kekuasaan Allah dalam pengciptaan manusia, pengciptaan


langit dan bumi mampu membuktikan bahawasanya Allah adalah wujud.
b) Memelihara agama. Islam membebaskan minda dan kepercayaan manusia daripada
belenggu khurafat, tahyul, munafiq dan syirik. Contohnya, teknologi klon diharamkan
kerana unutk menjaga manusia agar terhindar daripada syirik disebabkan kepercayaan
kepada kuasa lain yang mamu mencipta manusia.
c) Menegakkan hakikat kebenaran. Contohnya, pengkajian ilmu astronomi menunjukkan
bahawasanya kebenaran al-Quran tentang bulan mengelilingi bumi diatas orbit dan
paksinya.
d) Memelihara jiwa. Islam menjamin keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan
manusia. Islam telah mewajibkan setiap induvidu untuk menjaga keselamatan diri.
Kemunculan teori baru sains seperti teknologi neuklear, bioteknologi salah dan
tanaman beracun adalah ditegas oleh Islam.
e) Membantu manusia memenuhi keperluan material. Dalam status kehidupan manusia
sangat memerlukan penginovasian dalam meningkatkan kemajuan dan kualiti
kehidupan. Kemunculan teknologi bukan sahaj memudahkan manusia malah
memenuhi segala aspek keperluan material.
f) Membantu manusia dalam pelaksanaan Syariat. Keistimewaan teknologi membantu
manusia dalam kehidpuan seharian dapat memenuhi segala permintaan kemudahan
dalam pelbagai aspek termasuk perundangan, politik, ekonomi dan sebagainya.
Hasilnya pelaksanaan syariat mampu dilaksanakan secara inovatif, pantas dan
berkualiti.
g) Menjaga keseimbangan dan keharmonian alam seta harta benda. Islam menggariskan
peratuan, huku, bagi menjamin keseimbangan, keharmonian, pemilikan dan
penguasaan harta. Dengan adanya teknologi, Islam dapat menjamin segala segala
keseimbangan alam mengikut syarat-syarat penghasilan teknologi.
Islam melihat sains teknologi dan agama itu suatu yang bersifat bersepadu. Sains
teknologi tidak boleh dipisahkan daripada nilai-nilai keagamaan. Oleh itu, walaupun secara tidak
langsung mahupun secara langsung hubungan dan kaitan teknologi dengan agama adalah

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

ditetapkan secara spesifik terutama undang-undang dan syarat-syarat dalam membangunkan


sektor teknologi Islam. Peranan dan tujuan teknologi ini juga dijadikan sebagai pedoman dan
petunjuk agar teknologi yang dibangunkan adalah tidak berunsurkan kejahatan mahupun
perkara-perkara yang menjadi kesan yang buruk terutaman kepada agama dan masyarakat.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Penutup
Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kemudahanmu apa yang
ada di langit dan di bumi, dan telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di
langit dan di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir
dan batin.
(Surah Luqman : 20)

Menghayati dan memahami ayat diatas dirujuk bagaimana sesuatu teknologi ataupun sesebuah
ciptaan yang berada bumi ini adalah hak Allah untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Islam
tidak membataskan hubungan manusia dengan tuhan termasuklah dari semua aspek kehidupan
samada dari teknologi, sains, undang-undang dan sebagainya. Teknologi dibangunkan dan
dimajukan demi memelihara dan memulihara serta meningkatkan kualiti kehidupan kerohanian.
Terbukti dewasa ini, kita dapat lihat bagaimana manusia menggunakan pelbagai teknologi
serta ilmu-ilmu sains dalam meningkatkan mutu dan kualiti kehidupan seharian kita. Kerja
kursus ini telah kami senaraikan ciri-ciri dan tujuan bagaimana keperluan teknologi itu
diharuskan ataupun tidak diharuskan dalam sektor teknologi Islam. Bagaimana kita dapat lihat
sesebuah institusi negara kini membangun atas dasar peningkatan teknologi dari semasa ke
semasa. Tidak kurang juga tamadun-tamadun Islam terdahulu cukup terkedepan dalam tamadun
ilmuan, kebendaan dan kemanusiaan. Pencapaian ketamadunan peringkat tinggi oleh orang Islam
amat jauh di hadapan ibarat langit dengan bumi.
Konklusinya, umat islam hari ini seharusnya sedar dan akan tuntutan memajukan diri
mereka dalam dunia sains dan teknologi lebih-lebih lagi dalam era melinia yang sudah pun
mempunyai pelbagai teknologi-teknologi canggih kerana ia merupakan sesuatu keperluan
semasa dan akan datang.

Teknologi Yang Diharuskan Dan Tidak Diharuskan Dalam Sektor Teknologi Islam |
Ctu211 |

Rujukan

1.

Sains Dan Teknologi Islam, Siti Fatimah Tasir, Penerbitan Abadi, 2014.
(ISBN : 978-983-2953-64-7)

Tamadun Dunia (STPM), Mustafa Haji Daud, Utusan Publication, 2012.

3.

Sains Dan ICT Peranan & Cabaran Menurut Perspektif Islam, S. Salahudin Suyurno,
Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), 2014. (ISBN : 983-3644-19-8)

4.

Kepintaran Daya Cipta Kemahiran Berfikir, Ainon & Abdullah, Utusan Publication,
2014. (ISBN : 967-61-0492-2)