Anda di halaman 1dari 6

RPH 1

Mata Pelajaran

Sejarah

Tajuk:

Tamadun Dunia dan Sumbangannya

Kelas:

Tingkatan 1

Masa:

9.30-10.30 pagi (1 jam)

Standard Kandungan

4.3

Standard
Pembelajaran

4.3.1 Menyatakan latar belakang masyarakat Arab sebelum


kedatangan Islam.

Tamadun Islam dan Sumbangannya

4.3.2 Menerangkan kemunculan tamadun Islam dan


perkembangannya secara ringkas.
K4.3.7 Menghuraikan nilai murni sejagat dalam Islam bagi
memantapkan jati diri bangsa dan negara.
Objektif Pembelajaran

Pada akhir pelajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Membezakan antara cara kehidupan masyarakat Arab
sebelum dan selepas kedatangan Islam dengan baik
2. Membuat kronologi kemunculan tamadun Islam dan
perkembangannya dengan jelas
3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai murni yang boleh
diamalkan dalam kehidupan seharian

Aktiviti

1. Set induksi ( 5minit)


- Guru mengaitkan video dengan topik yang akan dipelajari
2. Kerja berkumpulan ( 25 minit)
- Membahagikan murid kepada 5 kumpulan
- Guru menenrangkan aktiviti
- Guru memberi tugasan kepada setiap kumpulan
3. Pembentangan hasil perbincangan berkumpulan (25 minit)
4. Rumusan ( 5 minit)

EMK

Nilai (mempunyai jati diri)


-Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
KPS

-Membuat kronologi
-Membuat imaginasi
EMK
-Nilai murni
KBAT/ I-THINK

KBAT
-Mengaplikasi, menilai (membuat pertimbangan dan keputusan)
I-THINK
-Peta alir (kronologi kemunculan dan perkembangan Tamadun Islam
-Peta buih berganda (perbezaan)

BBM
Penilaian PdP

Catatan

Refleksi Tindakan
Susulan

Buku teks, video, kertas sebak, LCD, marker pen

RPH 2
Mata Pelajaran

Sejarah

Tajuk:

Tamadun Dunia dan Sumbangannya

Kelas:

Tingkatan 1

Masa:

9.30-1030 pagi

Standard Kandungan

4.3

Standard
Pembelajaran

Tamadun Islam dan Sumbangannya

4.3.4 Menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik,


ekonomi dan sosial
K4.3.6 Merumuskan kepentingan menghargai sumbangan tamadun
Islam.
.

Objektif
Pembelajaran

Pada akhir pelajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan sekurang-kurangnya dua sumbangan tamadun
islam dalam setiap aspek dengan baik
2. Menjelaskan perkaitan sumbangan Tamadun Islam dahulu
terhadap kehidupan masyarakat pada hari ini.
3. Membincangkan kepentingan menghargai sumbangan
tamadun islam dengan baik.

Aktiviti

5. Set induksi ( 5minit)


- Guru menunjuk beberapa keeping gambar dipapan putih
- Guru mengaitkan gambar dengan topik yang akan akan
pelajari
6. Kerja berkumpulan ( 25 minit)
- Membahagikan murid kepada 5 kumpulan
- Guru menenrangkan aktiviti
- Guru meminta setiap kumpulan berbincang mengenai
tajuk tugasan dan menghasilkan satu kaedah
penyampaian mengikut kreativiti masing-masing (lakonan,
forum, syarahan, kuiz)

7. Pembentangan hasil perbincangan berkumpulan (25 minit)


8. Rumusan ( 5 minit)
EMK

Nilai (mempunyai perasaan kekitaan)


-bersefahaman dan bermuafakat
KPS
-Menerokai bukti

EMK
-kreativiti dan inovasi
KBAT/ I-THINK

KBAT
-meganalisis/mengaplikasi

BBM
Penilaian PdP

Catatan

Refleksi Tindakan
Susulan

- Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai (pelbagai kaedah)


Buku teks, gambar, kertas manila warna, marker

KAJIAN KES 1
TAJUK KAJIAN KES

KAJIAN KES
KETOKOHAN NABI MUHAMMAD S.A.W YANG MERUPAKAN
SEORANG PEMIMPIN ISLAM YANG UNGGUL MENJADI PANDUAN

STANDARD KANDUNGAN
OBJEKTIF KAJIAN

PEMERINTAHAN SEHINGGA KINI. BINCANGKAN


4.3 TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
PELAJAR DAPAT:
1. MENYATAKAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD S.A.W
DENGAN BETUL
2.MEMBUAT PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KETIKA ZAMAN
NABI MUHAMMAD DENGAN PEMERINTAHAN KINI
3. MEMBINCANGKAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN ISLAM YANG BOLEH

PERSOALAN

DITELADANI OLEH MASYARAKAT


1. APAKAH TOKOH KEPIMPINAN YANG TERDAPAT DALAM NABI

MENGEMBANGKAN IDEA

MUHAMMAD S.A.W?
2. SENARAIKAN CIRI-CIRI PEMERINTAHAN PADA MASA KINI DAN
BANDINGKAN.

RUJUKAN / SUMBER

3. HURAIKAN NILAI-NILAI KEPIMPINAN ISLAM.


BUKU TEKS, INTERNET, MAJALAH, BUKU RUJUKAN, ORANG

KAEDAH

SUMBER
1. KAEDAH PEMERHATIAN
2. KAEDAH PERPUSTAKAAN
3. KAEDAH KAJIAN MEDIA

LAPORAN KAJIAN

4. KAEDAH TEMUBUAL
BUKU SKRAP
PEMBENTANGAN POWERPOINT

BORANG KAJIAN KES 2


TAJUK KAJIAN KES

KAJIAN KES
TAMADUN ISLAM MEMBERIKAN KESAN KEPADA ASPEK SENI

STANDARD KANDUNGAN

BINA. JELASKAN.
4.3 TAMADUN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

OBJEKTIF KAJIAN

PELAJAR DAPAT:
1. MENYATAKAN CIRI-CIRI SENI BINA ISLAM DENGAN BETUL
2. MENJELASKAN PENGARUH ISLAM DALAM SENI BINA PADA
MASA KINI DENGAN BAIK.
3. MEMBINCANGKAN KEPENTINGAN CIRI-CIRI UNIK DALAM

PERSOALAN

SENI BINA ISLAM


1. APAKAH ITU SENI BINA DAN BERIKAN CONTOH SENI BINA?

MENGEMBANGKAN IDEA

2. SENI BINA ISLAM MEMPUNYAI KEUNIKAN YANG


TERSENDIRI. NYATAKAN.
3. ADAKAH CIRI-CIRI SENI BINA ISLAM DAHULU MASIH
DIKEKALKAN DALAM SENI BINA KINI?
4. APAKAH KEPENTINGAN SETIAP REKA BENTUK DALAM

RUJUKAN / SUMBER

SESUATU SENI BINA ISLAM CONTOHNYA SENI BINA MASJID?


BUKU TEKS, INTERNET, MAJALAH, BUKU RUJUKAN, ORANG

KAEDAH

SUMBER
1. KAEDAH PEMERHATIAN
2. KAEDAH PERPUSTAKAAN

LAPORAN KAJIAN

3. KAEDAH KAJIAN MEDIA


BUKU SKRAP
PEMBENTANGAN POWERPOINT
LUKISAN