Anda di halaman 1dari 6

Studiehandleiding Inleiding in de Koran en Soenna (G_INLKOSO) 2016-2017

1e jaars FdG R&L-Islam, 6 EC (Periode I: 5 september t/m 12 oktober 2016)


Datum en tijdstip colleges: ma & wo 13:30 16:15 (zaal varieert)
Datum en tijdstip tentamen: wo 26-10-2016; 12:00 14:45
Docent: Dr. Yaser Ellethy (2-E vleugel, 020-5984124, yaserellethy@hotmail.com)

Let op: Je dient de te behandelen teksten uit de verschillende boeken (zie bibliografie), de
opdrachten en extra stof op Blackboard altijd voor te bereiden. Werkcollege opdrachten
dienen de dag vr het betreffende college (tot 23:59 uur) ingeleverd te worden (papers: BB >
Course Documents > Paper > Submit TURNITIN Assignment. Samenvattingen worden
via e-mail toegestuurd: yaserellethy@hotmail.com). Laat inleveren van opdrachten kost 0,5
p./24 uur (dat geldt niet voor het Eindpaper; een definitieve deadline is van toepassing).
Zoek op de Website van de bibliotheek voor beschikbare boeken en artikelen over de te lezen
onderwerpen en de te maken opdrachten (bijv. zoek met Quran/Koran, Hadith/Sunnah...enz
op www.ub.vu.nl)

1. Inleiding
In de Islam geldt de Koran als de laatste openbaring van God via de profeet Mohammad .
De verzen die tussen de twee kaften van de muaf (de Koran in boekvorm) staan, zijn de
woorden van God, en Mohammed is de allerlaatste profeet (de zegel der profeten). Elke
moslim moet gedeelten van de Koran uit het hoofd kennen en tijdens de dagelijkse gebeden er
een gedeelte uit lezen. De Edele Koran is de hoofdbron van de islamitische wetenschappen
samen met de Soenna (de profetische traditie). Hadith bevat de overleveringen over de
woorden, daden en goedkeuringen van de profeet Mohammed , en is de bron van de Soenna.
De Koran en de Soenna zijn de primaire bronnen van de Islam.
In deze cursus (met meer focus op de Koranwetenschappen) worden de geschiedenis en
concept van de openbaring, de ontstaansgeschiedenis/verzameling van de Korantekst en de
belangrijkste kernpunten binnen de Koranwetenschappen Ulm Al-Qurn behandeld. De
student krijgt ook basis informatie over de positie van de Soenna binnen de Islam, het
ontstaan en de ontwikkeling van de Hadith literatuur en methodologie (in de module Hadithwetenschappen wordt meer focus gelegd op de Soenna en de Hadithmethodologie).

2. Inbedding in het curriculum


Inleiding in de Koran en Soenna is een basismodule voor alle islamitische vakken binnen de
islamitische studies. In deze module worden de elementaire begrippen uit de Koran- en de
Hadithwetenschappen, als bronnen van de Islam, behandeld. De student maakt kennis met
de bronnen, de tekst, de indeling, de termen en de inhoud van de primaire bronnen van de
Islam. De Koran en de Hadith vormen het fundament in de Islam. De kennis van deze twee
bronnen is de basis van de verdere studie.

3. Leerdoelen
De student kent op hoofdlijnen het ontstaan, de indeling en de thematiek van de Koran en de
Soenna/Hadith. Dat wil zeggen dat de student:

beknopt uitleg kan geven (in een paper samenvatten) over de geschiedenis van de
Goddelijke openbaring in het algemeen en de openbaring van de Koran aan de profeet
Mohammed in het bijzonder;

de ontstaansgeschiedenis, de verzameling en de verspreiding van de Korantekst in


hoofdlijnen kent (in een paper samenvatten);
de algemene kenmerken, inhoud, stijl en historische context van de Koran in
hoofdlijnen kent/kan opnoemen;
de belangrijkste begrippen/terminologie van de Koran wetenschappen (en een
basiskennis over de Soenna en Hadith terminologie) kent/kan opnoemen;
de polemiek i.v.m. de historische ontwikkeling van de tekst van de Koran kent en in
hooflijnen kan hierop reageren (een paper schrijven) op een wetenschappelijke manier;
de geschiedenis en de ontwikkeling van de Koran-Hadithwetenschappen en de
betreffende klassieke en moderne literatuur in grote lijnen kent/kan opnoemen;
een werkstuk kan schrijven over de positie en autoriteit van de Koran en de Soenna
binnen de Islam (i.s.m. AcVa)

4. Werkwijze
In deze module worden verschillende onderwijsvormen gecombineerd: zelfstudie,
hoorcolleges, werkcolleges/gebruik van klassieke literatuur en het zelf vergaren van kennis.
Met zelfstudie en hoorcolleges wordt gestreefd naar het bereiken van kennisdoelen en met de
werkcolleges wordt naast kennisdoelen ook gestreefd naar het bereiken van
vaardigheidsdoelen.
Gedurende de hoorcolleges worden de verschillende kernpunten uitgelegd. Er is altijd ruimte
voor vragen en inbreng. De interactieve deelname en de samenwerking met en tussen de
studenten onder begeleiding van de docent is van groot belang. Doelstelling van de
werkcolleges is dat de studenten een hoger cognitief niveau bereiken door het bestuderen van
klassieke literatuur in de bibliotheek (groot deel hiervan is beschikbaar in de VU bibliotheek).

5. Literatuurlijst (hoofdliteratuur met *)

*Al-A'zami M., The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation, Leicester:
UK Islamic Academy, 2003.
Azami, M. Studies in Hadith Methodology and Literature, Indianapolis: American Trust
Publications, 1992.
Ali M., Sirat Al-Nabi and the Orientalists, Madinah: King Fahd Complex for the Printing
of the Holy Quran, 1997 (Section IV: Receipt of Way)
Hofmann, Murad W. Quran, Istanbul: ar Yaynlar. 2005
*Ljamai, A., Inleiding tot de Studie van de Koran, Zoetermeer: Meinema, 2005.
(hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 t/m p. 71.)
Philips B., Usool Al-Hadith, the Methodology of Hadith Evaluation, Riyadh: International
Islamic Publishing House, 2007 (t/m Section III, p. 50)
Qadhi Y., An introduction to the Sciences of the Quran, Birmingham: Al-Hidayya, 1999
Siddiqi, M., The Hadith for Beginners, New Delhi: Goodword Books, 2003 (De eerste druk
was Hadith literature: its Origin, Development, Special Features and Criticism genoemd).

Een Nederlandse Koranvertaling.


Verdere boekdelen en artikelen zullen beschikbaar zijn op BB.

Aanbevolen literatuur:
o

Al-Qattan, M., Mabith f Ulm al-Qur'n. Beirut: Al-Risala, 1996.

akan, L., Anahatlaryla Hadis; Bilgisi-Tarihi-Dindeki Yeri ve Okuma-Okutma

o
o
o
o
o

Yntemi, Istanbul: Ensar Neriyat, 2005.


Hamidullah M., An Introduction to the Conservation of Hadith: in the Light of the
Sahifah of Hammam ibn Munabbih, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust. 2003.
Leemhuis, F., Koran. in Waardenburg J. (ed.): Islam: Norm, Ideaal en
Werkelijkheid, Houten: Fibula, 20005, pp. 54-74.
Motzki, H., Introduction, in Motzki, H (ed.): Hadith: Origins and Developments, (The
Formation of the Classical Islamic World, 28), Aldershot: Ashgate 2004, pp. xiii-liii
Von Denffer, A., Ulm al-Qur'n: an Introduction to the Sciences of the Qurn,
Leicester: the Islamic Foundation, 1983.
Watt, M. (et al.), Bells Inleiding tot de Koran, Utrecht: de Ploeg, 1986 (hfd. I en II,
t/m p. 39) (of de oorspronkelijke Engelse versie: Introduction to the Quran, Edinburg
Univ. Press. 1970)
Yldrm, S., Kur'an- Kerim ve Kur'an Ilimlerine Giri. Istanbul: Ensar Neriyat,
2000.

6. Verdeling studielasturen (1 EC = 28 studielasturen)


Richtlijnen bestudering literatuur voor tentamen:
Nederlandstalige literatuur: 10-12 pp./uur. Engelstalige literatuur: 6-7 pp./uur
De uren zijn als volgt verdeeld:
Contacturen + 3 AcVa colleges (32+9)

41 uren

Voorbereiding colleges + AcVa Webcursus +


werkcollege (42+1+16)

59 uren

Eindpaper (i.s.m. AcVa)

32 uren

Voorbereiding tentamen

33 uren

Tentamen

3 uren

Totaal

168 uren

Totaal aantal bladzijdes tentamenliteratuur: -+ 300 blz.

7. Beoordeling
Het tentamen gaat over:
- Uitgekozen onderwerpen vanuit de Koran-/Hadithwetenschappen, terminologie en
literatuur

- de op het college of via Blackboard verschafte extra stof;


- de collegeaantekeningen en het in de werkgroep besprokene.
Het eindcijfer wordt als volgt berekend:
i) schriftelijk tentamen: 65 %
ii) laatst werkstuk/eindpaper: 20 % (i.s.m AcVa)
iii) collegeopdrachten en actieve deelname/inzet tijdens de colleges 15 %

8. Collegeoverzicht met opdrachten


NB. deadline voor het eindpaper is vrijdag 7 oktober 2016 om 23:59.
Inleveren: via BB > Course Documents > Eindpaper > Submit TURNITIN Assignment; plus
een kopie via e-mail (yaserellethy@hotmail.com)
Het eindpaper maakt een onlosmakelijk deel van de beoordeling, dat geldt ook voor de
herkansing. In het geval van herkansing moet dit aan dezelfde richtlijnen voldoen
(goedkeuring ...enz.). Het eindpaper moet dan tot 23:59 uur de dag vr het hertentamen
ingeleverd worden.
College

Datum

Papers/opdrachten

Onderwerp

1.

5 september

____________________________

Inleiding

a) lezen: Koran (adjz 1-3)


2.

7 september

b) lezen: Koran: eerste vijf verzen


van de soera al-Alaq (96/1-5) met een
exegese hiervan.

De Koran en
Hadithwetenschappen:
inhoud en belang

a) samenvatten: Inl. tot de Studie van


de Koran (t/m. p.20)
3.

12 september

b) paper: Wat is openbaring? Eigen


mening of concepten over de
geschiedenis van de goddelijke
openbaring in het algemeen en de
openbaring van de Koran aan de
profeet Mohammed (s). Argumenten
en tegenargumenten. (ca. 350
woorden).
a) lezen: Koran (adjz 4-6)

4.

14 september

b) samenvatten: The History of the


Quranic Text, ch. 5, pp.67-76

- De Koran als Wai


- werkcollege

- Polemieken tegen de
Wai-theorie van de
Koran
- werkcollege

c) eindpaper-onderwerp
kiezen/overleggen ( eerste opzet voor
AcVa: uiterlijk 11-09)
a) lezen: Koran (adz 7-9)
5.

6.

19 september

21 september

b) eindpaper-onderwerp vaststellen en
onderzoeksplan goedkeuren (zie
Richtlijnen)
samenvatten: The History of the
Quranic Text, ch. 6-8, pp. 77-114; en
uit ulm al-Qurn, pp. 31-54 (vanaf
Literary forms and style tot the various
readings)
a) lezen: De Koran: Ontstaan , H.
Motzki, De tradities over het
ontstaan van de Korantekst, 12-29;

7.

8.

26 september

28 september

b) lezen: J. Witkam, De
handschriften van de koran, 56-63.
a) lezen: Leemhuis Koran-Soenna
een artikel uit Islam: norm, ideaal en
werkelijkheid, pp. 54-79;

- Ontstaansgeschiedenis
van de tekst van de
Koran
- werkcollege
Rasm Al-Quran
Schrijfwijze van de tekst
van de Koran
- werkcollege

Makki en Madani
- werkcollege

- Am-Khs, MuqayadMulaq, Manq-Mafhm


- werkcollege
- De Soenna:
Inleiding in de Soenna en
Hadithwetenschappen.

9.

3 oktober

lezen: Inl. tot de Studie van de Koran


(pp.36-60)

Autoriteit van de Soenna


- werkcollege

10.

5 oktober

samenvatten: Azami, Studies in


Hadith Methodology... (Part I, ch. IIV, t/m p. 31)

Ontwikkeling van Ulm


Al-Hadith
(Hadithwetenschappen)
- werkcollege
- Werkcollege:

11.

12.

10 oktober

12 oktober

vragen, discussie en kritiek over de


laatste werkstukken
eindpaper presentatie (op elkaar
reageren)

behandeling van vragen


en moeilijke punten.
- Werkcollege
laatst werkstuk
presentatie

9. Richtlijnen eindpaper
Dit deel van de module wordt gentegreerd in de module AcVa. De betreffende handleiding
van AcVa is hier van toepassing.
Zie ook facultaire handleiding op:
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/studenten/reglementen-en-handleidingen/handleidingen/index.asp

Goedkeuring: (i.s.m. AcVa; onderzoeksplan sturen naar de docent (met motivatie, hoofdvraag,
subvragen, (voorlopige) indeling en literatuurlijst)
Hoeveel: ca. 6 bladzijden, ca. 2000 woorden met 1,5 regelafstand, Times New Roman 12
Over: een onderwerp die gerelateerd is aan de bestudeerde thema's.
Methode: beschrijvende en analytische benadering. De verschillende argumenten en
tegenargumenten
presenteren/bespreken
en
eigen
mening/argumentatie
geven/rechtvaardigen. Samenwerking is welkom (max. 2 studenten; dubbele omvang)
De paper bevat de volgende criteria:
1- Inleiding met heldere en bepaalde vraagstelling
2- Definitie en belang van het onderwerp
3- Indeling van subvragen
3- Goed gebruik van de college aantekeningen en de bestudeerde literatuur
(literatuurlijst + extra stof op Blackboard)
4- Conclusie
5- Literatuurlijst

Let op: vermoeden van plagiaat wordt gemeld aan de examencommissie (zie OER Faculteit
Godgeleerdheid Studiejaar, BA R&L, 2013-2014, 5.6a Fraude).
Schroom niet contact met mij op te nemen als iets niet duidelijk is

Succes!