Anda di halaman 1dari 3

9/7/2016

TEKNIKTEKNIKMENGGAMBAR

TEKNIKTEKNIKMENGGAMBAR
1.TeknikPointilis
Teknikpointilisadalahcaraatauteknikmenggambarataumelukisdenganmenggunakantitiktitikhingga
membentuksuatuobjek.Pointilismeadalahtekniklukisandimanatersusun/terbentukdarititikkecil,titiktitik
yangberbedadariwarnaditerapkandalampolauntukmembentuksebuahgambar.GeorgesSeurat
mengembangkanteknikinipadatahun1886,bercabangdariImpresionisme.ParaPointillismIstilahini
pertamakalidiciptakanolehkritikussenidiakhir1880anuntukmengolokolokkaryakaryaparaseniman,dan
sekarangdigunakantanpakonotasisebelumnyamengejeknya.
Teknikmelukisyangdigunakanuntukwarnapointillistpencampurandenganmengorbankandarisapuankuas
tradisionalyangdigunakanuntukmenggambarkantekstur.
Mayoritaspointilismedilakukandalamcatminyak.Apasajadapatdigunakansebenarnya,misalnyadrawing
pen,tetapiminyakyanglebihdisukai.

Contohteknikpointilis
2.TeknikDussel(Gosok)
Teknikdusseladalahteknikmenggambardengancaramenggosoksehinggamenimbulkankesangelapterang
atautebaltipis.Alatyangbisadigunakan,antaralainpensil,krayon,dankonte.
Teknikmenggambarinimenggunakanbantuankapasataualatkhususyangberupagulungankertas
(bentuknyamirippensil),bahkanjarijarikitapundapatdigunakanuntukteknikmenggambaryangsatuini.
Padateknikinistroke/garisakandihilangkanataudihaluskandengancaradigosokgosok(dusel).Yangpaling
cocokuntukteknikmenggambariniadalahmenggunakanjenispensilyanglunak(2Bkeatas)ataukontedan
krayon.Perhatikangambardibawahini!

http://nabilafirst.blogspot.co.id/2014/08/teknikteknikmenggambar.html

1/3

9/7/2016

TEKNIKTEKNIKMENGGAMBAR

Contohteknikdussel(gosok)
3.TeknikSiluet(Blok)
Tekniksiluetadalahteknikmenutupobjekgambardenganmenggunakansatuwarnasehinggamenimbulkan
kesanbalok.Gambaryangdibuatdenganbentukmenyeluruhsecarablokpadabentukyang
diinginkan/disekitarnya.tekniksiluetada2macam,yaitu:
1.SiluetPositif
menggambardenganmemberikanwarna/blokpadabentukyangdiinginkan
2.SiluetNegatif
menggambardenganmemberikanwarna/blokdisekitar/sekelilingbentukyangandainginkan

Contohtekniksiluet(blok)
4.TeknikArsir
Teknikasirdibuatdengancaramenggoreskanpensil,spidol,tinta,ataualatlainberupagarisgarisberulang
yangmembuatkesangelapterang,gradasi,ataukesandimensi.

http://nabilafirst.blogspot.co.id/2014/08/teknikteknikmenggambar.html

2/3

9/7/2016

TEKNIKTEKNIKMENGGAMBAR

Teknikmengambararsirlebihmenekankanpadakekauatangaris(stroke).Dilakukanberulangulangsecara
sejajarmaupuntumpangberpotongan,halinidilakukanuntukmemberikankesangelap.Ataudapatdilakukan
secarasejajardenganmemperhatikankerapatannyasaja,apabiladilakukandenganrapatmenyebabkan
kesangelapdansebaliknya.Ataumenggunakantekananyangringandankuatdilakukansecaradiulangulang.
Alatyangdigunakanbiasanyapensil,spidol,crayon,konte,kapur,arang,dll.

Contohteknikarsirmenggunakanpensil
5.TeknikAquarel(SapuanBasah)
Teknikaquareldapatmenggunakanbahandengancampuranairdikertas,kain,ataubidanglain.Bila
menggunakanbidanggambarberupakertasmakadapatmenggunakancatair,catposter,atautintabak.
Teknikmenggambarinimenggunakanmediabasahagarsupayamenghasilkanwarnayangtransparan.Kertas
gambarsebelumdilakuknaprosesmenggambarpalingbagusyangharusdibasahiagarcatcepatmenyebar.
Ataudibuatlembab.Alatyangcocokadalahmenggunakankuas.Dilakukansecaraberulangulangdan
menumpukagarmenghasilkanwarnatuaataugelap.Teknikmenggambaryangsatuinimemang
membutuhkankemampuankhususdalampenguasaanalatkuas.Gambardariteknikinimemilikikarakter
khususdankarenabahanwarnanyacatairatauacrylikmakawarnayangdihasilkanmemengtampak
cemerlangkalaudibandingkancrayon.

Contohgambardenganteknikaquarel(sapuanbasah)

http://nabilafirst.blogspot.co.id/2014/08/teknikteknikmenggambar.html

3/3