Anda di halaman 1dari 13

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.

com
4551/3

SULIT

NAMA:

SULIT

TINGKATAN

4551/3

Biologi
Kertas3
Feb 2012

1 Vz jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

UJIAN PENGESANAN TOV 2012


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
BIOLOGI
Kertas 3

Satu jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan noma dan tingkatan anda pada


ruangyang disediakan
2.

Kod

Pemeriksa
Soalan

Jawab semua soalan

3. Jawapan anda hendaklahditulis dalam


ruangyang disediakan dalam kertas

Markah

Markah

Penuh

Diperolehi

33

soalan

Respons

4. Rajahyang mengiringi soalan

17

dimaksudkan untuk memberi maklumat

yang bergunabagi menjawab soalan.


Rajah tidak dilufas mengikut skala
kecualidinyatakan.

TOTAL

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap


soalandan ceraiansoalan ditunjukkan
dalam kurtmgan
6. Anda dibenarkan menggunakan
kalkulator saintifikyang tidak boleh
diprogram.

Dengan kerjasama
MPSM Negeri Terengganu

Disediakan oleh:

Guru AKRAM Terengganu

Dibiayaioleh:
Kerajaan Negeri Terengganu

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU


Dicetak Oleh:

Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.


Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak

4551/3 Hak Cipta JPNT TOV 2012

[Lihat sebelah
SULIT

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com